Гальскова Н. Д. Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: Учеб пособие. 3-е изд


Скачати 254.41 Kb.
НазваГальскова Н. Д. Гез Н. И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: Учеб пособие. 3-е изд
Сторінка1/3
Дата10.04.2013
Розмір254.41 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3


Завдання по методиці викладання англійської мови

викладач практичних занять: Шкарупа Надія Семенівна
План роботи
1. Семінари;
2. Лабораторні роботи із окремими завданнями;
3. Лабораторні роботи.
Зміст
1.1.0 Семінари. (сторінка 1 8)
Семінар № 4
Тема: Мета і зміст навчання фонетики, лексики і граматики на різних ступенях середньої школи.
Мета: розкрити психологічні і лінгвістичні особливості формування фонетичних, лексичних і граматичних навичок, ознайомитися з логічною послідовністю дій учителя в процесі навчання фонетики, лексики та граматики.
План
1. Формування фонетичної компетенції.

2. Формування лексичної компетенції.

3. Формування граматичної компетенції.

4. Комплекси вправ для формування мовних навичок (фонетичних, лексичних та граматичних).
Література
Основна

1) Кнодель Л.В. Психолого-педагогические аспекты обучения иностранным языкам: монография / Л.В.Кнодель. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2009.

2) Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол.авторів під кер. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002.

3) Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Кол.авторів: Л.С.Панова, І.Ф.Андрійко, О.А.Палій, Н.М. Жилко та ін. – К.: Вид. центр «Академія», 2010.

4) Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2008.

5) Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова. 2 –12 кл. / За ред. П.О.Беха. – English – К.: Шк.світ, 2001.

6) Соколова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс: пособие для студентов пед. вузов и учителей/ Е.Н.Соколова. – М.: АСТ: Астрель, 2008.
Додаткова

1) Бабинская П.К., Леонтьева Т.П. и др. Практический курс методики преподавания иностранных языков: английский, немецкий, французский: Учеб.пособие. – Минск: ТетраСистемс, 2003

2) Башкирцева Е.Н. Некоторые практические вопросы работы над лексикой на средней ступени обучения//ИЯШ. – 2011. – № 4. – с. 47­ – 55.

3) Богушевич Н.В., Сорока В.В. Формування потенційного словника учнів основної і старшої загальноосвітньої школи під час читання//Іноземні мови. – 2011. – № 2. – с. 10 – 15.

4) Гальскова Н.Д. Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: Учеб.пособие. – 3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.

5) Карлинский А.Е. Работа со словарем в средней школе // ИЯШ. – 2011. – № 4. – с. 60 – 68.

6) Левин Л.Г. Повторение и систематизация лексики в 10 классе. //ИЯШ. – 2011. – № 4. – с. 56 – 60.

7) Мещерякова Т.М. Требования к построению лексических упражнений//ИЯШ. – 2011. – № 4. – с. 91 – 97.

8) Мильруд Р.П. Методика преподавания английского языка: Учебник. /– М.: Дрофа, 2005. – 254 с.

9) Перлова В.В.Прийоми корекції помилок у вимові учнів середньої школи//Іноземні мови. – 2011. – с. № 1. – с. 31– 35.

10) Скляренко Н.К. Методика формування іншомовної граматичної компетенції в учнів загальноосвітніх навчальних закладів//Іноземні мови. – 2011. – № 1. – с. 15-25.

11) Цеглин В.С. Как обучать грамматически правильной речи//ИЯШ. – 1998. – № 1. – С.18-20.

12) Morska L. Theory and Practice of English Teaching Methodology: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2003.

13) Науково-методичний журнал «Іноземні мови». – К.: Ленвіт (усі номери – 2000-2011 рр.)
Методичні вказівки
1. Формування фонетичної компетенції.

Охарактеризуйте складники фонетичної компетенції та підходи до її формування, визначити мету навчання фонетичного матеріалу, вимоги до вимови учнів. Зверніть увагу на групи звуків англійської мови та систему вправ, спрямованих на формування артикуляційної навички, автоматизацію, рецепцію, ідентифікацію/диференціацію та репродукцію звука. Опишіть послідовність дій учителя у процесі ознайомлення учнів з новими інтонаційними моделями та комплекс вправ для навчання інтонації (Див. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол.авторів під кер. С.Ю.Ніколаєвої. –сс. 105-116; Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник. – сс. 114-120).

2. Формування лексичної компетенції.

Дайте визначення понять: лексична одиниця (ЛО); активний, репродуктивний (пасивний) лексичний мінімум, потенціальний словник. Опишіть труднощі засвоєння лексичних одиниць та послідовність дій учителя у процесі ознайомлення з новими ЛО, зробіть перелік способів семантизації нової лексики; назвіть типи і види вправ для формування лексичних навичок (Див. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол.авторів під кер. С.Ю.Ніколаєвої. – сс. 92-105; Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник. – сс.105-113).

3. Формування граматичної компетенції.

Поясніть значення термінів: шкільний граматичний мінімум, репродуктивна і рецептивна граматична навичка, граматична структура (ГС), зразок мовлення (ЗМ). Дайте характеристику підходів до формування граматичної компетенції (імпліцитний, експліцитний, диференційований). Опишіть послідовність дій учителя у процесі ознайомлення та автоматизації нових ГЗ/ЗМ активного та пасивного граматичного мінімуму (Див. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол.авторів під кер. С.Ю.Ніколаєвої. – сс. 72-90. Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник. – сс. 97-103

4. Комплекси вправ для формування мовних навичок (фонетичних, лексичних та граматичних).

Підготуйте та проведіть мікро-урок з використанням комунікативних фонетичних, лексичних та граматичних вправ; сформулюйте практичну мету фрагменту уроку та підготуйте необхідний навчальний матеріал.
Семінар № 5

Тема: Способи і методичні прийоми навчання іншомовного діалогічного та монологічного мовлення.
Мета: розкрити цілі та завдання навчання діалогічного та монологічного мовлення, ознайомитися з схемами методичної послідовності дій учителя в процесі навчання говоріння.
План
1. Ситуативна обумовленість навчання говоріння.

2. Характерні особливості діалогічного та монологічного мовлення.

3. Комплекс підготовчих і мовленнєвих вправ для навчання діалогічного мовлення.

4. Комплекс підготовчих і мовленнєвих вправ для навчання монологічного мовлення.

5. Рольова гра: методична послідовність організації та проведення.
Література
Основна

1) Кнодель Л.В. Психолого-педагогические аспекты обучения иностранным языкам: монография / Л.В.Кнодель. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2009.

2) Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол.авторів під кер. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002.

3) Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Кол.авторів: Л.С.Панова, І.Ф.Андрійко, О.А.Палій, Н.М. Жилко та ін. – К.: Вид. центр «Академія», 2010.

4) Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2008.

5) Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова. 2-12 кл. / За ред. П.О.Беха. – English – К.: Шк.світ, 2001.

6) Соколова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс: пособие для студентов пед. вузов и учителей/ Е.Н.Соколова. – М.: АСТ: Астрель, 2008.
Додаткова

1) Бабинская П.К. Использование приема моделирования (simulation) в обучении английскому языку// *

2) Бабинская П.К., Леонтьева Т.П. и др. Практический курс преподавания иностранных языков: английский, немецкий, французский: Учеб.пособие. – Минск: ТетраСистемс, 2003.

3) Гальскова Н.Д. Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: Учеб.пособие. – 3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.

4) Елухина Н.В. Речевые упражнения в 9 классах//ИЯШ. – 2011. – № 4. – с. 86-91.

5) Калинкина С.В. К концепции обучения монологическому высказыванию//ИЯШ, 1991. – № 1. – с. 22-26.

6) Коновалова Н.С. Прием * на уроках английского языка//ИЯШ, 1999. – № 1. – с. 43-44.

7) Мильруд Р.П. Методика преподавания английского языка: Учебник. /. – М.: Дрофа, 2005. – 254 с.

8) Мильруд Р.П. Обучение школьников речевому взаимодействию на уроке иностранного языка//ИЯШ. – 1991. – № 6.

9) Фроликова Е.Ю. Необходимость совершенствования обучения монологическому высказыванию на английском языке в школе и вузе.// ИЯШ. ­– 2011. – № 2. – с. 15-21.

10) Частухина А.Ю. Развитие навыков устной речи//ИЯШ. – 2011. – № 4. – с. 98-102.

12) Morska L. Theory and Practice of English Teaching Methodology: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2003.

13) Науково-методичний журнал «Іноземні мови». – К.: Ленвіт (усі номери – 2000-2011 рр.)

Методичні вказівки
1. Ситуативна обумовленість навчання говоріння.

Дайте загальну характеристику говоріння як виду мовленнєвої діяльності та уміння, розкрийте психофізіологічні механізми говоріння (Див. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол.авторів під кер. С.Ю.Ніколаєвої. – сс.142-146; Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник. – сс.135-137).

2. Характерні особливості та труднощі діалогічного і монологічного мовлення.

Порівняйте мовні особливості діалогічної та монологічної форм говоріння, користуючись схемою порівняльної характеристики та відповідними розділами підручника (Див. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол.авторів під кер. С.Ю.Ніколаєвої. – сс. 148, 156,171; Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник. – сс. 138). Охарактеризуйте труднощі оволодіння діалогом і монологом.

3. Комплекс підготовчих і мовленнєвих вправ для навчання діалогічного мовлення.

Опишіть функціональні типи діалогів і притаманні їм види діалогічних єдностей; дайте характеристику етапів оволодіння діалогічним мовленням та типових вправ (4 групи) для навчання діалогічного мовлення. Підготуйте і проведіть мікроурок з діалогічного мовлення на основі зразка мікро діалогу, зразка мікродіалогу-підстановчої таблиці, зразка структурно-мовленнєвої схеми мікро діалогу, зразка функціональної схеми діалогу (Див. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол.авторів під кер. С.Ю.Ніколаєвої. – сс. 156-171; Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник. – сс.141-150).

4. Комплекс підготовчих і мовленнєвих вправ для навчання монологічного мовлення.

Опишіть функціональні типи монологів. Дайте характеристику етапів оволодіння монологічним мовленням та типових вправ для навчання монологічного мовлення. Опишіть зразки опор для навчання монологічного мовлення. Підготуйте і проведіть мікроурок з розвитку монологічного мовлення на основі зразків опор (Див. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол.авторів під кер. С.Ю.Ніколаєвої. – сс. 167-187; Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник. – с. 151-170). Визначте практичну мету фрагменту уроку з навчання монологічного мовлення.
Семінар № 6
Тема: Формування умінь аудіювання та читання на уроках англійської мови в середній школі.
Мета: розкрити цілі та завдання навчання аудіювання та читання, ознайомитись із схемами методичної послідовності дій учителя в процесі роботи з текстами різних типів; усвідомити необхідність організації поетапного опрацювання текстів (Pre-Listening/Reading, While-Listening /Reading, Post-Listening/Reading).
План
1. Цілі та завдання навчання аудіювання/читання на середньому/старшому етапах.

2. Техніка читання, розвиток технічних навичок читання, вправи для розвитку техніки читання.

3. Класифікація вправ для навчання аудіювання.

4. Види читання та стратегії роботи з текстом в залежності від комунікативної мети та характеру тексту.

5. Комплекси вправ для навчання аудіювання/читання на різних етапах роботи з текстом (Pre-Listening/Reading, While-Listening/Reading, Post-Listening/Reading).
Література
Основна

1) Кнодель Л.В. Психолого-педагогические аспекты обучения иностранным языкам: монография / Л.В.Кнодель. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2009.

2) Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах: Підручник. Вид. 2-е, випр. і перероб. / Кол.авторів під кер. С.Ю.Ніколаєвої. – К.: Ленвіт, 2002.

3) Методика навчання іноземних мов у загальноосвітніх навчальних закладах: підручник / Кол.авторів: Л.С.Панова, І.Ф.Андрійко, О.А.Палій, Н.М. Жилко та ін. – К.: Вид. центр «Академія», 2010.

4) Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці): Навчальний посібник. – К.: Ленвіт, 2008.

5) Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Англійська мова. 2-12 кл. / За ред. П.О.Беха. – English – К.: Шк.світ, 2001.

6) Соколова Е.Н. Методика обучения иностранным языкам: базовый курс: пособие для студентов пед. вузов и учителей/ Е.Н.Соколова. – М.: АСТ: Астрель, 2008.
Додаткова

1) Бабинская П.К., Леонтьева Т.П. и др. Практический курс методики преподавания иностранных языков: немецкий, французский: Учеб.пособие. – Минск: ТетраСистемс, 2003.

2) Вайнсбурд М.Л., Блохина С.А Обучение пониманию иноязычного текста при чтении как поисковой деятельности.//ИЯШ. – 1997. – № 1, 2.

3) Гальскова Н.Д. Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и методика: Учеб.пособие. – 3-е изд. – М.: Издательский центр «Академия», 2006.

4) Елухина Н.В. Основные трудности аудирования и пути их преодоления// Общая методика обучения иностранным языкам: Хрестоматия. – М.: Руський язик, 1991.

5) Елухина Н.В. Обучение слушанию иноязычной речи//ИЯШ. – 1996. – № 5.

6) Ивенская Д.С. Внеклассное чтение в восьмилетней школе//ИЯШ. – 2011. – № 4. – с. 117-123.

7) Меркулова И.И. Система проблемных заданий в обучении чтению//ИЯШ. – 1996. – № 6.

8) Мильруд Р.П. Методика преподавания английского языка: Учебник. / - М.: Дрофа, 2005.

9) Сафонова В.В. Развитие культуры восприятия устной речи при обучении иностранному языку: современные методические проблемы и пути их решения//ИЯШ. – 2011. – № 5. – с. 2-9.

10) Morska L. Theory and Practice of English Teaching Methodology: Навчальний посібник. – Тернопіль: Астон, 2003.

11 Науково-методичний журнал «Іноземні мови». – К.: Ленвіт (усі номери – 2000-2011 рр.)
Методичні вказівки
1. Цілі та завдання навчання аудіювання/читання на середньому/ старшому етапах.

Дайте визначення понять «аудіювання» та «читання», як видів іншомовної мовленнєвої діяльності. Підготуйте окремі характеристики цілей навчання аудіювання та читання, програмні вимоги до текстів для аудіювання та читання. Зверніть увагу на специфіку труднощів аудіювання / читання та шляхи їх подолання (Див. Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах, сс. 117 – 129; 187 – 194; Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці), сс.126 – 128; 170 – 173).

2. Техніка читання, розвиток технічних навичок читання, вправи для розвитку техніки читання.

Дайте визначення терміну «техніка читання», охарактеризуйте методи навчання

3. Класифікація вправ для навчання аудіювання.

Зробіть перелік вправ для навчання аудіювання, користуючись схемами (Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземних мов (схеми і таблиці), сс.129 – 130) та матеріалом відповідного розділу підручника (Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах, сс.132–136).

4. Види читання та стратегії роботи з текстом в залежності від комунікативної мети та характеру тексту.

Складіть тезисний план розділу підручника «Навчання читання як виду мовленнєвої діяльності» (Методика викладання іноземних мов у середніх навчальних закладах, сс.199 – 203). Накресліть таблицю «Класифікація видів читання за комунікативними цілями» за зразком (Див. Ніколаєва С.Ю. Основи сучасної методики викладання іноземної мов (схеми і таблиці), сс.179).

5. Комплекси вправ для навчання аудіювання / читання на різних етапах роботи з текстом (Pre-Listening/Reading, While-Listening/Reading, Post-Listening/Reading).

Підготуйте і проведіть мікроурок по роботі з текстом для читання/аудіювання; підберіть текст та відповідні вправи для кожного етапу (тема уроку і клас – за довільним вибором).
2.2.0 Лабораторні роботи. (за 3 курс, як одна лабораторна) (сторінка 8 12)
Лабораторна робота № 3

  1   2   3

Схожі:

Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учеб пособие
Мета – охарактеризувати поняття інформаційного забезпечення економічного аналізу, розкрити його види та аналітичні можливості фінансової...
Бухарова Г. Д. Маркетинг в образовании: учеб пособие для студ высш...
Артемова Л. В. Педагогіка і методика вищої школи: Навчально-методичний посібник для викладачів, аспірантів, студентів магістратури....
Західнодонбаський інститут економіки і управління
Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения: Учеб пособие. – 4-е изд., перераб и доп. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999. – 264...
Баканов М. И., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа: Учеб пособие
Мета – визначити види та характеристику організаційних систем аналізу, розкрити основні етапи процесу їх проектування, охарактеризувати...
Рябова С. В. Основы информационного поиска
Рябова С. В. Основы информационного поиска: Учеб пособие для студ всех специальностей. Ч /С. В. Рябова.– Луганск: Изд-во ВНУ им....
Богословский В. В. Общая психология
Немов Р. С. Психология: Учеб для студ высш пед учеб заведений. – М.: Гуманит изд центр «ВЛАДОС», 2003
Богословский В. В. Общая психология
Немов Р. С. Психология: Учеб для студ высш пед учеб заведений. – М.: Гуманит изд центр «ВЛАДОС», 2003
Реферат на одну із запропонованих тем. ІІІ. Підготуватися до практичних...
Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: Учеб пособ. / А. В. Соколов. – СПб. Издво Михайлова В. А., 2002
Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию. М., 1995. Богословский В. В. Общая психология
Немов Р. С. Психология: Учеб для студ высш пед учеб заведений. – М.: Гуманит изд центр «ВЛАДОС», 2003
Абрамова Г. С. Введение в практическую психологию. М., 1995. Богословский В. В. Общая психология
Немов Р. С. Психология: Учеб для студ высш пед учеб заведений. – М.: Гуманит изд центр «ВЛАДОС», 2003
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка