Західнодонбаський інститут економіки і управління


Скачати 60.04 Kb.
НазваЗахіднодонбаський інститут економіки і управління
Дата22.04.2013
Розмір60.04 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи


Західнодонбаський інститут економіки і управління

Регіональна наукова бібліотека
3(15)’2007
БЮЛЕТЕНЬ

НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ

LIBRARY NEWSЕкономіка. Економічні науки.
1. Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения: Учеб. пособие. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: ИВЦ «Маркетинг», 1999. – 264 с. 1 екз. ДАР.

2. Бурлаков О.М., Скибінський С.В. Основи маркетингу: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1995. – 240 с. 4 екз. ДАР.

3. Burlakov O.M., Kopych I.M., Skibinsky S.V. Marketing: Навч. посібник. – К.: LCA, 1997. – 300 с. 16 екз. ДАР.

4. Бутук О.І., Волкова Н.І. Економічна теорія: тренінг-курс: Навч. посібник. – К.: Знання, 2007. – 291 с. 1 екз.

5. Бутук О.І., Волкова Н.І. Макроекономіка: тренінг-курс: Навч. посібник. – К.: Знання, 2007. – 235 с. 1 екз.

6. Гронтковська Г.Е., Косік А.Ф. Мікроекономіка. Практикум: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2004. – 404 с. 1 екз. ДАР.

7. Дни Директ Маркетинга в Украине: лучшие доклады и кейсы / Вып. ред. В.Калашник. – К.: ИСМG, 2006. – 300 с. 3 екз. ДАР.

8. Економіка підприємства: ділові ігри, ситуації та імітаційні задачі: Навч.-метод. посіб. / Г.О. Швиданенко, І.М. Рєпіна, І.А. Іванов, О.А. Москаленко. – К.: КНЕУ, 2006. – 120 с. 1 екз. ДАР.

9. Економіка підприємства: Навч. посібник / Н.М. Бондар, В.Є. Воротін, О.А. Гаєвський та ін..; За заг. ред. А.В. Калини. – К.: МАУП, 2006. – 352 с. 1 екз. ДАР.

10. Маркетинг: Підручник / Ред.-упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. – 422 с. 1 екз. ДАР.

11. Петрук О.М. Банківська справа: Навч. посібник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – К.: Кондор, 2004. – 461 с. 1 екз. ДАР.

12. Посібник для викладача до підручника «Маркетинг»: Метод. видання / Ред.-упоряд.: О.І. Сидоренко, П.С. Редько. – К.: Консорціум із удосконалення менеджмент-освіти в Україні, 2005. – 270 с. 1 екз. ДАР.

13. Промінвестбанк в роботі з населенням: Довідкове видання / Під кер. проф. В.П. Матвієнка. – К., 2002. – 112 с. 1 екз. ДАР.

14. Сазонець і.Л., Федорова В.А. Інвестування: міжнародний аспект: Навч. посібник. – К.: ЦУЛ, 2007. – 272 c. 1 екз. ДАР.

15. Юрьева Т.В. Экономика некоммерческих организаций: Учеб. пособие. – М.: Юристъ, 2002. – 320 с. 1 екз. ДАР.
Бухгалтерський облік.
16. Бутинець Ф.Ф. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. – 3-е вид., перероб. і доп. – Житомир: ПП «Рута», 2006. – 444 с. 1 екз. ДАР.

17. Бухгалтерський облік: Підручник / За заг. ред. Б.О. Шумляєва. – Дніпропетровськ: Вид-во Овсяннікова, 2006. – 342 с. 1 екз. ДАР.

18. Бухгалтерський облік в галузях господарства: Підручник / За заг. ред. Б.О. Шумляєва. – Дніпропетровськ: Вид-во Овсяннікова, 2006. – 458 с. 1 екз. ДАР.

19. Вступ до бухгалтерського обліку, або не все складне, що таким здається / К. Романчук, А. Дикий, Т. Назаренко, І. Томашевська; За ред. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖДТУ, 2006. – 244 c. 1 екз. ДАР.

20. Горицкая Н.Г. Новая финансовая отчетность. – К.: Техника, 1999. – 136 с. 1 екз. ДАР.

21. Єфіменко В.І., Лук’яненко Л.І. Облік у зарубіжних країнах: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / За ред. В.І. Єфіменка. – К.: КНЕУ, 2005. – 211 с. 1 екз. ДАР.

22. Савицкая Г.В. Экономический анализ: Учебник. – 11-е изд., испр. и доп. – М.: ООО «Новое знание», 2005. – 651 с. 1 екз. ДАР.

23. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. – 6-е вид. – К.: Вид-во А.С.К., 2003. – 784 с. 1 екз. ДАР.

24. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік, оподаткування і звітність: Підручник. – 2-е вид., випр. і доп. – К.: Алерта, 2007. – 954 с. 1 екз. ДАР.

25. Фінансовий облік: Підручник / За заг. ред. Б.О. Шумляєва. – Дніпропетровськ: Вид-во Овсяннікова, 2005. – 482 с. 1 екз. ДАР.
Фізика. Математика. Інформатика.
26. Аксак В.А. Новейшая энциклопедия Интернет. – М.: Эксмо, 2007. – 912 с., ил. 1 екз. ДАР.

27. Довідник з фізики для вступників у вузи / А.Й. Гайовий, М.П. Калабухов, Л.Є. Левашова та ін.; Під ред. проф. М.П. Калабухова. – К.: Наук. думка, 1970. – 328 с. 1 екз. ДАР.

28. Исследование операций в экономике: Учеб. пособие для вузов / Н.Ш. Кремер, Б.А. Путко, И.М. Тришин, М.Н. Фридман; Под. ред. проф. Н.Ш. Кремера. – М.: ЮНИТИ, 2006. – 407 с. 1 екз. ДАР.
Філософія. Психологія.
29. История зарубежной психологии (30-60-е гг. ХХ в.): Тексты / Под. ред. П.Я. Гальперина, А.Н. Ждан. – М.: Изд-во МГУ, 1986. – 344 с. 1 екз. ДАР.
Історія. Політика.
30. Баландин Р.К. Сто великих гениев. – М.: Вече, 2005. – 480 с. 1 екз. ДАР.

31. Самин Д.К. Сто великих научных открытий. – М.: Вече, 2006. – 480 с. 1 екз. ДАР.

32. Сто великих украинцев / Н.В. Астапенко, О.К. Барашкова и др. – К.: Арий, 2007. – 480 с., ил. 1 екз. ДАР.
Культура. Наука. Освіта.
33. Виховна робота у вищому навчальному закладі: Мет. мат-ли на допомогу кер. академ. групи / Укл.: Г.Г. Кривчик, О.В. Щербакова. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2006. – 50 с. 1 екз. ДАР.

34. Вишнякова І.В. Економічна ефективність лізингових угод на промислових підприємствах: Дисертація на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук. – Дніпропетровськ, 2004. – 178 с., додат. 1 екз. ДАР.

35. Другий Всеукраїнський конкурс наукових робіт серед студентської молоді. – К.: НКПУ, 2006. – 284 с. 1 екз. ДАР.

36. Економіка і управління у промисловості: Мат-ли Всеукр. наук.-практ. конференції 26-28жовтня 2005 р. – Дніпропетровськ: НМАУ, 2005. 1 екз. ДАР.

Т. 1. 246 с.

Т. 2. 262 с.

37. Економіка підприємства: проблеми теорії та практики: Мат-ли ІІ Всеукр. наук.-практ. конференції. Т. 1. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – 196 с. 1 екз. ДАР.

38. Ефективність і нові форми діагностики рівня підготовки фахівців у ВНЗ: Мат-ли наук.-метод. конференції / Відп. за вип. проф. І.М. Копич. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2004. – 240 с. 1 екз. ДАР.

39. Ефективність управління банком: Матеріали науково-практичного семінару / В.П. Матвієнко, К.Л. Малка, О.В. Пасхалова та ін.; За ред. проф. В.П. Матвієнка. – К.: Наук. думка, 2003. – 416 с. 1 екз. ДАР.

40. Житник Н.В. Організаційно-педагогічні умови підготовки бакалаврів економіки у коледжі ІІ рівня акредитації: Дисертація на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. – Кривий Ріг, 2002. – 233 с., додат. 1 екз. ДАР.

41. Климишин О.І. Психологічні особливості розвитку духовності старшокласників у процесі навчання: Дисертація на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук. – Івано-Франківськ, 2004. – 250 с., додат. 1 екз. ДАР.

42. Наука и технологии: шаг в будущее-2006. Т. 17. Филологические науки: Мат-лы І Междунар. науч.-практ. конференции. – Белгород: Руснаучкнига, 2006. – 108 с. 1 екз. ДАР.

43. Наукові концепції і практика реалізації стратегії інноваційного розвитку України та її регіонів. Ч. 1: Мат-ли ІХ Всеукр. науково-практ. конференції студентів і молодих вчених. 22.03.2007 р. – Донецьк: ДЕГІ, 2007. – 274 с. 1 екз. ДАР.

44. Нові інформаційні технології у самостійній роботі студентів: Мат-ли наук.-метод. конференції / Відп. за вип. проф. І.М. Копич. – Львів: Вид-во Львівської комерційної академії, 2003. – 280 с. 1 екз. ДАР.

45. Романова С.В. Організаційно-виховна робота куратора акакдемічної групи у вищих технічних навчальних закладах: Дисертація на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук. – Слов’янськ, 2006. – 257 с., додат. 1 екз. ДАР.

46. Савчук Л.М., Сокиринська І.Г. Діагностика фінансового забезпечення в процесі управління підприємством: Монографія. – Дніпропетровськ: ВАТ “Видавництво “Зоря”, 2005. – 128 с. 1 екз. ДАР.

47. Сучасні педагогічні технології у вищій освіті: Зб. мат-в І міжвуз. наук.-педаг. конференції 6 квітня 2007 р. – Дніпропетровськ: ІМА-прес, 2007. – 112 с. 1 екз. ДАР.

48. Фінансово-бюджетне регулювання соціально-економічного розвитку адміністративно-територіальної одиниці: Мат-ли міжвуз. наук. конф. студентів та молодих вчених. 23-24 грудня 2005 р. – Чернівці: БДФА, 2006. – 267 с. 1 екз. ДАР.

49. Хімія і сучасні технології: ІІІ Міжнар. наук.-техн. конференція студентів, аспірантів та молодих вчених. Тези доповідей. 22-24 травня 2007 р. м. Дніпропетровськ. – Дніпропетровськ, 2007. – 376 с. 1 екз. ДАР.

50. Ярошенко А.О. Формування духовних цінностей в сучасній вищій школі засобами гуманітарних наук (соціально-філософський аспект): Дисертація на здобуття наук. ступеня канд. філософ. наук. – Київ, 2003. – 165 с., додат. 1 екз. ДАР.
Філологічні науки. Художня література.
51. Достоевский Ф.М. Братья Карамазовы: Роман. В 4-х ч. – М.: Правда, 1991. 1 екз. ДАР.

Ч. 1,2. 416 с., ил.

Ч. 3,4. 529 с., ил

52. Мюллер В.К. Англо-русский словарь. Современная редакция. – М.: “ЮНВЕС”, 2004. – 768 с. 1 екз. ДАР.

53. Щетинин А.И. Рассказы. – Днепропетровск: МОНОЛИТ, 2007. – 128 с. 5 екз. ДАР.

54. Шевченко Т. Кобзар. – К.: Дніпро, 1988. – 774 с. 1 екз. ДАР.
Навчально-методичні посібники видавництва ЗПІЕУ.
55. Методичні вказівки до виконання випускних робіт для студ. спец. «Маркетинг» / Укл. к.е.н. І.В. Вишнякова, І.П. Величко. – Павлоград: ЗПІЕУ, 2006. – 22 с. 2 екз.

56. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з дисц. «Маркетинг» для студ. ІІІ курсу / Укл. к.е.н. І.П.Величко. – Павлоград: ЗПІЕУ, 2006. – 14 с. 2 екз.

57. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з дисц. «Маркетингова товарна політика» для студ. ІV курсу / Укл. В.Є. Загинайло. –

Павлоград: ЗПІЕУ, 2006. – 14 с. 2 екз.

58. Методичні вказівки по виконанню курсової роботи з дисц. «Маркетингова цінова політика» для студ. ІV курсу / Укл. к.е.н. І.В. Вишнякова. – Павлоград: ЗПІЕУ, 2006. – 14 с. 2 екз.

59. Програма виробничої практики для студ. спец. «Маркетинг» / Укл. І.П. Величко, С.Г. Якимець. – Павлоград: ЗПІЕУ, 2006. – 11 с. 2 екз.

60. Програма ознайомчої практики для студ. спец. «Маркетинг» / Укл. І.П. Величко, С.Г. Якимець. – Павлоград: ЗПІЕУ, 2006. – 10 с. 2 екз.

61. Програма переддипломної практики для студ. спец. «Маркетинг» / Укл. І.П. Величко, С.Г. Якимець. – Павлоград: ЗПІЕУ, 2006. – 10 с. 2 екз.

62. Програма учбової практики для студ. спец. «Маркетинг» / Укл. І.П. Величко, С.Г. Якимець. – Павлоград: ЗПІЕУ, 2006. – 15 с. 2 екз.Бюлетень нових надходжень. 3(15)’2007.


Схожі:

Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління Кафедра економіки підприємства
Особливості створення на підприємстві спеціального підрозділу економічного аналізу
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 10
Барышева А. В. Как продать слона. – 3-е изд. – СПб: Питер, 2005. – 192 с., ил. 1 екз
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 11
Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства: Навч посібник для вузів. – К.: ЦУЛ, 2006. – 488 с. 1 екз. ДАР
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 12
Галушка Є., Охрімовський О., Хижняк Й. Казначейська справа: Навч посібник. – Чернівці: Книги – ХХІ, 2004. – 248 с. 1 екз
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 8
Базилевич В. Д., Базилевич К. С. Страхова справа. – 4-е вид., перероб. і доп. – К.: Знання, 2005. – 351 с. 3 екз
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 9
Здійснення підприємницької діяльності в Україні: Семінар /Уклад. О. Додукало, Д. Турецький. – Дніпропетровськ: ТОВ “Баланс-Клуб”,...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Бюлетень БІЦ Випуск 14
Азарян Е. М., Беленький А. Ю. Стратегия сбыта на специализированных рынках: рынок товаров нефтехимии: Монография. – Донецк: ДонГУЭТ,...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Ф І НАНСОВИЙАНАЛ І З”...
Рецензент: Новікова Л. М. канд педагогічних наук, доцент (Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління)
Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління КАРТКА ЧЛЕНА «АСОЦІАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ»
Як ви бажаєте проявити себе в «Асоціації випускників» (можна обрати декілька варіантів відповіді)
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка