Реферат на одну із запропонованих тем. ІІІ. Підготуватися до практичних занять із наступних тем. Виконати практичні завдання і здати їх на перевірку викладачеві. Практичні заняття ВСТУП. НАУКОВИЙ НАПРЯМ «СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ»


Скачати 114.2 Kb.
НазваРеферат на одну із запропонованих тем. ІІІ. Підготуватися до практичних занять із наступних тем. Виконати практичні завдання і здати їх на перевірку викладачеві. Практичні заняття ВСТУП. НАУКОВИЙ НАПРЯМ «СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ»
Дата19.04.2013
Розмір114.2 Kb.
ТипРеферат
bibl.com.ua > Інформатика > Реферат
ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Завдання для студентів заочного відділення

І. Опрацювати основний підручник з курсу:
Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: Учеб. пособ. / А. В. Соколов. – СПб. : Издво Михайлова В. А., 2002.

ІІ. Написати реферат на одну із запропонованих тем.

ІІІ. Підготуватися до практичних занять із наступних тем. Виконати практичні завдання і здати їх на перевірку викладачеві.
Практичні заняття
ВСТУП. НАУКОВИЙ НАПРЯМ «СОЦІАЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ»


 1. Місце напряму «Соціальні комунікації» в системі наукових досліджень.

 2. Комунікаційні аспекти еволюції культури.

 3. Соціальна комунікація як предмет дослідження в історії науки.

 4. Роль узагальнювальної теорії (метатеорії) соціальної комунікації.


Література

Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: Учеб. пособ. / А. В. Соколов. – СПб. : Издво Михайлова В. А., 2002. – Вступ. – С. 5 – 11.

Різун В. Начерки до методології досліджень соціальних комунікацій (наукова стаття, оприлюднено 12 лютого 2011 року) [Наукова сторінка професора Володимира Різуна ] // Інститут журналістики :[сайт] – Електронні дані. – Київ, 2011. – Режим доступу: http://journlib.univ.kiev.ua/Nacherky_do_metodologiyi.pdf. – Назва з екрана.

Різун В. Соціальні комунікації як інженерне вчення, або соціальні комунікації в системі соціального інжинірингу (соціальної інженерії) // Комунікація. – 2012. – № 2. – С. 8 – 18. – Режим доступу: http://www.libr.dp.ua/PDP/Communication-2_March2012_final.pdf. – Назва з екрана.

ПОНЯТТЯ ПРО СОЦІАЛЬНУ КОМУНІКАЦІЮ


 1. Повсякденне та наукове розуміння комунікації.

 2. Проблема смислу в теорії комунікації.

 3. Проблема розуміння повідомлення.

 4. Соціальний простір і час.


Література

Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: Учеб. пособ. / А. В. Соколов. – СПб. : Издво Михайлова В. А., 2002. – Глава 1. – С. 12 – 22.

Бурдье П. Социология социального пространства. – СПб.: Алетейя; М.: Ин-т экспримент. социологии, 2005. – 288 с.

Чернявська Л. Соціальний простір державотворчого дискурсу ЗМІ // Вісник Львів. унту. Серія журн. – 2011. – Вип. 34. – С. 213–217. – Режим доступу: http://www.lnu.edu.ua/faculty/jur/publications/visnyk34/Visnyk%2034_P1_27_Chernjavska.pdf

Чернявська Л. В. Соціальний простір у науковому дискурсі соціальних комунікацій // http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2012_2/files/SC212_04.pdf
Практичне завдання

Підготувати фаховий матеріал (написати журналістський твір, розробити продукт соціальної реклами з обґрунтуванням, провести редакторський аналіз твору тощо), присвячений проблемам розуміння в людському спілкуванні. Зазначити жанр твору.

СОЦІАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ


 1. Види пам’яті та мнемічні дії.

 2. Інформаційна модель індивідуальної пам’яті.

 3. Групова соціальна пам’ять.

 4. Структура соціальної пам’яті суспільства.

 5. Суперечності суспільного пізнання на сучасному етапі.


Література

Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: Учеб. пособ. / А. В. Соколов. – СПб. : Издво Михайлова В. А., 2002. – Глава 3. – С. 51 – 71.
КОМУНІКАЦІЙНІ КАНАЛИ


 1. Різновиди комунікаційних каналів.

 2. Усна комунікація, її схема. Функції природної мови та мовлення. Комунікаційні бар’єри.

 3. Система документної комунікації у ХХ ст. Функції документів. Комунікаційні бар’єри.

 4. Цензура як знаряддя комунікаційного насильства.

 5. Електронна комунікація, її функції. Комунікаційні бар’єри.

 6. Глобальна комунікаційна система Інтернет, її призначення. Комунікаційні перспективи людства.

 7. Древо комунікаційних каналів.


Література

Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: Учеб. пособ. / А. В. Соколов. – СПб. : Издво Михайлова В. А., 2002. – Глава 4. – С. 72 – 118.
Практичне завдання

Індивідуальне навчально-дослідне завдання

Підготувати три фахові повідомлення, присвячені актуальній події суспільного життя, для трьох комунікаційних каналів:

 1. усного;

 2. документного друкованого;

 3. електронного.


Письмово проаналізувати до кожного повідомлення:

а) жанрові особливості твору;

б) відповідність підготовленого твору концепції та стилю того видання, де твір може бути оприлюднено;

в) відображення в кожному з трьох творів специфіки комунікаційного каналу.

(разом 3+9=12 текстів).

СЕМІОТИКА СОЦІАЛЬНОЇ КОМУНІКАЦІЇ


 1. Об’єкт і предмет семіотики соціальної комунікації.

 2. Комунікаційні знаки та їхня класифікація.

 3. Семіотика текстів в аспекті соціальних комунікацій.

 4. Семантика, синтактика, прагматика в системі соціальних комунікацій.


Література

Соколов А. В. Общая теория социальной коммуникации: Учеб. пособ. / А. В. Соколов. – СПб. : Издво Михайлова В. А., 2002. – Глава 1. – С. 12 – 22.
Практичне завдання

Творчо-дослідницький проект (колективний або індивідуальний) на одну із запропонованих тем з підсумковою мультимедійною презентацією:

 • Архітектура – символічне обличчя міста.

 • “Сталінська архітектура” як комунікація.

 • Індустрія як компонент міського тексту.

 • Комунікаційна сутність пам’ятників.

 • Музеї міста – діалог з історією.

 • Видатні люди в місті Олександрівську–Запоріжжі: спілкування долаючи час.

 • Запоріжжя в історії моєї сім’ї.

 • Моє місто в кіномистецтві.

 • Театральна комунікація в місті Запоріжжі (історія та сьогодення).


ТЕМИ РЕФЕРАТІВ


 1. Теорії та моделі комунікації.

 2. Умови ефективної комунікації.

 3. Комунікативна особистість та параметри її моделювання.

 4. Сучасні дослідження міжособистісної комунікації.

 5. Гендерні відмінності та їхній вплив на комунікаційну поведінку людини.

 6. Особливості циркуляції інформації в малих групах.

 7. Масова комунікація та масова культура.

 8. Історичні умови, соціокультурні фактори еволюції соціальних комунікацій.

 9. Дописемні комунікації: звичаї, традиції, фольклор, мистецтво, їхня роль та призначення.

 10. Становлення системи документної комунікації (архіви, бібліотеки, музеї, бібліографічні служби тощо).

 11. Художні комунікаційні канали (музика, танець, поезія, театр тощо) у системі соціальних комунікацій.

 12. Мова мистецтва.

 13. Розвиток телекомунікаційної сфери (телебачення, Інтернет, мобільний зв’язок) як основа інформатизації суспільства та еволюції соціальних комунікацій на сучасному етапі.

 14. Вплив нових електронних медіа (персональних комп’ютерів, Інтернету, мобільних телефонів тощо) на особистісну сферу людини в аспекті збереження її ідентичності.

 15. Віртуалізація соціально-комунікаційних відносин у сучасному суспільстві.

 16. Мережева організація соціальних комунікацій та її вплив на суспільні відносини.

 17. Аналіз можливостей Інтернету, телебачення, радіо, газет і журналів як засобів ефективної комунікації.

 18. Телевізійні новини як комунікація.

 19. Прес-конференція як комунікація.

 20. Реклама як комунікація.

 21. Реклама в ЗМІ: форми співіснування з основною інформацією. Проблема прихованої реклами.

 22. Інформаційна та рекламна інфраструктура сучасної України.

 23. Концепції інформаційної діяльності, інформаційні моделі.

 24. Рух соціальної інформації в суспільстві.

 25. Типологія інформаційних ресурсів, закономірності їхнього функціонування.

 26. Електронні інформаційні ресурси, умови інтерактивного використання інформації.

 27. Структура соціальної інформації. Науково-технічний прогрес у розвитку систем трансляції інформації.

 28. Інформаційно-комунікаційні революції в суспільстві.

 29. Поняття інформаційного вибуху. Соціальна комунікація в умовах перенасичення інформаційного простору: умови, закономірності, тенденції.

 30. Перспективи розвитку світового віртуального інтерактивного простору.

 31. Концепції інформаційного суспільства.

 32. Кризові явища в соціальній комунікації.

 33. Розвиток соціально-комунікаційних інститутів в Україні та за кордоном.

 34. Стратегії розвитку соціальних комунікацій, концепції трансформації комунікаційних систем.

 35. Процес роздержавлення українських ЗМК в контексті стратегій розвитку соціальних комунікацій. Громадські ЗМК. Умови формування громадського мовлення в національному інформаційному просторі.

 36. Роль ЗМК у формуванні громадянського суспільства в Україні.

 37. Основні концепції та моделі соціально-комунікаційного знання: культурологічна, структурно-функціональна, інформаційна, мас-медійна, соціально-детерміністична.

 38. Р. Барт і аналіз комерційної та політичної реклами: структуралістська концепція міфу.

 39. Масова комунікація та гіперреальність: концепція Ж. Бодріяра.

 40. Мас-медіа та комунікаційні технології (М. Маклюен, Е. Тоффлер, Д. Белл, З. Бжезинський).

 41. Теорія комунікаційної дії Ю. Габермаса та її можливості в аналізі місця й ролі комунікації в сучасному суспільстві.

 42. Принципи та методи дослідження соціальних комунікацій.

 43. Проблема кількісного аналізу соціальних комунікацій. Методи якісного аналізу комунікації. Поняття про моніторинг ЗМК.

 44. Контент-аналіз як метод вивчення ЗМІ.

 45. Ефективність спілкування та комунікаційні ефекти. Типологія комунікаційних ефектів.

 46. Впливогенність та патогенність у соціальних комунікаціях.

 47. Етика в соціальних комунікаціях.

 48. Історичні умови формування етичних характеристик масової комунікації. Поняття про стандарти масовокомунікаційної діяльності, історія становлення стандартів.


КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ЕКЗАМЕНУ


 1. Місце напряму “Соціальні комунікації” в системі наукових досліджень.

 2. Комунікаційні аспекти еволюції культури.

 3. Соціальна комунікація як предмет дослідження в історії науки.

 4. Роль узагальнювальної теорії (метатеорії) соціальної комунікації.

 5. Повсякденне та наукове розуміння комунікації.

 6. Проблема смислу в теорії комунікації.

 7. Проблема розуміння повідомлення.

 8. Соціальний простір і час.

 9. Комунікаційні дії та їхні форми.

 10. Види, рівні та форми комунікаційної діяльності.

 11. Види комунікаційної діяльності: мікрокомунікація, мідікомунікація, макрокомунікація.

 12. Співпраця та конфлікти в комунікаційній діяльності.

 13. Спілкування як соціально-психологічна та комунікаційна категорія. Співвідношення понять “спілкування” та “комунікація”.

 14. Ігри та псевдоігри як різновиди комунікаційних дій.

 15. Правда і брехня в комунікаційній діяльності.

 16. Види пам’яті та мнемічні дії.

 17. Інформаційна модель індивідуальної пам’яті.

 18. Групова соціальна пам’ять.

 19. Структура соціальної пам’яті суспільства.

 20. Суперечності суспільного пізнання на сучасному етапі.

 21. Різновиди комунікаційних каналів.

 22. Усна комунікація, її схема. Функції природної мови та мовлення. Комунікаційні бар’єри.

 23. Система документної комунікації у ХХ ст. Функції документів. Комунікаційні бар’єри.

 24. Цензура як знаряддя комунікаційного насильства.

 25. Електронна комунікація, її функції. Комунікаційні бар’єри.

 26. Глобальна комунікаційна система Інтернет, її призначення. Комунікаційні перспективи людства.

 27. Древо комунікаційних каналів.

 28. Хронологія суспільних комунікаційних систем.

 29. Археокультурна словесність.

 30. Палеокультурна книжність.

 31. Мануфактурна неокультурна книжність.

 32. Індустріальна неокультурна книжність.

 33. Мультимедійна комунікаційна культура.

 34. Об’єкт і предмет семіотики соціальних комунікацій.

 35. Комунікаційні знаки та їхня класифікація.

 36. Семіотика текстів в аспекті соціальних комунікацій.

 37. Семантика, синтактика, прагматика в системі соціальних комунікацій.

 38. Концепції інформації в сучасній науці (математична, фізична, кібернетична та ін.).

 39. Соціальна інформація. Ефект “інформаційних окулярів”.

 40. Концепції соціальних інформатик.

 41. Визначення і типологія комунікаційних потреб.

 42. Особистісні комунікаційні потреби.

 43. Групові комунікаційні потреби (інформаційний підхід).

 44. Суспільні комунікаційні потреби.

 45. Походження та різновиди соціально-комунікаційних служб, систем, інститутів.

 46. Сутнісні та прикладні функції соціально-комунікаційних явищ.

 47. Ліберально-демократичні принципи та схеми функціонування соціально-комунікаційних інститутів.

 48. Тоталітарні принципи та схеми функціонування соціально-комунікаційних інститутів.

 49. Стратегії розвитку соціальних комунікацій, концепції трансформації комунікаційних систем у демократичному суспільстві.

 50. Процес роздержавлення українських ЗМК в контексті стратегій розвитку соціальних комунікацій. Громадські ЗМК. Умови формування громадського мовлення в національному інформаційному просторі.

 51. Роль ЗМК у формуванні громадянського суспільства в Україні.

 52. Система соціально-комунікаційних наук.

 53. Принципи і методи дослідження соціальних комунікацій.

 54. Загальна характеристика метатеорії соціальної комунікації.

Схожі:

Реферату на одну із запропонованих тем
Ольшанский Д. В. Основы политической психологии. – Екатеринбург: Деловая книга, 2001. – 496 с
“ Створення форм та робота з ними Access”, де вміло поєднала і застосувала...
Згідно плану роботи ВМВПУ адміністрацією, методистом училища, членами методичного об’єднання в 2008 2009 навчальному році вивчався...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Практичні заняття допомагають слухачам глибше оволодіти нормативно-правовими джерелами господарського права. Плани практичних занять...
ПЕРЕЛІК ТЕМ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ З ДИСЦИПЛІНИ «БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК»
МОДУЛЬ І. ЗАГАЛЬНОМЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ПОБУДОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
1. ВСТУП Навчальний курс включає до себе поняття про предмет і систему...
Курс цивільного процесу передбачає проведення різних форм навчальної діяльності: лекційні, практичні заняття, колоквіуми, експериментальні...
ПОЧАЇВСЬКА ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ Розклад екзаменів 2 класу СЗН на 2012...
Студенти Заочного сектору навчання пишуть один твір на одну із вищевказаних тем в об’ємі 5-6 сторінок. При написанні обов’язково...
ПОЧАЇВСЬКА ДУХОВНА СЕМІНАРІЯ Розклад екзаменів 2 класу СЗН на 2012...
Студенти Заочного сектору навчання пишуть один твір на одну із вищевказаних тем в об’ємі 5-6 сторінок. При написанні обов’язково...
5. ПОТОЧНЕ І ПІДСУМКОВЕ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ ЗА МОДУЛЕМ
Під час контролю систематичності та активності роботи оцінюються рівень знань, продемонстрований у відповідях і виступах на практичних...
4. ТЕМИ рефератІВ ДЛЯ ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Обсяг реферату становить 10—15 стандартних аркушів (А-4) рукописного тексту. В кінці реферату треба обов’язково зазначити список...
Начальникам ЗДПО-1, ЗТС, СДПЧ
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка