Робочий зошит призначений для самопідготовки, виконання контрольної роботи №2, проведення та оформлення лабораторних занять з неорганічної хімії для студентів


НазваРобочий зошит призначений для самопідготовки, виконання контрольної роботи №2, проведення та оформлення лабораторних занять з неорганічної хімії для студентів
Сторінка1/18
Дата28.02.2016
Розмір2.1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
ПЕРЕДМОВА
Робочий зошит призначений для самопідготовки, виконання контрольної роботи №2, проведення та оформлення лабораторних занять з неорганічної хімії для студентів заочної форми навчання І курсу фармацевтичних факультетів вищих фармацевтичних та медичних закладів освіти III–IV рівнів акредитації.

Зміст методичних вказівок, що входять до даного робочого зошита, відповідає програмі з неорганічної хімії, затвердженій Міністерством охорони здоров’я України.

Робочий зошит складається з двох частин. Перша містить загальнотеоретичні питання та лабораторні роботи з основних розділів загальної хімії. Друга частина присвячена вивченню хімічних властивостей елементів та їх сполук, особливо тих, які використовуються у фармацевтичній практиці. Кожний розділ вміщує еталони та завдання для виконання контрольних робіт №1 та №2.
ВСТУП
Фундаментальна хімічна підготовка — основа професійної діяльності провізора. 10% лікарських препаратів, з якими провізор стикається в повсякденній роботі, це сполуки неорганічного походження різного складу й будови (90% — це речовини органічної природи), а більшість методів, які використовуються у фармацевтичній практиці, є хімічними й фізико–хімічними.

На фармацевтичному факультеті студент вивчає вісім хімічних дисциплін. Базовою є неорганічна хімія. Головною метою викладання курсу неорганічної хімії є формування вихідного рівня знань студентів, необхідного для успішного вивчення наступних хімічних та спеціальних дисциплін, прищеплення студентам навичок хімічного мислення, уміння передбачати можливість взаємодії речовин та характер продуктів їх хімічного перетворення. Виконання лабораторного практикуму сприяє поглибленню та засвоєнню теоретичного матеріалу курсу та формуванню експериментальних навичок самостійної роботи.

Неорганічна хімія необхідна студенту фармацевтичного вузу для освоєння: органічної, аналітичної, фізичної, колоїдної хімії; медико–біологічних наук — патофізіології, біохімії, фізіології, фармакології; профільних дисциплін — фармацевтичної хімії, токсикологічної хімії, аптечної і заводської технології ліків, фармакогнозії.

Кінцева мета вивчення неорганічної хімії:

сформувати у студентів цілісну уяву про хімію як науку і її значення в фармацевтичній галузі;

навчити студентів загальним принципам підходу до оцінки реакційної здатності і розумінню механізмів реакцій, покладених в основу синтезу і аналізу неорганічних речовин;

розкрити прикладні аспекти сучасного стану неорганічної хімії, шляхи і методи використання її досягнень у фармацевтичній практиці.

ОБСЯГ КУРСУ — 216 г: лекції — 16 г, лабораторні заняття — 32 г.

У семестрах I і IІ програмою передбачена перевірка знань у вигляді двох контрольних робіт. По закінченню вивчення неорганічної хімії буде проведений перевідний іспит з усього курсу. Він вміщує в себе:

1. Теоретичні знання: основних питань теоретичної неорганічної хімії; номенклатури, способів добування і реакційної здатності неорганічних сполук.

2. Здійснення схем хімічних перетворень.

3. Практичні навички: якісні реакції на катіони та аніони неорганічної природи; визначення фізичних констант неорганічних сполук; очищення рідких або кристалічних речовин і з підтвердженням їхньої чистоти.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ
ІІ семестрз/п

Тема лекцій

1

Хімія s – елементів.

2

Хімія p – елементів (ІІІА–VА групи).

3

Хімія р – елементів (VIA–VIIA групи).

4

Хімія d – елементів.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ
ІІ семестрз/п

Тема лабораторного заняття

1

Комплексні сполуки.

2

Загальна характеристика s-елементів. s–елементи IA та IІA груп та властивості їх сполук.

3

Загальна характеристика p-елементів. Елементи IIIA, IVА груп та властивості їх сполук.

4

Елементи VA групи та властивості їх сполук.

5

Елементи VІA групи, та властивості їх сполук.

6

Елементи VIIА групи. Водень. Галогени. Водневі та кисневі похідні галогенів та їх властивості.

7

d-елементи. Елементи VIB, VIIB VIIIB груп та властивості їх сполук.

8

Елементи IB, ІІВ груп та властивості їх сполук.


ЗАВДАННЯ ДЛЯ КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ
Розділ 1

s–елементи


 1. Загальна характеристика ІА групи. Взаємодія лужних металів з киснем, галогенами, воднем, водою та розчинами кислот. Закінчити рівняння реакції: Na2SO3 + KMnO4 + H2SO4

 2. Магній. Оксид та гідроксид магнію. Розчинність солей магнію у воді та їх гідроліз. Іон магнію як комплексоутворювач. Хлорофіл. Здійснити перетворення: Mg  MgO  Mg(HCO3)2  MgCO3  MgO   Mg(N03)2  [Mg(OH)]2CO3  MgSO4

 3. Зразок сульфіду феруму (ІІ) обробили надлишком соляної кислоти. Газ, що утворився, прореагував з 17,5мл розчину калію гідроксиду, в якому масова частка КОН дорівнює 25% (ρ = 1,28). При цьому утворилася кисла сіль. Визначте масу зразка.

 4. Гідриди та аміди лужних металів, їх основні властивості. Реакції виявлення катіонів Na+, K+. Використання сполук літію, натрію та калію в медицині та фармації. Закінчити рівняння реакції: Na2O2 + CO2

 5. Берилій. Амфотерність берилію, його оксиду та гідроксиду. Аква– та гідроксокомплекси. Схожість берилію з алюмінієм (діагональна схожість), її причини. Здійснити перетворення: Be  BeO  BeCl2   Be(OH)2  K2[Be(OH)4]  Be(NO3)2

 6. Знайдіть масу калію сульфіду, що утворився при перепусканні гідрогенсульфіду (сірководню) об’ємом 4,48л (н.у.) через розчин гідроксиду калію об’ємом 129,6мл з масовою часткою калію гідроксиду 12% (ρ = 1,08).

 7. Суміш оксиду натрію і оксиду калію загальною масою 6г розчинили у 100г розчину з масовою часткою гідроксиду калію 15%. Для нейтралізації добутого розчину затратили 72,89мл 20%–вої хлоридної кислоти (густина 1,1г/мл). Розрахуйте масові частки .оксидів у вихідній суміші.

 8. Реакції катіонів ІІА підгрупи з комплексоном (на прикладі трилону Б). Твердість води. Методи її усунення. Біологічна роль кальцію; використання сполук магнію, кальцію, барію в медицині та фармації. Здійснити перетворення: Ca  CaO  Ca(OH)2  CaCO3  Ca(HCO3)2   CaCO3  CaCO3  CaO  CaSO4

 9. Окисленням лужного металу масою 70г одержали 150г його оксиду. Визначте метал.

 10. Визначте масу калію, яку необхідно використати для приготування 200г розчину калію гідроксиду з масовою часткою лугу 10%.

 11. На нейтралізацію розчину, добутого під час взаємодії гідриду кальцію з водою, затратили розчин об’ємом 43,67мл з масовою часткою хлороводню 29,2% і густиною 1,145г/мл. Який об’єм водню, виміряний за нормальних умов, виділився під час розкладу гідриду?

 12. Лужноземельний метал масою 10г окислили хлором. При цьому одержали 27,75г його хлориду. Визначте метал.

 13. Лужноземельний метал масою 25г окислили киснем повітря. Добутий оксид розчинили у воді. Утворилось 46,25г гідроксиду. Який метал використали?

 14. У воді об’ємом 0,5л розчинили 0,75моль калію. Який об’єм (н.у.) водню при цьому виділився?

 15. У сполуці лужноземельного металу з гідрогеном масова частка металу становить 95,24%. Визначте формулу сполуки.

 16. На реакцію з водою використали 9,2г натрію. Який об’єм водню (н.у.) виділився?

 17. На 112г гідроксиду калію діють розчином, що містить 166,55г нітратної кислоти. Яка маса солі при цьому утвориться?

 18. Лужний метал масою 2,66г помістили в надлишок молекулярного хлору. Отриману тверду речовину розчинили у воді, до розчину додали надлишок розчину нітрату аргентуму. При цьому випав осад масою 2,87г. Який метал було взято?

 19. Попіл, що використовується як калійне добриво, містить карбонат калію — поташ (масова частка 25%). Визначте масу каїніту КСl·MgSO4·3Н2О, який може замінити як калійне добриво попіл масою 100кг.

 20. Які об’єми розчинів з масовою часткою гідроксиду натрію 32% (густина 1,35г/мл) і з масовою часткою ортофосфатної кислоти 46% (густина 1,3г/мл) потрібні для отримання дигідрофосфату натрію масою 24г?

 21. Прожарили 31,1г суміші карбонату і гідроксиду кальцію. Для повного вбирання газуватих (н.у.) продуктів прожарювання потрібно мінімально 90г розчину гідроксиду натрію. У результаті гідроксид натрію реагує повністю і утворюється розчин, в якому масова частка продукту реакції 16,55%. Визначте масові частки компонентів у вихідній суміші і масову частку NаОН у розчині гідроксиду натрію.

 22. Під час електролізу водного розчину хлориду калію отримали гідроксид калію масою 11,2г. Яка маса води утворилася під час спалювання водню, що виділився?

 23. Маємо суміш карбонату натрію та гідрокарбонату натрію. Під час прожарювання зразка суміші масою 60г виділилася вода масою 2,7г. Визначте масову частку Nа2СО3 і NaHCО3 в суміші.

 24. До складу сполуки входять натрій, силіцій та оксиген, маси яких відносяться як 23:14:24. Визначте формулу сполуки.

 25. З 50кг натрію хлориду одержали 17,8кг натрію. Визначте вихід металу.

 26. рН розчину слабкої одноосновної кислоти дорівнює 3. Ступінь її дисоціації — 0,01. Обчислити молярну концентрацію кислоти.

 27. Розчинність гідроксиду магнію при 20°С дорівнює 1,7·10–4моль/л. Обчислити добуток розчинності цієї сполуки.

 28. Добуток розчинності фториду кальцію при температурі 25°С дорівнює 4,0·10–11. Обчислити розчинність CaF2 в моль/л та г/л.

 29. Знайдіть осмотичний тиск 0,9% розчину NaCl при температурі 37°С, якщо αNaCl=1 та ρ = 1г/мл.

 30. При доливанні води до суміші масою 31,2г, що складається з кальцію та його оксиду, виділилось 11,2л газу (н.у.). Визначте масові частки компонентів суміші.

 31. Водень об’ємом 280л (н.у.) прореагував з деяким металом, утворивши гідрид складу МеН. Вихід продукту становить 30%. Під час розкладу гідриду водою виділився газ і утворився гідроксид МеОН, до якого долили надлишок розчину сірчаної кислоти. Розчин забарвлює полум’я пальника у фіолетовий колір. Який метал було взято? Яка маса сульфату металу може бути виділена з розчину?

 32. Через електролізер, що містить 500мл розчину гідроксиду натрію з масовою часткою NaOH 4,6% (густина 1,05г/мл), пропустили електричний струм. Через декілька годин масова частка гідроксиду натрію в електролізері досягла значення 10%. Визначте об’єм газів (н.у.), що виділились на електродах.

 33. Для повного розкладання деякої порції гашеного вапна затратили 81кДж теплоти. Добуте негашене вапно розчинили в 147г 10%–вого розчину фосфатної кислоти. Розрахуйте масову частку солі, що утворилась у результаті реакції. Тепловий ефект реакції розкладання гашеного вапна складає 108кДж/моль.

 34. Зразок лужноземельного металу розділили на дві частини, маса однієї частини вдвічі більша за іншу. Меншу частину зразка занурили у воду. При цьому виділився водень, за допомогою якого відновили до металу оксид купруму (ІІ) масою 2г. Більшу частину зразка лужноземельного металу помістили в трубку, крізь яку пропустили хлор при нагріванні. Отриману тверду речовину розчинили у воді, до розчину додали сірчану кислоту. Утворився осад, маса якого становила 11,65г. Який метал було взято?

 35. Скільки калію (%) в розрахунку на К2О міститься в сильвініті, масова частка КСІ в якому становить 30%?

 36. Скільки тонн вапняку, масова частка СаСО3 в якому 80%, потрібно використати для одержання 200т паленого вапна?

 37. Яку кількість барію потрібно розчинити у воді, щоб одержати такий же об’єм водню, як при розчиненні у воді літію масою 28г?

 38. Який об’єм водню (н.у.) виділиться при розчиненні у воді сплаву барію та натрію масою 20г, масова частка натрію в якому 20%?

 39. Натрій масою 2,30г розчинили у 20,0мл води. Визначте масову частку (%) лугу в одержаному розчині.

 40. У склянку з водою вмістили 15г суміші, що складається з барію та його оксиду. Визначте масові частки кожної речовини у вихідній суміші, якщо при цьому виділилося 2,24л газу (н.у.).

 41. Доломіт масою 73,6г прожарювали до повного припинення виділення газу. Визначте масові частки речовин (%) в одержаній суміші речовин.

 42. Визначте масу солі, яка утвориться при окисленні 20,0г кальцію хлором об’ємом 25,6 л (н.у.).

 43. Суміш гідридів літію і натрію прореагувала з водою об’ємом 193мл. Маса добутого в результаті реакції розчину виявилась на 1г меншою від суми мас вихідних речовин, а масова частка лугів у розчині склала 8%. Визначте кількості речовин вихідних гідридів.

 44. Визначте формулу кристалогідрату сульфату магнію, якщо відомі маса тигля, в якому прожарюється кристалогідрат (17,3г), маса тигля із заповненим для прожарювання кристалогідратом (20,72г) і маса тигля з речовиною, що залишилась у ньому після прожарювання (19,05г).

 45. Після повного зневоднення 2,11г суміші глауберової солі (Na24·10Н2О) і соди (Nа2СО3·10Н2О) її маса зменшилась до 0,85г. Визначте масові частки кристалогідратів у вихідній суміші.

 46. Масова частка сульфату натрію в насиченому за температури 0°С розчині становить 4,3%. До розчину сірчаної кислоти об’ємом 80мл (масова частка H2S04 30%, густина 1,22г/мл) додали розчин гідроксиду натрію (масова частка NaOH 32%) до повної нейтралізації. Розчин був охолоджений до температури 0°С. Визначте масу солі, що випала в осад, враховуючи, що утворюється кристалогідрат Na24·10H2O.

 47. Скільки грамів кальцію карбонату утвориться при нагріванні 32,4кг кальцій гідрогенкарбонату?

 48. У воді об’ємом 800мл розчинили 2,5моль барію оксиду. Розрахуйте масову частку барію гідроксиду в одержаному розчині (%).

 49. Масова частка лужноземельного металу в його броміді становить 46,13%. Визначте формулу броміду.

 50. Яка маса осаду утвориться при зливанні 300мл розчину кальцію хлориду з концентрацією солі 1,5моль/л та 40г розчину натрію карбонату з масовою часткою солі 15%?

 51. Кальцію оксид масою 14г обробили розчином, який містить нітратну кислоту масою 35г. Яка маса кальцію нітрату утвориться внаслідок цієї реакції?

 52. До 600г суміші, що містить оксиди кальцію, магнію, цинку та барію з масовими частками відповідно 30%, 20%, 40% та 10%, додали 6000мл розчину хлоридної кислоти з масовою часткою кислоти 10% (ρ=1,047г/см3) Визначте кількість моль води в одержаному розчині.

 53. Молярна маса оксиду одновалентного металу на 22 одиниці менша від молярної маси його йодиду. Що це за метал?

 54. Приготували 800мл розчину кальцію хлориду, що містить 2,5моль солі, ступінь дисоціації якої дорівнює 85%. Визначте маси катіонів кальцію та аніонів хлору в 400мл цього розчину.

 55. Нітрат лужного металу масою 42,5г повністю розклали при нагріванні. При цьому утворилось 5,6л газу (н.у.). Визначте формулу солі.

 56. При взаємодії 19,5г металу, що належить до групи ІІА періодичної системи елементів, з азотом утворився нітрид, при повному гідролізі якого одержали 47,125г гідроксиду металу. Визначте метал.

 57. При розчиненні 24,4г кристалогідрату барію хлориду в 300см3 води одержали розчин з масовою часткою барію хлориду 6,41%. Визначте формулу кристалогідрату.

 58. Розрахуйте масу магнію нітрату гексагідрату, необхідну для приготування 1,5кг розчину магнію нітрату з масовою часткою солі 0,4.

 59. При обробці 7,6г суміші гідридів натрію і калію водою виділилося 5,6л водню (н.у.). Визначте склад суміші гідридів натрію і калію.

 60. Розчин магнію нітрату об’ємом 500мл містить 1,6моль солі, ступінь дисоціації якої 90%. Розрахуйте маси катіонів магнію та нітрат–аніонів, що містяться в 1,5л такого ж розчину.

 61. Після прожарювання магнію карбонату масою 40г маса твердого залишку виявилась на 15г меншою за вихідну масу. Розрахуйте ступінь розкладання солі (%).

 62. Який об’єм 3,5М розчину КОН необхідний для повного розчинення 32г суміші гідроксидів берилію та алюмінію, якщо масова частка оксигену в суміші гідроксидів становить 65%?

 63. Яку масу металічного калію помістили у воду об’ємом 160мл, якщо одержали розчин лугу з масовою часткою речовини 15%?

 64. Обчисліть масу осаду, який утворився при зливанні 100мл розчину з масовою часткою барію хлориду 9,45% і густиною 1,1г/мл та 200мл розчину з масовою часткою сульфатної кислоти 4,76% і густиною 1,03г/мл.

 65. До розчину, що містить 2моль сульфатної кислоти, додали 2моль натрію гідроксиду. Яка сіль і якої маси при цьому утворилась?

 66. Яка сіль і якої маси утвориться при взаємодії розчину, що містить 4,9кг сульфатної кислоти, з розчином, що містить 2кг натрію гідроксиду?

 67. Через 144,1мл розчину натрію гідроксиду з масовою часткою 10%, густиною 1,11г/мл пропустили 4,48л сірководню (н. у.). Яка сіль і якої маси при цьому утворилась?

 68. Яка речовина і якої маси утвориться при пропусканні продукту повного згоряння 8,96л (н.у.) сірководню через 129,5мл розчину натрію гідроксиду з масовою часткою розчиненої речовини 11%, густина розчину 1,11г/мл?

 69. Розчин ортофосфатної кислоти масою 100г з масовою часткою кислоти 9,8% змішали з розчином калію гідроксиду масою 200г та з масовою часткою речовини 17,4%. Визначте масові частки солей у розчині після закінчення реакції.

 70. До 200мл 0,5М розчину сульфатної кислоти додали 150мл 1М розчину натрію гідроксиду. Які солі і в якій кількості утворились при цьому?

 71. Калій масою 17,55г помістили в розчин, одержаний при розчиненні 18,8г калію оксиду у воді об’ємом 300мл. Визначте масову частку речовини в одержаному розчині (%).

 72. До суміші алюмінію хлориду та магнію хлориду масою 15г додали надлишок калію гідроксиду. Осад, що випав, відфільтрували і прожарили. Маса твердого залишку склала 4г. Розрахуйте масову частку(%) магнію хлориду у вихідній суміші.

 73. Визначте масу солі амонію, яка утвориться при дії надлишку розбавленої нітратної кислоти на порошкоподібний магній масою 14,4г.

 74. У воді об’ємом 150мл розчинили 4,60г натрію. Розрахуйте: а) масову частку речовини в одержаному розчині; б) об’єм розчину нітратної кислоти з масовою часткою речовини 20,0% (ρ = 1,116г/см3), який потрібно витратити для повної нейтралізації одержаного розчину.

 75. Масова частка лужноземельного металу у сполуці його з гідрогеном становить 95,24%. Наважку цієї сполуки масою 1,2г розчинили в 40мл води. Розрахуйте масову частку речовини (%) в одержаному розчині. Який об’єм водню (н.у.) при цьому виділився?

 76. Для розчинення 28,2г оксиду металу, розміщеного в ІА групі періодичної системи елементів, використали розчин сульфатної кислоти, в якому містилось О,3моль кислоти. Визначте невідомий метал.

 77. При термічному розкладі суміші магнію оксиду та магнію карбонату масою 58,4г одержали 32г твердого залишку. Обчисліть масову частку (%) магнію оксиду у вихідній суміші.

 78. При доливанні до розчину нітрату металу, для якого характерна ступінь окиснення +2, надлишку розчину кальцинованої соди випало 9,488г осаду. А при доливанні до розчину такого ж складу і маси надлишку магнію сульфату утворилось 11,222г осаду. Визначте формулу нітрату металу.

 79. Суміш магнію та магнію оксиду масою 10г обробили розчином хлоридної кислоти, взятої у надлишку. Об’єм газу, який при цьому виділився, становив 2,8л. Визначте масові частки компонентів суміші.

 80. Якісний аналіз лабораторного зразка показав, що він складається з натрію карбонату та натрію сульфату. 10г цієї суміші обробили надлишком розчину хлоридної кислоти, отримавши при цьому 1,12л газу. Які масові частки солей у даному зразку?

 81. На розчин, що містить 50г натрію хлориду та натрію нітрату, подіяли надлишком розчину аргентуму нітрату. При цьому утворилось 28,7г осаду. Визначте масові частки солей натрію у суміші.

 82. Через 100мл 0,02М розчину натрію гідроксиду пропускали струм силою 4А протягом 90 хвилин. Якою стала молярна концентрація лугу після закінчення електролізу?

 83. При електролізі розплаву 4г деякої бінарної речовини на аноді виділилось 1,12л водню (н.у.). Визначте формулу речовини. Чи можна провести електроліз водного розчину цієї речовини?

 84. Маса твердого залишку, утвореного після прожарювання до постійної маси суміші кальцію гідроксиду та кальцію карбонату, зменшилась на 40% порівняно з масою вихідної суміші. Обчисліть масові частки (%) речовин у вихідній суміші.

 85. Калію гідроксид, необхідний для повної нейтралізації 400мл 2М розчину сульфатної кислоти, одержали при електролізі розчину калію хлориду (ρ=1,12г/см3, ω=10%). Який об’єм розчину солі використали?

 86. Для повної нейтралізації 20г розчину, що містить натрію гідроксид та натрію карбонат (масова частка речовин 11,3%), витратили 49г розчину сульфатної кислоти з масовою часткою речовини 0,05. Визначте: а) масу утвореного натрію сульфату; б) масову частку натрію гідроксиду у вихідному розчині.

 87. Яку кількість натрію гідриду потрібно розчинити у воді об’ємом 500мл, щоб одержати розчин з масовою часткою лугу 10% (ρ = 1,1г/cм3)? Обчисліть молярну концентрацію речовини в одержаному розчині.

 88. При випаровуванні води із 100г насиченого при 16°С розчину натрію сульфату одержали 31г натрію сульфату декагідрату. Визначте розчинність безводної солі у грамах на 100г води при цій же температурі.

 89. При проведенні лабораторного аналізу зразка сплаву магнію з міддю виявилось, що при обробці 30г цього сплаву HCl, виділяється 1,12л газу. Обчисліть масові частки міді й магнію у сплаві.

 90. Обчисліть масову частку речовини (%) в розчині, одержаному після електролізу 1600мл розчину натрію гідроксиду (ρ = 1,1г/см3, ω = 10%), якщо відомо, що на аноді виділилось 140л газу (н.у.).

 91. Суміш, що містить калій гідроксид та калій гідрогенкарбонат масою 25,6г, піддали термічному розкладу. Втрата маси після охолодження одержаної суміші склала 4,9%. Визначте масовий склад вихідної суміші.

 92. Яку кількість натрію потрібно розчинити в 500 см3 води для добування лугу, необхідного для переведення 9,8г ортофосфатної кислоти в натрію гідрогенфосфат? Визначте масову частку лугу (%) в розчині після розчинення натрію у воді.

 93. Яку масу калію гідриду потрібно помістити в розчин калію гідроксиду об’ємом 300мл (ρ = 1,1г/см3, ω = 12%), щоб масова частка калію гідроксиду збільшилась у 3 рази?

 94. При взаємодії 7г нітриду одновалентного металу з водою одержали газ, при каталітичному окисленні якого добули 4,89л (при температурі 25°С і тиску 1атм) іншого газу. Визначте формулу нітриду невідомого металу.

 95. Внаслідок обробки водою суміші гідриду і фосфіду лужного металу, в якій їх масові частки рівні, утворилась газова суміші з густиною за азотом 0,2926. Встановіть, який метал входив до складу сполук.

 96. Внаслідок обробки водою суміші нітриду і фосфіду лужноземельного металу, в якій їх масові частки рівні, утворилась газова суміш із густиною за криптоном 0,2998. Встановіть, який метал входив до складу сполук.

 97. В електролізер, що містить 500мл розчину калію гідроксиду з масовою часткою лугу 22,4% (ρ = 1,19 г/см3) помістили 58,5г металічного калію. Після його розчинення через електролізер пропустили електричний струм. Розрахуйте масову частку речовини в одержаному розчині, якщо відомо, що за час електролізу на аноді виділилось 20л газу (н.у.).

 98. Через розчин, одержаний при розчиненні глауберової солі масою 161г у 200мл води, пропустили електричний струм. Через деякий час на аноді виділилось 20л газу. Розрахуйте, у скільки разів збільшилась при цьому масова частка солі в розчині.

 99. Суміш, що містила магнію фосфід та алюмінію карбід, розчинили у воді. При цьому одержали газову суміш, у якій об’єми газів відносяться як 4:3. Визначте: а) масові частки сполук (%) у вихідній суміші; б) масову частку карбону (%) у вихідній суміші.

 100. Газ, що виділився при взаємодії калію гідриду з водою, пропустили над розжареним купруму (ІІ) оксидом. Маса оксиду при цьому зменшилась на 3,2г. Знайдіть кількість речовини використаного гідриду.

 101. Яку кількість металічного натрію потрібно розчинити у воді об’ємом 300мл, щоб одержати розчин лугу з масовою часткою речовини 4%? Яка маса одержаного розчину витратиться на осадження з розчину алюмінію хлориду 7,8г алюмінію гідроксиду?

 102. Як повинні відноситись кількості речовин калію хлориду та барію хлориду в суміші, щоб з 174,5г цієї суміші можна було одержати 251,125г аргентуму хлориду?

 103. Визначте масові частки солей у розчині, одержаному при пропусканні 5,636л хлору, виміряного при температурі 29°С і тиску 98кПа, через гарячий розчин калію гідроксиду об’ємом 200мл з масовою часткою лугу 20% (ρ = 1,173г/см3).

 104. Сплав натрію та калію масою 0,15г розчинили у воді. При цьому одержали 300мл розчину із вмістом гідроксид–іонів 1,82·10–2моль/л. Визначте масові частки металів (%) у вихідному сплаві.

 105. Розрахуйте кількість речовини води, в якій необхідно розчинити 18,8г оксиду калію для добування розчину з масовою часткою гідроксиду калію 5,6%.

 106. До суміші кальцію карбонату, алюмінію та металічного кальцію масою 15,7г долили надлишок хлоридної кислоти. Відношення кількостей речовин компонентів суміші становить 1:2:4. Обчисліть: а) об’єм газоподібних речовин, які виділились під час реакції; б) густину за воднем одержаної суміші газів. Виміри об’ємів газів проводились за нормальних умов.

 107. У воді об’ємом 400мл розчинили 71,49г суміші барію хлориду та барію нітрату. До одержаного розчину долили надлишкову кількість розчину сульфатної кислоти. Осад, що утворився, відфільтрували і прожарили при температурі 1500°С. Маса одержаного твердого залишку становила 34,272г. Вихід продукту склав 80%. Обчисліть маси солей у вихідній суміші.

 108. До розчину, що містить 4,045г суміші натрію броміду та кальцію йодиду, долили 95,63г розчину аргентуму нітрату з масовою часткою солі 8%. Осад відфільтрували. Речовина, що містилась у фільтраті, прореагувала із хлоридною кислотою, яка містилась у 50мл 0,2М розчину кислоти. Обчисліть масові частки солей (%) у вихідній суміші.

 109. Суміш газів об’ємом 17,92л (н.у.), що містить карбону діоксид та чадний газ, пропустили через певну кількість розчину кальцію гідроксиду. Одержаний осад масою 20г відфільтрували. Речовина, яка містилась у фільтраті, прореагувала зі 160мл 2,5М розчину нітратної кислоти. Розрахуйте масові частки газів (%) у вихідній суміші.

 110. Суміш натрію гідроксиду та натрію гідрогенкарбонату масою 66,4г прожарили при температурі 260°С. Маса одержаної суміші виявилась на 13,4г меншою від маси вихідної суміші. Розрахуйте масові частки (%) речовин у вихідній суміші.

Розділ 2
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

Над якою працює
«Робочий зошит з бухгалтерського обліку для проведення лабораторно – практичних занять»
Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної...
Тема: Здорова їжа
О бладнання: Підручник, робочий зошит, картки для роботи у групах (НО1), для роботи в парах (НО2)
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
ТЕМА: Про дружбу
ОБЛАДНАННЯ: Підручник, робочий зошит, картки для самостійної роботи (НО1), (НО2)
УРОК 2 Підтема : Лондон / London
Обладнання : підручник, робочий зошит, картки із завданнями для самостійної роботи
Завдання для виконання модульної контрольної роботи №2 з дисципліни "Комп'ютерні мережі"
Ваші батьки чи знайомі, яке містить не менше трьох кімнат та відрізняється від приміщень, обраних іншими студентами потоку. Орієнтовна...
Завдання для виконання модульної контрольної роботи №2 з дисципліни "Комп'ютерні мережі"
Ваші батьки чи знайомі, яке містить не менше трьох кімнат та відрізняється від приміщень, обраних іншими студентами потоку. Орієнтовна...
Л. В. Стецьків АНАЛІТИЧНА ХІМІЯ. КІЛЬКІСНИЙ АНАЛІЗ (для студентів...
В. В. Павлюк, д-р хім наук, професор кафедри неорганічної хімії Львівського Національного університету імені Івана Франка
Завдання для виконання модульної контрольної роботи №2 з дисципліни...
Ваші батьки чи знайомі, яке містить не менше трьох кімнат та відрізняється від приміщень, обраних іншими студентами потоку. Орієнтовна...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка