ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю


Скачати 102.9 Kb.
НазваЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Дата17.05.2013
Розмір102.9 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Фінансова компанія «Толока»
станом

на 31 грудня 2012року


м. Київ

2013рік


1. Аудиторський висновок подається до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України, при розкритті інформації фінансовими установами, який складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема до МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».
2. Аудиторський висновок містить

2.1 АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансової компанії «Толока» станом на 31 грудня 2012 року.
2.2. Адресат

Аудиторський звіт призначається для керівництва та засновників Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Толока» (суб'єкту господарювання), фінансовий звіт якого перевіряється, і може бути використаний для подання до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг України.

Україна 03058, м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 5
Основні відомості про Товариство:

Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Толока»

Скорочена назва:ТОВ «ФК «Толока»

Код за ЄДРПОУ: 32955460

Юридичне та фактичне місцезнаходження: Україна 03058, м. Київ, вул. Лебедєва-Кумача, 5.

Дата реєстрації: Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Толока» зареєстроване Солом’янською районною у м. Києві державною адміністрацією 26.04.2004року, номер запису про включення відомостей про юридичну особу 1 073 120 0000 003629 та видано Свідоцтво серія А00 №003756.

У відповідності до Протоколу загальних зборів учасників ТОВ «ФК «Толока» від 16.03.2011року №16/03 зареєстровано нову реакцію статуту, та змінено адресу, про що свідчить виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серія АБ №520472 від 23.07.2012року.

Основні види діяльності згідно Довідки АБ № 328707 від 20.05.2011р. з єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (ЄДРПОУ):

64.19 Інші види грошового посередництва

64.91 Фінансовий лізинг

64.99 Надання інших фінансових послуг(крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення

41.10 Організація будівництва будівель

Станом на 30.09.2012 штатних працівників у ТОВ «ФК «Толока» (далі – Товариство ) 7 осіб з яких 2 особи працюють за сумісництвом.

Відокремлених підрозділів у Товариства станом на 30.09.12 не має.

Господарська діяльність згідно Статуту ТОВ «ФК «Толока» потребує спеціальних дозволів та ліцензій.
Станом на 30.09.2012року Товариство має ліцензію та свідоцтво Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг:

 • Зареєстровано 17.09.2004 р. №13101002 в Державній комісії з регулювання ринку фінансових послуг України, 17.09.2004 року та видано Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «Толока» серія та номер ФК №32 від 17.09.2004року, Розпорядження Комісії від 17.09.2004 р. №2366, термін дії Свідоцтва необмежений. Код фінансової установи 13.

 • 23.03. 2011року отримано нове свідоцтво у зв’язку зі зміною юридичної та фактичної адреси Зареєстровано 17.09.2004 р. №13101002 в Державній комісії з регулювання ринку фінансових послуг України, 15.10.2004 року та видано Свідоцтво про реєстрацію фінансової установи ТОВ «ФК «Толока» серія та номер ФК №32 від 17.09.2004року, 17.09.2004 р. термін дії Свідоцтва необмежений. Код фінансової установи 13.

 • 17.09.2004року Державній комісії з регулювання ринку фінансових послуг України видано Додаток до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи №32 Серія ФК, про види фінансових послуг, які має право здійснювати фінансова установа:

 1. залучення фінансових активів фізичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення шляхом укладання договорів на управління майном;

 2. залучення фінансових активів юридичних осіб із зобов’язанням щодо наступного їх повернення шляхом укладання договорів на управління майном.

 • Отримана Ліцензія Серія АВ № 548133, Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг, діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю. Рішення про видачу ліцензії від 08.02.2011року №356-ФК, термін дії до 27.10.2012року.

 • Отримана Ліцензія Серія АВ № 614873, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРДАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, діяльність із залучення коштів установників управління майном для фінансування об’єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю. Рішення про видачу ліцензії від 25.12.2012року №2890, термін дії до 08.01.2018року.


2.2. Опис аудиторської перевірки та опис важливих аспектів облікової політики

Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів ТОВ «ФК «Толока» станом на 31.12.2012 року, які складають повний комплект фінансової звітності:

- форма № 1 «Баланс» станом на 31.12.2012 р.,

- форма № 2 «Звіт про фінансові результати» за 2012 р.,

- форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2012р.,

- форма № 4 «Звіт про власний капітал» за 2012 р.,

- форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2012 р.

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стандартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час перевірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторові можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності. Нами, незалежними аудиторами, проведено аудиторську перевірку згідно з вимогами чинного законодавства України, Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України затвердженого Розпорядженням Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.02.2007 №6832

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Фінансова звітність ТОВ «ФК «Толока» підготовлена згідно з вимогами Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку та Облікової політики ТОВ «ФК «Толока», (накази ТОВ «ФК «Толока» №б/н від 05.01.2012 року «Про облікову політику ТОВ «Фінансова Компанія «Толока» у 2012році».

Фінансова звітність на дату написання аудиторського звіту 31.12.2012року складена на підставі даних бухгалтерського обліку ТОВ «ФК «Толока» за станом на кінець останнього дня звітного періоду.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.
2.3. Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки, відповідності з вимогами МСА №200 «Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».
2.4. Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Аудиторський висновок, який подається до Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг.

(далі – Комісія) при розкритті інформації установ, повинен бути складений відповідно до вимог Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА), зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність”, МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».
2.5. Ідентифікації та оцінки аудитором ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства

Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення в Товаристві з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Толока» в наслідок шахрайства.
2.6. Безумовно-позитивний висновок

Виходячи з наслідків проведеного аудиту, аудиторська фірма підтверджує, що надана їй інформація дає достовірне та повне уявлення про реальний склад активів та пасивів суб’єкта перевірки.

Фінансово-господарська діяльність здійснюється відповідно до чинного законодавства. Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає законодавчим та нормативним вимогам, відповідно до Національних стандартів обліку. Фінансова звітність за рік 2012року Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Толока» достовірна та відповідає даним бухгалтерського обліку. Форми фінансової звітності узгоджені, та не містять викривлень. Звітність складена за дійсними даними бухгалтерського обліку та достовірно відображає у всіх суттєвих аспектах фактичне фінансове становище підприємства станом на ТОВ «ФК «Толока» року по результатах проведених господарських операцій за рік 2012року.

Баланс Товариство з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Толока» станом на ТОВ «ФК «Толока» з валютою 38429,00 тис. грн., Звіт про фінансові результати за рік 2012року з чистим прибутком в сумі 12729,00 тис. грн. підтверджуємо.

2.7. Основні відомості про аудитора


Назва аудиторської фірми:

Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Звіт»,

Код ЄДРПОУ 37393206.

Місцезнаходження: м. Київ, вул. Наталії Ужвій , 4- г,кв.92

Дані про наявність відповідних свідоцтв:

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №4432 від 31 березня 2011р. Дійсне до 31 березня 2016р. Видане Аудиторською палатою України.

Свідоцтво Про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ А №001346 від 24.04.2007р. подовжено до 25 січня 2015року.

У відповідності Договором № 7-АЗ від 02.03.2013 року на здійснення аудиту звітності між Товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Толока» та ПП «Аудиторська фірма «Звіт», з 12 березня 2013р. по 25 березня 2013р. проведена перевірка достовірності повного пакету фінансової звітності пакету фінансової звітності станом на 31 грудня 2012 року, Баланс на 31.12.2012р, Звіт про фінансові результати за 2012р., Звіт про рух грошових коштів за 2012р., Звіт про власний капітал за 2012р., Примітки до річної фінансової звітності за 2012р.
Від імені фірми аудиторський висновок складено директором Покляцькою Л.П. /сертифікат аудитора №000602 від 25.01.1996р. подовжено до 25.01.2015р.
2.8. Дата видачі висновку: «25» березня 2013 року.


 1. Директор ПП АФ “ЗВІТ” Л.П. Покляцька

 2. Свідоцтво про включення до Реєстру

 3. аудиторських фірм та аудиторів №4432

 4. згідно рішення АПУ 31 березня 2011року.

 5. Дійсне до 31 березня 2016р. Видане

 6. Аудиторською палатою України.

Свідоцтво Про внесення до реєстру аудиторів,

які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

А №001346 від 24.04.2007р. подовжено до 25 січня 2015року.).Схожі:

Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Звіт незалежного аудитора щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
МСА, зокрема до МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного...
Звіт незалежного аудитора аудиторської фірми тов «аналітичні системи»...
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ”
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІУМ» станом...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Звіт незалежного аудитора
ТОВ «КИЇВАУДИТ» щодо фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГЛОБАЛЬНА ПЛАТІЖНА МЕРЕЖА» станом на 31 грудня...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка