ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ФІРМА «ФІНАУДИТ»


Скачати 86.72 Kb.
НазваТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ФІРМА «ФІНАУДИТ»
Дата30.04.2013
Розмір86.72 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Наш аудиторський висновок складений відповідно Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та річної звітності фінансової компанії, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.10.2006р. №6337.

При складанні висновку ми керувались вимогами Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Закону України «Про аудиторську діяльність», Міжнародними стандартами аудиту (230, 300, 315, 320, 500, 520, 530, 800 та інші), Положенням про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженим Указом Президента України від 04.04.2003р. №292.

Аудитор відповідає перед замовником аудиту за свій Аудиторський висновок про достовірність фінансової звітності підприємства. Відповідальність за правильність підготовки та представлення фінансової звітності користувачам згідно з вимогами українського законодавства полягає на керівництво підприємства. Проведення аудиторської перевірки фінансової звітності підприємства не звільняє його керівництво від відповідальності за достовірність та повноту звітності. Процедури підтвердження бухгалтерської звітності підписом та печаткою аудитора (аудиторської фірми) не означають солідарну відповідальність аудитора за достовірність і повноту фінансової звітності підприємства з керівництвом підприємства, що перевіряється. Процедури підтвердження фінансової звітності означають підтвердження аудитором відповідальності показників фінансової звітності даним Головної книги (оборотного балансу) та журналам-ордерам, без здійснення ним процедур перевірки достовірності первинної бухгалтерської документації.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Повне найменування

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОНОМІКО-ПРАВОВА ФІРМА «ФІНАУДИТ»


Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

№ 0091 від 26.01.2001р.


Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ

Серія А № 001714 від 29.04.2010р.


Місцезнаходження

53060, Дніпропетровська обл.,

Криворізький р-н., с. Лозуватка, вул. Леніна, 9


Основні відомості про ломбард:

Повна назва


ПОВНЕ ТОВАРИСТВО

«СНІСАРЕНКО, СНІСАРЕНКО, АКВАМАРІН – ЛОМБАРД»

Код за ЄДРПОУ

30846610

Місцезнаходження

71100, Запорізька обл., м. Бердянськ, пр. Леніна, буд. 21

Дата державної реєстрації

19.06.2002р.

Дата внесення змін до установчих документів

Установчий договір повного товариства зареєстровано 19.06.2002р., за № 02140805Ю0010520. Зміна засновників, зареєстровано 04.12.2007р. за № 10991050004000718


Чисельність працівників станом на 31.12.2012р.

3

Банківські реквізити

р/р 26502000000806 у ПАТ «Укрсоцбанк», МФО 300023

Дані про засновників товариства, частка в статутному капіталі

Снісаренко Тетяна Валеріївна-50 % в статутному капіталі; Снісаренко Олена Вікторівна-50 % в статутному капіталі.Основні види діяльності Товариства:

Код за КВЕД

Вид діяльності

64.92

Інші види кредитування ;


Інституційний сектор економки за КІСЕ:

S.12302 Інші приватні фінансові посередники, крім страхових корпорацій та недержавних пенсійних фондів.
Основні відомості про умови договору та аудиторську перевірку

Між ПТ «СНІСАРЕНКО, СНІСАРЕНКО, АКВАМАРІН – ЛОМБАРД» та
ТОВ ЕПФ «ФІНАУДИТ» укладений договір №13 від 15.02.2013р. на проведення аудиторської перевірки ПТ «СНІСАРЕНКО, СНІСАРЕНКО, АКВАМАРІН – ЛОМБАРД» з метою складання та видачі ломбарду аудиторського висновку про повноту та достовірність даних, відображених у фінансовій звітності за 2012 рік.

Перевіркою охоплено період з 01.01.2012. по 31.12.2012р. Аудиторська перевірка проводилась з 09.02.2013р. по 01.03.2013р. у м. Кривий Ріг аудитором Ульшиною Т.О. (сертифікат аудитора № 006463, виданий рішенням Аудиторської палати України №13 від 24.03.1994р., продовжений Рішенням АПУ № 187/2 від 24.03.2008р., дійсний до 24.03.2013р.).

Аудиторська фірма провела аудиторську перевірку доданої до аудиторського висновку звітності у складі форми №1 «Баланс» станом на 31.12.2012р., форми №2 «Звіт про фінансові результати» за 2012р., форми №3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2012р., форми №4 «Звіт про власний капітал» за 2012р., форми №5 «Примітки до річної фінансової звітності» за 2012р, форми №6 «Додаток до Приміток до річної фінансової звітності» за 2012 рік.

Метою перевірки було зібрання доказів для висловлення професійного погляду на достатню кількість свідчень про наявність і одночасну відсутність розбіжностей між звітними даними товариства і вимогами чинного законодавства, регулюючого порядок її складання та розкриття. Також у перевірку входило оцінка використаних на підприємстві принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінка фінансової звітності в цілому.

Розмір суттєвості помилки (невідповідальності даних обліку даним звітності) з клієнтом не визначався.

Ми використовували принцип вибіркової перевірки інформації і брали до уваги тільки суттєві помилки.

За повноту та достовірність, наданої для перевірки фінансової інформації ПТ «СНІСАРЕНКО, СНІСАРЕНКО, АКВАМАРІН – ЛОМБАРД» відповідальність несе: директор — Снісаренко Т.В. Ведення бухгалтерсського обліку здійснює ФОП Антонецька Надія Леонідівна згідно договору на ведення бухгалтерського обліку від 12.03.2012р. № 01/03.

Під час аудиту зроблено дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінку відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні, чинним протягом перевірки.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка дає обґрунтовану підставу для висловлення нашої думки.

На нашу думку, фінансова звітність справедливо і достовірно відображає фінансовий стан ломбарду станом на 31.12.2012 року.
В результаті аудиторської перевірки встановлено:

За видами активів інформація, відображена в фінансовій звітності підприємства за 2012 рік, відповідає вимогам Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Зобов’язання, відображені в фінансовій звітності Товариства станом на 31.12.2012р., відповідають вимогам П(С)БО 11 «Зобов’язання».

Власний капітал Товариства станом на 31.12.2012р. сформований згідно П(С)БО України та складається із:

- статутного фонду – 100 тис. грн.;

- нерозподіленого прибутку – 79 тис. грн.;

- резервного капіталу – 21 тис. грн.
Оцінка фінансового стану ломбарду:

Результати розрахунку показників фінансового стану підприємства у 2012 році наведені у табл.1

Таблиця 1

Назва показника

Фактичне значення показника у 2012 році

Нормативне значення показника

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

128,0

0,25-0,50

Коефіцієнт загальної ліквідності

341,0

1,00-2,00

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,637

0,25-0,50

Коефіцієнт структури капіталу

0,005

0,5-1,0

Рентабельність активів, %

8,4

>0 збільшення

Рентабельність діяльності , %

11,83

>0 збільшення


Згідно даних табл. 1 можна зробити наступні висновки про фінансовий стан
ПТ «СНІСАРЕНКО, СНІСАРЕНКО, АКВАМАРІН – ЛОМБАРД».

Рівень ліквідності у 2012році є високим, оскільки значення розрахованих коефіцієнтів ліквідності значно вище нормативно рекомендованих. Це свідчить про те, що станом на 31.12.2012р. оборотних коштів підприємства достатньо для покриття своїх короткострокових зобов'язань.

Коефіцієнт фінансової стійкості станом на 31.12.2012р. Становить 0,637, тобто господарська діяльність фінансується за рахунок власних коштів, що значно знижує ризик втрати фінансової незалежності. Значення коефіцієнту структури капіталу на звітну дату значно нижче нормативу, що свідчить про відсутність залежності від зовнішніх кредиторів та інвесторів. Таким чином, фінансовий стан підприємства є стабільним.

Діяльність підприємства була прибутковою. Розраховано коефіцієнти рентабельності активів підприємства складають 8,4% та 11,83% відповідно.

В ході аудиту було досліджено облікову систему підприємства. Облікова політика підприємства обумовлена в наказі №1 від 02.01.2010р. «Про облікову політику підприємства», відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999р. №996-ХІV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Протягом 2012 року облікова політика не змінювалася. Встановлені на підприємстві принципи бухгалтерського обліку, обумовлені в наказі про облікову політику, відповідають концептуальній основі фінансової звітності, передбаченій національними стандартами бухгалтерського обліку.

У Звіті про фінансові результати надано користувачам повну інформацію про доходи, витрати, прибутки від діяльності підприємства за 2012 рік. На нашу думку, фінансові результати у звіті відображені реально в усіх суттєвих аспектах.

Фінансовий результат діяльності підприємства за звітний період – прибуток у сумі 20 тис. грн.

Бухгалтерський облік підприємства ведеться за журнально-ордерною формою обліку у відповідності із вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16.07.1999р.

Дані бухгалтерських рахунків порівняні в бухгалтерських регістрах, головній книзі та балансі.

Інвентаризація основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, документів та розрахунків, проведена згідно наказу № 11 від 30.12.2012р. Ми не спостерігали за проведенням інвентаризації підприємства, тому що дата передувала початку проведення аудиторської перевірки.
Висновок:

Таким чином, зробивши аудиторську перевірку повноти та достовірності фінансової звітності ПТ «СНІСАРЕНКО, СНІСАРЕНКО, АКВАМАРІН – ЛОМБАРД» у складі форми №1 «Баланс» станом на 31.12.2012р., форми №2 «Звіт про фінансові результати» за 2012р., форми №3 «Звіт про рух грошових коштів» за 2012р., форми №4 «Звіт про власний капітал» за 2012р., форми №5 «Примітки до річної звітності» за 2012р., форми №6 «Додаток до Приміток до річної фінансової звітності» за 2012 рік, аудитори висловлюють свою думку.

ПТ «СНІСАРЕНКО, СНІСАРЕНКО, АКВАМАРІН – ЛОМБАРД» веде бухгалтерський облік згідно з вимогами Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» №996-ХІV від 16.07.1999р., а також затверджених в Україні П(С)БО.
Фінансова звітність підприємства дає правдиве і неупереджене відображення фінансового стану підприємства станом на 31.12.2012р., та в усіх суттєвих аспектах достовірна.

Ми підтверджуємо всі статті балансу ПТ «СНІСАРЕНКО, СНІСАРЕНКО, АКВАМАРІН – ЛОМБАРД» станом на 31.12.2012р.
Генеральний директор ТОВ ЕПФ «ФІНАУДИТ»

Свідоцтво про внесення до Реєстру

суб’єктів аудиторської діяльності № 0091

Сертифікат аудитора № 006463 від 24.03.94р.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ Серія А №001714 від 29.04.2010р.


Т.О. Ульшина

Схожі:

31 Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю
Повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Плюс»
Керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Україна»
Основні відомості про аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консул»
Про фінансову звітність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ...
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
Назва : Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Паритет аудит”
«Компанія «Термінал-Реєстр» ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
Найменування аудиторської фірма: Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Міла – аудит”
Товариство з обмеженою відповідальнiстю Аудіторська фірма
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КАМЕЛОТ»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка