ПРИМ І Т К И ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012р


Скачати 221.96 Kb.
НазваПРИМ І Т К И ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012р
Дата04.06.2013
Розмір221.96 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
Додаток до фінансової звітності

ПрАТ «Кримський страховий альянс» за 2012 рік

П Р И М І Т К И

ДО ПОПЕРЕДНЬОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК,

ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2012р.
Інформація про Приватне акціонерне товариство «Кримський страховий альянс», та основа підготовки попередньої фінансової звітності.

Закрите акціонерне товариство «Кримський страховий альянс», (далі за текстом «Товариство»), засноване 24.12.1999 р. На виконання вимог Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 р. №514-VІ, Товариство змінило назву на приватне акціонерне товариство «Кримський страховий альянс» 18.04.2011 р.

Основними видами діяльності згідно зі статутом є:

1. Стpахування.

2. Пеpестpахування.

3. Фiнансова дiяльнiсть, пов’язана з формуванням, розмiщенням страхових резервiв та їх управлiнням.

Вид економічної діяльності за КВЄД: інші види страхування.

Місцезнаходження Товариства: Україна, Автономна республіка Крим, м.Красноперекопськ, вул.Толбухіна, буд.4.

Кількість працівників станом на 31 грудня 2012р. склала: 14 од.

Станом на 31 грудня 2012р. такі акціонери володіли акціями підприємства:

з/п

Найменування

/П.І.Б./

Сума внеску,

грн.

Форма внеску

Частина у статутному фонді, %

1

Авлахов Сергій Геннадійович

2 400 000,00

Грошові кошти

24,0

2

Авлахова Лариса Олександрівна

2 400 000,00

Грошові кошти

24,0

3

Сьомочкіна Неліія Павлівна

2 400 000,00

Грошові кошти

24,0

4

Рахманов Владислав Рустамович

2 400 000,00

Грошові кошти

24,0

5

Приватне підприємство «Собес»

400 000,00

Грошові кошти

4,0
УСЬОГО:

10 000 000,00
100

За всі попередні періоди, закінчуючи роком, який завершено 31.12.2011р., Товариство підготовлювало фінансову звітність згідно з Національними стандартами бухгалтерського обліку.

Дійсна фінансова звітність є попередня.

Основа надання інформації

Основою надання фінансової звітності є чинні міжнародні стандарти фінансової звітності, міжнародні стандарти бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.

Ця фінансова звітність підготовлена на основі історичної собівартості.

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складена на основі бухгалтерських записів згідно з українським законодавством шляхом трансформації з внесенням коригувань та проведенням пере класифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно з вимогами МСФЗ.

Товариство перейшло на Міжнародні стандарти фінансової звітності 01.01.2012 р. згідно з МСФЗ (IFRS)1 «Перше застосування Міжнародних стандартів фінансової звітності». Керуючись МСФЗ (IFRS)1, Товариство обрало першим звітнім періодом рік, котрий закінчиться 31.12.2013р.

Функціональна валюта

Функціональною валютою фінансової звітності Товариства є українська гривня.

Суттєві положення облікової політики

Далі описані істотні положення облікової політики, використані Товариством при підготовці попередньої МСФЗ фінансової звітності.

1.1. Визнання виручки.

Виручка визнається в тому випадку, якщо отримання економічних вигод Товариством оцінюється як імовірне, і якщо виторг може бути достовірно визначений, незалежно від часу здійснення платежу. Виручка оцінюється за справедливою вартістю отриманого або, що підлягає отриманню винагороди з урахуванням визначених у договорі умов платежу і за вирахуванням податків.

Для визнання виручки також повинні дотримуватися такі критерії:

Продаж послуг (товарів, робот). Виручка від продажу послуг (товарів, робот) визнається, як правило, при наданні послуг, або відвантаженні товарів, коли істотні ризики і вигоди від володіння послугою переходять до покупця.

Надання послуг. Виручка від надання послуг визнається, якщо існує імовірність надходження економічних вигод, пов'язаних з операцією. Однак у випадку, коли невизначеність виникає стосовно можливості отримати суму, вже включену до виручки, недоотримана сума або сума, отримання якої стало малоймовірним, визнається як витрати, а не як коригування суми первісно визнаної виручки.

1.2. Дивіденди. Дивіденди у звітному році не нараховувались та не сплачувались.

2. Основні принципи бухгалтерського обліку

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно стало стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:

1. Фінансовий актив, доступний для продажу;

2. Інвестиції, утримувані до погашення;

3. Дебіторська заборгованість;

4. Фінансові зобов’язання, оцінені за амортизованою вартістю – кредити банків.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які безпосередньо належать до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.

3. Основні засоби

Товариство оцінило у перехідному балансі по справедливій вартості будівлю. Товариство провело незалежну оцінку цього засобу на 01.01.2012р. та отриману справедливу вартість використало як умовну первісну вартість. По іншим основним засобам за умовну первісну вартість прийнята балансова.

Капіталізовані витрати включають витрати на модернізацію і заміна частини активів, що розширює їх експлуатації чи поліпшення їх здатність генерувати дохід. Витрати на ремонт і експлуатацію основних засобів, які не відповідають зазначеним вище критеріям капіталізації, визнаються в звіті сукупних доходів і витрат за період, в якому вони були понесені.

Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 2500,00 грн.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю.

Амортизуємо сума - це первісна вартість об'єкта основних засобів або переоцінена вартість об'єкта за вирахуванням його ліквідаційної вартості. Ліквідаційна вартість активу-це передбачувана сума, яку Товариство отримало б на поточний момент від реалізації об'єкта основних засобів після вирахування очікуваних витрат на вибуття, якщо б цей актив уже досяг того віку і стану, в якому, ймовірно, він буде перебувати в кінці свого терміну корисного використання.

Амортизація основних засобів призначена для списання амортизуємої суми протягом строку корисного використання активу і розраховується з використанням прямолінійного методу. Строки корисного використання груп основних засобів представлені наступним чином:

Таблиця 1.

Групи основних засобів

Термін корисного використання

Будівлі

20

Обладнання

5

Транспортні засоби

5

Меблі та інші основні засоби

10

Земля

Нескінченний

Прибуток або збиток, що виникає в результаті вибуття або ліквідації об'єкта основних засобів, визначається як різниця між надходженнями від продажу та балансовою вартістю активу, а визнається в прибутках і збитках.

4. Нематеріальні активи

Нематеріальні активи з кінцевими термінами використання, придбані в рамках окремих угод, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченої амортизації та накопиченого збитку від знецінення. Амортизація нараховується рівномірно протягом строку корисного використання нематеріальних активів. Очікувані строки корисного використання та метод нарахування амортизації аналізуються наприкінці кожного звітного періоду, при цьому всі зміни в оцінках відображаються у звітності без перегляду порівняльних показників. Нематеріальні активи з невизначеними термінами використання, придбані в рамках окремих угод, враховуються за вартістю придбання за вирахуванням накопиченого збитку від знецінення.

Нематеріальний актив списується при продажу або коли від його майбутнього використання або вибуття не очікується економічних вигод.

Дохід або збиток від списання нематеріального активу, який представляє собою різницю між чистими надходженнями від вибуття та балансовою вартістю активу, включається до звіту про сукупні доходи та витрати в момент списання.

Нематеріальні активи оцінюються за собівартістю за вирахуванням будь-якої накопиченої амортизації та будь-яких накопичених збитків від зменшення корисності. Амортизація нематеріальних активів здійснюється із застосуванням прямолінійного методу . Нематеріальні активи, які виникають у результаті договірних або інших юридичних прав, амортизуються протягом терміну чинності цих прав.

5. Фінансові активи

Фінансові активи Товариства складаються з наступних категорій:

- що оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки;

- що утримувані до погашення;

- існуючих в наявності для продажу;

Позик, дебіторської заборгованості та грошових коштів.

Віднесення фінансових активів до тієї чи іншої категорії залежить від їх особливостей, а також цілей придбання і відбувається в момент їх прийняття до обліку. Всі стандартні операції з купівлі або продажу фінансових активів визнаються на дату здійснення угоди. Стандартні угоди з купівлі або продажу є купівля або продаж фінансових активів, що вимагає поставки активів у строки, встановлені нормативними актами або ринковою практикою.

Фінансові активи 1 категорії (оцінюються за справедливою вартістю через прибутки та збитки) класифікуються як такі, або якщо вони призначені для торгівлі, або класифіковані так при первісному відображенні в обліку

6. Фінансові зобов’язання

Фінансові зобов'язання класифікуються або як оцінювані по справедливій вартості через прибутки та збитки, або як інші фінансові зобов'язання.

7. Запаси

Матеріали представлені витратними запасними частинами і матеріалами, що використовуються для обслуговування та ремонту основних засобів. Запаси відображаються за найменшою з двох величин: собівартості і чистої вартості реалізації. Собівартість розраховується з використанням методу ФІФО.

8. Резерви

Відповідно з вимогами ст.31 та 36 Закону України „Про страхування”, та Розпорядженням Державної Комісії з регулювання ринків фінансових послуг України № 3104 від 17.12.2004 року, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 10 січня 2005 року за № 19/10299 Приватне акціонерне товариство „Кримський страховий Альянс” обирає :

1. Формування резерву незароблених премій (резерви премій), що включають частки від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату;

2. Формування резерву збитків, що включають зарезервовані несплачені страхові суми та страхові відшкодування за відомими вимогами страхувальників, з яких не прийнято рішення щодо виплати або відмови у виплаті страхової суми чи страхового відшкодування.

3. Формування технічних резервів здійснюється на підставі обліку договорів і вимог страхувальників щодо виплати страхової суми або страхового відшкодування за видами страхування.

4. Визначення частки перестраховиків у відповідних видах технічних резервів за видами страхування на будь-яку дату одночасно з розрахунком технічних резервів.

8. 1. Формування резерву незароблених премій.

8.1.1. Резерв незароблених премій (unearned premium reserve) включає частки від сум надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), що відповідають страховим ризикам, які не минули на звітну дату.

8.1.2. Розрахунок резерву незароблених премій здійснюється за кожним видом страхування окремо. Загальна величина резерву незароблених премій дорівнює сумі резервів незароблених премій, розрахованих окремо за кожним видом страхування.

Розрахунок величини резерву незароблених премій здійснюється на будь-яку звітну дату, а саме:

- величина резервів незароблених премій на будь-яку звітну дату встановлюється залежно від часток надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) в розмірі 80 відсотків загальної суми надходжень страхових платежів (страхових внесків, страхових премій), з відповідних видів страхування у кожному місяці з попередніх дев’яти місяців (розрахунковий період) і обчислюється в такому порядку:

частки надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за перші три місяці розрахункового періоду множаться на одну четверту;

частки надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за наступні три місяці розрахункового періоду множаться на одну другу;

частки надходжень сум страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) за останні три місяці розрахункового періоду множаться на три четвертих;

Одержані добутки додаються.

8. 2.Формування резерву заявлених, але не виплачених збитків.

8.2.1. Резерв заявлених, але не виплачених збитків (reported but not settled claims reserve - RBNS), - оцінка обсягу зобов’язань страховика для здійснення виплат страхових сум (страхового відшкодування) за відомими вимогами страхувальників, включаючи витрати на врегулювання збитків (експертні, консультаційні та інші витрати, пов’язані з оцінкою розміру збитку), які не оплачені або оплачені не в повному обсязі на звітну дату та які виникли в зв’язку зі страховими подіями, що мали місце в звітному або попередніх періодах, та про факт настання яких страховика повідомлено відповідно до вимог законодавства України або умов договору.

8.2.2. Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків визначається за кожним видом страхування з урахуванням умов відповідних договорів на підставі відомих вимог страхувальників, отриманих у будь-якій формі (письмова заява, факсимільне повідомлення тощо) у залежності від сум фактично зазнаних або очікуваних страхувальниками збитків (шкоди) у результаті настання страхового випадку. Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків визначається як сума резервів заявлених, але не виплачених збитків, розрахованих за всіма видами страхування.

8.2.3. Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків за видом страхування, визначається страховиком за кожною неврегульованою претензією. Якщо про страховий випадок заявлено (повідомлено), але розмір збитку не визначений, для розрахунку резерву використовують максимально можливу величину збитку, яка не перевищує страхової суми за договором.

8.2.4. Величина резерву заявлених, але не виплачених збитків відповідає сумі заявлених збитків у звітному періоді, збільшеній на суму не виплачених збитків на початок звітного періоду за попередні періоди, зменшеній на суму виплачених збитків у звітному періоді плюс витрати на врегулювання збитків у розмірі трьох відсотків від суми невиплачених збитків на кінець звітного періоду.

8.2.5. Відповідно до умов укладених договорів перестрахування на підставі відомих вимог страхувальників залежно від сум фактично зазначених або очікуваних страхувальниками збитків (шкоди) у результаті настання страхового випадку визначають величину частки перестраховиків у резервах заявлених, але не виплачених збитків.

Розмір сформованих страхових резервів станом на 31.12.12 р. становить 7654,4 тис.грн.

Розмір частки пере страховиків у страхових резервах на 31.12.2012 р. – 393,4 тис. грн..

Суттєві судження в процесі застосування облікової політики

У процесі застосування облікової політики керівництво Товариства висловило певні професійні судження щодо оціночних значень і припущень на 31.12.12 г. Серед іншого обговорюється правомірність застосування припущення щодо здатності вести свою діяльність на безперервній основі.

Нижче наведені ключові припущення щодо майбутнього звітного періоду, а також основні джерела невизначеності оцінок на кінець звітного періоду, які мають істотний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань до балансової вартості активів та зобов'язань протягом наступного звітного періоду.

Перше застосування МСФЗ

Перша звітність Товариства, складена відповідно до МСФЗ, буде отримана в 2013 р. (Дата переходу на МСФЗ-01.01.12г.). Останній період, за який представлена ​фінансова звітність за

П(С) БО за рік, закінчується 31.12.11 г.

Порівняльна інформація підготовлена ​​у відповідності з національними стандартами на 31.12.11г.

№ пояснення

Попередні П(с)БО на 31.12.2011р.

Виправлення помилок

Вплив переходу на МСФЗ

МСФЗ на 01.01.2012р.

1

2

3

4

5

6

Нематеріальні активи (залишкова вартість)
181181

Первісна вартість

1.1

1.2

1.3

250
-27

223

Знос

2

-69
27

-42

Основні засоби (залишкова вартість)
24132 446

Первісна вартість

3

3.1

3.2

3899
-3

3 896

Знос

4.1

4.2

-1486
36

-1 450

Інші фінансові інвестиції
14 19114 191

Усього по розділу
16 78516 818

Поточні активи
Запаси
3737

Торговельна та інша дебіторська заборгованість
147147

Первісна вартість
147147

Дебіторська заборгованість з бюджетом
11

за виданими авансами
1212

Інша поточна дебіторська заборгованість
176176

Грошові кошти та їх еквіваленти
24172 417

Усього по розділу
2 7892 790

БАЛАНС
19 57419 608

ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТА ЗОБОВЯЗАННЯ
Статутний капітал
10 00010 000

Дополнительный капитал
2 0892 089

Резервный капитал
242242

Нерозподілений прибуток/накопичені збитки

5.1

5.2(6)

3 593
32

3 625

Усього капітал
15 92415 956

Забезпечення наступних витрат
Страхові резерви
4 174,04 174

Сума частки перестраховиків

у страхових резервах
-531-531

Усього по розділу
3 643,03 643

Поточні зобов’язання
Кредиторська заборгованість

6

0,2
1,8

2

Поточні зобов’язання

0

З бюджетом
77

ВСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ
79

УСЬОГО ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ТА ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ
19 57419 608


1.1 - списана вартість торгівельної марки на витрати , як невизнана згідно з МСФЗ активом, та відновлена її амортизація;

1.2 – переведення вартості НМА та їхньої амортизації в состав основних засобів;

1.3 – списана вартість НМА та відновлена амортизація по ним, як невизнані активом в Балансі згідно з МСФЗ.

2 – відновлено знос по списаним НМА а торгівельній марці.

3.1 – списано з Балансу основні засоби, як ті, що не відповідають поняттю «актив» згідно з МСФЗ;

3.2 – переведено до складу основних засобів нематеріальні активи;

4.1 - Перерахунок амортизації по одному з методів МСФЗ;

4.2 – відновлений знос по переведеним НМА та списано знос по списаним основним засобам.

5.1 – відкоригована сума прибутку на вартість списаних основних засобів, нематеріальних активів та їхньої амортизації;

5.2. – відкоригована вартість послуг, які фактично були отримані в 2011р.

6 – визнання відповідних послуг у відповідному періоді.

Основі засоби

Протягом звітного періоду, який закінчився 31.12.12г., Товариство придбало активи на загальну суму 268,4 тис. грн.

Товариство протягом звітного періоду реалізацію основних засобів здійснювала на суму 1320,5 тис. грн.

Грошові кошти та їхні еквіваленти.

Грошові кошти складаються з готівки в касі та рахунків у банках.

Станом на 31.12.12р. грошові кошті на поточних рахунках складають 3147,0 тис. грн

у касі – 1,0 тис. грн.; на депозитному рахунку – 1500,1 тис. грн.(згідно договору № 354.1 Д від 30.06.2011р.).

Дебіторська заборгованість.

Дебіторська заборгованість, визнається як фінансові активи (за винятком дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками з бюджетом) та первісно оцінюється за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюється за амортизованою собівартістю, із застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків. Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів, для фінансових активів, суми яких індивідуально не є істотними на основі групової оцінки.

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності.

Станом на 31.12.2012р. Товариством сформовано резерв сумнівних боргів у розмірі 23,0 тис. грн.

Станом на 31.12.2012 р. сума дебіторської заборгованості становить 14 тис. грн., яка є поточною .

Кредиторська заборгованість

Станом на 31.12.12р. кредиторська заборгованість дорівнює 147,0 тис. грн., у т.ч

Розрахунки з бюджетом -145,0 тис. грн.

Розрахунки з постачальниками за товари (роботи, послуги) – 2,0 тис. грн.

Фінансові інвестиції

Розїяснення до деякіх активів ПрАТ «Кримський страховий альянс»:

  • акції ВАТ ЗНВКІФ “Європейські технології” 2 рівня котирувального листа ПФТС – 5 479,7 тис. грн.; ПАТ «ЗНКІФ «Росукрінвест» 2 рівня котирувального листа ПФТС – 16 784,7 тис.грн.; ПАТ ЗНКІФ «Таурус Юкрейн Девелопмент» - 6 090,8 тис.грн. - кредитний рейтинг яких відповідає інвестиційному рівню за національною шкалою, що відповідає ст 31 закону “Про страхування”.

Загальна сума фінансових інвестицій на 31.12.12р. дорівнює 28414,0 тис.грн.

Фінансові зобов’язання

Кредити банків

Товариством був отриманий кредит по дог. № 96 от 26.08.2010р. у ПАТ «Грант банк» на суму 136,4. тис. грн. Кредит надано під заставу нерухомого майна і повернено в повному обсязі. Відсоткова ставка за кредитом становить 28%. На кінець звітного періоду отриманих кредитів немає.

Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень, мінус витрати на проведення операції. У подальшому суми фінансових зобов’язань відображаються за амортизованою вартістю за методом ефективної ставки відсотку., та будь-яка різниця між чистими надходженнями та вартістю погашення визнається у прибутках чи збитках протягом періоду дії запозичень із використанням ефективної ставки відсотка.

Інвестиційна нерухомість

До інвестиційної нерухомості Підприємство відносить будівлі, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для використання у наданні послуг чи для адміністративних цілей або продажу в звичайному ході діяльності. Якщо будівлі включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесі діяльності Підприємства або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об’єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за собівартістю, включаючи витрати на операцію.

У 2012 р. у Товариства не було операцій з інвестиційної нерухомістю.

Голова правління

ПрАТ «Кримський страховий альянс» С.Г. Авлахов
Головний бухгалтер О.В. Нетяга

Схожі:

ПАТ «ЗНВКІ Фонд «Бета»» Примітки до попередньої фінансової звітності...
...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Товариства з обмеженою відповідальність «БУДБРОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2013 року
ПРИМІТКИ ДО ПРОМІЖНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВ «Інтеркеш Україна» за рік 2014
Концептуальною основою фінансової звітності за рік, що закінчився, є бухгалтерські політики, що базуються на вимогах МСФЗ
Річна фінансова звітність за рік, що закінчився 31. 12. 2014 р
Примітки до річної фінансової звітності ТОВ “БРОК НЕОН за рік, що закінчився 31. 12. 2014р
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ЕМІСІЯ» ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за рік,...
Фінансова звітність ТОВ «ФК «Емісія» підготовлена за звітний рік, який включає період з
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ Товариства з обмеженою відповідальність...
Товариства з обмеженою відповідальність «БУДБРОК» за рік, що закінчився 31 грудня 2014 року
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЕЛМА ЛОМБАРД ЩЕГОЛЄВА ТА КОМПАНІЯ»...
Примітка 5 Ключові бухгалтерські оцінки та судження у застосуванні облікової політики
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК ’ ЯНЧЕНКО...
ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПТ «ЛОМБАРД «КАРАТ» ЛУК’ЯНЧЕНКО Д. В. і КОМПАНІЯ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ...
ДКЦПФР №313 від 13. 02. 07 р., на підставі договору №28/07 від 12 березня 2007 року була проведена перевірка повноти та достовірності...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка