Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологій) та креслення


Скачати 299.81 Kb.
НазваМетодичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологій) та креслення
Сторінка2/3
Дата21.02.2016
Розмір299.81 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації
1   2   3

для загальноосвітніх навчальних закладівТехнології

10-11 класи

Рівень стандарту

Пояснювальна записка
Програма «Технології» (рівень стандарту) призначена для учнів 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. На оволодіння програмою відводиться по одній годині на тиждень у кожному з класів.

Запровадження у виробництво нової техніки й технологій, становлення й розвиток ринкових відносин та нових форм господарювання, зростання обсягу знань про перетворення матеріалів, енергії й інформації в інтересах людини, про загальні принципи цих перетворень вимагають підвищення рівня технологічної культури підростаючого покоління. На даний час технологічна освіта учнів має бути зорієнтованою на вивчення нових виробничих процесів, осучаснення виробничих стосунків, до яких включаються інформаційно-комунікаційні та інші сучасні засоби виробництва (автоматика, роботехніка, лазерна техніка тощо). У зв’язку з цим технологічна освіта старшокласників покликана забезпечити ґрунтовне оволодіння ними знань про закономірності проектної, техніко-технологічної та побутової діяльності, спираючись на знання з основ наук на рівні загально виробничих закономірностей; всебічне ознайомлення з професією, що відповідає індивідуальним можливостям учня; формування здатності мобілізувати свої потенційні творчі можливості в різних видах діяльності.

Тому актуальним є побудова такої моделі навчально-виховного процесу, де першочерговим буде навчання старшокласників адекватно оцінювати нові обставини та самостійно формувати стратегію подолання викликів, які можуть виникати. Найбільший потенціал для подолання даної проблеми серед навчальних предметів має трудове навчання (технології), оскільки успішне розв’язання вищезгаданого завдання можливе за умов активної практичної діяльності учнів, коли їм передається ініціатива у досягненні навчальних цілей.

Трудове навчання завжди було орієнтовано на практичну підготовку учнів, застосування знань на практиці, навчання учнів поводитись з різними засобами праці, що вирізняло даний предмет від інших тим, що учнів залучали до розв’язання практичних завдань, наближених до реального життя. Очевидною є потреба розвинути сильні сторони предмету, і відмовитись від тих, які не відповідають сучасним вимогам виробничої діяльності людини, акцентуючи увагу на формування в учнів таких умінь, які є незалежними від змісту, який постійно змінюється.

Враховуючи сучасні тенденції розвитку технологічної освіти не лише в межах вітчизняного, але й зарубіжного досвіду, програма ставить наступні завдання:

  • індивідуальний розвиток особистості, розкриття її творчого потенціалу через реалізацію особистісно-орієнтованої парадигми навчання;

  • розвиток у старшокласників критичного мислення, як засобу саморозвитку, пошуку і застосування знань на практиці, які є спільними для будь-яких видів виробничої діяльності людини;

  • оволодіння вміннями практичного використання нових інформаційно-комунікаційних технологій, інтернет технологій;

  • формування системи компетентностей про перетворюючу діяльність людини, як основи для навчання впродовж життя;

  • розширення та систематизація знань про технології і технологічну діяльність як основний засіб перетворювальної діяльності людини;

  • виховання свідомої та активної життєвої позиції, готовності до співпраці в групі, відповідальності, вміння обґрунтовано відстоювати власну позицію, що є передумовою підготовки майбутнього громадянина до життя в демократичному суспільстві.

Програма технологій має модульну структуру і складається з двох частин – інваріантної та варіативної. Основою інваріантної складової є базовий модуль «Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини». На вивчення базового модуля у кожному класі відводиться 12 годин.

Базовий модуль «Проектна технологія у перетворювальній діяльності людини» має на меті поглиблене оволодіння старшокласниками провідних засад проектно-технологічної діяльності, елементами пошукової діяльності, розвиток творчого та критичного мислення, формування вмінь не лише знаходити потрібні знання, а й застосовувати їх на практиці для досягнення поставлених завдань, що є основою будь-якого виду виробничої діяльності людини.

Тому відповідно до даної мети, у процесі вивчення базового модуля учні розширюють і поглиблюють знання про проектну технологію, як інструмент для розв’язання виробничих і життєвих проблем, основи якої вони вивчали на уроках трудового навчання у 5-9 класах.

Таким чином базовий модуль умовно можна представити, як базу, підгрунття, інструментарій для вивчення варіативної частині програми, яка включає в себе змістове наповнення уроку технологій. За таких умов проектування, як система методів, які повинні засвоїти старшокласники, знаходиться в центрі їхньої технологічної підготовки, а змістове наповнення (певний вид предметно-перетворювальної чи трудової діяльності, що представлено варіативною частиною програми) учитель добирає, виходячи з індивідуальних інтересів та здібностей учнів, регіональних особливостей та виробничого оточення, в якому знаходиться навчальний заклад, наявної матеріально-технічної бази.

Структура базового модуля «Проектна технологія в перетворювальній діяльності людини» включає «Вступ» і шість розділів: «Проектна технологія як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини», «Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності», «Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності», «Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини», «Економічний аналіз проекту», «Проектування професійного успіху».

Перший розділ передбачає поглиблення, розширення, систематизацію знань старшокласниками про основи проектної технології в умовах сучасного виробництва та життєдіяльності людини. Новим і незвичним в даному розділі є те, що учитель знайомить учнів методами творчого мислення, вчить їх застосовувати певні прийоми мислення. Отже, одним з основних завдань під час реалізації третього розділу базового модуля є навчання учнів основам творчого мислення, що передбачає оволодіння певними методами (сенектики, асоціативні методи, морфологічний аналіз інформації тощо), які в сукупності презентують технологію опрацювання інформації та пошуку нових ідей для розв’язання проблемних завдань. Учитель повинен слідкувати за тим, щоб старшокласники формулювали власні самостійні судження, які є ознакою творчого та критичного мислення, а не репродукували судження, які визначаються певними стереотипами. За таких умов навчально-трудовий процес обов’язково повинен бути зорієнтований на дослідження старшокласниками певної проблеми, що виконується шляхом інтерактивної взаємодії між усіма виконавцями проекту.

При вивченні другого розділу учні вдосконалюють уміння шукати необхідну інформацію, застосовуючи різні джерела інформації та пошукові системи Інтернету. Вчитель акцентує увагу учнів не лише на необхідності знайти, але й відібрати ту інформацію, яка є корисною для проекту, визначити, що саме може бути використано для розв’язання проблеми.

У третьому розділі «Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності» учні оволодівають системою знань про дизайн, технології створення дизайн-проекту, вміннями розробляти проектно-технологічну документацію, використовуючи ту інформацією, яку вони знайшли, і яка відповідає темі проекту.

Четвертий розділ спрямований на вивчення старшокласниками глобальних проблем людства, техногенний вплив людини та провідні природоохоронні технології.

У п’ятому розділі «Економічний аналіз проекту» передбачається проведення економічного та маркетингового обґрунтування проекту. Інакше кажучи складений план дій переглядається з точки зору його економічності та конкуретноспрможності на ринку послуг.

Шостий, заключний, розділ модуля має назву «Проектування професійного успіху». Під час вивчення даного розділу учні виконують життєво значимий для випускників школи творчий проект «Моя професійна кар’єра», що дає змогу вчителю навчити старшокласників проектуванню власного професійного майбутнього.

Така структура базового модуля дозволяє залучати учнів до використання проектної технології у різних галузях виробництва та сферах життєдіяльності, у будь-якому виді технологічної діяльності, бізнесу і обслуговування. Під час виконання старшокласниками творчих проектів основна увага вчителя має бути зосереджена на формування в учнів умінь творчого та критичного мислення, уміння працювати з різними інформаційними джерелами, інтернет-технологіями, здійснювати дослідницьку роботу під час виконання відповідного проекту, проводити невеликі за обсягом маркетингові розвідки. Основний акцент ставиться на формування у старшокласників умінь не стільки засвоювати і відтворювати інформацію, як умінь більш високого рівня, які можуть діяти за будь-якого змісту, а саме: умінь здійснювати аналіз та синтез інформації, яка стосується певної проблеми, знаходити та вибирати необхідні ресурси для проекту, свідомо планувати власну діяльність для досягнення поставлених завдань, оцінювати об’єкти та результати власної роботи.

Реалізація змісту варіативної частини програми також відбувається за проектною технологією, тобто за активної та інтерактивної діяльності учнів, з використанням і вдосконаленням того комплексу прийомів, які закладено у базовий модуль програми.

Вивчення другої частини програми (варіативної) передбачається у обсязі 20 годин (один варіативний модуль) у 10-му і 11-му класах. Модулі слід обирати з урахуванням побажань учнів, матеріально-технічної бази шкільних навчальних майстерень, регіональних і національних особливостей виробничого середовища, фахової підготовленості вчителя. Це дасть можливість учням, незалежно від профілю їх навчання, оволодіти практичними технологіями, які викликають зацікавленість.

Отже, в основу вивчення варіативних модулів покладено проектну діяльність учнів, результатом якої є творчий проект. Тематику творчих проектів учитель добирає з урахуванням часу, визначеного на вивчення матеріалу на уроках та самостійної роботи. На захист творчого проекту відводиться 1 година.

У кожному класі передбачено по 3 години резерву часу, який учитель використовує на проведення вступного заняття, на вивчення як базового, так і варіативного модуля.

Під час реалізації програми «Технології» учитель має звернути особливу увагу на міжпредметні зв’язки, які набувають особливого значення для проектно-технологічної діяльності учнів, оскільки сприяють формуванню у них цілісних знань, системного практичного досвіду як сукупності технологічних компетенцій.

Під час виконання практичних робіт слід звертати увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії, особистої гігієни.
Загальний тематичний планз/п

Назва модулів


Кількість годин

10 клас

11 клас

1.

Базовий модуль

12

12

2.

Варіативний модуль

20

20

3.

Резерв часу

3

3
Всього:

35

35


ОРІЄНТОВНИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

базового модуля «ПРОЕКТНА ТЕХНОЛОГІЯ У ПЕРЕТВОРЮВАЛЬНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ»
Назви розділів і тем

10 клас

11 клас
Вступ

Розділ 1. Проектування як складова сучасного виробництва та життєдіяльності людини

2


2


1.1

Загальні основи проектування у виробничій діяльність людини. Види проектів.

1
1.2

Етапи та стадії проектування.

1
1.3

Методи творчого та критичного мислення в проектній технології.
2


Розділ 2. Інформаційні джерела та інформаційні технології в проектній діяльності

4


22.1

Основні інформаційні джерела. Технологія пошуку проблеми засобами Інтернету.

1
2.2

Технологія створення банку ідей.

1
2.3

Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту.
1

2.4

Аналіз та компонування інформації для проекту у різному форматі. Презентація майбутнього проекту

1

1
Розділ 3. Художнє конструювання об’єктів технологічної діяльності

4

2

3.1

Загальні відомості про дизайн.

1
3.2

Стадії дизайну об’єктів технологічної діяльності.

1
3.3

Технологія створення дизайн-проекту. Експертиза майбутнього виробу.

1
3.4

Складання проектно-технологічної документації.

1
3.5

Ергономіка в структурі перетворювальної діяльності
2Розділ 4. Екологічні і техногенні проблеми в перетворювальній діяльності людини2


4.1

Глобальні проблеми людства.
1

4.2

Природоохоронні технології.
1
Розділ 5. Економічний аналіз проекту

2
5.1

Економічне обґрунтування проекту.

1
5.2

Маркетингові дослідження проекту.

1Розділ 6. Проектування професійного успіху
4

6.1

Проектування в соціальній сфері. Основи проектування власного професійного майбутнього.
1

6.2

Порт фоліо в професійній діяльності людини.
1

6.3


Орієнтовний проект „Моя професійна кар’єра”.
2
Всього

12

12
1   2   3

Схожі:

Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, креслення та предмету «Технології»
Викладання трудового навчання в загальноосвітніх закладах області здійснюватиметься відповідно до таких нормативних документів
Методичні рекомендації до вивчення трудового навчання у загальноосвітніх...
Викладання трудового навчання в загальноосвітніх закладах здійснюється відповідно до таких нормативних документів
Методичні рекомендації розроблено на допомогу студентам денної та...
Вчитель трудового навчання і основ декоративно-ужиткового мистецтва; Вчитель трудового навчання і основ дизайну
Методичні рекомендації до структур окремих типів уроків трудового...
Виникає питання: як за 45 хвилин встигнути виконати весь обсяг відповідного навчального матеріалу. Перш за все, необхідно відійти...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНОГО УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО...
Методичні рекомендації з досвіду роботи викладачів Державного навчального закладу
В. Д. Кондратюк, О. В. Слободянюк
ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ВИКОРИСТАННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПІД ЧАС ВИВЧЕННЯ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
План Застосування інтерактивних технологій на уроках трудового навчання...
Уроки трудового навчання як основа гармонійного розвитку особистості
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх форм навчання спеціальності
Обіход С. В., Ткачук В. О. Управління персоналом у сфері послуг: методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів всіх...
Календарне планування з креслення для 11 класу на 2011-2012 н р
Предмет креслення, його зміст, мета та завдання вивчення в школі. Застосування графіч­них документів у практичній діяльності людей....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка