Календарне планування з креслення для 11 класу на 2011-2012 н р


Скачати 133.9 Kb.
НазваКалендарне планування з креслення для 11 класу на 2011-2012 н р
Дата24.03.2013
Розмір133.9 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Історія > Документи
Календарне планування з креслення

для 11 класу на 2011-2012 н.р.

(2 год на тиждень – 62 години на рік)п/п

Зміст навчального матеріалу

Дата проведення

Вступ (1 год.)Предмет креслення, його зміст, мета та завдання вивчення в школі. Застосування графіч­них документів у практичній діяльності людей. Стислі ві­до­­мості з історії розвитку креслення. Креслярські інст­ру­менти та приладдя.1. Загальні вимоги до оформлення креслення (2 год.)Поняття про державні стан­дарти, які визначають прави­ла оформлення креслень. Фор­ма­ти креслень. Робоче поле та рамка креслення. Основний напис на кресленні. Лінії креслення: суцільна товста основна, суцільна тонка, су­ціль­на хвиляста, штрихова, штрих­­пунк­тирна і штрих­пунк­тирна з двома крап­ками. Спів­від­ношення товщин ліній та їх призначення.

Основні відомості про крес­лярські шрифти: види спів­відношення розмірів. Букви, цифри і знаки на кресленнях.
Завдання до практичних робіт

1. На аркуші крес­ляр­ського паперу формату А4 ви­креслити рамку та графи основного напису крес­лення.

2. Виконати завдання з ви­значенням типів ліній на кресленні.

3. Виконати вправу на про­ведення різних типів ліній.

4. Виконати завдання з
визначення розміру шрифта.


5. Виконати кілька написів креслярським шрифтом за завданням учителя.
2. Геометричні побудови на кресленнях (4 год.)Аналіз графічного складу зображень на кресленнях. Осьові і центрові лінії на кон­турах зображень.
Інструментально-графічні прийоми по­будови (кутів, перпендику­ляр­них та паралельних прямих, поділ кола та відрізків на рів­ні частини).


Поняття про основні види спряжень, їхні елементи й по­слідовність побудови.


Спря­ження двох прямих, що перетинаються, двох пара­лель­них прямих, спряження дуги кола і прямої.

Завдання до практичних робіт

1. Виконати вправу на аналіз графічного складу контуру зображення.

2. У робочому зошиті вико­нати побудову контуру зо­бра­ження плоскої деталі з застосуванням вивчених гео­метричних побудов.

3. Виконання вправ на спря­ження кола та прямої дугою заданого радіуса.
3. Креслення плоских предметів (4 год.)Зображення плоских пред­метів; послідовність їх по­бу­дови.


Масштаби креслень: при­значення, види й позна­чен­ня.


Основні відомості про на­несення розмірів на крес­ленні: виносні та

розмірні лінії, стрілки знаки діаметра і радіуса, умовне позначення товщини й довжини деталі, розміщення розмірних ліній.


Ескіз деталі, його при­зна­чення та відмінність від крес­лення, послідовність виконання та оформлення ескізу. Виконання ескізів деталей
(з натури).

Завдання до практичних робіт

1. Виконати вправу на по­будову зображення плос­кого предмета.

2. Виконати вправу, пов’язану з засвоєнням правил нане­сення розмірів.

3. Виконати вправу, пов’язану з визначенням масштабу зображення на кресленні.

4. Виконати ескіз нескладної деталі з натури.
4. Креслення в системі прямокутних проекцій (4 год.)Поняття про методи про­екціювання. Прямокутні про­екції як засіб зображення об’ємного предмета на пло­щинні.

Побудова проекцій предметів на одній, двох і трьох взаємно перпенди­ку­лярних площинах проекцій.


Поняття про вигляд як різновид зображень на крес­ленні.


Взаємне розташування виглядів на кресленні та їхні назви: вигляд спереду, вигляд зверху, вигляд зліва.


Вимоги до головного вигляду на кресленні.


Визначення необ­хідної та достатньої кіль­кості виглядів на кресленні.

Завдання до практичних робіт

1. Виконати в робочому зо­шиті креслення предмета зображення якого потре­бує однієї проекції.

2. Виконати вправу, пов’язану з читанням зображень предметів, що містять дві проекції.

3. Виконати вправу, пов’язану з читанням зображень предметів, що містять три проекції.

4. Виконати вправу на побудову двох проекцій предмета за його наочним зображенням.

5. Виконати вправу на побудову третьої проекції предмета за двома заданими.

6. На форматі А4 виконати креслення предмета, визна­чивши необхідні для цього вигляди за його наочним зображенням.
5. Виконання і читання креслень (4 год.)Послідовність побудови ви­глядів на кресленні.


При­значення ліній проекційного зв’язку. Допоміжна пряма крес­лення.


Нанесення розмірів на кресленнях з урахуванням форми предметів.


Деякі умов­ності при нанесенні розмірів на кресленнях.


Виконання креслень пред­метів із перетворенням їх форми, взаємного розміщення частин і просторового поло­ження предметів.


Елементи конструювання за зобра­жен­нями предметів. Читання креслень. Аналіз геометричної форми пред­ме­та за його кресленням.

Завдання до практичних робіт

1. Побудувати наочне зобра­ження предмета за його прямокутними проекціями. Нанести на ньому задані на проекціях розміри

2. Виконати вправу, пов’язану із скороченням кількості зо­бражень.

3. Виконати вправу, пов’язану з читанням зображень пред­метів, що містять три проекції.

4. На форматі А4 виконати креслення предмета, визна­чивши необхідні для цього вигляди за його наочним зображенням.

5. Виконання вправ на по­бу­дову спряжень прямого, тупого і гострого кутів..

6. Виконати побудову кон­ту­ру деталі з застосуванням вивчених геометричних по­будов.
6. Аксонометричні проекції. Технічний рисунок (5 год)Призначення та основні види аксонометричних про­ек­­цій.


Косокутна фронтальна ди­метрична проекція.


Прямокутна ізометрична проекція. Напрямки осей показники спотворення, нанесення роз­мі­рів на зображеннях. Аксо­нометричні проекції кіл та плоских фігур. Аксоно­мет­рич­ні проекції об’ємних пред­метів.


Побудова технічних ри­сунків предметів, зображених у системі прямокутних про­екцій.


Вибір виду аксо­но­метричної проекції та ра­ціо­нального способу їх побу­до­ви. Способи передачі об’ємності предметів на технічних ри­сунках.

Завдання до практичних робіт

1. Виконати вправу на по­бу­дову диметричних проекцій геометричних фігур за їх заданими розмірами.

2. Виконати вправу на по­бу­дову ізометричних проекцій геометричних фігур за їх заданими розмірами.

3. У робочому зошиті побуду­вати диметричну проекцію предмета за його прямо­кутними проекціями та заданими розмірами. На­не­сти розміри

4. У робочому зошиті побу­дувати ізометричну проек­цію предмета за його прямокутними проекціями та заданими розмірами. На­нести розміри

5. Виконати технічний рису­нок предмета за його прямокутними проекціями.
7. Перерізи та розрізи при виконанні креслень предметів (6 год.)Поняття про переріз. Утво­рення перерізу. Види перерізів: винесені та на­кла­дені. Виконання та по­зна­чення перерізів. Умовності прийняті при виконанні пе­ре­різів. Графічне позначення ма­теріалів на перерізах.


По­няття про розріз, як різновид зображень креслення. Утво­рення розрізу.


Відмінність між розрізом і перерізом. Види розрізів: прості й складні, повні й місцеві.


Виконання й позначення розрізів.


Поєд­нан­ня виглядів з частиною роз­різів.


Умовності та спро­щен­ня при виконанні розрізів.

Завдання до практичних робіт

1. Порівняти зображення із перерізами з наочними зо­браженнями предметів.

2. Порівняти вигляди і пере­різи та визначити їх вза­ємну відповідність.

3. У робочому зошиті вико­нати вправу на побудову винесених перерізів; на­кла­дених перерізів.

4. Порівняти зображення роз­р­ізів і перерізів.

5. Виконання вправ на побу­дову розрізів.

6. За допомогою перерізів (роз­різів) визначити форми пред­метів.
8. Вибір зображень на кресленнях (2 год.)Узагальнене поняття про зображення. Залежність кіль­кості зображень від склад­ності форми предмета. Вибір головного зображення.


Умов­ності та спрощення на кресленнях. Додаткові та міс­цеві вигляди. Компоновка зо­бражень на кресленні.

Завдання до практичних робіт

  1. Виконати вправу на по­будову місцевого вигляду.

  2. Виконати вправу на по­бу­дову додаткового вигля­ду.

  3. Виконати вправу на ви­зна­чення головного зобра­жен­ня на кресленні.

4 .Виконати ескіз деталі з натури, застосувавши не­об­хід­ні спрощення зобра­жень.
9. Складальні креслення (3 год.)
Призначення та зміст складальних креслень. Ос­нов­ні елементи складального крес­лення (зображення, роз­міри, специфікація).


Особли­вості ви­конання складальних крес­лень: розрізи на скла­дальних кресленнях, нанесення роз­мірів, штрихування перерізів суміжних деталей.


Узагаль­нен­ня й систематизація знань про складальні креслення, що їх засвоїли учні в процесі трудового навчання.

Завдання до практичних робіт

1. Виконання вправ та за­вдань з теми “Складання специфікації”.

2. Виконати вправу на скла­дан­ня специфікації до скла­дального креслення.

10. Зображення з’єднань на складальних кресленнях (5 год.)Загальні поняття про з’єд­нання деталей.


Зображення роз­німних з’єднань деталей, бол­тових, шпилькових, гвин­то­вих, шпонкових і штиф­тових.


Зображення та позначення різьби на кресленнях з’єд­нань.


Спрощене зображення різьбових з’єднань.


Зображення та позначення нерознімних з’єднань: звар­них, паяних, клейових, за­клеп­кових.

Завдання до практичних робіт

1. Виконання вправ та за­вдань з теми “Складання специ­фікації”.

2. Виконати вправи на визна­чення розмірів кріпильних деталей.

3. За наочним зображенням вико­нати ескіз деталі із різьбою.

4. Виконати вправи на чи­тання рознімних зєднань.

5. Виконати вправи на чи­тан­ня не рознімних з’єднань.
11. Читання й деталювання складальних креслень (8 год.)Читання складальних крес­лень за планом.


Читання скла­дальних креслень із засто­суванням контрольних запи­тань.


Умовності та спро­щен­ня на складальних крес­леннях.


Деталювання складальних креслень.


Призначення і зміст процесу деталювання скла­даль­ного креслення.


Послі­дов­ність деталювання.


Приклади деталювання простих деталей.


Узго­джен­ня розмірів деталей в процесі деталювання.

Завдання до практичних робіт

1. Виконання вправ та за­вдань з теми “Складання специ­фікації”.

2. Виконання вправ на чи­тан­ня складальних креслень за поставленими запитан­нями.

3.Читання складальних крес­лень за планом, запропо­но­ваним вчителем.

4. За складальним кресленням назвати окремі деталі ви­робу.

5. За наочним зображенням виробу та складальним крес­ленням виконати крес­лення окремих деталей, з яких цей виріб складається.
12. Топографічні та будівельні креслення (6 год.)Призначення топограф­іч­них креслень. Зображення на то­по­графічних кресленнях.


Масш­таби топографічних крес­лень. Зображення рельєфу міс­­цево­сті.


Умовні графічні позна­чення на топографічних крес­леннях. чи­тання топо­гра­фічних креслень.


Призначення будівельних креслень. Основні види буді­вельних креслень.


Зміст буді­вельного креслення та особ­ливості його оформлення. Зо­браження на будівельних крес­­леннях.


Умовні позна­чен­ня на будівельних креслен­нях. Роз­мі­ри на будівельних креслен­нях. Читання буді­вель­них креслень.

Завдання до практичних робіт

1. Виконати вправу на чи­тан­ня умовних топографічних позначень та рельєф у міс­цевості за топографічним кресленням.

2. Виконати вправу на чи­тан­ня умовних позначень на бу­дівельних кресленнях.

3. Виконати вправу на чи­тан­ня планів будівель.

4. Прочитати будівельне крес­лення за поставленими за­пи­таннями
13. Технічні схеми (5 год.)Призначення і види тех­ніч­них схем: кінематичні, гід­равлічні, пневматичні, електро- і радіотехнічні.


Графічні зображення, що застосовуються при вико­нан­ні схем.


Позиційні позначення на схемах.


Читання нескладних технічних схем. Підсумковий урок

Завдання до практичних робіт

1. Виконати вправу на чи­тання умовних графічних позначень на схемах.

2. Прочитати схему за по­ставленими запитаннями.

3. Виконати вправу на зо­бра­ження відсутніх на схемі елементів.


Схожі:

Календарне планування курсу «Основи веб-дизайну» для ІІ-го курсу на 2011-2012 н р
Структура веб-сайтів, різновиди веб-сторінок. Реєстрація веб-сайту на сервері безкоштовного хостинга
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
Книжка для вчителя: календарне планування, розробки уроків, мультимедійний посібник. 11 клас. До програми курсу за вибором «Письменники...
ЧЕРКАСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ
Книжка для вчителя: календарне планування, розробки уроків, мультимедійний посібник. 11 клас. До програми курсу за вибором «Письменники...
Календарне планування з країнознавства на 2010-2011 н р. (І курс)
Визначні пам’ятки міста: Британський музей, Національна галерея, Лондонський Тауер, Дім Парламенту, Собор Святого Павла, Вестмінстерське...
КАЛЕНДАРНЕ ПЛАНУВАННЯ З "ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ"

Навчальна програма КРЕСЛЕННЯ для учнів 12 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Креслення це один з ключів до успішного оперування сучасними видами інформаційних систем
Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Правильні відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011/2012 н р. 19 лютого 2012 року для...
Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області
Правильні відповіді на завдання ІІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з астрономії 2011/2012 н р. 19 лютого 2012 року для...
Креслення і зафарбування
Навчальна. Відпрацювати елементи створення власного пензля для малювання та розфарбовування об’єктів, креслення об’єктів
Програми для загальноосвітніх навчальних закладів КРЕСЛЕННЯ 8-9 класи
Курс креслення має загальноосвітній характер і сприяє політехнічній освіті учнів, розвиткові у них технічних здібностей та формуванню...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка