МЕНЕДЖМЕНТ


Скачати 485.16 Kb.
НазваМЕНЕДЖМЕНТ
Сторінка1/4
Дата20.02.2016
Розмір485.16 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4
Повна назва дисципліни: МЕНЕДЖМЕНТ
Автор робочої навчальної програми: Гавриш О.М.

Кількість годин (загальна) 108 год., залік

Мета: вивчення основних положень менеджменту, ознайомлення з історичними та класичними концепція менеджменту, вивчення основних управлінських функцій, формування комплексу знань щодо засад, принципів та методів ефективного менеджменту.
Завдання: ознайомлення з основними історичними школами менеджменту; формування практичних навичок по аналізу зовнішнього середовища організації та прийняттю управлінських рішень; формування практичних навичок по ефективному виконання основних функцій менеджменту: планування, організація, мотивація та контроль; розвиток управлінських якостей; ознайомлення із сучасними концепція менеджменту.
За результатами вивчення дисципліни студенти повинні знати:

 • теорії управління, основні підходи та базові концепції сучасного менеджменту;

 • методи прийняття управлінського рішення;

 • основні функції менеджменту: планування, у тому числі стратегічне, організація, мотивація, у тому числі лідерство, та контроль.


За результатами вивчення дисципліни студенти повинні вміти:

 • вільно використовувати положення теорії менеджменту;

 • розрізняти основні школи та концепції менеджменту;

 • складати плани та встановлювати цілі організації;

 • аналізувати структуру організації;

 • застосовувати основні інструменти мотивації;

 • розвивати лідерські здібності;

 • будувати комунікації та здійснювати контроль діяльності організації.


Тематичний план
Назва розділу, модуля , теми програми

всього

аудиторних

самостійних

 1. 1

 1. Історія розвитку та суть менеджменту

8

6

2 1. Організація як об’єкт управління

12

16

42.1 Фірма як організаційно-господарська одиниця

10

6

42.2 Мікро- та макросередовище фірми

2

2

0

 1. 3

3.Планування в організації

8

8

03.1 Сутність планування і його місце в управлінні підприємством

2

2

03.2 Стратегічне планування

6

6

0

МОДУЛЬ 1

28

22

64.Організація як функція менеджменту

16

6

10

 1. 4

5.Мотивація

6

6


6.Управлінський контроль

8

4

4

МОДУЛЬ 2

30

16

147. Комунікації в управлінні

14

12

27.1 Поняття інформації та комунікації

8

8

07.2 Організація проведення нарад, бесід і комерційних переговорів

6

4

28. Управління групами, керівництво та лідерство

13

10

3  1. Менеджеру системі управління. Методи керівництва

13

10

3

МОДУЛЬ 3

27

22

5

 1. 6

8.2 Менеджмент персоналу


6

6

0

 1. 9

9. Прийняття управлінських рішень Прийняття управлінськрішень

11

8

39.1 Поняття та класифікація управлінських рішень

7

4

39.2 Моделі та методи прийняття управлінських рішень

4

4

010.Управління конфліктами та стресами

6

6

0
МОДУЛЬ 4

23

20

3
Всього

108

80

28


Перелік практичних робіт

з навчальної дисципліни «Менеджмент»


 1. Практична робота № 1

Вивчення відмінностей у моделях управління різних країн світу

 1. Практична робота № 2

Вивчення різних форм власності підприємств.

 1. Практична робота № 3

Складання бізнес-плану розвитку підприємства.

 1. Практична робота № 4

Вивчення переваг і недоліків різних організаційних структур управління виробництвом.

 1. Практична робота № 5

Аналіз різних теорій мотивації та їх застосування в управлінні людьми

 1. Практична робота № 6

Ефективний контроль на підприємстві

 1. Практична робота № 7

Вивчення видів та змісту організаційно-розпорядчих документів та складання деяких з них.

 1. Практична робота № 8

Ознайомлення з інформаційним забезпеченням процесу управління.

 1. Практична робота №9

Оцінка якості проведення нарад, бесід, комерційних переговорів.

 1. Практична робота № 10

Ділова гра «Вимоги до підприємців» (лідера фірми)

 1. Практична робота №11

Аналіз ситуацій з управління трудовим колективом.

 1. Практична робота № 12

Ділова гра „ Вибір керівника”.

 1. Практична робота № 13

Ділова гра „ Робочий день керівника ”.

 1. Практична робота № 14

Ділова гра «Процес прийняття управлінського рішення»

 1. Практична робота № 15

Аналіз конфліктних ситуацій у трудових колективах та шляхи виходу з них.

Питання модулів

з навчальної дисципліни « МЕНЕДЖМЕНТ»

Модуль1

 1. Поясніть сутність понять «управління» та «менеджмент».

 2. Поясніть значення та завдання менеджменту.

 3. Назвіть та поясніть методи менеджменту.

 4. Назвіть та поясніть етапи розвитку менеджменту в світі. Розкрийте сутність сучасної теорії менеджменту.

 5. Назвіть та поясніть принципи менеджменту.

 6. Поясніть сутність поняття «Організація» . Назвіть та поясніть види організацій.

 7. Поясніть поняття «середовище організації».

 8. Назвіть та поясніть фактори внутрішнього середовища.

 9. Назвіть та поясніть фактори зовнішнього середовища.

 10. Розкрийте сутність життєвого циклу організації.

 11. Розкрийте сутність поняття «планування». Назвіть та поясніть завдання і принципи планування.

 12. Назвіть та поясніть методи планування.

 13. Назвіть та поясніть види внутріфірмового планування і їх взаємозв’язок.

 14. Назвіть та поясніть сутність та особливості стратегічного планування.

 15. Назвіть та поясніть етапи стратегічного планування.

 16. Бізнес- план : сутність , структура . Які завдання допомагає вирішити .

 17. Розкрийте сутність функції «контролювання».

 18. Розкрийте сутність та значення контролю

 19. Поясніть мету, завдання, об'єкт, предмет контролю.

 20. Назвіть та поясніть види контролю.

 21. Назвіть та поясніть етапи контролю


Модуль 2

 1. Розкрийте сутність функції „ організування ”.

 2. Розкрийте сутність організаційної структури і принципи її побудови.

 3. Поясніть поняття «централізація», «децентралізація організаційної структури», «повноваження» та «обов’язки».

 4. Назвіть та поясніть сутність механістичних організаційних структур( лінійна, функціональна лінійно-функціональна).

 5. Розкрийте сутність дивізійної структури.

 6. Розкрийте сутність органічних організаційних структур (проектно-цільова, матрична, мережева )

 7. Розкрийте сутність множинних організаційних структур.

 8. Поясніть сутність та роль мотивування. Розкрийте сутність етапів мотиваційного процесу.

 9. Розкрийте сутність змістових мотиваційних теорій ( класифікація потреб М. Тугана-Барановського, теорія ієрархії потреб А Маслоу, теорія К. Альдерфера , двофакторна теорія Ф. Герцберга, теорія потреб Мак-Клелланда).

 10. Розкрийте сутність процесуальних мотиваційних теорій ( теорія очікувань Врума, комплексна модель мотивації Портера і Лоурера, теорія Адамса).


МОДУЛЬ 3

 1. Розкрийте сутність поняття «інформації». Назвіть та поясніть види інформації.

 2. Розкрийте сутність джерел інформації.

 3. Розкрийте сутність понять «комунікація» та «комунікаційний процес». Розкрийте сутність інформаційного забезпечення процесу управління.

 4. Назвіть та поясніть канали, засоби, види і бар'єри комунікацій.

 5. Поясніть методику організації проведення нарад.

 6. Поясніть методику організації проведення ділових бесід.

 7. Поясніть методику організації проведення комерційних переговорів

 8. Поясніть методику організації телефонних розмов.

 9. Назвіть та поясніть сутність, види і характеристику колективів (груп)

 10. Поясніть особливості та етапи формування і розвитку колективу

 11. Розкрийте сутність поняття «влада». Назвіть та поясніть форми та джерела влади.

 12. Назвіть та поясніть чинники, що впливають на ефективність роботи групи

 13. Поясніть сутність керівництва і лідерства

 14. Назвіть та поясніть теорії лідерства.

 15. Назвіть та поясніть стилі керівництва.


МОДУЛЬ 4

 1. Поясніть поняття менеджменту персоналу. Розкрийте сутність суб'єкта та об'єкта управління.

 2. Розкрийте сутність психології особистості

 3. Поясніть порядок планування та формування персоналу підприємства.

 4. Розкрийте сутність поняття та видів кар’єри.

 5. Розкрийте сутність планування та управління кар'єрою.

 6. Розкрийте сутність моделі «Плато кар’єри».

 7. Поясніть поняття управлінських рішень та вимоги до них.

 8. Назвіть та поясніть класифікацію управлінських рішень.

 9. Назвіть та поясніть фактори, що впливають на якість управління.

 10. Назвіть та поясніть етапи розробки та прийняття рішень.

 11. Поясніть методику організації виконання рішень.

 12. Розкрийте сутність природи конфлікту та його складових.

 13. Назвіть та поясніть види конфліктів.

 14. Поясніть "дерево" конфлікту як процесу.

 15. Назвіть та поясніть причини конфліктів.

 16. Назвіть та поясніть способи вирішення конфліктних ситуацій.

 17. Розкрийте сутність стресів та факторів, що їх викликають, назвіть та поясніть шляхи їх уникнення.

 18. Назвіть та поясніть методи управління конфліктами


Список літератури


 1. Менеджмент С.І. Навчальний посібник. Ред.. С.І. Михайлова. – Вінниця: Нова книга, 2006

 2. Стадник В.В., Йохана М.А. Менеджмент : Посібник. – К: Академвидв,2003- 464с.

 3. Гудзинський О.Д. Менеджмент в системі агробізнесу. - К.:
  Урожай, 1994.

 4. Мартиненко М.М. Основи менеджменту: Підручник. - :Каравела, 2005.

 5. Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту : Підручник. - К.: „Академвидав”,2003-416с.

 6. Гірняк О.М. , Лазановський П.П. Менеджмент : теоретичні основи і практикум. К.: „Магнолія плюс”2003- 336с.

 7. Завадський Й.С., Гудзинський О.Д. та ін. / За ред. Й.С. Завадсь-
  кого. Основи менеджменту в АПК. - К.: Вища школа, 1995.

 8. Кондратюк А.О., Кібенко М.Г., Олійник Основи менеджменту.

 9. О.А. Подсоленко Менеджмент : Теорія та практика. – Київ : ЦУЛ, 2003.

 10. Гудзинський О.Д. Менеджмент у системі агробізнесу.- К.:Урожай, 1994.

 11. Сирота В.Г. , Петловнюк Л.Д. Менеджмент – НМЦ, 2003

 12. Вачугов Д.Д. Практикум по менеджменту : деловые игры.- М.: Высшая школа, 2004.-192с.

 13. Кабушкин Н. И. Основи менеджмента : учебное пособие.2004

  1   2   3   4

Схожі:

Божаткін С. М., Жиленко В. П., Марущак С. М
«Вступ до спеціальності», «Економіка підприємства», «Статистика», «Менеджмент», «Операційний менеджмент», «Стратегічний менеджмент»,...
Рецензія На посібник О. В. Комаровського
Менеджмент соціокультурної діяльності”, „Менеджмент організацій”,які вивчають дисципліну
1. ЗЕД та її роль у розвитку національної економіки
Менеджмент організацій” і 050207 “Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності”
Програма "Основи кадрового менеджменту" для професії "Офіс-адміністратор"
Сутність менеджменту персоналу й напрямки його розвитку. Менеджмент персоналу як суб’єктивне соціальне явище та сфера професійної...
Методична робота
Підготовлені і випробувані персоніфіковані завдання для самостійної і індивідуальної роботи з дисципліни «Вступ до спеціальності»,...
Керівництво людьми. Чи є тотожними поняття «менеджмент»
Чи є правильним визначення «Менеджмент це вміння досягати поставлених завдань, використовуючи пра­цю, інтелект і мотиви поведінки...
Керівництву ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
МАРКЕТИНГОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Маркетинговий менеджмент. Методичні вказівки до практичних занять для студентів економічних спеціальностей. – Таврійський державний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка