ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»


Скачати 63.51 Kb.
НазваДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»
Дата18.12.2013
Розмір63.51 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
ДНЗ «Черкаський професійний автодорожній ліцей»

Використання інформаційних технологій навчання на сучасному уроці

Інформатизація освіти розглядається як один із найважливіших засобів реалізації реформи системи професійно-технічної освіти та переходу до нової особистісної зорієнтованої парадигми освіти, що проголошена Національною доктриною розвитку освіти України

Нові інформаційні технології навчання враховують: обов’язкове володіння навичками роботи з комп’ютером усіх учасників навчально-виховного процесу як інструментом повсякденної діяльності; побудову відкритої системи освіти, що забезпечує кожній особистості власну траєкторію розвитку.

Основною метою НІТН є забезпечення учнів – потенційного продукту системи освіти – до повноцінної життєдіяльності в умовах інформаційного суспільства. Отже, навіть короткий аналіз дає можливість зробити висновок про необхідність більш глибокого вивчення даної сучасної технології викладачем. НІТН надають викладачеві певну базу та методологію вибору змісту, методів і засобів навчання в реальному освітньому процесі з урахуванням спектра вже наявних освітніх технологій, соціального замовлення та його особистої творчої індивідуальності.

Можна виділити два напрямки застосування інформаційної технологій.

Перший напрямок, зазвичай, зводиться до того, що вчитель успішно застосовує на своїх уроках той або інший програмний продукт. Очевидно, що комп’ютерні програми повинні відповідати тим же дидактичним вимогам, що й традиційні навчальні посібники, а саме: науковість, доступність, систематичність, зв’язок із практикою, наочність тощо.

За дидактичною метою поділяють навчальні комп’ютерні програми на такі основні групи:

 • 1. Програми для засвоєння нового матеріалу (пояснення теоретичних засад – гіпотез, теорій, закономірностей; введення нових термінів і понять; ознайомлення з відповідними об'єктами та явищами; встановлення причинно-наслідкових зв'язків та залежностей).

 • 2. Програми для формування практичних умінь і навичок (практичні та самостійні роботи до кожної теми або розділу).

 • 3. Програми для розширення та поглиблення знань (майстер-класи, історичні довідки, словник, перелік рекомендованої літератури тощо).

 • 4. Програми-тренажери (повторення провідних понять, правил, об'єктів з паралельним здійсненням самоконтролю рівня їхнього засвоєння).

 • 5. Програми для поточного й тематичного оцінювання навчальних досягнень (різнопланові контрольні завдання для визначення рівня засвоєння матеріалу з елементами корекції знань).

Нині на ринку навчального програмного забезпечення України з’являються різні програмні продукти. Багатофункціональність запропонованих комп'ютерних програм дає можливість постійно урізноманітнювати навчальну діяльність, робить її доступною і цікавою для кожного учня. Другий напрямок застосування інформаційних технологій пропонує наступне: спочатку – педагогічне завдання, потім – технологія його розв’язання. Причому інформаційні технології вибираються тільки там, де їхнє застосування дає змогу отримати кращий результат. І тільки викладач, у якого сформована інформаційна культура, здатний до створення й ефективного використання у навчальному процесі методичного забезпечення, основаного на інформаційних технологіях.

Управління діяльністю учнів на уроках повинно будуватися з використанням системи спеціальних дидактичних матеріалів, що підтримують різні рівні самостійності. Сучасні інформаційні технології уможливлюють розширити можливості дидактичного забезпечення викладання будь якої дисципліни.
Педагогічне завдання:

 • раціонально організувати пізнавальну діяльність учнів на уроках і позаурочний час;

 • розвивати вміння експериментально-дослідницької діяльності та культури навчальної діяльності учнів;

 • формувати інформаційну культуру учнів;

 • використовувати комп'ютери з метою індивідуалізації навчального процесу.

Технологія розв’язання:

 • створення мультимедійного забезпечення уроку в середовищі PowerPoint;

 • експлуатація електронного устаткування (мультимедійний проектор, note-book) на заняттях;

 • знайомство та використання Internet.

У результаті такої поетапної роботи над впровадженням інформаційних технологій у навчально-виховний процес рівень проведення уроків підніметься на рівень, відповідний інформаційному суспільству. Вони стануть мультимедійними, бо супроводжуються електронними презентаціями, створеними в середовищі PowerPoint, яке ідеально підходить для створення мультимедійної навчальної підтримки уроку: з барвистою графікою, відеосюжетами, звуковим рядом.

Мультимедійна презентація дає змогу подати навчальний матеріал, як систему яскравих опорних образів, наповнених вичерпною структурованою інформацією в алгоритмічному порядку. Це особливо важливо при вивченні предметів, пов'язаних із запам'ятовуванням та візуалізацією. У цьому випадку задіються різні канали сприйняття, що уможливлює закласти інформацію не тільки у фактографічному, але і в асоціативному вигляді в пам'ять учнів.

Використання мультимедійних презентацій сприяє побудувати навчально-виховний процес на основі психологічно коректних режимів функціонування уваги, пам'яті, розумової діяльності, реконструкції процесу навчання з позицій цілісності. Широке розповсюдження Internet дає можливість викладачу підготуватися до уроків, знайти необхідну інформацію та намітити способи пошуку інформації для учнів як на уроці, так і в позаурочний час.

Поряд з корисною інформацією всесвітню "павутину" заполонили агресивні інформаційні простори, що руйнують етичні цінності. З негативною інформацією в мережі, безумовно, треба боротися із законних позицій, тобто приймати закони з боротьби з пропагандою наркотиків, насильства, екстремізму. Як показує досвід, вводити фільтри й заборони згори, малоефективно.

Заборонений плід завжди солодкий. Викладач повинен першим обжити простір Internet і зробити його безпечним для учнів. Для цього можна створити інформаційний центр у ліцеї з виділеним каналом Internet, де кожен викладач має право працювати безкоштовно. Тут закладається профілактична робота, викладачі намічають способи пошуку інформації учням, розробляють завдання для роботи в мережі з указівкою конкретних адрес сайтів, які повинен відвідати учень для розв’язання того або іншого завдання.

Необхідно кожному викладачу сформувати картотеку адрес сайтів, які допомагають учням у написанні рефератів, у роботі над проектами, у вивченні питань, що виходять за рамки навчальної програми. Саме керуючи подорожжю учнів по всесвітній павутині, можна зробити Internet засобом, що відкриває дорогу в багатообразний світ науки, культури й людського спілкування.

У даний час широке застосування інформаційних технологій у професійній освіті в основному стримується наступними чинниками:

1. Недостатня проінформованість у сфері інформаційних технологій та відсутність практичних навичок роботи на комп’ютері серед викладачів і в результаті цього:

 • інформаційні технології практично не використовується в процесі проведення занять і підготовці методичних матеріалів;

 • небажання викладачів займатися самоосвітою, саме для застосування

 • інформаційних технологій у навчальному процесі.

2. Недостатнє використання Internet, Internet-технологій і в результаті цього:

 • слабкі можливості для поширення перспективного місцевого й зарубіжного досвіду, ефективного використання освітніх стандартів;

 • неефективне використання створюваних інформаційних освітніх ресурсів і навчальних програм.

Незважаючи на наявні проблеми, майбутнє вдосконалення навчально-виховного процесу тісно пов'язане з використанням інформаційних технологій навчання. Основними тенденціями розвитку інформаційних технологій навчання називають:

 • 1) розширення сфери використання комп’ютера в навчальному процесі;

 • 2) перехід від епізодичного до систематичного використання комп’ютера (від використання на окремих уроках до цілих курсів);

 • 3) перехід від адаптивного до індивідуалізованого навчання;

 • 4) інтелектуалізація навчальних систем;

 • 5) поява комп’ютерних систем, які забезпечують динамічний розподіл функцій управління через передачу деяких навчальних функцій учневі;

 • 6) діалогізація комп’ютеризованого навчального процесу.

Підсумовуючи, можна сказати, що використання інформаційних технологій – життєва необхідність сьогодення. Віддаючи перевагу сучасним технологіям навчання, можна зазначити, що це:ефективний, цікавий спосіб навчання, активна участь у роботі, а не стандартне зазубрювання відповідей на питання, можливість досягти більшого результату з найменшою затратою часу, краще сприйняття і запам’ятовування інформації, можливість вільно висловлювати власну думку, розвиток самовпевненості, демократизація навчального процесу

Схожі:

З досвіду роботи майстра виробничого навчання ДНЗ «Ніжинський професійний...

ЗВІТ директора ДНЗ «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені...
Державний навчальний заклад «Решетилівський професійний аграрний ліцей імені І. Г. Боровенського» є державним професійно-технічним...
ДНЗ «Золотоніський професійний ліцей» Сценарій свята патріотичної пісні
...
Структура роботи методичного кабінету ДНЗ «Решетилівський професійний...
Безпосереднє керівництво роботою методичного кабінету здійснює методист ліцею Раїса Іванівна Рафальська
ДНЗ «Уманський професійний аграрний ліцей» Лабораторно-практичні роботи
Методичний посібник: Лабораторно-практичні роботи «Системи та агрегати двигуна тракторів та автомобілів»
Анотований каталог друкованих матеріалів педагогічних працівників...
Робота методичного кабінету ліцею в значній мірі направлена на допомогу у підготовці педагогічними працівниками методичних розробок...
ДНЗ «Димитровський професійний гірничий ліцей» Підготувала і провела...
Клімова Т. В. – майстер виробничого навчання І категорії, керівник ансамблю «Червона калина» Фестиваль народної пісні „Пісня моя,...
Донецький професійний ліцей
Тісторозкачувальна машина «Єкомат» призначена для розкачування дріжджового та шарового тіста
«Фламбування страв»
Слов’янський професійний ліцей залізничного транспорту імені Героя Соціалістичної Праці П. Ф. Кривоноса
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ СФЕРИ ПОСЛУГ
Методична розробка вміщує досвід викладача по проведенню уроку історії з використанням місцевого матеріалу та ІКТ
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка