2. Формування та розвиток теорії та практики менеджменту


Скачати 157.99 Kb.
Назва2. Формування та розвиток теорії та практики менеджменту
Дата21.03.2013
Розмір157.99 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
Виконання комплексного практичного індивідуального завдання потребує успішного засвоєння змісту дисципліни “Менеджмент” та отримання навиків набутих знань шляхом проведення певних розрахунків, заповнення форм документації, обґрунтування проектів тощо.

Індивідуальна робота виконується як індивідуальне навчально-дослідне завдання, являє собою завершену практичну роботу в межах навчальної програми дисципліни.

Структура залікового кредиту дисципліни “Менеджмент”

денна форма навчання
Кількість годин

Лекції

Практичні заняття

Самостійна робота

Індивідуальна робота

Змістовий модуль № 1. Теоретичні основи еволюції та розвитку менеджменту

Тема 1. Поняття менеджменту, його зміст і місце в системі соціально-економічних категорій.

4

2

4
Тема 2. Формування та розвиток теорії та практики менеджменту

2

2

8
Тема 3. Організації як об’єкти управління

4

4

4

2

Змістовий модуль № 2. Сполучні процеси у менеджменті

Тема 4. Комунікації в менеджменті

4

4

4
Тема 5. Управлінське рішення: поняття, процес розробки та реалізації

2

2

4

1

Тема 6. Методи ухвалення управлінських рішень

2

2

4
Тема 7. Керівництво та лідерство

2

2

4
Тема 8. Управління групами

2

2

8
Тема 9. Управління конфліктними ситуаціями

2

2

4
Змістовий модуль №3. Процес та функції менеджменту

Тема 10. Процес менеджменту та його складові

2

4

4

1

Тема 11. Функція планування у менеджменті

2

2

4
Тема 12. Функція організації діяльності у менеджменті

2

2

4
Тема 13. Функція мотивації у менеджменті

2

2

4
Тема 14. Функція контролю у менеджменті

2

2

4
Тема 15. Функція регулювання у менеджменті

2

2

4
Разом

36

36

68

4


Комплексне практичне індивідуальне завдання передбачає створення умов і забезпечення можливостей для повної реалізації творчого потенціалу студента у процесі написання теоретичного та практичного завдань, що забезпечується використанням елементів науково-дослідницької діяльності, розвитком здібностей виконавця, формуванням нестандартного мислення.

Перелік теоретичних завдань передбачає, що тематика завдань в групі не повторюється, тобто кожен студент виконує власне завдання.

Обсяг теоретичного завдання – 8-10 сторінок формату А4, шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, міжрядковий інтервал – 1,5, а в рукописному варіанті - до 15 сторінок. Поля: зліва – 25 мм; згори і знизу – по 20 мм; справа – 10 мм.

Наприкінці завдання наводиться список використаної літератури ( 10-12 джерел).

Зверніть увагу, що в переліку літератури не використовуються слова – “книга”, “журнал”, “газета”. Вони замінюються відповідними символами: “//” - для газет й журналів, “/” - коли вказується під чиєю редакцією вийшла книга.

В тексті роботи в квадратних дужках [3, 46] робляться посилання на джерела наведених цитат, де перша цифра означає номер джерела у Вашому списку літератури, а друга – номер сторінки даного джерела, з якої Ви брали цитату.

Взірець оформлення титульної сторінки – у Додатку 1.
Теоретичні завдання до комплексного практичного індивідуального

завдання (КПІЗ)

 1. Розкрити через еволюцію поглядів на сутність менеджменту багатомірність цієї категорії.

 2. Особливості формування вітчизняної моделі управління.

 3. Зміст та особливості менеджменту як виду професійної діяльності.

 4. Основні відмінності категорій “ефективність” та “результативність” діяльності організації.

 5. Розкрити сутність інтегрованих (синтетичних) підходів до управління як бази для розробки сучасних концепцій та моделей менеджменту.

 6. Способи ефективного використання неформальних комунікацій в організації..

 7. Еволюція поглядів на сутність організації.

 8. Ефективні способи управління процесом ухвалення управлінських рішень.

 9. Чому у менеджменті окремо виділяють мікро- та макросередовище? Відповідь обґрунтуйте.

 10. Основні підходи до опису структури зовнішнього середовища організації.

 11. Дослідіть важливість усвідомлення невербального способу спілкування.

 12. Переваги і недоліки форми організації бізнесу “корпорація”.

 13. Умови ефективного та наслідки неефективного контролю.

 14. Ідентифікувати чинники, що істотно впливають на процес прийняття управлінських рішень.

 15. Переваги та недоліки ухвалення управлінських рішень групою.

 16. Взаємозв'язок процесу та структури управління.

 17. Сучасні погляди на функції менеджменту.

 18. Визначити поняття “прийняття рішення” та з’ясувати місце цього процесу у системі управління.

 19. Роль планування в процесі управління організацією.

 20. З`ясувати сутність поняття “стратегія” і визначити основні елементи та рівні стратегії.

 21. З`ясувати сутність та зміст функції організації.

 22. Сучасні вимоги до організаційних структур управління.

 23. Отримати уявлення про природу організаційних змін, визначити основні фактори, що перешкоджають їх проведенню.

 24. Зясувати логіку процесу мотивації і взаємозв’язки між ключовими етапами в моделі процесу мотивації.

 25. Роль та значення комунікацій у роботі менеджера..

 26. Вдосконалення управління організаційною культурою.

 27. Практика передових компаній світу в управлінні конфліктами та опором.

 28. Шляхи подолання основних перешкод моделювання.

 29. Аналіз колективних форм ухвалення управлінських рішень.

 30. Удосконалення комунікаційних процесів в організації.

 31. Застосування сучасних інформаційних технологій у процесі контролювання.

 32. Ідентифікувати вимоги до побудови ефективної системи контролю.

 33. Визначити недоліки традиційних підходів до вивчення лідерства і засвоїти основні положення сучасних концепцій лідерства.

 34. Дослідити модель “галузевої конкуренції” М. Портера.

 35. Управління міжособовими та міжгруповими конфліктами в організаціях.

 36. З’ясувати внесок функцій управління у досягнення організацією високої ефективності.

 37. Застосування сучасних комп’ютерно-інформаційних систем в управлінні фірмою.

 38. Обґрунтувати напрямки підвищення ефективності управління організацією.


Практичні завдання по темах курсу
Тема 1. Поняття менеджменту, його зміст і місце в системі соціально-економічних категорій.

1.Перерахуйте та опишіть рівні менеджменту досліджуваного підприємства.
2. Охарактеризуйте портрет топ-менеджера досліджуваного підприємства за наступними характеристиками:

• Особистісні якості.

• Кар’єрне зростання.

• Ділові якості топ-менеджера.

• Комунікаційна ефективність.

• Впровадження інноваційних методів в управління компанією.

• Соціальна орієнтованість.

• Фінансова та інвестиційна ефективність.

• Впровадження маркетинг-інновацій.
Тема 2. Формування та розвиток теорії та практики менеджменту
1. На основі інформації, поданої у літературних джерелах, в яких дано характеристику японської та американської моделей менеджменту, сформулюйте переваги кожної моделі, оформіть їх у вигляді таблиці й зазначте, які з виділених вами переваг слід використати в процесі управлінської діяльності досліджуваного підприємства та чому.

Тема 3. Організації як обєкти управління.
1. Охарактеризувати мікро- та макросередовище досліджуваного підприємства, заповнивши подану нижче таблицю


Назва чинника

Характеристика

мікросередовища


макросередовища
Тема 4. Комунікації в менеджменті.
1. Обґрунтуйте на конкретних прикладах важливість невербальних комунікацій в інформаційному обміні.
2 . Спробуйте ідентифікувати фактори, що впливають на процес обміну інформації на досліджуваному підприємстві. Результати слід оформити у вигляді таблиці

Фактори, що впливають на процес обміну інформації

в досліджуваній організації

Опис ситуації

Ідентифіко-

ваний фактор

впливу на

комунікацій-

ний процес

Негативні

наслідки впливу

фактора

Засоби подолання

комунікаційної перешкоди


Тема 5. Управлінське рішення: поняття, процес розробки та реалізації

1. На прикладі досліджуваного підприємства опишіть процес прийняття управлінського рішення.
2. На прикладі конкретних ситуацій поясність, за допомогою яких критеріїв здійснюватиметься вибір можливого варіанту рішення.
3 . Визначте, коли доцільно використовувати групове прийняття рішень, а коли індивідуальне.

Тема 6. Методи ухвалення управлінських рішень


 1. Вкажіть методи обґрунтування управлінських рішень, якими користується керівник досліджуваного підприємства.


Методи обґрунтування управлінських рішень

?

?

Методи, що застосовуються в умовах однозначної визначеності інформації про ситуацію прийняття рішень

Методи, які використовуються в умовах імовірної визначеності інформації про ситуацію прийняття рішень

Методи, що застосовуються в умовах невизначеності інформації про ситуацію прийняття рішень

Експертні методи

?

?

?

?

?

?

Тема 7. Керівництво та лідерство


 1. Охарактеризуйте використання різних форм влади на досліджуваному підприємстві.

 2. Надайте рекомендації щодо зміни застосовуваних форм влади менеджерами різних рівнів з метою підвищення ефективності управління на досліджуваному підприємстві.


Тема 8. Управління группами
1. Визначити особливості груп працівників на підприємстві.

Характеристика груп працівників

Види формальних груп

Види неформальних груп

 1. Склад 1. Чисельність 1. Причини виникнення 1. Чинники впливу 1. Мета функціонування 1. Особливості управління групою 1. Стадія розвитку групи
Тема 9. Управління конфліктними ситуаціями
1.Вкажіть, які причини найчастіше призводять до конфліктів на досліджуваному підприємстві.
2. Зробіть висновок про зосередження зусиль менеджерами передусім на стадії попередження конфліктів. Обґрунтуйте чому.

Тема 10. Процес менеджменту та його складові

1. Дослідіть на якій із стадій життєвого циклу знаходиться досліджуване підприємство з метою передбачення зміни стадій життєвого циклу і перегляду стратегії підприємства відповідно до умов конкуренції, які змінюються в часі і просторі. Запропонуйте дану стратегію.
Тема 11. Функція планування у менеджменті

1. Зазначте до якої категорії відноситься досліджуване підприємство використовуючи матрицю БКГ. Спрогнозуйте його подальший розвиток.
Тема 12. Функція організації діяльності у менеджменті

1. На прикладі досліджуваного підприємства визначте та покажіть графічно тип структури управління. Чи існує потреба в удосконаленні цієї структури управління?

Тема 13. Функція мотивації у менеджменті

1. Розглядаючи підходи до мотиваційних пріоритетів та вікової динаміки потреб, проаналізуйте вікову динаміку пріоритетів і потреб персоналу досліджуваного підприємства.

Вікова динаміка пріоритетів і потреб людини


Етапи кар’єри

Вік

Пріоритети

Фізіологічні

та матеріальні

потреби

Психологічні

потреби

1

2

3

4

5

Попередній

Становлення

Просування

Збереження

Завершення
 1. Визначте, які з методів мотивації праці використовуються на підприємстві. Зазначте особливості використовуваних методів на досліджуваному підприємстві.

Методи мотивації праці

Особливості методів


Тема 14. Функція контролю.

 1. Зазначте, які недоліки діючої системи контролю на досліджуваному підприємстві

Недоліки

Характеристика


Тема 15. Функція регулювання.

1. Опишіть процес оперативного регулювання на прикладі досліджуваного підприємства або його окремого структурного підрозділу

16. На основі проведеного аналізу розробіть практичні рекомендації щодо вдосконалення системи менеджменту досліджуваного підприємства в цілому (обсяг даного пункту 4-5 сторінок).

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Виконання комплексного практичного індивідуального завдання з дисципліни «Менеджмент» передбачає наступні критерії оцінювання:

 • оцінка «Відмінно» або 90-100 балів виставляється за умови, якщо питання повністю розкриті, студент показує глибокі знання використаної основної та додаткової літератури, висловлює власне ставлення до різних точок зору з досліджуваного питання, викладає матеріал всебічно, логічно і грамотно;

 • оцінка «Добре» або 75-89 балів виставляється, якщо студент при викладенні матеріалу допускає неточності та робить незначні помилки, показує достатні знання використаної літератури, має місце недостатня аргументованість досліджуваного питання;

 • оцінка «Задовільно» або 60-74 балів виставляється у тому випадку, коли питання в основному розкрите, студент оволодів суттю питання, показує знання використаної літератури, намагається аналізувати факти та робити висновки, але не може самостійно викласти матеріал;

 • оцінка «Незадовільно» або 0-59 балів виставляється за умови, коли питання не розкрите, студент не розуміє основної суті поставленого питання, а також не може зробити висновки й узагальнення.


Шкала оцінювання знань:

За шкалою Університету

За національною шкалою

За шкалою ECTS

90–100

відмінно

А (відмінно)

85-89

добре

В (дуже добре)

75–84

С (добре)

65–74

задовільно

D (задовільно)

60-64

Е (достатньо)

35–59

незадовільно

FX (незадовільно з можливістю повторного складання)

1–34

F (незадовільно з обов’язковим повторним курсом)


Індивідуальна робота виконується протягом вивчення дисципліни “Менеджмент” у позаурочний час.

Порядок подання та захист індивідуальної роботи:

 1. Завершена індивідуальна робота подається у вигляді скріпленого зошита (реферату) з титульною сторінкою стандартного зразка (Взірець оформлення титульної сторінки у додатку 1) і внутрішнім наповненням та зазначенням усіх позицій змісту завдання.

 2. Індивідуальна робота подається викладачу не пізніше ніж за 2 тижні до іспиту.

 3. Оцінка за індивідуальну роботу враховується до останнього модуля як основна компонента у підсумку із усним опитуванням.


Список рекомендованої літератури

  1. Господарський кодекс України /Голос України, 2003, 03, №49-50.

  2. Закон України «Про господарські товариства». - Електронний ресурс: Режим доступу // http://www. zakon.rada.gov.ua

  3. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18 вересня 1991 року № 1560-XII.

  4. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» від 16.04.1991 №959-ХІІ.

  5. Закон України «Про режим іноземного інвестування» від 19 березня 1996 №93/96-ВР.

  6. Закон України «Про захист іноземних інвестицій на Україні» від 10.09.1991 N 1540.

  7. Дикань Н. В. Менеджмент : навч. посіб. / Н. В. Дикань, І. І. Борисенко. – К. : Знання, 2008. – 389 с. – (Вища освіта ХХІ століття)

  8. Дудар Т. Основи менеджменту : Навч. посіб. / Т. Дудар, Р. Волошин. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 146 с.

  9. Кузьмін О. Є. Менеджмент: навч. посіб. / О. Є. Кузьмін, Л. С. Ноджак, О. Г. Мельник. – Львів : Львівська політехніка, 2009. – 152 с

  10. Основи менеджменту : Навч. посіб. / Є. К. Бабець, А. Г. Максимчук, В. П. Стасюк, А. П. Чернов. – К. : Професіонал, 2007. – 496 с.

  11. Осовська Г. В. Основи менеджменту : підруч. / Г. В. Осовська, О. А. Осовський. – вид. 3-є, перероб. і доп. – К. : Кондор, 2008. – 664 с .

  12. Охріменко А. Г. Основи менеджменту : Навчальний посібник / А. Г. Охріменко. – К. : ЦУЛ, 2006. – 130 с.

  13. Пушкар Р.М., Тарнавська Н.П. Менеджмент: теорія та практика. Підручник. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Тернопіль: Карт-бланш, 2005. – 486с.

  14. Сухарський В. С. Менеджмент ( загальний з основами спеціального) / В. С. Сухарський. – Тернопіль : Астон, 2004. – 527 с .

  15. Хміль Ф. І. Основи менеджменту : підручник / Ф. І. Хміль ; 2-ге вид., випр., доп. – К. : Академвидав, 2007. – 576 с. – (Альма-матер).

  16. Яцура В.В., Жук О.П. Менеджмент: навчальний посібник. – Львів: Тріада плюс, Алерта, 2008. - 444с.


Додаток 1
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Тернопільський національний економічний університет

Кафедра менеджменту

Комплексне практичне індивідуальне завдання

з менеджменту


Варіант №
Виконала:

Студентка групи Ф-31

Іванова Ю.П.

Керівник:

к.н.д.у, доцент

Петриків А.В.


Тернопіль

2012

Схожі:

МЕНЕДЖМЕНТ
Авичок по аналізу зовнішнього середовища організації та прийняттю управлінських рішень; формування практичних навичок по ефективному...
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ”
Редакція збірника наукових праць ”Економіка і управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики ” (свідоцтво...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
Модуля, змістовного модуля
Витоки та генеза менеджменту державного управління; Суб’єктно-об’єктна детермінація адміністративної діяльності; Методи дослідження...
ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з виробничої практики для студентів...
Метою виробничої практики є формування системи знань щодо діяльності підприємств, податкових установ, страхових компаній, комерційних...
Практики з виховної роботи: поглиблення і розширення теоретичних...
ПТНЗ та їх застосування у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час проходження практики
Динамічний розвиток ринкових процесів на Україні вимагає переорієнтації...
В сучасних вітчизняних публікаціях і виданнях питання сутності потенціалу, його структуризації, механізму формування та оцінки залишаються...
Надзвичайно стрімкий розвиток електроніки протягом останніх десятиріч...
Саме тому сьогоднішній фахівець, випускник вищого учбового закладу повинен мати ґрунтовні знання з основ теорії побудови, функціонування...
Норець Максим Вадимович к філол н. доцент кафедри теорії і практики...

Методичні рекомендації до самостійної роботи студента по вивченню дисципліни “Економічна теорія”
Зародження економіко-теоретичних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка