ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ”


Скачати 97.78 Kb.
НазваЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ”
Дата18.11.2013
Розмір97.78 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
Інформаційний лист
ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ

НАЦІОНАЛЬНОГО АЕРОКОСМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

ім. М.Є.ЖУКОВСЬКОГО «ХАРКІВСЬКИЙ АВІАЦІЙНИЙ ІНСТИТУТ»

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ФОРМУВАННЯ ВИПУСКУ ЗБІРНИКА НАУКОВИХ ПРАЦЬ ”ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ”
Редакція збірника наукових праць ”Економіка і управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики ” (свідоцтво про держ. реєстрацію печатного засобу масової інформації СВ №13173-2057Р) запрошує вчених-економістів публікувати свої роботи.

Збірник видається с періодичністю 1 раз на 3 місяці (4 номери на рік) за напрямками:

1. Економіка підприємства.

2. Управління виробничо-господарською діяльністю підприємства.

3. Фінансові відносини у виробничій сфері.

4. Інвестиційна діяльність промислових підприємств.

5. Управління трудовими ресурсами.

6. Маркетингова діяльність суб’єктів господарювання і логістика.

7. Банкротство и санація промислових підприємств.

8. Економіко-математичне моделювання.

Наукове видання розповсюджується у відповідності з діючими вимогами серед наукових установ, перечень яких затверджено постановою ВАК України від 22.05.1997 №16/5.

Постановою президії ВАК України від 14.10.2009 р. №1 – 05/4 збірник наукових праць ”Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики ” внесено до переліку фахових видань з економічних наук.

Збірник включений до міжнародних наукометричних баз даних Index Copernicus (Польща) і Google Scholar.

До розгляду приймаються наукові роботи об’ємом від 8 сторінок, які раніше не були оприлюднені. Збірник публікує статті українською, російською і англійською мовами. В одному номері журналу публікується тільки одна стаття автора, в тому числі у співавторстві.

Відповідно до вимог ВАК України (бюл. ВАК № 2, 3 2008) приводимо правила оформлення статей. У редакцію надаються:

  • супровідний лист із проханням про опублікування;

  • електронний варіант статті;

  • два екземпляри статті, оформлені за вимогами;

  • рецензія, підписана доктором наук (з мокрою печаткою).

Рукопис статті повинен бути надрукованим на білому папері формату А4 лазерним або струминним принтером в 2-х екземплярах на одній стороні у форматі В5 (176 х 250 мм). До рукопису додається електронний варіант статті (на CD диску) у файлі формату Microsoft Office Word for Windows (*. doc), який повинен містити:

  • супровідний лист із проханням про опублікування;

  • статтю, оформлену відповідно до правил, з рисунками;

  • рисунки в окремому файлі.

Параметри сторінки

Розмір паперу - В5 (176 х 250 мм); дзеркальні поля; відступ зверху аркуша - 28 мм, праворуч, ліворуч і знизу - 20 мм; верхній колонтитул -15 мм, нижній - 13 мм,

Структура статті

УДК (UDC); І.Б.П. автора(ів). Організація, країна. Заголовок статті. Анотація мовою оригіналу (наприклад, російською мовою). Ключові слова. Текст статті. Література. Інформація про надходження статті до редакції та рецензента. Заголовок статті, І.Б.П. автора, анотація, ключові слова українською мовою. Заголовок статті, І.Б.П. автора, анотація, ключові слова англійською мовою. Прізвище, Ім'я, По-батькові (повністю), науковий ступінь, наукове звання, посада, організація, місто розташування організації, країна, e-mail і контактний телефон кожного автора.
ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ МАТЕРІАЛІВ
УДК

УДК ХХХ.ХХХХ

Без абзацу. Прописні, 12 pt Times New Roman, вирівнювання по лівому краю, 1 міжрядковий інтервал.

(порожній рядок, 12 pt, 1 міжрядковий інтервал)

І.Б.П. Автора

Без абзацу. Прописні, напівжирний, 12 pt Times New Roman, вирівнювання по правому краю, 1 міжрядковий інтервал)

(порожній рядок, 12 pt, 1 міжрядковий інтервал)

Організація, Країна

Без абзацу. Малі, курсив, напівжирний, 12 pt Times New Roman, вирівнювання по лівому краю, 1 міжрядковий інтервал)

(порожній рядок, 12 pt, 1 міжрядковий інтервал)

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ

Без абзацу. Прописні, напівжирний, 14 pt Times New Roman, вирівнювання по центру, 1 міжрядковий інтервал.

(порожній рядок, 12 pt, 1 міжрядковий інтервал)

Анотація

Без абзацу. Мовою оригіналу статті (наприклад, російською мовою). Слово «Анотація» не пишеться. Анотація повинна бути не менш 500 знаків і не повинна перевищувати 14 рядків, шрифт - 12pt Times New Roman, вирівнювання по ширині, курсив, один міжрядковий інтервал, відступ ліворуч - 7,5 мм.

(порожній рядок, 12 pt, 1 міжрядковий інтервал)

Ключові слова

Без абзацу. Абзац починається з напису Ключові слова: {Ключові слова:, Key words:) (курсив, жирний, 12pt Times New Roman), а далі розділені комою 6-Ю слів мовою оригіналу статті (курсив, 12 pt Times New Roman, вирівнювання по ширині, один міжрядковий інтервал, відступ ліворуч - 7,5 мм).

(порожній рядок, 12 pt, 1 міжрядковий інтервал)

Текст статті

Відповідно до постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 текст статті повинен мати таку структуру: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, на які спирається автор; формулювання мети статті {постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Оформляється в одну колонку. Шрифт – Times New Roman. Розмір шрифту 12 пунктів, інтервал шрифту - звичайний (без розтягання або ущільнення). Міжрядковий інтервал - 1,2. Вирівнювання тексту - по ширині. Автоматичне розміщення переносів слів. Абзаци повинні починатися з нового рядка (відступ 7,5 мм).

Повне заповнення сторінок (неповна сторінка в публікацію включена не буде).

Ілюстрації до статті

Подаються у вигляді файлів з розширенням *.TIF або *.JPG (сіре зображення, дозвіл 300 dpi, масштаб 1:1). Рисунки повинні бути пронумеровані.

Підрисункові написи

Підрисунковий напис виконується шрифтом основного тексту на відстані одного рядка від рисунка, міжрядковий інтервал - одинарний, наприклад:

Рис. 1. Матрица видов портфелей (стратегический этап)

Напис центрується. Якість рисунків і графіків повинна забезпечувати читання й тиражування.

Таблиці

Таблиці повинні бути пронумеровані: Таблиця 1, Таблиця 2, ....і тощо (слово Таблиця розташовується по правому краю таблиці). Заголовок таблиці центрується. Міжрядковий інтервал - одинарний. При необхідності розмір шрифту можна зменшити. Ніякі скорочення слів, крім загальноприйнятих, у таблицях не допускаються.

Формули

Набираються в редакторі формул MathType. Використовувати для набору формул графічні об'єкти, кадри й таблиці забороняється. Зробити настроювання редактора MathType в меню:


РОЗМІР->ВИЗНАЧИТИ ввести розміри:

Звичайний

12 пт

великий індекс

80%

дрібний індекс

70%

великий символ

150%

дрібний символ

90%
Стиль->ВИЗН

АЧИТИ встановити параметри

Стиль

Шрифт

напівжирний

курсив

Текст

Times New RomanФункція

Times New RomanЗмін.

Times New RomanСтр. гречок.

SymbolІн. гречок.

SymbolСимвол

SymbolМатриця

Times New Roman

V
Числа

Times New RomanФормула розташовується по центру (без абзацу) рядка, нумерація цифрова, наскрізна. Номер формули (у круглих дужках, 12 пт) розташовується по правому краї сторінки на одному рівні з формулою або нижче. Формульне вікно примусово розтягувати або стискати не можна. Пояснення значень символів і числових коефіцієнтів варто розташовувати безпосередньо під формулою, у тій послідовності, у якій вони представлені у формулі. Кожне значення необхідно пояснювати в новому абзаці з відступом 75 мм. Перший ряд пояснень начитають зі слова «де» (без відступу), наприклад:

(1)

де - фактичне значення критерію Стьюдента для показника;

- кількість підприємств у підвибірках С та N відповідно.

Списки

Маркірований (-), нумерований: формат номера Times New Roman 12 pt, абзац 7,5 мм, табуляція після номера 5 мм.

Заголовки

Заголовки кожного розділу повинні бути пронумеровані 1,2,...

Шрифт - Times New Roman напівжирний, літери - малі, 14 pt, вирівнювання по центру, 1 міжрядковий інтервал, відступи абзаців відсутні, від навколишнього тексту відділяється порожніми рядками.

Підрозділи

При включенні підрозділів і підпунктів необхідно використати для кожного заголовка: шрифт - Times New Roman напівжирний, літери - малі, 12 pt, вирівнювання по центру, 1 міжрядковий інтервал, відступи абзаців відсутні, від навколишнього тексту відділяється порожніми рядками.

Література

При цитуванні літератури в тексті необхідно вказувати номер у квадратних дужках, наприклад, [1]. Нумерація літератури в порядку згадування. Список використаної літератури приводиться наприкінці статті (відступ від останнього рядка статті 1 рядок одинарного інтервалу) і починається ключовим словом Література, набраним малими літерами (шрифт напівжирний 14 пт, по центру, без абзацу). Джерела списку літератури оформляються відповідно до бібліографічних вимог ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (шрифт курсив 12 пт, вирівнювання по ширині, абзац 7,5 мм, 1 міжрядковий інтервал).

Додаткова інформація

Після тексту статті приводиться додаткова інформація, розташована в одну колонку, яка відділяється від останнього рядка тексту статті 1-м рядком, 1 міжрядковий інтервал. Вказується інформація про надходження статті в редакцію (курсив, вирівнювання по правому краю, 1 міжрядковий інтервал тексту) у вигляді - Надійшла до редакції 00.00.2008 (порожній рядок, 12 pt, 1 міжрядковий інтервал)

Далі приводиться інформація про рецензента. Без абзацу, малі літери, 12 pt Times New Roman, вирівнювання по центру, 1 міжрядковий інтервал. Починається текст зі слова Рецензент: (шрифт напівжирний) із вказівкою наукового ступеня, наукового звання, посади, П.І.Б., організації й міста розташування організації.

(порожній рядок, 12pt, 1 міжрядковий інтервал)

Далі приводяться 2 інформаційних блоки на російській, українській або англійській мовах (виключається основна мова статті) у наступному порядку:

Блок на першій мові, (порожній рядок, 12pt, 1 міжрядковий інтервал), блок на другій мові.

Кожний блок має наступну структуру:

ЗАГОЛОВОК СТАТТІ відповідною мовою

Без абзацу. Прописні, 12 pt Times New Roman, напівжирний, вирівнювання по центру, 1 міжрядковий інтервал.

П.І.Б. авторів відповідною мовою

Без абзацу. Малі літери, напівжирний, курсив, 12 pt Times New Roman, вирівнювання по центру, 1 міжрядковий інтервал), інтервал перед і після рядка -3 пт.

Анотація відповідною мовою

Абзац 7,5 мм. Слово «Анотація» не пишеться. Шрифт - 12pt Times New Roman, вирівнювання по ширині, один міжрядковий інтервал.

Ключові слова відповідною мовою

Абзац 7,5 мм. Абзац починається з напису Ключові слова: (Ключові слова: або Key words:) (курсив, жирний, 12 pt Times New Roman), далі розділені комою 6-10 слів відповідною мовою (курсив, 12 pt Times New Roman, вирівнювання по ширині, один міжрядковий інтервал). (два порожні рядки, 12pt, 1 міжрядковий інтервал)

За інформаційними блоками розташовуються відомості про авторів.

Приводиться інформація про кожного автора статті.

Прізвище, Ім'я, По батькові (повністю, напівжирний), науковий ступінь, наукове звання, посада, організація, місто розташування організації, країна, e-mail, номер контактного телефону.

Абзац 7,5 мм. Шрифт - 12pt Times New Roman, вирівнювання по ширині, один міжрядковий інтервал.

ДОСТАВКА СТАТЕЙ

1. Звичайна пошта.


Матеріали відправляються чи доставляються особисто за адресою:

УКРАЇНА, 61070, Харків-70, вул. Чкалова, 17, деканат 6 факультету, Редакція наукового збірника, ком. 418 імпульсного корпуса,

т.(067) 702 84 34 - Гребенікова Олена Володимирівна (секретар збірника).

2. Електронна пошта.

2.1. Матеріали можна надсилати на електрону адресу: grebenikova@ukr.net, lesch@xai.edu.ua,

2.2. Інші документи необхідно відправити звичайною поштою на адресу, яку вказано в п. 1.

Схожі:

А. А. Радько // Управління економічним розвитком: проблеми теорії...
А. А. Радько // Управління економічним розвитком: проблеми теорії і практики: матеріали І Міжнародної науково – практичної конференції...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Актуальні проблеми теорії та практики фінансів” для студентів V курсу напрямку „Фінанси”....
Програма розвитку малого підприємництва в м. Синельниковому на 2009-2010...
Специфіка – Структура міського господарства сучасного Синельникового представлена підприємствами залізничного транспорту, машинобудівної,...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам...
Методичні рекомендації для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань...
Секція 17. Економіка, організація та управління підприємствами
Концептуальні підходи до функціонування механізму задоволення поточних фінансових потреб підприємства
The cycle of Kuznets and basic phases of cycles of business activity...
В статті розглянуто сутність терміну «цикл», проаналізовано тенденції розвитку машинобудівної галузі України за 25 років. Розглянуто...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»
Економіка і підприємництво», напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Управління персоналом та економіка праці»,...
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі і проблеми...
Зародження економіко-теоретичних знань. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Загальні засади економічного розвитку. Мікроекономіка....
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни «Прогнозування соціально-економічних процесів»
«Економічна кібернетика» галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», які розроблені Науково-методичною комісією з галузі «Економіка...
Міністерство аграрної політики та продовольства України
Робочий зошит для проведення навчальної практики студентам факультету обліку та аудиту денної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка