Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю


НазваУчасникам Товариства з обмеженою відповідальністю
Сторінка1/18
Дата08.05.2013
Розмір1.38 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю


«Фондова компанія «ФАВОРИТ»

Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю


«Фондова компанія «ФАВОРИТ»


Державній комісії з цінних паперів та фондового ринку України

З В І Т Н Е З А Л Е Ж Н О Г О

А У Д И Т О РА


про фінансову звітність

Товариства з обмеженою відповідальністю
«Фондова компанія «ФАВОРИТ»

за 2012 рік складеною відповідно до вимог

положень (стандартів) бухгалтерського обліку України.

Основні відомості про аудиторську фірму

Повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Плюс»;

Свідоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фірм та аудиторів, які одноособово надають аудиторські послуги - № 2069, видане Рішенням Аудиторської палати України від 30.03.2001р. № 100, Рішенням Аудиторської палати України від 27 січня 2011 року № 227/3 термін чинності Свідоцтва продовжено до 27 січня 2016 року.

Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів: Унесено до Реєстру відповідно до Рішення Державної Комісії з цінних паперів та фондового ринку від 01.02.2007 року № 257. Реєстраційний номер Свідоцтва: 15. Серія та номер Свідоцтва: АБ 000014. Строк дії Свідоцтва: з 01.02.2007 року до 27.01.2016 року.

Місцезнаходження - 04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, 14/18, офіс 49;

Аудитори, що проводили перевірку :

 • Шевцова Тетяна Сергіївна – сертифікат серії А № 000893, виданий 28.03.1996 року, терміном дії до 28.03.2015 року; Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ: серія А № 000738 від 29.04.2010 року терміном дії до 28.03.2015 року.

тел. (044) 502.67.18; адреса : 04080, Україна, м. Київ, вул. Фрунзе, 14/18, офіс 49;

е-mail: auditor@capital-plus.com.ua.
Аудиторський висновок виданий «26» березня 2013 року.

Основні відомості про Компанію:

Повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит»;

Код за ЄДРПОУ – 23730178;

Місцезнаходження – 03067 м. Київ, Солом’янський р-н, вул. Гарматна,6 тел. 458-05-45

Зареєстровано – Солом’янською районною державною адміністрацією м. Київ від 30 липня 2011 року, свідоцтво №000090 серія А00, номер запису про видачу свідоцтва 10731050011000126;

Внесення змін до установчих документів

Статут (нова редакція) затверджено загальними зборами Учасників, протокол №1/10 від 24 червня 2011 року. Дата реєстрації змін до установчих документів 30 червня 2011 року, №10731050011000126
Основні види діяльності за КВЕД 2010

 • 66.12 Посередництво за договорами по цінних паперах або товарах;

 • 64.49 Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення);

 • 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування;

 • 66.19 Інша допоміжна діяльність у сфері фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення.


Ліцензії:

Ліцензія №376511 Серія АВ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність). Термін дії ліцензій з 12.10.2007 року по 12.10.2012 року.

Ліцензія Серія АЕ №185096 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами (Брокерська діяльність). Строк дії ліцензій з 13.10.2012 року – необмежений.
Ліцензія №376512 Серія АВ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність). Термін дії ліцензій з 12.10.2007 року по 12.10.2012 року.

Ліцензія Серія АУ №185097 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами (Дилерська діяльність). Термін дії ліцензій з 13.10.2012 року – необмежений.
Ліцензія №376513 Серія АВ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку на професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами (андерайтинг). Термін дії ліцензій з 12.10.2007 року по 12.10.2012 року.
Ліцензія № 533968 Серія АВ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку:

Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність зберігачів цінних паперів. Термін дії ліцензій з 20.05.2010 року по 12.10.2015 року.
Відомості про умови договору на проведення аудиту.
Аудиторську перевірку фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Фаворит» за 2012 фінансовий рік, складеної у відповідності до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку України, було проведено аудиторами незалежної Аудиторської фірми «Капітал Плюс»:

 • у відповідності з Договором на проведення аудиту від «01»березня 2013 року №22-1;

 • за період з 04.03.2013 року по 07.03.2013 року;

 • в строки з 11.03.2013 р. по 26.03.2013 р. за місцезнаходженням Замовника.

Нами було проведено аудит наданої в додатках фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «ФАВОРИТ» у складі:

 1. Баланс станом на 31.12.2012 року (форма № 1, складена у відповідності до П(С)БО 2, Додаток № 1);

 2. Звіт про фінансові результати за 2012 рік (форма № 2, складена у відповідності до П(С)БО 3, Додаток № 2);

 3. Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік (форма № 3, складена у відповідності до П(С)БО 4, Додаток № 3);

 4. Звіт про власний капітал за 2012 рік (форма № 4, складена у відповідності до П(С)БО 5, Додаток № 4);

 5. Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік (форма № 5, складена у відповідності до Наказу Міністерства фінансів України від 29.11.2000 р. №302, Додаток № 5).


Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення зазначеної фінансової звітності у відповідності до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Ця відповідальність включає планування, впровадження та підтримку належного внутрішнього контролю, необхідного для підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, яка не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики; та прийняття облікових оцінок, які відповідають певним обставинам.
Відповідальність аудиторів
Наша відповідальність полягає в тому, щоб висловити нашу думку щодо наданих фінансових звітів та фінансової звітності в цілому на основі інформації, отриманої під час аудиторської перевірки.

Аудиторську перевірку сплановано і проведено згідно із міжнародними стандартами аудиту. Ці стандарти вимагають, щоб ми дотримувались етичних норм, спланували та провели аудит з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти та звітність в цілому не містять суттєвих викривлень.
Аудит включає виконання процедур, які направлені на отримання аудиторських доказів стосовно сум та інформації, яка розкрита у фінансовій звітності. Вибір процедур базується на судженнях аудитора, включаючи оцінку ризику суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. При оцінці цього ризику аудитор розглядає систему внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності з метою визначення процедур аудиту, які необхідні в конкретних обставинах, але не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю Компанії. Аудит також включає оцінку відповідності застосованої облікової політики та обґрунтованості бухгалтерських оцінок, що використовувались керівництвом при складанні фінансової звітності, а також загальне представлення фінансової звітності.
Під час аудиторської перевірки було проаналізовано принципи облікової політики компанії, розглянуто правильність застосованих управлінським персоналом компанії:

 • принципів оцінки, класифікації та розкриття інформації за видами матеріальних статей та активів балансу (Примітки до фінансових звітів №3, 4, 5, 6, 7, 8, 9);

 • принципів визначення та розкриття інформації про власний капітал, його структуру та призначення (Примітки до фінансових звітів №10, 11, 12);

 • принципів визначення розміру та розкриття інформації за зобов’язаннями за звітний період (Примітки до фінансових звітів №13);

 • інформації про рух грошових коштів (Примітки до фінансових звітів №16);

 • основ підготовки фінансових звітів (Примітки д фінансових звітів №14, 15) та фінансової звітності в цілому (Примітки до фінансових звітів №1, 2, 17),

та отримано достатньо доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації щодо окремих фінансових звітів та звітності в цілому.
При складанні висновку аудитор керувався:

 • нормами Міжнародного стандарту аудиту 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності»;

 • нормами Міжнародного стандарту аудиту 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора»;

 • нормами Міжнародного стандарту аудиту 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора»;

 • Положенням щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку, затвердженим Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 19.12.2006 року № 1528.


Ми вважаємо, що отримали достатні та належні аудиторські докази для висловлення думки.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

Схожі:

«РЕЄСТР КОНСАЛТИНГ» керівництву та учасникам Товариства
Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстр Консалтинг» станом на...
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстраторська компанія «Альянс-Гарант» (у подальшому підприємство) за даними бухгалтерського...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року проведено аудит фінансової звітності, що додається, Товариства з обмеженою...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Україна»
Основні відомості про аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консул»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ Товариства з обмеженою відповідальністю
Згідно договору на надання аудиторських послуг № ПА-130211-0101 від 11 лютого 2013 р незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Прайм Аудит»...
Учасникам, керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДОФІНАНС»,...
Україна, 02160, м. Київ, проспект Возз’єднання, 15, офіс 611, тел./факс: +38 (044) 592-73-94; 550-42-02
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Синельниківського району, Товариства з обмеженою відповідальністю “АРДА-ТРЕЙДИНГ”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Синельниківський...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка