Керівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Україна»


Скачати 165.68 Kb.
НазваКерівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Україна»
Дата22.02.2016
Розмір165.68 Kb.
ТипКерівництво
bibl.com.ua > Фінанси > Керівництво37

від «17» квітня 2015 року
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНИХ АУДИТОРІВ

щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Україна»

станом на 31 грудня 2014 року
Адресаткерівництво Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Україна» та Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг.
Основні відомості про аудиторську фірму Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Консул»:

- свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм № 0053, видане 26.01.2001 року № 98 і продовжене рішенням Аудиторської палати України від 04.11.2010 року до 04.11.2015 року;

- свідоцтво про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ № 0031, видане 04.07.2013 року, термін дії до 04.11.2015 року;

- свідоцтво про відповідність системи контролю якості №222/4 від 30.11.2010 року.

Мельник Роман Олексійович, сертифікат аудитора А № 000205, виданий Рішенням Аудиторської палати України № 12 від 17.02.1994 року, термін дії до 17.02.2018 року.

Мельник Андрій Романович, сертифікат аудитора А № 006044, виданий Рішенням Аудиторської палати України № 157 від 26 грудня 2005 року, термін дії до 26 грудня 2015 року.
Місцезнаходження: 46008, Україна, м. Тернопіль, вул. Медова, 12 А, оф 21.

тел/факс (0352) 43 00 23

E-mail: consul_audit@ukr.net

Основні відомості про товариство:

Повна назва

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Україна»

Код за ЄДРПОУ

39000364

Серія та номер Виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Серія АГ № 460035

№ 1 324 102 0000 008499

Дата державної реєстрації

29 листопада 2013 року

Місцезнаходження товариства

88018, Закарпатська обл., м. Ужгород, вул. Минайська, буд. 16, корпус Д, приміщення 1

Телефони, факс

(0312) 63-05-75

Основні види діяльності відповідно до установчих документів

64.92 Інші види кредитування


Чисельність працівників на звітну дату

1

Номер, серія, дата видачі Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи

ІК № 129 від 15.07.2014р.

Реєстраційний номер №16103007

Види фінансових послуг, які має право здійснювати фінансова установа без отримання ліцензій

- надання фінансових кредитів за рахунок власних коштів;До складу Товариства з обмеженою відповідальністю «Інтеркеш Україна» (далі –ТОВ «Інтеркеш Україна») не входять філії та відокремлені підрозділи.
Проведення аудиту здійснювалось відповідно до умов договору № 37 від 08.04.2015 року за період з 01.01.2014 року по 31.12.2014 року. Аудит проводився в бухгалтерії ТОВ «Інтеркеш Україна»з 08 по 17 квітня 2015 року.
Особи відповідальні за фінансово-господарський стан ТОВ «Інтеркеш Україна»:

 • керівник – фізична особа підприємець Рімек О.Є.;

 • головний бухгалтер – Сібулатова Ю.В.


Ми провели аудиторську перевірку фінансової звітності ТОВ «Інтеркеш Україна», склад та елементи якої передбачені міжнародними стандартами фінансової звітності (далі – МСФЗ), що включають Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2014 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік, Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2014 рік, Звіт про власний капітал за 2014 рік, Примітки до річної фінансової звітності за рік, що минув на зазначену дату, стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснювальні примітки.
Відповідальність управлінського персоналу за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності. Управлінський персонал (керівництво товариства) несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансової звітності відповідно до вимог МСФЗ, в основу яких покладена європейська (континентальна) модель бухгалтерського обліку. Відповідальність управлінського персоналу охоплює розробку, впровадження та використовування внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайств або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики.
Відповідальність аудитора за надання висновку стосовно фінансової звітності. Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів нашої аудиторської перевірки. Ми провели перевірку у відповідності із Законом України «Про аудиторську діяльність» (нова редакція), Міжнародними стандартами аудиту (далі - МСА) зокрема, МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звітності», МСА 701 «Модифікація висновку незалежного аудитора», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 710 «Порівняльні дані», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність» та іншими стандартами, що стосуються підготовки аудиторського висновку. Ці стандарти вимагали від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих виправлень.

Крім цього аудиторами здійснена ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової інформації внаслідок шахрайства протягом усього аудиту у відповідності із МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності». Аудит передбачав виконання аудиторських процедур через тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Вибір процедур залежав від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилок.

Виконані аудиторами процедури для розгляду оцінених ризиків з професійним скептицизмом констатують відсутність ризиків суттєвого викривлення у фінансовій звітності.

Аудиторський висновок складено відповідно до вимог Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» від 12.07.2001 року N 2664-ІІІ і включав оцінку відповідності використання облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом та оцінку загального подання фінансової звітності.

Дотримуючись МСА, ми запланували й здійснили аудиторську перевірку з метою отримання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих виправлень.
Аудитори стверджують, що проведена аудиторська перевірка забезпечує достатню й обґрунтовану підставу для висловлення умовно-позитивної думки щодо фінансової звітності та є підтвердженням її достовірності та повноти.

На основі проведених аудиторських процедур, оцінки відповідності можна зазначити, що бухгалтерський облік, в цілому, ведеться товариством відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV (далі – Закон № 996), Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг від 12.07.2001р. №2664-ІІІ, МСБО та МСФЗ та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку, фінансова звітність складена відповідно до вимог МСФЗ, а також згідно Розпорядження №6832 від 19.02.2007р. «Про затвердження Порядку складання та подання звітності кредитними установами до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг». Фактів порушення законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності аудиторами не виявлено.

Облікову політику товариства було затверджено наказом №1 від 03.01.2014р., яким визначено основні принципи, методи і процедури обліку згідно вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні з врахуванням Міжнародних стандартів.


 1. Стан бухгалтерського обліку товариства

ТОВ «Інтеркеш Україна» веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення.

В своїй діяльності товариство керується «Правилами про надання кредитів за рахунок власних коштів», затверджених протоколом загальних зборів учасників № 3 від 20 травня 2014 року.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах та аналітичних відомостях. Бухгалтерський облік автоматизований.

При перевірці встановлено, що фінансова звітність за 2014 рік складена відповідно до МСФЗ на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені згідно з первинними документами, відповідно до вимог МСФЗ. Стан наявних первинних документів, журналів, аналітичних відомостей та інших регістрів обліку задовільний.

 1. Аудит основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу:

Станом на 31.12.2014 року у товариства відсутні основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, а також нематеріальні активи.

 1. Аудит фінансових інвестицій:

Фінансових інвестицій у ТОВ «Інтеркеш Україна» на кінець звітного періоду немає.

 1. Аудит запасів:

Запаси станом на 31.12.2014 року у ТОВ «Інтеркеш Україна» відсутні.

 1. Аудит дебіторської заборгованості:

Дебіторська заборгованість обліковується у відповідності до вимог МСФЗ.

Визнання дебіторської заборгованості у ТОВ «Інтеркеш Україна» здійснюється згідно даного стандарту, а саме: дебіторська заборгованість визнається активом, якщо товариство стає стороною контрактних зобов’язань і має юридичне право отримувати грошові або інші цінності.

Дебіторська заборгованість представлена у фінансовій звітності товариства як інша поточна дебіторська заборгованість – 951,5 тис. грн.

Резерв сумнівних боргів товариство не створювало.

 1. Аудит грошових коштів:

Наявні грошові кошти ТОВ «Інтеркеш Україна» відповідають сумам, які відображені у складі оборотних активів у фінансовій звітності станом на 31.12.2014 року.

Грошові кошти товариства на кінець звітного періоду (розділ ІІ активу Балансу, Звіт про рух грошових коштів за 2014 рік) становлять 19,5 тис. грн.

 1. Аудит зобов’язань:

Станом на 31.12.2014 рік у ТОВ «Інтеркеш Україна» відсутні як поточні, так і довгострокові зобов`язання та забезпечення.

 1. Підтвердження правильності та адекватності визначення власного капіталу:

Облік щодо розміру, структури і змін власного капіталу ведеться згідно з МСФЗ.

В ТОВ «Інтеркеш Україна» органами управління, згідно із статутом є:

- вищий орган – загальні збори учасників;

- виконавчий орган – директор (одноособовий орган).

Учасниками товариства, згідно статуту (зареєстрований 28.03.2014р. згідно протоколу №2 від 28.03.2014р. загальних зборів учасників) виступають:

- фізична особа - Грабар Ігор Олександрович, громадянин України, паспорт серії ВО № 690618 виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області 27.04.2000 р., що мешкає за адресою: 88017, м.Ужгород, вул. Митна, буд. 17, кв. 7, ідентифікаційний номер 3061416354. Частка у статутному капіталі 40,60 % (410 000,00 грн.);

- фізична особа – Гонтар Дмитро Петрович, громадянин України, паспорт серії ВО № 542384 виданий Ужгородським МВ УМВС України в Закарпатській області 30.11.1998 р., що мешкає за адресою: 89421, Закарпатська обл., м.Ужгородський район, с. Сторожниця, вул. Минайська, буд. 26, ідентифікаційний номер 3026217772. Частка у статутному капіталі 29,70 % (300 000,00 грн.);

- фізична особа-підприємець – Рімек Олександр Євгенович, громадянин України, паспорт серії ВР № 101699 виданий Мукачівським РВ УМВС України в Закарпатській області 23.05.2003 р., що мешкає за адресою: 89620, Закарпатська обл., Мукачівський район, с. Ракошино, вул. Леніна, буд. 173, ідентифікаційний номер 3176600037, (виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ААБ № 941258, видана 19.06.2012 р.). Частка у статутному капіталі 29,70 % (300 000,00 грн.). Виступає директором ТОВ «Інтеркеш Україна».

Зареєстрований (пайовий) капітал товариства станом на 31.12.2014 року становить 1 010 000 грн. На звітну дату складений капітал сплачений повністю. Статутний (складений) капітал сформований з дотриманням вимог Закону України «Про господарські товариства».

У складі власного капіталу товариства (розділ І пасиву балансу) також значиться додатковий капітал 17 000,00 грн., а також непокритий збиток в сумі 56 063,98 грн.

Аналітичні дані щодо формування, використання та відображення в обліку елементів власного капіталу відповідають даним звітності.

Вартість чистих активів на кінець звітного періоду становить 971 тис. грн., що є меншою за статутний капітал на 39 тис. грн. Згідно з вимогами Цивільного Кодексу України (п. 4 ст. 144) якщо після закінчення другого чи кожного наступного фінансового року вартість чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю виявиться меншою від статутного капіталу, товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капіталу і зареєструвати відповідні зміни до статуту в установленому порядку, якщо учасники не прийняли рішення про внесення додаткових вкладів.

Аудитори зазначають, що розмір та структура власного капіталу відображені у фінансовій звітності товариства станом на 31.12.2014 року достовірно.

 1. Аудит фінансових результатів:

Відображення доходів в бухгалтерському обліку ТОВ «Інтеркеш Україна» здійснюється на підставі таких первинних документів: актів виконаних робіт (послуг) та інших первинних документів, передбачених статтею 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» № 996.

За 2014 рік товариство отримало чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 1 тис. грн. Дохід визначено згідно МСБО 18 «Дохід» і відповідає даним бухгалтерського обліку.

Серед витрат значаться адміністративні витрати в сумі 52 тис. грн.

Чистий збиток за звітний рік склав 51 тис. грн.

Аудитори вважають, що Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2014 рік в усіх суттєвих аспектах повно і достовірно відображає величину і структуру доходів та витрат кредитної установи, а також розкриття інформації про них.
Аудиторами в процесі перевірки не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю та іншою інформацією, що розкривається товариством та подається до Національної комісії, що здійснює регулювання у сфері фінансових послуг України.

 1. Аналіз показників фінансового стану товариства:

10.1. Експрес-аналіз балансу

У результаті експрес-аналізу структури балансу на 31.12.2014 р. слід зауважити, що протягом року суттєвих структурних зрушень як в активах, так і пасивах товариства не відбулося.
Додатково необхідно взяти до уваги таке:

- оборотні активи складають 100% у загальних активах товариства;

- грошові кошти становлять незначний відсоток (2,01 %) оборотних активів;

- не суттєво зменшилася частка дебіторської заборгованості (з 98,51% до 97,99% за рік) в структурі оборотних активів;

- у структурі пасивів власний капітал становить 100%.

За 2014 рік майно товариства (валюта балансу) зменшилося на 37 тис. грн. (або на 3,67%) і станом на 31.12.2014 року склало 971 тис. грн. Слід звернути увагу на те, що у звітному році ТОВ «Інтеркеш Україна» спрацювало збитково (чистий збиток склав 51 тис. грн.), що свідчить про недостатньо ефективне використання активів та власного капіталу.
10.2 Аналіз платоспроможності товариства

п/п

Показники

Розрахунок показників

Оптимальне значення

Фактичне значення

на 31.12.2014

на 31.12.2013

1

Коефіцієнт покриття (загальної ліквідності)

Оборотні активи (р.1195) / Поточні зобов’язання (р. 1695)

> 1

-

-

2

Коефіцієнт швидкої ліквідності

Оборотні активи (р.1195) – Запаси (р.1100) / Поточні зобов’язання (р. 1695)

> 0,6

-

-

3

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

Грошові кошти та їх еквіваленти (р.1165) / Поточні зобов’язання (р. 1695)

0,2-0,35

(> 0)

-

-

Відсутність показників ліквідності свідчить про те, що ТОВ «Інтеркеш Україна» немає як поточних так і довгострокових зобов`язань та забезпечень. Це пояснюється тим, що товариство є новоствореним, і ще не в повному обсязі задіяло всі свої фінансові ресурси.
10.3. Аналіз показників фінансової стійкості товариства

п/п

Показники

Розрахунок показників

Оптимальне значення

Фактичне значення

на 31.12.2014

на 31.12.2013

1

Коефіцієнт автономії

Власний капітал (р.1495) / Підсумок балансу (р.1900)

> 0,5

1,00

1,00

2

Коефіцієнт фінансової стабільності

Власний капітал (р.1495) / Загальна сума зобов’язань та забезпечень (р. 1595 + р.1695)

> 1,0

-

-

3

Коефіцієнт маневреності робочого капіталу

Власні оборотні кошти (р.1195 – р.1695) / Власний капітал (р.1495)

> 0,5

1,00

1,00

4

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом

(Довгострокові і короткострокові зобов’язання і забезпечення (р.1595+1695) /Власний капітал (р.1495)

< 1,0

0,00

0,00

5

Коефіцієнт ефективності використання активів

Чистий прибуток (ф.№2 р.2350) / Підсумок балансу (р.1900)

Ріст

-

-

6

Коефіцієнт ефективності використання власних коштів (капіталу)

Чистий прибуток (ф.№2 р.2350) / Власний капітал (р.1495)

Ріст

-

-


Як свідчать дані таблиці більшість показників фінансової стійкості товариства відсутні, що вказує те, що у товариства немає необоротних активів, поточних і довгострокових зобов`язань та забезпечень. Існуючі розрахунки показників фінансової стійкості ТОВ «Інтеркеш Україна» дали наступні результати:
1. Коефіцієнт автономії станом на 31.12.2014 року має значення більше нормативного і свідчить про те, що в кожних 100 гривнях вкладених активів 100 грн. – власні кошти (власний капітал). Значення коефіцієнта автономії свідчить про фінансову незалежність товариства.

2. Коефіцієнт маневреності показує, яка частина власних коштів знаходиться в мобільній формі та дозволяє відносно вільно маневрувати цими коштами. Значення коефіцієнту маневрування позитивно характеризує фінансовий стан. Станом на 31.12.2014 року даний коефіцієнт становить 1,00.

3. Відсутність коефіцієнтів ефективності використання активів та власних коштів свідчить про збиткову діяльність товариства.

В цілому, фінансовий стан ТОВ «Інтеркеш Україна» слід вважати задовільним, що свідчить про можливості та необхідний потенціал для розвитку діяльності та підвищення ефективності роботи.


НЕЗАЛЕЖНА ДУМКААудиторською перевіркою встановлено, що ТОВ «Інтеркеш Україна» функціонує на законних засадах і у своїй діяльності керується чинним законодавством та засновницькими документами.

МСА вимагають від нас оцінити чи є обґрунтованими оцінки, застосовані товариством. У зв’язку з тим, що товариство не здійснювало переоцінку оборотних активів, можливість якої передбачена МСФЗ, ми не можемо вважати, що активи повною мірою відповідають їхній справедливій вартості станом на 31.12.2014р. У той же час допускаємо, що зазначені викривлення можуть бути несуттєвими.

Зазначена причина призвела до висловлення умовно-позитивної думки, однак, має обмежений вплив на фінансові звіти і не перекручує загальний фінансовий стан.

На нашу думку, за виключенням впливу на фінансову звітність питань, описаних у вищезазначених абзацах, фінансова звітність ТОВ «Інтеркеш Україна» відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан на 31 грудня 2014 року, а також результати його діяльності і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності.
Директор Аудиторської фірми «Консул»

сертифікат аудитора А № 000205 Р.О. Мельник
Аудитор,сертифікат аудитора А № 006044 А.Р. Мельник
Дата аудиторського звіту «17» квітня 2015 року

м. Тернопіль, вул. Медова, 12-А тел. 43 00 23


Схожі:

УКРАЇНА Д Н І ПРОПЕТРОВСЬКАОБЛАСТ Ь СИНЕЛЬНИКІВСЬКА МІСЬКА РАДА ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ Р І ШЕНН Я
Синельниківського району, Товариства з обмеженою відповідальністю “АРДА-ТРЕЙДИНГ”, Товариства з обмеженою відповідальністю “Синельниківський...
КЕРІВНИЦТВО ТОВАРИСТВА
Повна назва: товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Донбас Аудит Сервіс”
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне...
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Управитель “Будівельно-інвестиційна група”
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстраторська компанія «Альянс-Гарант» (у подальшому підприємство) за даними бухгалтерського...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року проведено аудит фінансової звітності, що додається, Товариства з обмеженою...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Учасникам Товариства з обмеженою відповідальністю
Повна назва – Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал Плюс»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ Товариства з обмеженою відповідальністю
Згідно договору на надання аудиторських послуг № ПА-130211-0101 від 11 лютого 2013 р незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Прайм Аудит»...
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка