АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю


Скачати 56.34 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Дата22.04.2013
Розмір56.34 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
м. Одеса 23.04.2012року

АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ

щодо фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Реєстраторська компанія «Альянс – Гарант»»

станом на 31.12.2011 року


Управлінському персоналу ТОВ «Реєстраторська компанія «Альянс - Гарант»»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку УкраїниЗгідно з договором №5А/12 від 16.04.2012 року Малим приватним підприємством Аудиторською фірмою «Аудит-Гарант Миколаїв» код ЄДРПОУ 19298806, зареєстровано 04.07.1995р. з № 15221200000000204 Виконавчим комітетом Миколаївської міської ради за адресою: м. Миколаїв, вул. Московська 50/1, що здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 0767 від 26.01.2001 року, подовжено дію до 23.12.2015 року Рішенням від 23.12.2010 року № 224/3 та Свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів АБ № 000063, строк дії якого до 23.12.2015 року, (у подальшому – незалежний аудитор), здійснена аудиторська перевірка Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстраторська компанія «Альянс-Гарант» (у подальшому - підприємство) за даними бухгалтерського обліку та звітності за період з 01.01.2011 по 31.12.2011р.

Незалежним аудитором перевірена наступна документація:

1. Установчі документи підприємства.

2. Річна фінансова звітність підприємства за 2011 рік в складі: балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал, приміток до фінансової звітності.

3. Банківські та касові документи, рахунки, накладні, авансові звіти, інші первинні документи – вибірково.

4. Договори, контракти та інші документи, які відображають стосунки підприємства з іншими юридичними та фізичними особами.

5. Облікові регістри, оборотно-сальдові відомості.

В примітках до фінансової звітності згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку підприємством в усіх суттєвих аспектах розкрита інформація щодо облікової політики, активів, зобов’язань та складу власного капіталу, в тому числі чистого прибутку.

Відповідальність управлінського персоналу.

Управлінський персонал несе відповідальність за подання і складання фінансової звітності відповідно до застосованої національної концептуальної основи фінансової звітності, та за внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилок.

Відповідальність аудитора.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансової звітності на основі результатів аудиту.

Ми провели аудит річної фінансової звітності за 2011 рік у відповідності з положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність» та Міжнародними стандартами аудиту, зокрема, МСА 700, 705, які вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, а також планування та проведення аудиту для одержання достатньої впевненості та розумних підтверджень в тому, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень. Під час аудиту зроблене дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтованість сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності. Виконуючи оцінку ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю , що стосується складання фінансової звітності, з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю підприємства. Аудит також включає в себе оцінку використаних облікових політик, прийнятність та відповідності облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складений на підставі МСА 700, МСА 705 та вимог Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

ПЕРЕВІРКОЮ ВСТАНОВЛЕНО:

1. Реквізити підприємства.

1.1.Повне найменування – Товариство з обмеженою відповідальністю «Реєстраторська компанія «Альянс – Гарант».

1.2.Статут зареєстрований Виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області 07.04.06р. свідоцтво №15561020000018778.

1.3. Юридична адреса (місцезнаходження): 65009, м. Одеса, вул. Тополина, буд.14/1 А.

1.4. Код ЄДРПОУ- 34320952, р/р 2600503290968 в АКБ „Провекс- Банк”, МФО 321983.

1.5. Кількість працівників – 3.

1.6. Відокремлені підрозділи у підприємства відсутні.

1.7. Станом на 31.12.2011 року статутний капітал підприємства складає 400000,00 грн. та повністю сформовано.

1.8. Перелік засновників, кількість голосів яких перевищує 5%:

№ п/п

Учасник

Вклад учасника, грн.

Кількість голосів

Частка в статутному фонді, %

1

Кононов Віталій Сергійович

200000

50%

50%

2

Кононова Юлія Сергіївна

200000

50%

50%

Основними видами діяльності є діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів.

2. Основні відомості про умови договору та проведення аудиту.

Аудиторська перевірка підприємства проводилася на підставі договору №5А/12 від 16.04.2012 року, фактично перевірка проводилася з 16 квітня по 23 квітня 2012 року.

Бухгалтерський облік на підприємстві вівся із застосуванням журнально-ордерної системи обліку з використанням програмного забезпечення «1С Підприємство», та в цілому - відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та звітність в Україні», діючих Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, інших нормативних актів з питань організації бухгалтерського обліку. Встановлена на підприємстві облікова політика відповідає вимогам зазначених актів.

3. Підстава для висловлення умовно-позитивної думки.

Аудитор не може висловити свою думку та висловлює невпевненість з приводу того, що він не мав змоги спостерігати за проведенням інвентаризації та впевнитися в повному обліку активів, оскільки дата проведення інвентарізації передувала призначенню аудитора.

Фактами, щодо яких в ході аудиту висловлюється незгода, є відсутність резерву сумнівних боргів за наявності сум заборгованості, строк непогашення якої перевищує 36 місяців та щодо якої є повна впевненість в її не погашенні.

4. Умовно-позитивна думка.

На думку аудитора, за винятком вищенаведених зауважень, надана річна фінансова звітність справедливо й достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан підприємства, результати його діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів станом на 31.12.2011 року.

5. Інша допоміжна інформація.

Станом на 31.12.2011 року вартість чистих активів підприємства, що визначена на підставі Рішення ДКЦПФР "Про схвалення Методичних рекомендацій щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств", є більшою від статутного капіталу, що відповідає вимогам Цивільного кодексу України.

На думку аудитора в примітках до фінансової звітності згідно з національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку підприємством усіх суттєвих аспектах розкрита інформація щодо активів, зобов’язань та складу власного капіталу, в тому числі прибутку.

Станом на 31.12.2011 року статутний капітал повністю сформовано та складає 400,00 тис.грн.

Аудитор Н.В. Лунгу (сертифікат аудитора, серія А № 006073, що діє до 13.04.2016р.)

Схожі:

Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІУМ» станом...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Щодо попередньої фінансовОЇ звітНОСТІ
П 000132 від 02. 07. 2013р., строк дії Свідоцтва до 04. 11. 2015р., підготовлений Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора)...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
Приватна аудит о рська фірма
Аудиторський висновок ( Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Аудиторський висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності...
Аудиторською Палатою України (Свідоцтво чинне до 24. 12. 2014 р.), та Товариством з обмеженою відповідальністю „Авто Фінанс” (далі...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ незалежного аудитора) щодо фінансової...
Тва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України №98 від 26. 01....
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудит проводився незалежною аудиторською фірмою Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Максимум», код ЄДРПОУ...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка