Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю


НазваЩодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Дата14.04.2013
Розмір56.4 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(Звіт незалежного аудитора)

щодо повноти та достовірності фінансової звітності

Товариства з обмеженою відповідальністю

«БУДБРОК»

станом на 31 грудня 2012 року

Відповідно до умов договору № А6 від 25 січня 2013 року, незалежним аудитором фізичною особою - підприємцем Станкевич Ганною Іванівною, ідентифікаційний номер 3056017043, Свідоцтво про державну реєстрацію фізичної особи – підприємця за номером 2 073 000 0000 012500 від 30 серпня 2007 року, видане Солом’янською районною у місті Києві державною адміністрацією; Свідоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 4294 від 02 липня 2009 року, рішенням Аудиторської палати України № 203/2 від 02 липня 2009 року, дійсне до 02 липня 2014 року; Сертифікат аудитора № 006569, виданий відповідно до рішення Аудиторської палати України № 201/2 від 23 квітня 2009 року, чинний до 23 квітня 2014 року; Свідоцтво ДКРРФПУ серії А № 001731 від 09 липня 2010 року, розпорядженням ДКРРФПУ від 09 липня 2010 року за номером 561, чинне до 23 березня 2014 року; Свідоцтво ДКЦПФР серії АБ № 000980, реєстраційний номер свідоцтва 1077, рішенням ДКЦПФР від 24 листопада 2009 року, чинне до 02 липня 2014 року проведено аудит фінансової звітності, що додається, Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДБРОК» далі Товариство), код ЄДРПОУ 33996974, та включає загальну інформацію про діяльність Товариства:

Вважаю, що отримано достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення
Умовно-позитивної думки.

На думку аудитора, за винятком впливу на фінансову звітність питання, про яке йдеться у параграфах «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДБРОК», код ЄДРПОУ 33996974, станом на 31.12.2012 року, а також результат його діяльності за рік, що минув, на зазначену дату, складена в повному обсязі, інформація достовірно, та умовно-позитивно відображає фінансовий стан підприємства в усіх суттєвих аспектах, згідно з визначеною концептуальною основою, відповідає встановленим вимогам щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, принципам прийнятої облікової політики підприємства, стандартам бухгалтерського обліку.

Повідомлення з питань аудиту

щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДБРОК»

станом на 31 грудня 2012 року, відповідно до встановлених нормативів, зокрема національних стандартів бухгалтерського обліку та Міжнародних стандартів фінансової звітності

На думку аудитора, Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДБРОК» справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відобразило у звітності стан необоротних активів станом на 31.12.2012 року за їх видами, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою та умовно-позитивно відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, вказаним вище. Всього вартість необоротних активів згідно аналітичних даних, які співпадають з даними фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДБРОК» станом на 01.01.2012 року складає 201700 тис. грн., та станом на 31.12.2012 року – 194057 тис. грн.

На думку аудитора, Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДБРОК» справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відобразило у звітності стан оборотних активів станом на 31.12.2012 року за їх видами, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою та умовно-позитивно відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку, вказаним вище. Всього вартість оборотних активів згідно аналітичних даних, які співпадають з даними фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДБРОК» станом на 01.01.2012 року складає 164892 тис. грн., та станом на 31.12.2012 року – 153383 тис. грн.

На думку аудитора, інформація за видами активів, яка представлена в балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДБРОК» станом на 31.12.2012 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фактичну класифікацію активів Товариства за їх видами, згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою та умовно-позитивно відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативним актам України.

Аудитор підтверджує, що вклади учасників, фактично внесені до статутного фонду Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДБРОК» грошовими коштами, складають 305.570.000,00 (Триста п’ять мільйонів п’ятсот сімдесят тисяч гривень 00 копійок).

Товариством передбачено створення Резервного капіталу у розмірі не менше 25% Статутного капіталу. Резервний капітал повинен створюватись за рахунок щорічних відрахувань у розмірі не менше 5% від чистого прибутку Товариства. Фактично в 2012 році резервний капітал не нараховувався.

На думку аудитора, інформація про власний капітал та фінансові результати, яка представлена в балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДБРОК» станом на 31.12.2012 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фактичний стан формування фінансових результатів та власного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДБРОК», згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативним актам України, за виключенням незначних зауважень, перелічених вище.

На думку аудитора, інформація про зобов’язання, яка представлена в балансі Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДБРОК» станом на 31.12.2012 року, підготовлена на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, відображає достовірно в усіх суттєвих аспектах фактичний стан формування зобов’язань Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДБРОК», згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та прийнятою обліковою політикою і відповідає встановленим вимогам чинного законодавства та нормативним актам України.

На думку аудитора, в фінансовій звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДБРОК» справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображено суму доходів майбутніх періодів станом на 31.12.2012 року відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290.

Підтверджую, що принципи облікової політики при веденні бухгалтерського обліку Товариства застосовувались в основоному вірно та не змінювались протягом періоду, що перевірявся.

Вартість чистих активів станом на 31.12.2012 року, згідно даних балансу складає 301974 тис. грн.

Статутний капітал Товариства станом на 31.12.2012 року складає 305570 тис. грн.

Дії, що можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента протягом звітного року, не траплялись.

У звітному періоді випуску цінних паперів не здійснювалось. Протягом 2012 року Товариство не здійснювало операцій з іпотечними облігаціями.

Виконані процедури дають підставу зробити висновок, що фінансова звітність Товариства відповідає в усіх суттєвих аспектах даним бухгалтерського обліку, по якому зроблено аудит, та на підставі якого вона була складена, та відповідність даних окремих форм одна одній.

На думку аудитора Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДБРОК» має задовільний фінансовий стан.

ВИСНОВОК

Класифікація та оцінка активів Товариства відповідають вимогам Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні. Розмір зобов’язань у фінансовій звітності відповідає реальності. Структура та призначення власного капіталу визначені підприємством об’єктивно та адекватно. Облік правдиво та неупереджено відображає стан справ щодо розміру фінансового результату діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДБРОК» станом на 31.12.2012 року. Дані окремих форм фінансової звітності Товариства відповідають одна одній та даним бухгалтерського обліку.

Підтверджую, що фінансова (бухгалтерська) звітність, а саме: Баланс станом на 31 грудня 2012 року, Звіт про фінансові результати за 2012 рік, в усіх суттєвих аспектах, достовірно та повністю відображають фінансову інформацію про Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДБРОК» станом на 31.12.2012 року до визначеної концептуальної основи фінансової звітності та умовно-позитивно відповідає вимогам чинного законодавства щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні та принципами облікової політики Товариства з обмеженою відповідальністю «БУДБРОК».

Фінансову звітність, складену Товариством з обмеженою відповідальністю «БУДБРОК» станом на 31.12.2012 року підтверджую.Схожі:

Щодо повноти та достовірності фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Мета проведення аудиту – підтвердження правильності складання фінансової звітності Товариства та підтвердження дотримання ним нормативних...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Приміток до річної фінансової звітності за 2012 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Українське інвестиційне товариство» (надалі Товариство)...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ...
ДКЦПФР №313 від 13. 02. 07 р., на підставі договору №28/07 від 12 березня 2007 року була проведена перевірка повноти та достовірності...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про власний капітал за 2011 рік (надалі – фінансові звіти) Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Звіту про рух грошових коштів за 2012 рік, Звіту про власний капітал за 2012 рік та Приміток до річної фінансової звітності за 2012...
АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ щодо фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю
Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстраторська компанія «Альянс-Гарант» (у подальшому підприємство) за даними бухгалтерського...
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
Аудиторський висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності...
Аудиторською Палатою України (Свідоцтво чинне до 24. 12. 2014 р.), та Товариством з обмеженою відповідальністю „Авто Фінанс” (далі...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) ЩОДО ФІНАНСОВОЇ...
Аудитори провели аудиторську перевірку фінансової та бухгалтерської звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «НАВІУМ» станом...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка