«РЕЄСТР КОНСАЛТИНГ» керівництву та учасникам Товариства


Скачати 254.96 Kb.
Назва«РЕЄСТР КОНСАЛТИНГ» керівництву та учасникам Товариства
Дата03.04.2013
Розмір254.96 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > ДокументиАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

щодо фінансової звітності
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

«РЕЄСТР – КОНСАЛТИНГ»

керівництву та учасникам Товариства

код ЄДРПОУ 36830909, що знаходиться за адресою:

21000, Вінницька область, місто Вінниця,

площа Гагаріна, 2

станом на 31.12.2011 року

Основні відомості про товариство


Повне найменування

Товариство з обмеженою відповідальністю «Реєстр – Консалтинг»

Код ЕДРПОУ

31473076

Юридична адреса

та

місцезнаходження

21100, Вінницька область, місто Вінниця, площа Гагаріна, 2

свідоцтва про державну реєстрацію та дата видачі свідоцтва

145450 від 10.04.2001 року

Основні види діяльності

72.40.0 Діяльність пов'язана з банками даних

Ліцензії

Ліцензія №362136 серія АВ Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку


Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстр Консалтинг» станом на 31.12.2011 року, які складають повний комплект фінансової звітності:

 • Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва;

Ми провели аудит у відповідності з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, прийнятих в якості Національних стан­дартів аудиту рішенням Аудиторської палати України № 122 від 18 квітня 2003 року, в тому числі у відповідності із МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора».

Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог а також зобов'язують нас планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять сут­тєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджу­ють суми й розкриття інформації у фінансових звітах, а також оцінку і застосованих прин­ципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів.

Нами були виконані процедури аудиту згідно вимог МСА 500 «Аудиторські докази», що відповідають меті отримання достатніх і прийнятних аудиторських доказів. У процесі виконання аудиторських процедур ми звернули увагу на доречність та достовірність інформації, що використовується нами як аудиторські докази. Аудиторські докази необхідні нам для обґрунтування аудиторської думки та звіту. За своїм характером докази є сукупними і отримувались нами в основному за допомогою аудиторських процедур, які виконувались в процесі аудиту.

У своїй роботі аудитор використовував принцип вибіркової перевірки. Під час пере­вірки до уваги бралися тільки суттєві викривлення. Планування і проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних підтверджень щодо відсутності у фінансовій звітності суттєвих помилок. Дослідження здійснювалось шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовій звітності, а також оцінка відповідності застосованих принципів обліку нормативним вимогам, щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, чинним протягу періоду перевірки.

Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та загального подання фінансової звітності.

Аудитори не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та зобов'язань, але на підприємстві цю процедуру виконувала інвентаризаційна комісія, якій ми висловлюємо довіру, згідно вимог МСА. Нами були виконані процедури, які обґрунтовують думку, що ці активи та зобов'язання наявні.

Метою проведення аудиторської перевірки фінансової звітності є надання аудиторо­ві можливості висловити думку стосовно того, чи складена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності.

На нашу думку, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено відповідно до пункту 15 частини другої статті 7, пунктів 8, 9, 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про аудиторську діяльність», Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг, а також рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003 № 122/2 «Про порядок застосування в Україні Стандартів аудиту та етики Міжнародної федерації бухгалтерів» з урахуванням вимог Положення щодо підгото­вки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фо­ндового ринку (затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондово­го ринку від 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.

Фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстр Консалтинг» підготовлена згідно з вимогами, Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та Облікової політики ТОВ «Реєстр Консалтинг» (наказ від 01.01.2011р). Річна фінансова звітність складена на підставі даних бухгалтерського обліку ТОВ «Реєстр Консалтинг» за 2011 рік станом на кінець останнього дня звітного року.

Підготовка фінансової звітності вимагає від керівництва розрахунків та припущень, що впливають на суми активів та зобов'язань, відображених у фінансовій звітності, а також на суми доходів та витрат, що відображаються у фінансових звітах протягом звітного періоду.
Відповідальність управлінського персоналу
Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; виконання значних правочинів (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності ,стану корпоративного управління; наявності суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до Комісії разом з фінансовою звітністю; невідповідного використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності емітента цінних паперів на основі проведеного фінансового аналізу діяльності емітента у відповідності з вимогами МСА № 200«Загальні цілі незалежного аудитора та проведення аудиту відповідно до міжнародних стандартів аудиту».
Відповідальність аудитора
Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту.

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Відбір процедур залежить від судження аудитора. До таких процедур входить і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

При перевірці аудитори також керувались Національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, “Планом рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 №291 та Інструкцією по його застосуванню, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 30.11.1999 р. №291.

Ми вибірково перевірили інформацію, яка підтверджує цифровий матеріал, який покладено у основу звітності. Під час аудиторської перевірки були проаналізовані бухгалтерські принципи обліку, які використовувалися підприємством, розглянуті принципи оцінки матеріальних статей балансу i звітність в цілому.

Аудиторський висновок складено відповідно до вимог МСА № 700 “Аудиторський висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фінансових звітів загального призначення”, МСА №705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА №710 «Порівняльні дані» МСА №720 «Інша інформація в документах, що містять первинні фінансові звіти» та ін. Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики та діючого законодавства України: «Цивільного кодексу», Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про цінні папери та фондовий ринок», Рішення ДКЦПФР України №1360 від 29.09.2011р.
Модифікована думка аудитора щодо повного комплекту фінансової звітності відповідно до МСА «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора
Нами було розглянуто, чи існують події або умови, які можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність, оцінені оцінки управлінського персоналу щодо здатності суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність згідно з вимог МСА 570 «Безперевність» та визначено, що чи існує (чи не існує) суттєва невизначеність, що стосується подій або умов, які окремо або в сукупності можуть поставити під значний сумнів здатність суб’єкта господарювання безперервно продовжувати діяльність.

Аудитори провели аудиторську перевірку згідно з Міжнародними стандартами аудиту прийнятих в якості Національних стандартів аудиту України. Ці стандарти зобов’язують аудиторів планувати і здійснювати аудиторську перевірку з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень. Аудит включає перевірку шляхом тестування доказів, які підтверджують суми та розкриття інформації у фінансових звітах. Аудиторська перевірка включає також оцінку застосованих принципів бухгалтерського обліку й суттєвих попередніх оцінок, здійсненних управлінським персоналом, а також оцінку загального подання фінансових звітів. Аудитор вважає, що проведена аудиторська перевірка забезпечує обґрунтовану підставу для висловлення думки аудитора.

Концептуальна основа фінансової звітності, використана для підготовки фінансових звітів, визначається національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в Україні, затвердженими Міністерством Фінансів України.

Концептуальною основою фінансової звітності, яку використано для підготовки фінансових звітів, є законодавство України.

Внутрішня облікова політика підприємства, яка відображає принципи та методи бухгалтерського обліку та звітності, за якими складається фінансова звітність, відповідає вимогам ПсБО.

Облік усіх операцій здійснюється згідно з діючим Планом рахунків бухгалтерського обліку.
Аудит фінансової звітності Товариства
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЗА ВИДАМИ АКТИВІВ
Станом на 31.12.2011 року загальні активи Товариства в порівнянні з даними на початок 2011 року зменшились (на 2,3 %) і складають108,3 тис.грн.

Зменшення активів відбулося, за рахунок зміни таких показників як:

 • основні засоби – зменшення склало 5,0 тис.грн. (збільшення зносу склало 5,0 тис.грн.)

 • дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: чиста реалізаційна варість – зменшення склало 10,2 тис.грн.

 • дебіторська заборгованість за розрахунками: з бюджетом – зменшення склало 0,2 тис.грн.

 • інша поточна дебіторська заборгованість – збільшення склало 5,5 тис.грн.

 • грошові кошти та їх еквіваленти (в національній валюті) – збільшення склало 7,4 тис.грн.


Необоротні активи

Товариство, у відповідності до Законодавства України володіє, користується і розпоряджається майном, що є у його власності відповідно до мети створення та предмету діяльності Товариства.

Станом на 31.12.2011 року по даних балансу підприємства власні необоротні активи становлять:

Необоротні активи

на початок року (тис.грн.)

на кінець року (тис.грн.)

Основні засобизалишкова вартість

34,5

29,5

первісна вартість

65,8

65,8

знос

(31,3)

(36,3)


Облік надходження, реалізація, ліквідація та інше вибуття, інвентаризація, ремонт, модернізація та переоцінка основних засобів ведеться відповідно до ПсБО 7 “Основні засоби”.

Облік надходження, реалізація, ліквідація та інше вибуття, інвентаризація, ремонт, модернізація та переоцінка нематеріальних активів ведеться відповідно до ПсБО 8 “Нематеріальні активи”.

Нараховано амортизації за рік – 5,0 тис.грн. Амортизація основних засобів та інших необоротних матеріальних активів здійснюється прямолінійним методом із застосуванням строків, встановлених для кожного об'єкта основних засобів. Розрахунок амортизації здійснюється щомісячно, відповідно до встановлених термінів корисного використання об'єктів основних засобів.

Методи визначення зносу (амортизації) основних засобів, облік зносу проводяться згідно з ПсБО 7 “Основні засоби” та відповідають обраній обліковій політиці, та залишались незмінними на протязі звітного періоду. Підприємство застосовує норми та методи нарахування амортизації по основним засобам, передбачені податковим законодавством.

Підприємство немає фінансових інвестицій.

Інших необоротних матеріальних активів на підприємстві немає.
Оборотні активи
В 2011 році для ведення бухгалтерського обліку придбання, реалізації, списання та іншого вибуття запасів застосовувались вимоги ПсБО № 9 “Запаси”. Метод оцінки вибуття запасів – середньозваженої собівартості.

Облік надходження, використання, реалізації та вибуття малоцінних та швидкозношуваних предметів, строком використання менше ніж 1 рік, відображається згідно ПсБО № 9 “Запаси”.
Станом на 31.12.2011 року по даних балансу підприємства запаси відсутні.
Грошові кошти та дебіторська заборгованість
Поточна дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги включається до підсумку балансу за чистою реалізаційною вартістю, тобто дебіторська заборгованість за вирахуванням резерву сумнівних боргів. Резерв сумнівних боргів не нараховувався. Облік та оцінка дебіторської заборгованості здійснюється відповідно до ПсБО 10 «Дебіторська заборгованість»

Станом на 31.12.2011 року по даних балансу підприємства дебіторська заборгованість становить:

Найменування статті балансу

на початок року (тис.грн.)

на кінець року (тис.грн.)

Дебіторська заборгованість за товари роботи послуги:чиста реалізаційна вартість

21,6

11,4

первісна вартість

29,2

11,4

резерв сумнівних боргів

( 7,6)

(–)

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом

1,2

1,0

Інша поточна дебіторська заборгованість

51,4

56,9


Грошові кошти та їх еквіваленти, а також інші оборотні активи як різновид активів обліковуються на підприємстві згідно вимог ПсБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», ПсБО 2 «Баланс» та вимог чинного законодавства.

Станом на 31.12.2011 року по даних балансу підприємства грошові кошти та їх еквіваленти, а також інші оборотні активи становлять:

Найменування статті балансу

на початок року (тис.грн.)

на кінець року (тис.грн.)

Грошові кошти та їх еквіваленти:в національній валюті

0,5

7,9


Витрати майбутніх періодів
Станом на 31.12.2011 року по даних балансу підприємства витрати майбутніх періодів становлять:

Найменування статті балансу

на початок року (тис.грн.)

на кінець року (тис.грн.)

Витрати майбутніх періодів

1,6

1,6


РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Станом на 31.12.2011 року загальні зобов'язання Товариства, в порівнянні з даними на початок 2011 року зменшились на 4,3 тис.грн. і складають 0,3 тис.грн.

Зменшення зобов'язань відбулося за рахунок змін таких показників:

 • кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги – зменшення склало 3,4 тис.грн.;

 • поточні зобов'язання за розрахунками: з бюджетом – зменшення склало 0,3 тис.грн.;

 • поточні зобов'язання за розрахунками: з оплати праці – зменшення склало 0,6 тис.грн.;


Зобов’язання підприємства на 31.12.2011 р. визнані згідно ПсБО №11 “Зобов’язання”: облік та відображення в балансі поточних зобов'язань здійснюється правильно.

Розрахунки по заробітний платі відповідають чинному законодавству.

Розрахунки з підзвітними особами відповідають чинному законодавству.

Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами i соціальному страхуванню ведуться згідно нормативів.

Облік довгострокових кредитів банків та інших довгострокових зобов'язань здійснюється відповідно до вимог ПсБО 11 «Зобов'язання».

Станом на 31.12.2011 року по даних балансу підприємства зобов'язання товариства становлять:

Найменування статті балансу

на початок року (тис.грн.)

на кінець року (тис.грн.)

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги

3,4

-

Поточні зобов'язання за розрахунками:з бюджетом

0,3

-

з оплати праці

0,6

-

Інші поточні зобов'язання

0,3

0,3


РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Власний капітал Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстр Консалтинг» станом на 31.12.2011 року становить 108,0 тис.грн.

Величина Статутного фонду становить на 31.12.2011 р. 100000 грн. Цей фонд розподілено між учасниками Товариства в повному обсязі.

Статутний фонд Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстр Консалтинг» сплачений повністю у сумі 100000 грн. у встановлені строки згідно чинного законодавства.

Аналітичний облік до рахунку 40 "Статутний капітал" ведеться належним чином. Відображення власного капіталу та його зміни, у фінансовій звітності підприємства здійснюється правильно.

Порядок розподілу прибутку здійснюється згідно із Статутом та рішенням зборів акціонерів. Зміна власного капіталу станом на 31.12.2011 року в порівнянні з даними станом на 31.12.2010 року відбулась шляхом збільшення статутного капіталу та зменшенням нерозподіленого прибутку.

Структура власного капіталу становить:

Найменування статті балансу

на початок року (тис.грн.)

на кінець року (тис.грн.)

Статутний капітал

80,0

100,0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

26,2

8,0


На думку аудитора, розкриття інформації про власний капітал в балансі Товариства в повній мірі відповідає вимогам чинного законодавства України та не протирічить чинним Міжнародним стандартам бухгалтерського обліку та звітності.
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ
Товариство являється професійним учасником фондового ринку – депозитарна діяльність та діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів, відповідно до ліцензії Державної Комісії з Цінних Паперів та Фондового Ринку серія АВ №362136 (строк дії ліцензії 04.08.2007 – 04.08.2012р.).
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВІДПОВІДНІСТЬ ІПОТЕЧНОГО ПОКРИТТЯ ІПОТЕЧНИХ ОБЛІГАЦІЙ ДАНИМ РЕЄСТРУ ІПОТЕЧНОГО ПОКРИТТЯ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ІПОТЕЧНІ ОБЛІГАЦІЇ»
Протягом 2011 року Товариство не здійснювало операцій з іпотечними облігаціями та не здійснювало випуск іпотечних цінних паперів.
ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЛІКВІДНОСТІ ПРОФЕСІЙНИХ УЧАСНИКІВ ФОНДОВОГО РИНКУ, ДЛЯ ЯКИХ ЦІ ПОКАЗНИКИ ВИЗНАЧЕНІ КОМІСІЄЮ
Згідно Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №2381 від 27.12.2007 року, провести розрахунок показники ліквідності торговців цінними паперами немає можливості, оскільки в звітному періоді Товариство не здійснювало брокерської діяльності.
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ЩОДО ОБСЯГУ ЧИСТОГО ПРИБУТКУ
Витрати підприємства
В Товаристві ведеться бухгалтерський та податковий облік витрат виробництва, витрат обігу та валових витрат відповідно до встановленого порядку.

Ведення обліку витрат відповідає вимогам ПсБО 16 «Витрати» затвердженого наказом МФУ №318 від 31.12.1999р. із врахувань змін та доповнень.

Податковий облік валових витрат ведеться згідно Податкового кодексу України із змінами та доповненнями.

Фактична собівартість та оцінка залишків незавершеного виробництва на підприємстві достовірні і обраховуються згідно чинного законодавства.

На підприємстві облік загально виробничих витрат ведеться згідно чинного законодавства, порядок та правильність розподілу цих витрат ведеться згідно обраній обліковій політиці, ПсБО 16 «Витрати» та не суперечить чинному законодавству.
Доходи підприємства
Формування виручки (валового доходу) від реалізації продукції (робіт, послуг) проводиться відповідно до ПсБО 15 «Дохід» затвердженого наказом МФУ №290 від 29.11.1999р. зі змінами та доповненнями.

Стаття

За звітний період (тис.грн.)

За попередній період (тис.грн.)

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції

33,4

147,4

Інші операційні витрати

(51,3)

(107,0)

Фінансовий результат до оподаткування

-18,1

40,4

Податок на прибуток

(0,1)

(14,3)

Чистий прибуток (збиток)

(18,2)

26,1


Балансовий прибуток та оподаткований прибуток визначаються згідно з чинним законодавством.

Підприємство за звітний період отримало 18,2 тис.грн. збитку.
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КАПІТАЛ КОМПАНІЇ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ, ЯКА МАЄ В УПРАВЛІННІ АКТИВИ НЕДЕРЖАВНИХ ПЕНСІЙНИХ ФОНДІВ
Станом на 31.12.2011 року Товариство не має в управлінні активів недержавних пенсійних фондів.
РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПОДІЇ, ЯКІ ВІДБУЛИСЯ ПРОТЯГОМ ЗВІТНОГО РОКУ ТА МОЖУТЬ ВПЛИНУТИ НА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ЕМІТЕНТА
Дії, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, визначених частиною 1 статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» протягом звітного року:

За звітний період істотних подій, які можуть вплинути на фінансово-господарський стан емітента не відбулось.
СТАН БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ЗВІТНОСТІ.
Бухгалтерський облік відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» із врахуванням змін та доповнень, та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність складена відповідно до вимог ПсБО 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», ПсБО 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва».

Фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстр Консалтинг» відповідає даним синтетичного обліку, дані окремих форм звітності відповідають один одному.
РИЗИКИ СУТТЄВОГО ВИКРИВЛЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ВНАСЛІДОК ШАХРАЙСТВА.
Під час виконання процедур оцінки ризиків і пов’язаної з ними діяльності для отримання розуміння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрішній контроль, як цього вимагає МСА 315 «Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвих викривлень через розуміння суб’єкта господарювання і його середовища», аудитор виконав процедури необхідні для отримання інформації, яка використовуватиметься під час ідентифікації ризиків суттєвого викривлення внаслідок шахрайства. Аудитором були подані запити до управлінського персоналу та інших працівників суб’єкта господарювання, які на думку аудитора, можуть мати інформацію, яка, ймовірно, може допомогти при ідентифікації ризиків суттєвого викривлення в наслідок шахрайства або помилки. Аудитором були проведені аналітичні процедури. Аудитором були виконані спостереження та перевірка. Аудитор отримав розуміння, зовнішніх чинників, діяльності суб’єкта господарювання, структуру його власності та корпоративного управління, структуру та спосіб фінансування, облікову політику, цілі та стратегії і пов’язані з ними бізнес-ризики, оцінки та огляди фінансових результатів.

У своїй поточній діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстр Консалтинг» наражається на зовнішні та внутрішні ризики. Система управління ризиками, які притаманні ТОВ «Реєстр Консалтинг», включає наступні складові:

 • управління ризиками;

 • загальні підходи до мінімізації та оптимізації ризиків;

 • джерела та механізми контролю за ризиками;

 • аналіз ризиків.

Загальну стратегію управління ризиками в ТОВ «Реєстр Консалтинг» визначають загальні збори учасників товариства, а загальне керівництво управлінням ризиками здійснює директор.

Аудитор не отримав доказів стосовно суттєвого викривлення ТОВ «Реєстр Консалтинг» в наслідок шахрайства.
АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ
Джерелом визначення показників фінансового стану є:

 • Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва;

 • Дані оперативного обліку емітента;

 • Додаткова інформація.


Показники

Орієнтовне позитивне значення

на 31.12.2010р.

на

31.12.2011 р.

1

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

0,25 - 0,5

0,10870

26,33333

2

Коефіцієнт загальної ліквідності

1,0 - 2,0

16,23913

257,3333

3

Коефіцієнт фінансової стійкості

0,25 - 0,5

0,95848

0,99723

4

Коефіцієнт структури капіталу

0,5 - 1,0

0,04331

0,00278


Коефіцієнт абсолютної ліквідності (характеризує негайну готовність товариства ліквідувати поточні зобов'язання і визначається як відношення суми грошових коштів товариства та їх еквівалентів та поточних фінансових інвестицій до суми поточних зобов'язань) підприємства на 31.12.2010 р. знаходиться поза меж орієнтовного позитивного значення, а станом на 31.12.2011 р. спостерігається тенденція до збільшення цього коефіцієнту, а це свідчить про те що можливість підприємства погасити свої зобов’язання негайно збільшилась.
Коефіцієнт загальної ліквідності (характеризує готовність товариства ліквідувати поточні зобов'язання і визначається як відношення оборотних активів товариства до суми поточних зобов'язань товариства) свідчить про те що у підприємства достатньо власних ресурсів для погашення його поточних зобов’язань, про що свідчить значення коефіцієнту, й спостерігається тенденція до його збільшення у 2011 році в порівнянні з 2010 роком.
Коефіцієнт фінансової стійкості (характеризує співвідношення власних коштів та вартості майна товариства визначає рівень фінансової стійкості відносно зовнішніх фінансових джерел) підприємства більший ніж орієнтовано позитивне значення, це характеризує підприємство з достатньою питомою вагою власного капіталу в загальній сумі авансованих засобів у його діяльності.
Коефіцієнт структури капіталу (характеризує співвідношення зобов'язань та власних коштів товариства), тобто співвідношення залучених та власних засобів, цей показник характеризує, що залежність власного капіталу від залучених засобів є, спостерігається тенденція до зменшення даного показника у 2011 році в порівнянні з 2010 роком.
Підстави для висловлення умовно-позитивної думки
Нами було проведено аудит фінансової звітності Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстр Консалтинг», в ході проведення аудиту було встановлено:

 • товариство станом на 31.12.2011 року володіє: необоротними активами на суму 29,5 тис. грн., оскільки аудит був назначений після цієї дати ми не мали змогу провести (спостерігати за проведенням) інвентаризацію цих активів станом на 31.12.2011 року, при цьому управлінським персоналом було надано бухгалтерські документи, що підтверджують наявність та склад цих активів, проте станом на 31.12.2011 року не була проведена оцінка основних засобів із залученням відповідних фахівців та наданням встановлених висновків;


Умовно-позитивна думка
Аудитор вважає за можливе підтвердити, що, за винятком згаданих вище обмежень, прийнята система бухгалтерського обліку в цілому задовольняє зако­нодавчим і нормативним вимогам, діючим на Україні.

На думку аудитора, отримані аудиторські докази є достатньою та відповідною основою для висловлення умовно-позитивної аудиторської думки про відповідність дійсного фінансового стану результатів діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстр Консалтинг» за 2011 рік, складений Товариством.

Аудитор висловлює думку, що фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «Реєстр Консалтинг» в усіх суттєвих аспектах достовірно та повно подає фінансову інформацію про підприємство станом на 31.12.2011р. за результатами операцій за період з 01.01.2011р. по 31.12.2011р., згідно з нормативними вимогами щодо організації бухгалтерського обліку і звітності в Україні, а також згідно з визначеною концептуальною основою фінансової звітності та відповідно вимогам діючого законодавства України.
Основні відомості про аудитора (аудиторську фірму)
Назва: Аудиторська фірма “ТАВІ”

ЄДРПОУ 23101867

Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності: № 1178, видане Аудиторською Палатою України згідно рішення № 99 від 23.02.2001 р., дійсне до 30.11.2015р. згідно рішення АПУ № 222/3 від 30.11.2010 р.

Аудитор: Орлов О.В. сертифікат аудитора серії А №006458 виданий Аудиторською палатою України згідно рішення №192 від 16.07.2008 р., термін дії сертифікату продовжено до 16.07.2013 р.

Місцезнаходження юридичної особи: м.Вінниця, вул.Маяковського 150/2

Кількість сертифікованих аудиторів: три сертифіковані аудитори (номера сертифікатів: 006336, 006457, 006458)

Телефон (факс): 0 67 43 00 563
Основні відомості про умови договору про проведення аудиту:


Дата и номер договору на проведення аудиту

Договір № 21/03/12 вiд «01» березня 2012 р.

Дата початку i дата закінчення проведення аудиту

«01» березня 2012 р. – «01» квітня 2012 р.Керівник ТОВ АФ «ТАВІ»

сертифікат серії А № 006457, виданий рішенням Аудиторської палати України № 192 від 16.07.2008 року, дію сертифікату продовжено рішенням Аудиторської палати до 16.07.2013р._______________________Н.Ф. Орлова

АУДИТОР

сертифікат серії А № 006458, виданий рішенням Аудиторської палати України № 192

від 16,07.2008 року,

дія сертифікату до 19.07.2013 р.._______________________О.В. Орлов

Аудиторський висновок складено «04» квітня 2012 року


Схожі:

«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ «РЕЄСТР КОНСАЛТИНГ»...
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова Компанія «Торговець Цінними Паперами «Реєстр-Консалтинг»
Учасникам, керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю «КРЕДОФІНАНС»,...
Україна, 02160, м. Київ, проспект Возз’єднання, 15, офіс 611, тел./факс: +38 (044) 592-73-94; 550-42-02
«ФОНДОВА КОМПАНІЯ «ТОРГОВЕЦЬ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ «РЕЄСТР – КОНСАЛТИНГ»
Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова Компанія «Торговець Цінними Паперами «Реєстр-Консалтинг»
31 Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «Торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Коди Дата (рік, місяць, число)
Підприємство ТОВ «Фондова компанія «торговець цінними паперами «Реєстр Консалтинг»
Керівництву Повного товариства
РЕВЕРС проведено аудиторську перевірку щодо достовірності, повноти та відповідності встановленим законодавством вимог щодо формування...
Цінними Паперами «Реєстр-Консалтинг»
...
Керівництво Товариства несе відповідальність за підготовку та достовірне...
Керівництву Товариства з обмеженою відповідальністю „Управитель “Будівельно-інвестиційна група”
НКЦПФР Керівництву
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ПЛАНЕТА -ФМ» станом на 31. 12. 2012 року
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка