МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання учнями ПТНЗ кваліфікаційної роботи


Скачати 113.5 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо виконання учнями ПТНЗ кваліфікаційної роботи
Дата12.04.2013
Розмір113.5 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Інформатика > Методичні рекомендації


Управління освіти і науки

Херсонської обласної державної адміністрації

Іванівський професійний аграрний ліцей
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

щодо виконання учнями ПТНЗ

кваліфікаційної роботи

Професія: 4112 «Оператор комп’ютерного набору»
Кваліфікація: І-а категорія

Матеріали підготовлені
Бараняк А.І. – заступник директора
з навчально-виробничої роботи

Загальні вимоги до оформлення кваліфікаційної роботи


Робота виконується акуратно, грамотно з використанням нормативних документів, першим у папці розміщується титульний лист, другим – завдання, останнім – рецензія з оцінкою, на яку заслуговує робота. Робота повинна носити творчий характер, відповідати обсягу знань, умінь і навичок, передбачених кваліфікаційною характеристикою.

Кваліфікаційна робота має бути надрукована чітко, розбірливо, без помилок та виправлень, з одного боку білого паперу формату А4 (210х297 мм).

Загальний обсяг кваліфікаційної роботи, включаючи список використаних літературних джерел та додатки, 30–40 сторінок, надрукованих через 1,5 інтервалу (30 рядків на сторінці) шрифтом “Times New Roman” розміром 14 пунктів (60 знаків у рядку, враховуючи проміжки між словами).

Аркуш кваліфікаційної роботи повинен мати поля: ліве – 20 мм, верхнє – 20 мм, праве – 10 мм, нижнє – 20 мм.

Нумеруються всі сторінки роботи до останньої, враховуючи ілюстрації та додатки, без пропусків, повторів і літерних додатків. Першою сторінкою вважається титульна, на якій цифра “1” не ставиться. Отже, загальна нумерація роботи починається на наступній сторінці (зміст) з цифри «2». Порядковий номер сторінки проставляється з права її верхнього поля.

Текст кваліфікаційної роботи може ілюструватись схемами, фотографіями, графіками, таблицями, які також виконуються на стандартних аркушах паперу формату А4. Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для того, щоб надати тексту зрозумілості та конкретності. Усі ілюстрації (фотографії, схеми тощо) називають рисунками і нумерують послідовно. Номер і назву рисунка пишуть під графічним зображенням. Ілюстративний матеріал розміщують у тексті одразу після посилання на нього. Приклади оформлення рисунків і таблиць наведені в Додатку Г.

На запозичену з інших джерел інформацію, а також на цитати, що наводяться в тексті, мають бути зроблені посилання. Їх наводять одразу після закінчення цитати в квадратних дужках, де вказують порядковий номер джерела у списку використаної літератури та відповідні сторінки джерела, наприклад, [14, с. 31–48].

Список літератури оформлюється в алфавітному порядку і нумерується (мінімальний обсяг 15 джерел).

Додатки позначаються літерами: А, Б, В і т.д. (див. Додатки до методичного матеріалу)


ВИМОГИ ДО ЗАХИСТУ КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ РОБОТИ

До захисту кваліфікаційної роботи допускаються учні, які не мають академічних заборгованостей з навчання та вчасно подали роздруковані матеріали кваліфікаційної роботи керівнику. (Термін подання екзаменаційних робіт визначається викладачем).

На захист повинні бути представлені наступні документи:

 • кваліфікаційна (атестаційна) робота;

 • відгук на атестаційну роботу;

 • рецензія на атестаційну роботу;

 • ілюстративний матеріал у двох примірниках;

 • презентація роботи на 6-7 слайдах у програмі Power Paint;

 • доповідь з теми роботи на 2-3 хв.
Додаток А

Управління освіти і науки

Херсонської обласної державної адміністрації

Іванівський професійний аграрний ліцей
КВАЛІФІКАЦІЙНА РОБОТА
ТЕМА ____________________________________
______________________________________________________________________________________


(представлена на здобуття кваліфікаційного рівня
“Оператор комп’ютерного набору I категорії»

Учня (ці) ___________________________________________________________

Група _____

Допущено до захисту Керівник Гетало Є.В.______________

протокол №_________

від «___» _________ 20__ р. Консультант Бараняк А.І._________

заступник директора з НВР

____________ Бараняк А.І . Рецензент старший майстер
_________________ Чигрин В.В.

Іванівка 2011

Додаток Б

Затверджую

заступник директора з НВР

____________ А.І.Бараняк

„____”______________20__ р.


ЗАВДАННЯ

на кваліфікаційну роботу

Учня (ці) _________________________________________________________
(прізвище, імя та по батькові)

групи № _____

ТЕМА ______________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ЗМІСТ РОБОТИ

І. Письмова частина
І.1. Вступ

І.2. Основна частина

І.3. Висновки

І.4. Використані джерела інформації
ІІ. Практична частина

Виконати завдання вчителя відповідно до кваліфікаційної роботи:

 • ілюстративний матеріал до кваліфікаційної роботи у двох примірниках;

 • презентація роботи на 6-7 слайдах у програмі Power Pоint;


Викладач_____________________________
Майстер в/н___________________________

Дата видачі завдання «___»___________ 20__р.


Дата здачі завдання «___»___________ 20__р.

Додаток В

Приклад вступу кваліфікаційної роботи
ВСТУП

Актуальність теми. У реляційних базах даних вся інформація міститься у вигляді таблиць. Вона є основними об’єктами бази даних. На їх основі будуються форми, запити та звіти. Кожен рядок таблиці являє собою запит, а стовпець – поле. Запис містить набір даних про один об’єкт, а поле однорідні дані про всі об’єкти. База даних може складатися з декількох таблиць. Всього до складу бази даних Access 2000 може входити не більше 32768 таблиць, причому одночасно відкрити для доступу можна 255 таблиць. Для виконання операцій, які не можливо реалізувати за допомогою команд чи макрокоманд Access 2000, передбачені додаткові засоби – процедури обробки подій чи виконання обчислень, написані мовою VBA. Такі процедури оформляються у вигляді модулів. Access зберігає базу даних у файлах з розширенням .mdb, куди одночасно входять усі об’єкти: таблиці, запити, форми, звіти, макроси, модулі.

Можливості програми Access 2000:

 • У СБД підтримується реляційна модель даних. Процес створення схеми даних, яка наочно відображає таблиці та зв’язки між ними, забезпечує використання при обробці даних та цілісність бази даних.

 • Програма зорієнтована на роботу з інформаційними об’єктами, до яких належать таблиці, форми, звіти, запити, макроси та модулі.

 • Access дозволяє конструювати в діалоговому режими такі об’єкти як форми, запити та звіти, а набір програм-майстрів допомагає користувачеві виконувати ці завдання без конструювання. Майстри (спеціальні засоби програми) дозволяють створювати нові форми, запити, звіти, аналізувати таблиці бази даних.

 • В програмі включена нова версія об’єктивно-орієнтованої мови програмування Visual Basic for Applications(VBA), яка дозволяє автоматизувати обробку даних.

 • Встановлення СУБД у локальних мережах дає змогу одночасно декільком користувачем звертатися до спільної бази даних, слідкувати за розмежуванням доступу різних користувачів та забезпечувати захист інформації при одночасній роботі користувачів зі спільними даними.

 • Програма дозволяє здійснювати імпорт даних. Вона підтримує більшість функцій, які використовуються у інших програмах пакету Microsoft Office(Word, Excel тощо).

 • Довідкова система програми допоможе з вибором вирішення питань, які виникають в процесі роботи.

 • Microsoft Access популярна серед програмістів та користувачів завдяки простоті використання та стійкості створених структур даних.

Мета і задачі дослідження. Вивчити можливості роботи із системами управління базами даних Microsoft Access на практиці.

Об’єкт дослідження є програмне забезпечення ________(назва організації у якій учень проходить практику) та можливості впровадження у роботу програми Microsoft Access.

Предметом дослідження є пакет Microsoft Office та компонент Microsoft Access.

Структура та обсяг кваліфікаційної роботи. Екзаменаційна робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Повний обсяг кваліфікаційної роботи –___ сторінок, у тому числі ___таблиць, розміщених на ___ сторінках; ___ рисунків, розміщених на ___сторінках; ___додатків - на __ сторінках. Список використаної літератури складається зі ___ найменувань на __ сторінках.

Очікуваний результат. Покращити роботу ____ при застосуванні програми Access. Та вивчення нових можливостей даної програми і їх практичне значення.

Додаток Г
Таблиця 1.1.

Гарячі клавіші при роботі із програмою Microsoft Access

Клавіша

Виконуваний перехід

[→], [←]

на один символ вправо / вліво

[↑], [↓]

на попередній / наступний запис

[Shift+Tab], [Tab]

на попереднє / наступне поле

[Ctrl+End]

на останнє поле останнього запису

[Ctrl+Home]

на перше поле першого запису

[PgUp], [PgDn]

на одну сторінку вгору / вниз


На рисунку 1.1. приведено зображення дискет 3.5" та 5.25".Рис. 1.1. Дискета 3.5" та 5.25".
ВІДГУК

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУУчня______________________________________________________________

(прізвище, імя та по батькові)

представлену на здобуття кваліфікації «Оператора комп’ютерного набору І категорії»

1. Екзаменаційна робота виконана на тему______________________________ ____________________________________________________________________
2. Робота __________________________________________________________

( зазначити ступінь актуальності теми)

____________________________________________________________________

3. Структура і зміст роботи відповідає /не відповідає/ назві теми, а також профілю підготовки оператора комп’ютерного набору.

4. Основний зміст роботи викладено на ___ сторінках друкованого /рукописного/ тексту, містить ___ таблиць, ___ ілюстрацій, ___ додатків. Список використаних літературних джерел налічує ___ найменувань.

5. У вступі автор достатньо /недостатньо/ обґрунтовує актуальність теми, визначає /не визначає/ обєкти дослідження.

6. Зміст розділів кваліфікаційної роботи________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Висновки______________________________________________________

(вказати, що викладено у висновках та ступінь їх обґрунтованості)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Список використаних літературних джерел___________________________

____________________________________________________________________

(вказати його обсяг, чи правильно оформлений, чи є на нього посилання в тексті роботи)

____________________________________________________________________

9. Додатки_________________________________________________________

(вказати, які додатки містяться в роботі, чи є на них посилання

____________________________________________________________________

в тексті основної частини, їх обсяг, правильність оформлення)
10. Таблиці_________________________________________________________

(вказати, чи правильно оформлені),

____________________________________________________________________

11. Ілюстрації______________________________________________________

(заповнюється відповідно до вимог п. 10)

____________________________________________________________________

12. Оформлення кваліфікаційної роботи________________________________

(текстове оформлення, нумерація сторінок тощо)

13. Загальні зауваження: _____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________

14. Висновок. В цілому при написанні кваліфікаційної роботи учень_______________________________________________________________

(прізвище ім’я та по-батькові)

виявив /не виявив/ фахові знання з таких дисциплін, як інформатика, операційні системи персонального комп’ютера, будова персонального комп’ютера, машинопис; вміння /невміння/ підібрати необхідну літературу, цифровий матеріал, проаналізувати його, зробити відповідні і висновки і оформити свої дослідження у випускній роботі.
Екзаменаційна робота учня ____________________________________________

(прізвище ім’я та по-батькові)

на тему _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

відповідає /не відповідає/ профілю підготовки оператора комп’ютерного набору, написана на достатньо /недостатньо/ високому рівні та може /не може/ бути допущена до захисту в Державній кваліфікаційні комісії.

Керівник _________________________ Гетало Є.В. (підпис)“___”_________20__ р.

РЕЦЕНЗІЯ

НА КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУУчня______________________________________________________________

(прізвище, імя та по батькові)

представлену на здобуття кваліфікації «Оператора комп’ютерного набору І категорії»

1. Екзаменаційна робота виконана на тему______________________________ ____________________________________________________________________
2. Робота __________________________________________________________

( зазначити ступінь актуальності теми)

____________________________________________________________________

3. Структура і зміст роботи відповідає /не відповідає/ назві теми, а також профілю підготовки оператора комп’ютерного набору.

4. Основний зміст роботи викладено на ___ сторінках друкованого /рукописного/ тексту, містить ___ таблиць, ___ ілюстрацій, ___ додатків. Список використаних літературних джерел налічує ___ найменувань.

5. У вступі автор достатньо /недостатньо/ обґрунтовує актуальність теми, визначає /не визначає/ обєкти дослідження.

6. Зміст розділів кваліфікаційної роботи.

6.1. Загальні положення _____________________________________________

____________________________________________________________________ (вказати за кожним розділом які питання досліджені, що виявлено в процесі

____________________________________________________________________

дослідження, пропозиції, їх обґрунтованість і можливість впровадження на практиці)

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6.2. Як позитивне слід відмітити ______________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

6.3.Недоліки_______________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Висновки_____________________________________________________

(вказати, що викладено у висновках та ступінь їх обґрунтованості, недоліки)

________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Список використаних літературних джерел___________________________

____________________________________________________________________

(вказати його обсяг, чи правильно оформлений, чи є на нього посилання в тексті роботи, недоліки)

____________________________________________________________________

9. Додатки_________________________________________________________

(вказати, які додатки містяться в роботі, чи є на них посилання

____________________________________________________________________

в тексті основної частини, їх обсяг, правильність оформлення, недоліки)

10. Таблиці_________________________________________________________

(вказати чи правильно оформлені, як широко та фахово)

____________________________________________________________________

11. Ілюстрації______________________________________________________

(заповнюється відповідно до вимог п.10)

____________________________________________________________________

12. Оформлення випускної роботи_____________________________________

____________________________________________________________________

(текстове оформлення, нумерація сторінок тощо)

13. Висновок. В цілому при написанні кваліфікаційної роботи учень_______________________________________________________________

(прізвище ім’я та по-батькові)

виявив /не виявив/ фахові знання з таких дисциплін, як інформатика, операційні системи персонального комп’ютера, будова персонального комп’ютера, машинопис; вміння /невміння/ підібрати необхідну літературу, цифровий матеріал, проаналізувати його, зробити відповідні і висновки і оформити свої дослідження у випускній роботі.

Екзаменаційна робота учня ____________________________________________
(прізвище та ініціали)

на тему _____________________________________________________________

____________________________________________________________________

відповідає /не відповідає/ профілю підготовки оператора комп’ютерного набору, написана на достатньо /недостатньо/ високому рівні та може /не може/ бути допущена до захисту в Державній кваліфікаційній комісії.
Рецензент старший майстер ____________ Чигрин В.В.

(підпис)

“___” _______ 20__ р.
Затверджено на засіданні методичної комісії майстрів в/н.

Протокол № ___ «__»____20__р. Голова МК __________ Якуніна М.Я.

Затверджено на засіданні МК викладачів професійно-технічного циклу

Протокол № ___ «__»____20__р. Голова МК __________ Довбня М.Л.

Директор Іванівського ПАЛ __________ Дмитровський В.М.

(підпис)


Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ РОБІТ СТУДЕНТАМИ
Методичні рекомендації щодо виконання наукових робіт студентами ОКР бакалавра, спеціаліста та магістра / Укладачі Козачишина О. Л.,...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Методичні рекомендації щодо використання загальнорозвивальних вправ...
Пізнає світ! І що найцікавіше — пальчиками. Написано чимало літератури про залежність від рухливості пальців розвитку розумової діяльності...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИКОНАННЯ
Осюнько Н. В. заступник директора з навально-виробничої роботи, ДНЗ «Уманський ПАЛ»
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біометрія» / Укладач: к б н., доцент Іванченко О.Є. ЁC Дніпропетровськ:...
Методичні рекомендації щодо організації та проведення виховної роботи...
Ернізації змісту виховної роботи в ПТНЗ, від якого значною мірою залежать: інтелектуальний та емоційний розвиток молодого покоління,...
Методичні рекомендаціїї щодо основних напрямків роботи психологічної...

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи
Виконання контрольної роботи студентами заочної форми навчання є складовою частиною навчального процесу, активною формою самостійної...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки «комп’ютерні науки» освітньо-кваліфікаційного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка