Хриков Є. М. Х95 Управління навчальним закладом: Навч посіб


НазваХриков Є. М. Х95 Управління навчальним закладом: Навч посіб
Сторінка1/27
Дата13.03.2013
Розмір5.44 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Інформатика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Є.М. Хриков

УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ

ЗАКЛАДОМ

Навчальний посібник

Рекомендовано

Міністерством освіти і науки України


Київ Знання 2006

УДК 371.11+378.11(075.8) ББК 74.24 я73 Х95

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 14/18.2-751 від 24 березня 2006р.)
Рецензенти:

В.М.Алфімов — доктор педагогічних наук, професор; О.В. Глузман — доктор педагогічних наук, професор
Хриков Є.М.

Х95 Управління навчальним закладом: Навч. посіб. — К.: Знання, 2006. — 365 с. І8ВИ 966-8148-81-9

У навчальному посібнику розкриваються зміст, форми і методи управління навчальними закладами різного типу: дитячими садками, загальноосвітніми школами, професійно-технічними училищами та ви­щими навчальними закладами. Значна увага приділяється макротех-нології управління навчальним закладом, зокрема функціям управлін­ня, планування і контролю. Посібник написано із урахуванням найновіших досягнень зарубіжної і вітчизняної педагогічної теорії та практики. За змістом посібник відповідає курсу навчальної дис­ципліни "Управління навчальним закладом".

Для студентів, що навчаються за освітньо-професійною програмою магістра за спеціальностями "Управління навчальним закладом" та "Педагогіка вищої школи". Книга буде корисною також студентам педагогічних навчальних закладів інших спеціальностей, слухачам курсів підвищення кваліфікації, керівникам освітніх установ, широ­кому колу педагогічних працівників.

УДК 371.11+378.11(075.8) ББК 74.24 я73

І8ВК 966-8148-81-9

© Є.М. Хриков, 2006

© Видавництво"Знання", 2006


ЗМІСТ

Передмова 5

Розділ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ

НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 7

 1. Зарубіжні наукові школи, теорії та концепції менеджменту 7

 2. Сутність управління навчальним закладом 29

 3. Зміст діяльності з управління навчальним закладом 50

 4. Закономірності та принципи управління навчальним закладом 67


Розділ 2. МАКРОТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ

НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ 85

 1. Управлінський цикл та функції управління 85

 2. Функція планування 95

 3. Організація як функція управління 112

 4. Функція контролю 126

 5. Регулювання як функція управління 141

Розділ 3. ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ

ЗАКЛАДАМИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 155

 1. Системний підхід до управління навчальним закладом 155

 2. Демократизація управління навчальним закладом 170

 3. Особливості управління навчальними закладами різного типу 181

 4. Інформатизація управління навчальним закладом 199


Розділ 4. МЕТОДИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ

ЗАКЛАДОМ 213

 1. Моделювання методів управління навчальним закладом 213

 1. Методи одержання інформації, необхідної

для управління навчальним закладом 230

 1. Методи розробки управлінських рішень 276

 2. Методи доведення управлінських рішень

до виконавців 314

4.5. Організаційно-методичні методи управління навчальним закладом 331

Тезаурус 362

ПЕРЕДМОВА


Сучасна історія країн, які інтенсивно розвиваються, свідчить про те, що їх економічним успіхам передувало реформування всіх ланок освіти. Саме освіта дає змогу підвищувати людський потенціал, створювати передумови для самореалізації особис­тості.

Реформування системи освіти завжди починається з певних змін в управлінні освітою та управлінні навчальними заклада­ми. Тому ефективність освітніх процесів значною мірою зале­жить від ефективності управлінської діяльності. Важливою особлив.є усвідомленість його діяль­ності. Навчальний посібник, який ви тримаєте у руках, створює підґрунтя для формування такої усвідомленості.

Посібник може стати у пригоді не тільки на стадії підготовки до практичної управлінської діяльності, а й під час її здійснен­ня. Він містить значну кількість прикладів реалізації певних управлінських завдань, використання яких дасть змогу підви­щити ефективність управлінської діяльності.

У посібнику викладено як загальні засади управління, так і специфічні особливості управління навчальними закладами різного типу.

До найважливіших особливостей посібника можна віднести системне охоплення управлінських проблем, урахування світо­вого та вітчизняного досвіду управління.

На думку автора посібник допоможе:

 • сформувати уявлення про ефективне управління, яке має забезпечити реалізацію мети навчального закладу,

 • отримати необхідні знання про світові та вітчизняні кон­цепції управління;

 • здійснити науковий аналіз усіх аспектів управління на­вчальним закладом;

 • опанувати системні методи управління у сфері освіти;

 • з'ясувати особливості управління навчальними закладами різного типу;

 • розібратися в тонкощах реалізації управлінських функ­цій — планування, організації, контролю та регулювання;

 • усвідомити необхідність здійснення інформатизації на­вчального процесу;

 • засвоїти як універсальні, так і спеціальні методи управлін­ня навчальними закладами.

Пропоновані рівні засвоєння матеріалу навчального посібни­ка можна використовувати для самоконтролю, та визначення завдань подальшого вдосконалення своїх знань та вмінь у сфері управління навчальними закладами.

Навчальний посібник не претендує на повне охоплення всієї сукупності проблем, пов'язаних із процесом управління навчаль­ними закладами, тому автор буде вдячний науковцям, педаго­гам, керівникам навчальних закладів за пропозиції і зауважен­ня, спрямовані на вдосконалення підручника.

Розділ 1

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ

1.1. ЗАРУБІЖНІ НАУКОВІ ШКОЛИ, ТЕОРІЇ ТА КОНЦЕПЦІЇ МЕНЕДЖМЕНТУ
Тривалий час теорія управління освітніми установами в нашій країні розвивалася окремо від світових надбань менедж­менту. Тому подальший розвиток теоретичних засад управлін­ня навчальними закладами неможливий без аналізу поширених в різних країнах шкіл, концепцій, теорій менеджменту.

Менеджмент як наукова дисципліна виник наприкінці XIX — на початку XX ст. Але, як вважає історик менеджменту Клод Джорж, історичний шлях менеджменту налічує вже багато ти­сяч років (табл. 1).

Таблиця 1. Управлінський континуум

Роки

Індивідуум або етнічна група

Основний внесок у розвиток менеджменту

1

2

3

5000 до н. е.

Шумери

Писемність, реєстрація фактів

4000

Єгиптяни

Визнання необхідності планування, організації та контролю71

2

3

2700

Єгиптяни

Визнання необхідності "чесної гри"; довірливі бесіди — "полегши свою душу"

2600

Єгиптяни

Децентралізація в організації управління

2000

Єгиптяни

Визнання необхідності письмових запитів; використання рекомендацій "штабу"

1792— 1750

Хаммурапі

Використання свідків і письмових документів для контролю; встановлення мінімальної заробітної плати; визнання неприпустимості перекладання відповідальності

1600

Єгиптяни

Централізація в організації управління

1491

Євреї

Концепції організації, скалярний принцип; принцип виключення

1100

Китайці

Визнання необхідності організації, планування, керівництва та контролю

600

Навуходоносор

Контроль за виробництвом

і стимулювання заробітною платою

500

Менціус

Визнання необхідності систем і стандартів
Китайці

Визнання принципу спеціалізації
Сун Цзи

Визнання необхідності планування, організації та контролю

400

Сократ

Формулювання принципу універсальності менеджменту
Ксенофонт

Визнання менеджменту як особливого виду мистецтва
Кір

Визнання необхідності контактів між людьми, проведення досліджень мотивації, складання планів та обробки матеріалів


Продовження табл. 1

1

2

3

350

Греки

Використання наукових методів праці й робочого ритмуПлатон

Формулювання принципу спеціалізації

325

Александр Великий

Створення штабу

175

Катон

Використання опису робіт

50

Варрон

Використання робочих специфікацій

20 н. е.

Ісус Христос

Першооснова; золоте правило; людські стосунки

284

Діоклетіан

Делегування повноважень

900

Аль-Фарабі

Вимоги до керівника

1100

Газалі

Вимоги до менеджера

1340

Л. Пачолі (генуезець)

Подвійна бухгалтерія

1395

Ф. Ді Марко

Облік витрат виробництва

1410

Брати Сорансо

Використання журналу прибутків і гросбухів

1418

Барабариго

Форми підприємницької організації; опрацювання статистичних звітів

1436

Арсенал Венеції, венеціанці

Облік витрат виробництва; чеки та баланси для контролю; присвоювання номерів при інвентаризації; контроль собівартості

1500

Т. Мор

Заклик до підсилення спеціалізації; аналіз недоліків поганого менеджменту та керівництва

1525

Н. Макіавеллі

Усвідомлення принципу масової згоди; визнання необхідності цілеспрямованості в організації, визначення якостей керівника

1767

Дж. Стюарт

Витоки теорії влади; дослідження впливу автоматизації

1

2

3

1776

А. Сміт

Застосування принципу спеціалізації до промислових робітників; концепції контролю; розрахунок оплати праці

1785

Т. Джефферсон

Звернення уваги на концепцію взаємозаміни частин

1799

Е. Вітні

Наукові методи; використання методів обчислення собівартості; контроль якості; концепція взаємозаміни частин; визнання інтервалу менеджменту

1800

Дж. Ватт (Маттеус, Бултон Сохо, Англія)

Стандартні операції; специфікації; робочі методи; планування; стимулювання заробітної платні; стандартний час; стандартні дані; Різдвяні свята для службовців, Різдвяні премії; страхове товариство службовців; ревізії балансу та звітності

1810

Р. Оуен (Нью-

Ланарк,

Шотландія)

Використання на практиці особистого досвіду; відповідальність за підготовку робітників; будівництво будинків зі сприятливими умовами життя для робітників

1820

Дж. Мілль

Аналіз та узагальнення людської мотивації

1832

Ч. Беббейдж

Акцент на науковий підхід; визнання особливої важливості спеціалізації; розподіл праці; дослідження трудових рухів і витрат часу; вплив різних кольорів на ефективність праці; обчислення собівартості

1835

Маршал, Логлін та ін.

Визнання й обговорення відносної важливості функцій менеджменту

1850

Дж.С. Мілль та ін.

Інтервал контролю; першооснова; контроль праці й матеріалів; спеціалізація — розподіл праці; стимулювання заробітною платою

Продовження табл. 1

1

2

3

1855

Г. Пур

Принципи організації, зв'язку та інформації у застосуванні до залізниць

1856

Даніель,

К. Мак-Каллум

Використання організаційних схем для демонстрації структури менеджменту; застосування систематичного менеджменту на залізничному транспорті

1871

В.С. Джевонс

Використання на практиці мотиваційних досліджень; вивчення впливу різних інструментів на робітника; дослідження стомленості

1881

Дж. Вартон

Розробка курсу підприємницького менеджменту для коледжу

1886

Г.К. Меткалф

Мистецтво менеджменту; наука управлінняГ.Р. Таун

Наука менеджменту

1891

Ф. Халсі

План преміальних виплат, заробітної платні

1900

Ф.У. Тейлор

Науковий менеджмент; системний підхід; кадровий менеджмент; необхідність кооперації між працею і менеджментом; висока заробітна платня; рівноправність між працею і менеджментом; функціональна організація; принцип винятковості у застосуванні до цехів; система оцінювання собівартості; методичні дослідження; дослідження робочого часу; визначення наукового менеджменту; акцент на роботі менеджера; акцент на дослідженні, стандартах, плануванні, контролі і кооперації

1900

Ф.Б. Гілберт

Наука мотиваційних досліджень

1901

Г.Л.Гантт

Завдання й системи заохочення; гуманний підхід до праці; схеми Гантта; відповідальність менеджерів за підготовку робітників

1

2

3

1910

X. Монстерберг

Використання психології у менедж­менті й роботі
Харрінгтон, Емерсон

Ефективний інжиніринг; принципи ефективності

1911

Х.С. Персон

Організація першої наукової конференції з менеджменту в Сполучених Штатах; наукове визнання менеджменту
Дж.К. Дункан

Перший підручник — менеджменту для коледжів

1915

Х.Б. Друрі

Критика наукового менеджменту — затвердження початкових ідей
Р.Ф. Хоксі

Критика наукового менеджменту — затвердження початкових ідей
Ф.В. Харріс

Модель економічної партії товару
Т.А. Едісон

Розробка плану військових маневрів з метою виявлення й знищення підводних човнів

1916

А. Файоль

Перша повна теорія менеджменту; функції менеджменту; принципи менеджменту; визнання необхідності викладання менеджменту в навчальних закладах
0. Черч

Функціональна концепція менеджменту; перший американець, який розглянув увесь комплекс концепцій менеджменту й об'єднав їх в одне ціле
А.К. Ерланг

Передбачення теорій черговостей

1917

У.Г. Леффінгвелл

Застосування наукового менеджменту в відомствах

1918

К.К. Парсонс

Необхідність використання наукового менеджменту у відомствах
О.Тід

Використання психології у промисловості

Продовження табл. 1

1

2

3

1919

М.Л. Кук

Різні області використання наукового менеджменту

1921

В.Д. Скотт

Внесення психологічних знань у рекламну діяльність і роботу з кадрами

1923

0. Шелдон

Розвиток філософії менеджменту, принципів менеджменту

1924

Г.Ф. Додж, Г.Г. Ромінг, У.А. Шумарх

Використання статистичних видів і теорій ймовірності при проведенні інспекцій; контроль якості з використанням статистичних засобів

1925

Р.А. Фішер

Різні сучасні статистичні види, які включають бейєсовську статистику, теорію проб і розробку експериментів

1927

Е. Мейо

Соціологічна концепція групових прагнень

1928

Т.К. Фрай

Статистичні основи теорій обслуговування

1930

М.П. Фоллетт

Філософія менеджменту, заснована на індивідуальній мотивації; груповий підхід до вирішення проблем менеджменту

1931

Дж.Д. Муні

Визнання універсальності принципів організації

1938

Ч. Барнард

Теорія організації; соціологічні аспекти менеджменту; необхідність комунікаціїП.М.С. Блекетт та ін.

Операційні дослідження

1943

Л. Урвівік

Зведення до єдиного цілого та кореляція принципів менеджменту

1947

М. Вебер, Р. Лікер, К. Арджиріс

Акцент на психології, соціальній психології та дослідження людських відносин у теорії організації; включення широкосистемної теорії організації

Продовження табл. 1

1

2

3

1949

Н. Вінер, К. Шеннон

Акцент на системному аналізі та теорії інформації у менеджменті

1951

Ф. Абрамс, Б.М. Селекман

Запровадження поняття мистецтва управління — "менеджмент"

1955

Г. Саймон, Г.Дж. Леввітт, Р. Шляйфер

Надання особливого значення поведінці людини при прийнятті рішень, яка розглядалась ними як ідентичний процес, що спостерігається та вимірюється; підвищена увага до філософії менеджменту

1960

Д. Макгрегор

Доведення того, що ставлення менеджера до підлеглих суттєво впливає на їх поведінку та на робочий клімат в організації. У теорії "X" — ствердження пріоритету, який контролює менеджера, у теорії "У" — принцип розподілу відповідальності

1965

І. Ансофф

Перегляд попередніх методів довготривалого планування, модель стратегічного планування (у книзі "Стратегічний менеджмент")

1967

Ф. Фідлер, Дж. Томпсон, Дж. Гелбрайт, П. Лоренс, Дж. Лорше

Розробка теорій керівництва, орієнтованих на завдання та відносини. Висновок про те, що немає єдиного найкращого шляху організації діяльності, подальші дослідження ситуативних аспектів організаційного будівництва

1969

К. Вейк

Дослідження організацій як інтерпретованих систем

1975

В. Оучі,

0. Вільямсон

Розвиток теорії фірми — недосконалості ринку — причина існування фірм
Г. Мінцберг

Розгляд організаційних структур від машинної бюрократії до "адхок"-краті'і
Г. Саланчик

Теорії власних структур усередині організацій та між ними

Закінчення табл. 1

1

2

3

1976

Р. Стюард

Альтернативи та обмеження дій менеджера у різних ситуаціях та розбіжності між окремими видами управлінських завдань

1980

Дж. Пфеффер, М. Круазьє

Теорії владних структур усередині організацій та між ними
М. Портер

Нові ідеї щодо конкурентної стратегії, конкурентоспроможності, споживчих якостей продукції і ресурсів, які виражені через собівартість

1982

Дж. Коттер, Дж. Габарро

Дослідження роботи вищих керівників; різні характеристики та їх сприйняття у часі
Теренс Діл, Аллан Кенеді

Створення концепції корпоративної культури як найважливішого фактора, який впливає на "організацію поведінки" та корпоративний розвиток

1985

Т. Петерс

Ставлення до споживачів як до людей, а до персоналу організації — як до важливого ресурсу розвитку бізнесу

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

Одягайло Б. М. Міжнародна економіка: Навч посіб
Одягайло Б. М. Міжнародна економіка: Навч посіб. – К.: Знання, 2006. – 407 с. (ст. 257-290)
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ
Управління навчальним закладом (за типом)”, 18010021 “Педагогіка вищої школи” / Н. П. Волкова. – Д. Дніпропетровський університет...
Громадсько спрямоване управління загальноосвітнім навчальним закладом
Сучасна освіта стає важливим чинником гуманізації суспільно- економічних відносин, формування нових життєвих орієнтирів особистості,...
Захарченко П. П. З 38 Історія держави та права України: Навч посіб для дист навч
Рекомендовано до друку Методичною радою університету „ Україна. (Протокол засідання від 27. 10. 2003 №1)
Формування особистості дитини Помчалова О. Г
Навч посіб для вищ навч закл. / Валентина Тарасун, Ганна Хворова; Ін-т спец педагогіки АПН України. – К.: Наук світ, 2004. – 98,...
Урок літератури ефективний тоді, коли на ньому немає жодного пасивного...
Вони переконані, що школа має бути не просто навчальним закладом, не традиційним „передавачем знань”, а закладом, де „навчають жити”....
Урок літератури ефективний тоді, коли на ньому немає жодного пасивного...
Вони переконані, що школа має бути не просто навчальним закладом, не традиційним „передавачем знань”, а закладом, де „навчають жити”....
Григорія Сковороди "ПОГОДЖЕНО"
Робоча програма складена на основі: Блуда А. А. Практична підготовка вчителя історії в пед навч закладах України: Етапи і особливості.—К.,...
Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови: Навч посіб
Бабич Н. Д. Практична стилістика і культура української мови: Навч. Посібник. – Львів: Світ, 2003. – 432 с
Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С. Інформаційні системи...
Література: Шквір В. Д., Загородній А. Г., Височан О. С. Інформаційні системи і технології в обліку: Навч посіб. 3-тє вид., перероб....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка