ПРОГРАМА виробничої ПРАКТИКИ для студентів І V


НазваПРОГРАМА виробничої ПРАКТИКИ для студентів І V
Сторінка1/3
Дата13.03.2013
Розмір0.6 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Географія > Документи
  1   2   3


Галицький коледж

імені В’ячеслава Чорновола

Циклова комісія

професійної та практичної підготовки

спеціальності «Туристичне обслуговування»
ПРОГРАМА

виробничої ПРАКТИКИ
для студентів ІV курсу

спеціальності

5.02010701 «Організація туристичного обслуговування»


Тернопіль, 2011
Обговорено та затверджено на засіданні циклової комісії професійної та практичної підготовки спеціальності «Туристичне обслуговування»

(протокол № ____ від «____»___________ 2011 р.)
Рекомендовано до друку на засіданні науково-методичної ради Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола.

Протокол № № ____ від «____»___________ 2011 р.)
Рецензенти: Мариняк Я.О., кандидат географічних наук, доцент кафедри географії України і туризму Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка

Триснюк В.М., кандидат географічних наук, викладач циклової комісії професійної та практичної підготовки спеціальності «Туристичне обслуговування»

Флінта Р.П. директор туристичної фірми «VIP TRAVEL», м. Тернопіль

Драпак З.М., директор готелю «Тернопіль», м. Тернопіль

Програма виробничої практики для студентів ІV курсу спеціальності «Туристичне обслуговування» /Укл. Добровольська С.Я. – Тернопіль: Редакційно-видавничий відділ Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола, 2011. – 16 с.

Зміст

Загальні положення..................................................................................................

1. Мета і завдання практики...................................................................................

2. Організація та керівництво технологічною практикою………………………

3. Бази практики......................................................................................................

4. Зміст програми виробничої практики……………………………………….

5. Оформлення звіту про практику.........................................................................

6. Рекомендована література………………………………………………………

7. Додатки…………………………………………………………………………..

Загальні положення
Виробнича практика є заключним етапом навчання студентів за спеціальністю «Організація туристичного обслуговування» освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст». Вона повинна розширити, поглибити знання, які отримали студенти в процесі теоретичного навчання і на практичних заняттях з навчальних дисциплін: «Основи менеджменту», «Основи маркетингу», «Ціноутворення в туризмі», «Страхування в туризмі», «Інформаційні системи і технології в туризмі», «Організація екскурсійного обслуговування», «Охорона праці в галузі», «Організація сільського туризму», «Бухгалтерський облік» тощо.

Практика проводиться після закінчення теоретичного навчання і здачі всіх заліків та екзаменів у відповідності із навчальним планом.

Студенти, які мають академічну заборгованість, до практики не допускаються.

Виробнича практика покликана сформувати у молодшого спеціаліста професійні уміння, навички приймати самостійні рішення на конкретній ділянці роботи в реальних умовах шляхом виконання обов'язків, властивих майбутній професії, організаційно-управлінській діяльності. Реалізуються поставленні цілі самостійним вивченням виробництва і виконанням кожним студентом в умовах підприємства окремих виробничих завдань в сфері послуг, передбачених займаною посадою та програмою практики.

При проходженні виробничої практики студенти також підбирають та опрацьовують матеріали для написання звіту, проводять дослідження на базі практики.

Порядок проведення виробничої практики регламентується програмою.

Перед виходом на практику кожен студент повинен на цикловій комісії отримати:

1. Щоденник практиканта з розпорядженням на практику.

2. Програму практики.

3. Методичні вказівки щодо виконання звіту за результатами проходження практики.

З усіх питань організації і проведення практики студенти можуть звертатися на циклову комісію.

 1. Мета і завдання практики

Метою виробничої практики є оволодіння студентами методами і формами організації управління в сфері туризму на базі одержаних теоретичних знань, отриманих у процесі навчання, набуття професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретних ситуацій, що складаються на підприємствах у сучасних умовах.

У процесі практики студенти повинні одержати достатній обсяг практичних знань та вмінь у відповідності з кваліфікаційною характеристикою.

Основні завдання виробничої практики полягають у:

 • вивченні і практичному застосуванні сучасних технологій збору, накопичення, обробки інформації, яка стосується різних напрямків діяльності туристичних підприємств і організацій;

 • виробленні навичок системного та ситуативного підходу до виявлення проблем та прийняття рішень в умовах реально функціонуючої організації туристичної сфери;

 • вивченні і набутті досвіду фінансово-економічних розрахунків діяльності туристичного підприємства з допомогою ПЕОМ;

 • ознайомленні з методологією ціноутворення в умовах ринкової економіки;

 • сформувати навички визначати оптимальну структуру ціни для максимізації прибутку туристичного підприємства;

 • використанні методів економічного аналізу в практичній діяльності підприємства туристичної сфери;

 • вивченні структури і організації управління, стилів і методів управлінської діяльності;

 • вивченні системи управління маркетингом на туристичному підприємстві;

 • проведенні аналізу та розрахунків показників діяльності туристичного підприємства;

 • вивченні особливостей управління підприємством певної організаційно-правової форми (акціонерне товариство, товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство і т.п.);

 • застосуванні набути знань в процесі виконання роботи, обумовленої займаною посадою.

В результаті проходження практики студент повинен

ЗНАТИ:

 • цілі і завдання виробничо-господарської діяльності підприємства;

 • організаційно-правові форми господарювання, які побутують в туризмі;

 • методи і структуру управління;

 • сучасні технології, які використовуються у туризмі;

 • основні шляхи підвищення якості туристичних послуг та зниження їх собівартості;

 • методики формування фонду оплати праці, нормування та стимулювання праці в туризмі;

 • методику ціноутворення в туристичній галузі;

 • методику забезпечення і розподілу прибутку;

 • види та особливості страхування туристів;

 • стан бух обліку та аналітичної роботи на підприємстві;

 • систему інформаційного забезпечення і методи роботи з інформацією.

УМІТИ:

 • аналізувати систему управління підприємством;

 • виявити проблеми і вузькі місця в роботі підприємства туристичної сфери;

 • використовувати адекватні методи управління та прийняття рішень;

 • використовувати методи мотивації працівників;

 • розраховувати показники основних напрямків роботи підприємства;

 • користуватись прейскурантом цін на туристчині послуг;

 • визначати економічну доцільність нововведень та управлінських рішень;

 • визначати собівартість туристичної послуги та її відпускну ціну;

 • вивчати фінансові результати і аналізувати господарську діяльність підприємства;

 • виявляти резерви підприємства;

 • використовувати персональний комп’ютер та оргтехніку;

 • здійснювати дослідження організації та управління підприємством туристичної сфери;

 • розробляти стратегічний план роботи підприємства;

 • складати фінансові звіти;

 • розраховувати ціну на туристичний продукт різними методами;

 • розраховувати еластичність попиту за ціною на туристичний продукт;

 • визначати поведінку туристичних підприємств, споживачів в умовах конкуренції.

 • проводити розрахунки конкурентоспроможності підприємства, пропонувати позиції;

 • здійснювати страхування туристів;

 • здійснювати оперативний контроль.
 1. Організація та керівництво виробничою практикою

Організацію та контроль за проведенням виробничої практики здійснює завідувач відділення туризму.

Навчально-методичне керівництво, контроль якості і термінів виконання програми практики покладається на голову циклової комісії професійно та практичного підготовки.

Безпосереднє керівництво практикою і контроль за її проведенням на різних підприємствах покладається на: керівника практики від циклової комісії професійної та практичної підготовки і керівника практики від підприємства – місця практики.

Практика проводиться на 4 – му курсі, початок і закінчення визначаються наказом заступника директора з навчальної роботи у відповідності із робочим навчальним планом відділення.

Керівник практики зобов'язаний:

 • перевірити готовність бази практики щодо прийому студентів;

 • переконатись у наявності наказу про направлення студентів на практику;

 • визначити робочі місця студентів із врахуванням баз практики;

 • провести інструктаж студентів щодо проходження практики;

 • провести інструктаж з охорони праці;

 • забезпечити видачу студентам-практикантам щоденника практики, методичних матеріалів, завдань;

 • в тісній взаємодії з керівником практики від підприємства забезпечити студентів робочими місцями у відповідності із графіком, затвердженим на цикловій комісії;

 • контролювати забезпечення практикантам нормальних умов праці і виконання ними правил внутрішнього розпорядку і техніки безпеки;

 • забезпечити по закінченню практики подання кожним студентом звітних документів - письмового звіту з печаткою підприємства;

 • прийняти залік з практики у складі комісії;

 • прозвітувати на цикловій комісії про проходження студентами практики.

Керівник практики від підприємства:

 • організовує проходження практики закріплених за ним студентів, визначає кожному практиканту певні ділянки роботи, забезпечує робочим місцем;

 • складає для кожного студента графік роботи, погоджує його з керівником від циклової комісії;

 • знайомить студентів з організацією роботи на конкретних робочих місцях, допомагає їм правильно виконати всі завдання, навчає практикантів раціональних методів роботи;

 • постійно контролює технологічну роботу практикантів та їх дисципліну, ведення щоденників, підготовку звітів про практику;

 • по закінченню практики на кожного студента складає характеристику, в якій об'єктивно оцінює виконання програм практики, ставлення студента до роботи, підготовку його до самостійної діяльності, якість набутих ним знань, дисциплінованість.

Обов'язки студентів при проходженні практики:

 • до початку виробничої практики на цикловій комісії отримати програму практики, щоденник, завдання;

 • своєчасно прибути на базу практики;

 • у повному обсязі виконувати всі завдання, передбачені програмою практики і вказівки керівника практики;

 • зібрати, узагальнити і систематизувати матеріал для написання звіту;

 • вивчати і суворо дотримуватись правил охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії;

 • підкорятися діючим на підприємстві, в установі, організації правилам внутрішнього трудового порядку;

 • нести відповідальність за викoнувану рoбoту і її результати нарівні штатних працівників;

 • вести щоденник, в який записувати необхідні цифрові матеріали, зміст лекцій і бесід, робочі розробки, ескізи тощо;

 • пред’явити на циклову комісію письмовий звіт прo виконання всіх завдань;

 • своєчасно скласти залік з практики.
 1. Бази практики

Виробнича практика проводиться на базах, які відповідають вимогам програми навчання та практики. Підприємства туристично-рекреаційного комплексу є основною базою, на якій проводиться виробнича практика і для яких відділення готує спеціалістів. Це створює взаємну зацікавленість в якісному і ефективному проведенні практики.

Вибору бази передує робота циклової комісії щодо вивчення виробничих і економічних можливостей підприємств, придатність їх для проведення практики студентів за спеціальністю в умовах реалізації сучасних технологій надання туристичних послуг в ринкових умовах.

Вимoги дo баз практики студентів:

а) туристчине підприємство пoвинно бути зареєстрoване в устанoвленoму пoрядку;

б) туристчине підприємство пoвинно стійке фінансoве пoлoження, дoсвід рoбoти і пoзитивні відгуки пo рoбoті на ринку.

Студенти можуть самостійно з дозволу циклової комісії підбирати для себе базу проходження практики. Для цього між студентом та підприємством укладається договір про проходження практики.

Бази практики і перші керівники несуть відповідальність разом з керівником відділення за організацію, якість і результати практики студентів.


 1. Зміст програми виробничої практики

У зв'язку з тим, що студенти підчас практики набувають нових знань, умінь та навички в основному при виконанні конкретних практичних завдань, то найбільш доцільною вважається робота студентів на штатних посадах або, як виняток, в ролі дублерів працівників структурних підрозділів з виконанням конкретних видів професійних робіт.

Враховуючи навчальний план підготовки молодших спеціалістів за спеціальністю «Організація туристичного обслуговування» програма виробничої практики передбачає вивчення таких питань:

 1. Функції, методи менеджменту, прийняття рішень в туристичному підприємстві.

 2. Комунікації та культура туристичної організації.

 3. Система набору, відбору, розміщення та використання персоналу.

 4. Конкурентоздатність персоналу.

 5. Регламентація посадових обов’язків.

 6. Управління розвитком персоналу.

 7. Стратегічне планування та управління на підприємств туризму.

 8. Отримання та аналіз маркетингової інформації.

 9. Технічне забезпечення управління підприємством.

 10. Методи управління.

 11. Збутова діяльність підприємства.

 12. Рекламна діяльність.

 13. Інвестиційна політика.

 14. Економічна ефективність. Методи аналізу комерційної ефективності підприємства.

 15. Організація екскурсійних послуг.

 16. Страхування туристів.


Тематичний план

програми виробничої практики

зі спеціальності «Туристичне обслуговування»

№ п\п

Зміст програми

Кількість робочих днів

1

Розділ І. Оформлення на практику. Знайомство з базою практики.
1.1.

Загальна характеристика туристичного підприємства.

1

1.2.

Організаційна структура підприємства.

1

1.3.

Основні напрямки діяльності туристичного підприємства.

1

1.2.

Цілі діяльності підприємства. Планування діяльності.

1

1.4.

Договірні відносини з партнерами і клієнтами.

1

1.5.

Пакети туристичних послуг, їх характеристика.

1

2.

Розділ ІІ. Вивчення та аналіз кадрового, інформаційного, технічного і правового забезпечення туристичного підприємства
2.1.

Кадрове забезпечення туристичного підприємства

(Персонал підприємства та управління ним. Організація праці керівників і спеціалістів на підприємстві. Підбір, підготовка і перепідготовка кадрів. Мотивація (стимулювання) працівників. Стилі управління. Стрес. Конфлікти. Фонд заробітної плани і система оплати праці за штатним розписом).

2

2.2.

Інформаційне забезпечення управління підприємством.

(Вивчення потоків зовнішньої і внутрішньої інформації. Обсяг і обіг інформації. Системність документообігу. Форми доставки, методи обробки інформації.)

1

2.3.

Технічне забезпечення управління підприємством.

(Характеристика і рівень забезпечення адміністративно-управлінського персоналу технічними засобами. Характеристика засобів оргтехніки, їх завантаженість. Характеристика програмного забезпечення, яке використовується окремими підрозділами (бухгалтерія, відділ маркетингу, відділ кадрів та ін..)

1

3.

Розділ ІІІ. Маркетингова діяльність туристичного підприємства.

Організація та основні напрямки роботи відділу маркетингу. Заходи, форми та методи по просуванню послуг підприємства на ринку, підвищення конкурентоспроможності підприємства. Ціноутворення на туристичні послуги. Аналіз споживачів. Організація надання інформаційно-рекламних послуг.

3

4.

Розділ ІV. Аналіз основних показників діяльності туристичного підприємства.
4.1.

Основні економічні показники в діяльності підприємства

(Додаток А)

2

4.2.

Доходи і рентабельність підприємства.

Фінансова стратегія підприємства. Облік доходів від реалізації послуг. Показники фінансової стабільності та платоспроможності підприємства.

2

4.3.

Пропозиції та обґрунтування заходів щодо вдосконалення організаційно-економічної діяльності підприємства

1

3.

Оформлення звіту

1

4.

Залік.

1

Всього

20
  1   2   3

Схожі:

ПРОГРАМА ТА МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ з виробничої практики для студентів...
Метою виробничої практики є формування системи знань щодо діяльності підприємств, податкових установ, страхових компаній, комерційних...
Програма та методичні вказівки з виробничої практики для студентів...
Методичні вказівки до виробничої практики студентів 5-го курсу напряму 0504 “Туризм” написано у відповідності з робочим навчальним...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів напряму підготовки 030509
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка...
ПРОГРАМ А
Програма та методичні вказівки щодо проходження виробничої практики для студентів денного відділення спеціальності 050107 "Економіка...
ЗАТВЕРДЖУЮ
Робоча програма та методичні рекомендації щодо виконання програми виробничої практики для студентів галузь знань 0305 „Економіка...
НАСКРІЗНА ПРОГРАМА ПРАКТИКИ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 030508 «ПРИКЛАДНА СТАТИСТИКА»
Наскрізна програма практики для студентів напряму підготовки 030506 «Прикладна статистика» денної форми навчання / Укл. О. В. Раєвнєва,...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ (для студентів,...
Методичні вказівки та робоча програма переддипломної практики бакалаврів, спеціалістів, магістрів (для студентів спеціальностей 040203,...
Робоча Програма та методичні рекомендації з педагогічної практики...
Поло­ження про проведення практики студентами вищих навчальних закладів України, на підставі Програми педагогічної практики для педагогічних...
КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА НАСКРІЗНОЇ ПРАКТИКИ для студентів напрямку підготовки...
Комплексна програма наскрізної практики для студентів напрямку підготовки “Комп’ютерні науки” денної форми навчання / Укл. І. О. Золотарьова,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка