Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність” для студентів усіх спеціальностей


НазваМетодичні рекомендації до самостійної роботи студентів із дисциплін „Право інтелектуальної власності”, „Інтелектуальна власність” для студентів усіх спеціальностей
Сторінка8/8
Дата23.04.2013
Розмір0.57 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фізика > Методичні рекомендації
1   2   3   4   5   6   7   8

Продюсер — особа, яка організовує і (або) фінансує театральні постановки, постановки кінематографічних творів, передачу твору по радіо або виробництво фонограм, відеограм. Як правило, про­дюсер несе відповідальність за дотримання авторського права і суміжних прав на твори та інші об'єкти, використовувані для по­становки.

Промисловий зразок. Законом України «Про охорону прав на промислові зразки» промисловий зразок визначається як результат творчої діяльності людини у галузі художнього конструювання.

Прототип — це найближчий за суттєвими ознаками до об'єкта винаходу аналог, відомий з існуючого рівня техніки. При виборі прототипу з кількох аналогів беруть до уваги кількість суттєвих оз­нак, що збігаються або близькі до ознак об'єкта винаходу, та технічний результат при використанні обох об'єктів. Ознаки прототипу використовуються при складанні формули винаходу, де вони визначаються спільними з ознаками винаходу родовими поняттями.

Р

Раціоналізаторська пропозиція — пропозиція, що є новою і ко­рисною для підприємства, організації, установи, міністерства, ві­домства, до якої вона подана, і передбачає зміну або вдосконален­ня: конструкції виробу; технології виробництва; складу матеріалу.

Репрографічне відтворення (репродукування) — факсимільне від­творення у будь-якому розмірі (у тому числі збільшеному чи змен­шеному) оригіналу письмового чи іншого графічного твору або йо­го примірника шляхом фотокопіювання або іншими подібними способами, крім запису в електронній (у тому числі цифровій), оп­тичній чи іншій формі, яку зчитує комп'ютер.

Роялті — періодичний платіж; виплата ліцензійної винагороди протягом чинності ліцензійного договору, починаючи від моменту випуску готової продукції: або у вигляді відрахувань від вартості творів за ліцензією продукції, або у формі відсотка від суми обігу щодо продажів чи від суми прибутку, або у вигляді зборів від оди­ниці виготовлюваної за ліцензією продукції; особливий різновид авторської винагороди, що становить частку автора в доходах, одер­жаних від використання його твору.

Рукопис — оригінальний примірник письмового твору в тому ви­гляді, в якому його зафіксував автор. У більш широкому розумінні рукопис іноді розглядається як категорія, протилежна опублікова­ним примірникам письмового твору, що містить усі неопубліковані примірники оригіналу.

С

Свідоцтво про реєстрацію знака для товарів і послуг — охоронний документ, що засвідчує право його володільця на використання знака для товарів і послуг і розпорядження ним, а також заборону його використання іншими способами.

Службовий винахід — винахід, створений у зв'язку з виконанням службових обов'язків або за дорученням роботодавця винахідника.

Сорт рослин — це окрема група рослин (клон, лінія, гібрид пер­шого покоління, популяція) у рамках нижчого із відомих ботаніч­них таксонів, що, незалежно від того, задовольняє вона повністю або ні умови надання правової охорони:

— може бути визначена ступенем прояву ознак, що є результа­том діяльності даного генотипу або комбінації генотипів;

— може бути вирізнена від будь-якої іншої групи рослин ступе­нем прояву принаймні однієї з цих ознак;

— може розглядатися як єдине ціле з точки зору її придатності для відтворення в незмінному вигляді цілих рослин сорту.

Співавторство — створення об'єктів інтелектуальної власності в результаті спільної праці двох або більше фізичних осіб.

Спотворення твору — будь-які внесені до твору зміни, що спо­творюють справжнє значення або форму його вираження і є пору­шенням особистих немайнових і майнових прав.

Строк охорони — передбачений законом строк правової охорони об'єктів інтелектуальної власності.

Суміжні права. Поряд з охороною прав авторів творів науки, лі­тератури і мистецтва національні законодавства охороняють права виконавців, виробників фонограм, виробників відеограм і орга­нізацій мовлення (суміжні права). Істотною особливістю більшості суміжних прав є їх похідність і залежність від прав авторів творів. Лише в тих випадках, коли виконується, записується на фоногра­му, відеограму або передається в ефір чи по кабелю твір, що не охо­роняється законом, або об'єкт, який не є результатом творчої діяльності, суміжні права мають самостійний характер. Охорона об'єктів суміжних прав здійснюється без шкоди охороні творів ав­торським правом. Суб'єкти суміжних прав мають, як і автори, ви­ключні права на використання своїх об'єктів у будь-якій формі.

Т

Твір — будь-який твір науки, літератури, мистецтва, що відпо­відає вимогам авторського права.

Товарний знак (знак для товарів і послуг) - це один із засобів ідентифікації товарів або послуг, тобто позначення, здатне відріз­няти товари або послуги однієї особи від товарів чи послуг іншої особи.

Топографія ІМС — зафіксоване на матеріальному носії просто­рово-геометричне розміщення сукупності елементів інтегральної мікросхеми та з'єднань між ними.

Ф

Фірмове найменування — це позначення, що належить до роз­різняльних знаків. Належить до об'єктів промислової власності від­повідно до ст. 1 Паризької конвенції про охорону промислової власності, слугує для розпізнавання підприємства, виділення його серед інших.

Форма чи спосіб вираження твору — метод, за допомогою якого можливе сприйняття твору, наприклад, виконання, декламування, фіксація, створення матеріальної форми тощо.

Формула в заявці на патент або в патенті — патентні домагання; стисла характеристика, що містить сукупність істотних ознак вина­ходу (корисної моделі), достатню для досягнення зазначеного заяв­ником технічного результату. Формула служить для визначення об­сягу правової охорони, що надається патентом.

Франчайзинг —у широкому розумінні особливе право, спеціальний привілей, пільга.

Ц

Цивільно-правові способи захисту прав — передбачені законодавством матеріально-правові заходи примусового характеру, за допомогою яких здійснюється визнання або відновлення порушених або оспорюваних прав та інтересів авторів, об'єктів авторського права і суміжних прав чи володільців на них, припинення порушень, а та­кож майновий вплив на порушників. Основна мета цивільно-пра­вової відповідальності — відшкодування завданої шкоди.

Ш

Штам — сукупність клітин, що мають загальне походження і ха­рактеризуються однаковими стійкими ознаками.


1   2   3   4   5   6   7   8

Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ економічних спеціальностей
Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів економічних спеціальностей денної форми навчання з дисципліни «Місцеві фінанси»....
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції
Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності. Інформаційна природа об'єктів інтелектуальної власності. Поняття використання,...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З КУРСУ «ОСНОВИ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ»
України, яка вибрала інноваційний шлях розвитку економіки, підґрунтям якого є інтелектуальна власність. Інтелектуальна власність...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ для студентів денної...
Політологія. Методичні рекомендації до вивчення дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання усіх спеціальностей [Текст]...
М Додаток №1
Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності. Інформаційна природа об'єктів інтелектуальної власності. Поняття використання,...
Курс лекцій Для студентів денної і заочної форми навчання Всіх спеціальностей університету
ТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ ЯК ПРАВО НА РЕЗУЛЬТАТИ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДИНИ
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (...
Методичні рекомендації до семінарських занять з історії України (для студентів усіх спеціальностей стаціонарної форми навчання) /...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО СЕМІНАРСЬКИХ Й ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Методичні рекомендації до семінарських й практичних занять та самостійної роботи студентів з дисципліни „Адміністративний процес”....
Методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання
Створення та обробка даних на ПЕОМ: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів заочної форми навчання / Укл. В. П. Ярцев...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка