Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції


Скачати 113.91 Kb.
НазваКонкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції
Дата19.05.2013
Розмір113.91 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
М

Додаток № 1


до листа НТУ “ХПІ”

від 28 лютого 2005 р. № 66-01-291/ 37

іністерство освіти і науки України


Міжгалузевий інститут післядипломної освіти кадрів з нових напрямків

розвитку техніки і технології при Національному технічному університеті

Харківський політехнічний інститут”

( МІПО НТУ “ХПІ” )


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор

М.М.Солощук

23 лютого 2005 р.

ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА *

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, які залучені до освітньої діяльності, пов’язаної з викладанням навчальної дисципліни “Інтелектуальна власність”

(обговорена і узгоджена вченою радою МІПО НТУ “ХПІ” на засіданні від 23.02.2005 р., протокол № 2)

1. Навчально-тематичний план

№ п/п

Назва навчального модулю

Годин

Загальний

обсяг

Аудиторних занять

Самостійної роботи

1

Вступ до інтелектуальної власності

3

2

1

2

Авторське право і суміжні права


8

6

2

3

Право промислової власності


8

6

2

4

Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції


2

1

1

5

Захист прав на інтелектуальну власність

4

2

2

6

Інформаційно-аналітичне забезпечення технологічних інновацій

10

7

3

7

Економіка і управління комерціалізацією інтелектуальної власності

13

10

3

8

Оцінка прав інтелектуальної власності

6

4

2

9

Розпорядження правами інтелектуальної власності при трансфері технологій

8

6

2

10

Маркетинг інтелектуальної власності

4

2

2

11

Дидактичні системи та педагогічний контроль під час викладання дисципліни

2

2

0

12

Науково-практична конференція з проблем інтелектуальної власності

4

0

4

Разом

72

48

24

2. Навчальна програма

Модуль 1. Вступ до інтелектуальної власності

Інтелектуальна власність як результат творчої діяльності і як система суспільно-правових відносин. Система інтелектуальної власності. Правова охорона об'єктів інтелектуальної власності. Інформаційна природа об'єктів інтелектуальної власності. Поняття використання, управління, економіки та комерціалізації інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність в системі права України.

Модуль 2. Авторське право і суміжні права

П
* Розроблена у відповідності з Професійною програмою “Інтелектуальна власність”, яка погоджена і рекомендована МОН України
оняття, основні задачі та функції, принципи та джерела авторського права. Еволюція авторського права і суміжних прав. Об'єкти та суб'єкти авторського права. Зміст та умови дії авторського права. Виникнення та здійснення авторського права. Розпорядження авторськими правами, авторський договір. Охорона суміжних прав виконавців, виробників фонограм і відеограм, організацій мовлення. Управління майновими правами суб'єктів авторського права та суміжних прав. Правові основи захисту авторського
права і суміжних прав. Інформаційні технології (комп’ютерні програми, бази даних, Internet, e-business, e-learning, e-art) та інтелектуальна власність. Міжнародна система охорони авторського права і суміжних прав.

Модуль 3. Право промислової власності

Поняття, предмет і принципи права промислової власності. Система джерел права промислової власності. Міжнародна система охорони промислової власності. Охорона прав інтелектуальної власності на результати технологічних інновацій (винаходи, корисні моделі, промислові зразки). Охорона прав інтелектуальної власності на нетрадиційні об’єкти промислової власності (наукові відкриття, комерційні таємниці, топографії інтегральних мікросхем, селекціоні досягнення, раціоналізаторські пропозиції). Охорона прав інтелектуальної власності на комерційні позначення (торговельні марки, географічні зазначення, фірмові найменування).

Модуль 4. Конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції

Поняття, предмет і принципи конкурентного права. Правова основа захисту. Акти недобросовісної конкуренції. Здійснення захисту.

Модуль 5. Захист права інтелектуальної власності

Поняття та система захисту прав у сфері інтелектуальної власності. Дії, що вважаються порушенням прав. Права власника охоронного документу в разі порушення його прав. Основні форми, засоби і способи захисту прав інтелектуальної власності. Процедура захисту прав інтелектуальної власності. Міжнародні угоди щодо захисту прав на об’єкти інтелектуальної власності. Угода TRIPS.

Модуль 6. Інформаційно-аналітичне забезпечення технологічних інновацій

Інтелектуальна власність як основа інноваційного проекту. Інформаційне забезпечення управління інтелектуальною власністю. Інформаційні ресурси, моніторинг джерел інформації. Патентно-комерційна інформація. Міжнародна патентна класіфікація. Інформаційні технології у забезпеченні збереження та глобального (корпоративного) доступу до інформаційних ресурсів. Патентно-кон’юнктурні та маркетингові дослідження на різних стадіях життєвого циклу об’єкта інтелектуальної власності як інструмент забезпечення конкурентоспроможності продукції. Заявки на винахід, корисну модель, промисловий зразок та їх експертиза. Критерії патентоспроможності. Експертиза заявки на винахід згідно міжнародних угод.

Модуль 7. Економіка і управління комерціалізацією інтелектуальної власності.

Мета і основні способи комерціалізації прав інтелектуальної власності. Інтелектуальний капітал, його економічна природа, класифікація видів та властивості механізму його функціонування. Інтелектуальна економіка – складова інноваційної моделі розвитку. Формування фінансової та облікової політики в сфері інтелектуальної економіки. Інтелектуальна власність як об’єкт обліку. Операції з нематеріальними активами в системі бухгалтерського обліку з урахуванням національних стандартів бухгалтерського обліку. Механізм комерціалізації інтелектуальної власності та його державне регулювання. Оподаткування операцій з нематеріальними активами. Управління процесами капіталізації та трансферу інтелектуальної власності. Формування “портфелю” інтелектуальної власності. Інтелектуальна власність при управлінні інноваційним проектом. Основні напрямки політики компанії в галузі інтелектуальної власності. Внутрішні корпоративні механізми втілення політики в галузі інтелектуальної власності. Управління інтелектуальною власністю в науково-технічних установах.

Модуль 8. Оцінка прав інтелектуальної власності
Поняття ринку, вартості, ціни. Рахунок вартості грошей у часі. Підходи до оцінки та методи оцінки вартості об’єктів інтелектуальної власності. Оцінка ризиків. Визначення ставок дисконту та роялті. Оцінка вартості прав на об’єкти інтелектуальної власності. Порядок оцінки інтелектуальної власності та оформлення звіту про оцінку.

Модуль 9. Розпорядження правами при трансфері інтелектуальної власності

Виникнення, розвиток та значення торгівлі ліцензіями. Характерні особливості та тенденції розвитку сучасного ринку ліцензій. Ліцензія як правова форма розпорядження правами інтелектуальної власності. Договір про передачу права власності на об’єкти промислової власності: види, правове регулювання, зміст і особливості. Типові договори виключної і невиключної ліцензії на об’єкти промислової власності, їх значення при укладанні та формуванні умов ліцензійного договору. Комерційні таємниці (“ноу-хау”) при здійсненні внутрішньої та зовнішньої торгівлі країн світу.

Модуль 10. Маркетинг інтелектуальної власності
Основи маркетингу. Особливості маркетингу інтелектуальної власності. Дослідження цільових ринків інноваційної продукції. Економічна оцінка інноваційних рішень. Прогнозування нових технологій та маркетингове забезпечення їх конкурентоспроможності. Маркетинг у ліцензійній торгівлі.

Модуль 11. Дидактичні системи та педагогічний контроль у вищій освіті

Модуль 12. Науково-практична конференція з проблем використання інтелектуальної власності в системі навчально-наукових закладів вищої школи
Додаток № 2

до листа НТУ “ХПІ”

від 28 лютого 2005 р.

№ 66-01-291/ 37

ПЛАН-ГРАФІК

проведення курсів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів за навчальною дисципліною “Інтелектуальна власність” в МІПО НТУ “ХПІ” у 2006 році


Номер потоку

Строки проведення

Останній термін подання замовлення

Кількість слухачів у потоці

1-й потік

18 – 23 вересня 2006 р.

10 вересня 2006 р.

25

2-й потік

13 – 18 листопада 2006 р.

6 листопада 2006 р.

25

3-й потік

29 січня 2006 р. –

3 лютого 2007 р.

22 січня 2006 р.

25

4-й потік

21 – 26 травня 2007 р.

14 травня 2007 р.

25


Директор МІПО НТУ “ХПІ” М.М.Солощук

Додаток № 3


до листа НТУ “ХПІ”

від 28 лютого 2005 р. № 66-01-291/ 37


Директору МІПО НТУ “ХПІ” ( 1 )

Проф. Солощуку М.М.
Вул. Фрунзе, 21, м.Харків - 2, 61002

Тел./факс. 057-706-27-49, 057-704-13-71

E-mail: patent@mipk.kharkiv.edu


ЗАЯВКА
_______________________________________________________________

( назва вищого навчального закладу)

на підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників за курсом “Інтелектуальна власність”
пп

П.І.Б.

викладача, наукова ступінь, звання

Номер

контактного телефону

Номер

потоку

згідно з

додатком 2

Поставте знак “ + ”, якщо є потреба у

поселенні, або

знак “ “, якщо ні ( 2 )

до готелю

до гуртожитку
Адреса ВНЗ для листування: ______________________________________

Посадовою особою, яка уповноважена координувати питання проходження навчання викладачами нашого ВНЗ, є _____________________________________

(вкажить П.І.Б., посаду, номер контактного телефона, факсу, e-mail) _______________________________________________________________

Керівник ВНЗ ________________ /______________________ /

( підпис, дата) ( П.І.Б. )

місце печатки
Примітки:

  1. Надішлить заповнену Заявку за нашою адресою будьяким зручним для Вас способом: поштою, факсом, e-mail або зареєструйтесь на WWW-сайті http:// www.mipk.kharkiv.edu/sfp/index.php?page=register

  2. Орієнтовна вартість проживання за одну добу за одне місце складає у готелі від 60 до 80 грн., у гуртожитку - від 10 до 30 грн.

Схожі:

Право громадян на соціальний захист
Соціальний захист – державні виплати, заходи та інше забезпечення громадян, які внаслідок незалежних від них обставин опиняються...
Про захист економічної конкуренції
У тексті Закону слова "арбітражний суд" у всіх відмінках виключено на підставі Закону N 762-IV
Закон України «Про захист прав споживачів»
Протягом всього життя ми споживаємо товари та послуги і платимо за них, тому незалежно від віку, статі, освіти, займаної посади,...
Одним з найважливіших елементів ринкового механізму є кон­куренція....
Для подібної галузі не може бути побудовано абстрактної моделі, як це можна зробити у випадках чистої монополії і чистої конкуренції....
ЗАКОН УКРАЇНИ Про захист тварин від жорстокого поводження
Цей Закон спрямований на захист від страждань і загибелі тварин унаслідок жорстокого поводження з ними, захист їх природних прав...
КОНКУРЕНТНЕ
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України Й як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів ^ (лист №14/18....
«Захист інформації в автоматизованих системах»
В експлуатаційному режимі програмно-технічні комплекси повинні забезпечити ефективне і надійне функціонування інформаційних підсистем...
Лекці КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ РИНКОВОГО МЕХАНІЗМУ
Починаючи від меркантилістів і закінчуючи сучасними законодавчими положеннями в області антимонопольної політики, держави з традиційною...
Закону України «Про адвокатуру»
Стаття 59 Конституції України гарантувала право кожного на правову допомогу та передбачила, що для забезпечення права на захист від...
Закону України «Про адвокатуру»
Стаття 59 Конституції України гарантує право кожного на правову допомогу та передбачає, що для забезпечення права на захист від обвинувачення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка