Заняття з трудового навчання


НазваЗаняття з трудового навчання
Сторінка1/15
Дата06.03.2016
Розмір1.25 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фізика > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Шаблон плану-конспекту 
заняття з трудового навчання

 

Дата _________________ Клас _______________

 

ТЕМА ЗАНЯТТЯ: ___________________________________________

 

МЕТА ЗАНЯТТЯ:

1. Навчальна

(варіанти конструювання навчальної мети:

― сформувати в учнів знання (загальнотехнічні, загальнотрудові, загальновиробничі, спеціальні);

― узагальнити наступні знання....;

― навчити учнів виконувати трудові дії, прийоми, операції тощо;

― забезпечити формування знань і вмінь (загальнотрудових, загально-виробничих, спеціальних)...;

― продовжити формування наступних вмінь....;

― закріпити наступні загальнотрудові, загальновиробничі і спеціальні знання, вміння і навички....;

― сприяти формуванню і розвитку відповідних знань, умінь і навичок (загальнотрудових, загальновиробничих, спеціальних)....;

― сприяти запам’ятовуванню основної термінології технологічних процесів;

― сприяти запам’ятовуванню цифрового матеріалу як орієнтиру для розуміння кількісних характеристик об’єктів і явищ, що вивчаються;

― сприяти усвідомленню основного термінологічного матеріалу;

― сприяти формуванню уявлень про ...;

― сприяти усвідомленню суттєвих ознак понять, технологічних процесів;

― створити умови для з’ясування причинно-наслідкових зв’язків: розкрити причини ...; з’ясувати наслідки ...;

― сприяти розумінню закономірностей ...:

― створити умови для з’ясування взаємозв’язків між ...;

― сприяти розумінню залежності між ...).

 

2. Виховна

(варіанти конструювання виховної мети:

― виховувати в учнів культуру праці, бережливість, працелюбність, дбайливість, охайність та інші якості сучасного працівника;

― сприяти формуванню і розвитку моральних, трудових, естетичних, патріотичних, екологічних, економічних та інших якостей людини;

― сприяти вихованню правильного ставлення до загальнолюдських цінностей;

― сприяти формуванню та розвитку пізнавального інтересу і нахилів учнів до предмету).

 

3. Розвивальна

(варіанти конструювання розвивальної мети:

― сприяти розвитку мови учнів (збагачення і ускладнення словникового запасу, посилення виразності та відтінків);

― сприяти оволодінню основними способами мисленнєвої діяльності учнів (вчити аналізувати, виділяти головне, порівнювати, вибудовувати аналогії, узагальнювати і систематизувати, доводити та спростовувати, визначати і пояснювати поняття, ставити та вирішувати проблеми);

― сприяти розвитку сенсорної сфери учнів (розвиток окоміру, орієнтування у просторі, точності та тонкості розрізнення кольорів, форми);

― сприяти розвитку рухової сфери (оволодіння моторикою дрібних м’язів рук, розвивати рухову спритність, співрозмірність рухів, точність і координацію рухів рук);

― сприяти розвитку в учнів творчих, технічних, загальних і спеціальних здібностей;

― сприяти розвитку в учнів відповідних видів і типів сприймання, пам’яті, мислення, уваги, уяви;

― сприяти формуванню і розвитку самостійності, цілеспрямованості, організованості та інших вольових якостей учнів).

 

4. Профорієнтаційна

(варіанти конструювання профорієнтаційної мети:

― ознайомити учнів з метою, предметом, знаряддями, змістом, характером, умовами праці фахівців певної професії (спеціальності)....;

― сприяти формуванню і розвитку стійких професійних намірів (інтересів, нахилів, мотивів, ідеалів, ціннісних орієнтацій)....;

― розширяти світогляд учнів у плані формування професійного самовизначення.... ;

― узагальнити в учнів знання про сфери трудової діяльності, професії, кар’єру;

― сприяти формуванню знань та вмінь об’єктивно здійснювати самоаналіз рівня розвитку своїх професійно важливих якостей та співставляти їх з вимогами професій, сфер трудової діяльності до людини;

― розвивати уявлення про народне господарство і потребу у трудовій діяльності та професійному самовихованні, саморозвитку і самореалізації;

― виховувати повагу до людини праці).

 

ОБ’ЄКТИ ПРАЦІ: ___________________________________________

 

ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ (їх назва, умовні позначення):

 • підручник (навчальний посібник)

 • робочий зошит

 • додаткова література (словники, довідники, журнали)

 • натуральні об’єкти (машини, верстати, пристрої, інструменти, матеріали, вироби тощо, їх назва, тип, марка, позначення)

 • макети, моделі, муляжі

 • кіно-, відео- діафільми

 • мультимедійні засоби

 • плакати, таблиці

 • навчально-технологічна документація

 • технологічні карти, інструкційні карти, інструкційно-технологічні карти, інформаційні карти

 • зразки об’єктів праці

 • зразки виробів

 • матеріали для контролю знань учнів: картки-завдання, тести, кросворди тощо

 

ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ, МАТЕРІАЛИ

(їх назва, тип, сортамент, марка, кількість, групового чи індивідуального користування):

 • верстати

 • інструменти, пристосування

 • матеріали

СЛОВНИКОВА РОБОТА: ___________________________________

 

ТИП ЗАНЯТТЯ: ____________________________________________

 

 

ПЛАН ЗАНЯТТЯ

 

I.   Організаційний момент.

II.  Повторення раніше вивченого матеріалу.

III. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів.

IV. Вивчення нового навчального матеріалу.

V.  Закріплення нового навчального матеріалу.

VI. Практична робота.

VII.Заключний етап.

 

ХІД І ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ

 

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ (затрати часу в хвилинах)

 • привітання;

 • перевірка присутності учнів (за журналом, рапорт чергового, старости, письмово чи усно);

 • заповнення класного журналу;

 • перевірка підготовленості учнів до заняття (зошит, підручник, креслярське приладдя, форматні аркуші, наявність спецодягу та інше);

 • призначення чергових (вчителем, за графіком, старостою);

 • організація робочих місць (що повинно бути на столі чи верстаку);

 

ІІ. ПОВТОРЕННЯ РАНІШЕ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ (затрати часу в хвилинах)

 • аналіз домашнього завдання чи самостійної роботи, виконаної на попередньому занятті;

 • контрольні питання, завдання, задачі (їх зміст, картки і т.п.);

 • форми, методи і прийоми перевірки знань і вмінь (фронтальна, групова чи індивідуальна перевірка: письмова, усна, програмована чи змішана і т.п.).

 

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ (затрати часу в хв)

 • мотиваційне обґрунтування теми і завдань заняття.

 

ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (затрати часу в хвилинах)

 • повідомлення нової теми та її запис, конкретизація завдань заняття;

 • техніко-технологічні відомості у вигляді стислого конспекту з розкриттям їх суті, виділенням головного, того, що буде даватись під запис учнями.

 

V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ (затрати часу в хв.)

 • питання, завдання, задачі (їх зміст)

 

VІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА (назва)

 

ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ (затрати часу в хвилинах)

 

 • повідомлення назви, мети і завдань практичної роботи;

 • ознайомлення з технічними вимогами до об’єктів праці;

 • повідомлення вказівок про підготовку до роботи, організацію робочого місця, дотримання правил безпечної праці (вказати, на що особливо звернути увагу);

 • показ і пояснення прийомів та способів виконання нових операцій і трудових дій (в робочому темпі, розчленовано в повільному темпі з поясненням всіх дій і рухів);

 • пояснення і показ методів самоконтролю правильності виконання операцій, прийомів і якості роботи;

 • попередження про можливі помилки в роботі і причини браку;

 • перевірка правильності засвоєння практичних прийомів і способів виконання операцій 1-2 учнями: спочатку усно (ознайомлювальна вправа), а потім практично (пробні вправи);

 • показ зразків виробів, які будуть виготовляти учні;

 • ознайомлення з технічною документацією на ці вироби (ескізи, креслення, схеми) і технологічною (інструкційні, інформаційні та технологічні карти);

 • повідомлення про норми часу;

 • пояснення критеріїв оцінювання практичної роботи;

 • видача завдань для практичної роботи і розподіл учнів за робочими місцями та бригадами (парами).

 

САМОСТІЙНА ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ 
ТА ІНСТРУКТАЖ ВЧИТЕЛЯ
 (затрати часу)

 

1). Самостійна робота учнів:

 • зміст та час роботи учнів над кожним завданням (вправи, розробка проекту чи виготовлення виробу, за якою навчально-технологічною документацією і т.п.);

 • форми організації праці учнів (індивідуальна, групова (бригади, ланки, пари), фронтальна).

2). Інструктаж вчителя:

 • форма проведення (індивідуальна, групова);

 • цільові обходи робочих місць учнів

-   перевірка правильності організації робочого місця і початку роботи;

-   перевірка правильності виконання трудових прийомів, дій, рухів і якості виробів;

-   інструктування учнів з використання окремих операцій і завдання в цілому;

-   перевірка правильності проведення самоконтролю;

-   концентрація уваги учнів на найефективніших прийомах виконання операцій;

-   надання індивідуальної допомоги;

-   перевірка правильності дотримання технічних умов;

-   контроль за бережливим ставленням учнів до засобів праці і навчання;

-   перевірка раціонального використання навчального часу учнями;

-   постійний контроль за дотриманням учнями правил безпеки праці та виробничої санітарії.

 

ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ (затрати часу в хвилинах)

 • підведення підсумків практичної роботи;

 • відзначення кращих робіт та їх демонстрація;

 • аналіз характерних помилок і недоліків у роботі учнів;

 • з’ясування причин, які призвели до помилок;

 • повторне пояснення вчителем способів усунення помилок.

 

VІІ. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП УРОКУ

 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ЗАНЯТТЯ (затрати часу в хвилинах)

 • повідомлення вчителя про результати досягнення цілей заняття;

 • оцінка результатів колективної та індивідуальної праці учнів на занятті;

 • виставлення оцінок у класний журнал та у щоденники учнів;

 • повідомлення теми наступного заняття;

 • завдання учням для підготовки до наступного заняття.

 

ПРИБИРАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ МАЙСТЕРНІ ЧЕРГОВИМИ 
(затрати часу в хвилинах)

 

 

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з трудового навчання

для загальноосвітніх навчальних закладів
5 – 9 класи

Київ 2012


Навчальна програма з трудового навчання для 5 – 9 класів підготовлена робочою групою у складі:

В. К. Сидоренко, директор Навчально-наукового центру підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України (голова робочої групи);

Н. І. Боринець, доцент кафедри методики природничо-математичної освіти і технологій ІППО Київського університету ім. Б. Грінченка;

В. Д. Боровик, учитель ліцею № 100 «Поділ» м. Києва;

В. М. Гащак, методист Івано-Франківського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

Е. М. Даниліна, вчитель загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 13 м. Українськ Донецької області;

С. М. Дятленко, начальник відділу нормативного забезпечення та організаційної роботи МОНмолодьспорту України;

Р. М. Лещук, учитель спеціалізованої середньої загальноосвітньої школи I – III ступенів з поглибленим вивченням математики і фізики № 34 м. Вінниці;

Н. Б. Лосина, методист вищої категорії Інституту інноваційних технологій та змісту освіти МОНмолодьспорту України;

Т. С. Мачача, науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук;

Н. М. Павич, методист Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти;

А. І. Терещук, доцент кафедри техніко-технологічних дисциплін Уманського державного педагогічного університету ім. П. Тичини, кандидат педагогічних наук;

І. Ю. Ходзицька, вчитель загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 243 м. Києва;

В. В. Юрженко, доцент кафедри загальнотехнічних дисциплін Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Головною метою трудового навчання є формування технологічно освіченої особистості, підготовленої до самостійного життя і активної перетворювальної діяльності в умовах сучасного високотехнологічного, інформаційного суспільства для реалізації творчого потенціалу учнів.

Зміст предмета має чітко виражену прикладну спрямованість і реалізується переважно шляхом застосування практичних методів і форм організації занять.

Завданнями трудового навчання є:

 1. формування цілісного уявлення про матеріальне виробництво, роль техніки, проектування і технологій у розвитку суспільства;

 2. набуття учнями досвіду провадження технологічної діяльності, партнерської взаємодії і ціннісних ставлень до трудових традицій;

 3. формування технологічних умінь і навичок учнів;

 4. ознайомлення учнів із виробничим середовищем, традиційними, сучасними і перспективними технологіями обробки матеріалів, декоративно-ужитковим мистецтвом;

 5. формування здатності розвивати надбання рідної культури з використанням засобів декоративно-ужиткового мистецтва;

 6. сприяння усвідомленню учнями значущості ролі технологій як практичного втілення наукових знань;

 7. реалізація здібностей та інтересів учнів у сфері проектно-технологічної діяльності та технічної творчості;

 8. прилучення учнів до надбань української культури через практичне вивчення традиційних ремесел та різних видів декоративно-ужиткового мистецтва;

 9. створення умов для самореалізації та професійного самовизначення кожного учня;

 10. оволодіння вміннями оцінювати власні результати предметно-перетворювальної діяльності та рівня сформованості ключових і предметних компетентностей.

Навчальна програма з трудового навчання для 5 – 9 класів розроблена відповідно до вимог Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1392 від 23 листопада 2011 р. та Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 № 409, відповідно до яких на вивчення трудового навчання в усіх загальноосвітніх навчальних закладах відводиться у 5 – 6 класах 2 год на тиждень, у 7 – 9 класах 1 год на тиждень.

Програма характеризується спрямованістю на реалізацію принципу варіативності, який передбачає планування навчального матеріалу відповідно до матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, віково-статевих особливостей учнів та їхніх інтересів.

Навчальна програма забезпечує:

 • безперервність, єдність і наступність між початковою та старшою школою;

 • розвивальний характер і прикладну спрямованість навчального процесу;

 • формування технічно та технологічно грамотної особистості.

Трудове навчання у 5 – 9 класах базується на практичній діяльності учнів. На кожному уроці має бути практична робота. Її зміст визначається вчителем самостійно залежно від теми уроку та виду робіт, що виконуватимуться під час уроку. Засвоєння теоретичного матеріалу доцільно проводити під час практичних робіт, не витрачаючи на це окремого навчального часу. Однак, не виключається можливість проведення уроків засвоєння нових знань, під час яких учитель може розкрити навчальний матеріал усього модуля, або його окремої частини. Такі уроки в навчальному процесі можуть бути поодинокими.

Під час роботи у навчальній майстерні на кожному уроці треба звертати увагу на дотримання учнями правил безпечної роботи, виробничої санітарії й особистої гігієни, навчати їх тільки безпечних прийомів роботи, ознайомлювати із заходами попередження травматизму.

Навчальна програма містить обов’язкову для вивчення складову та варіативну складову.

Результатом діяльності учнів при вивченні кожного блока обов’язкової для вивчення складової програми модуля має бути виріб, а будь-якого варіативного модуля – проект.

Резерв часу, передбачений програмою, вчитель може використати на підсилення окремих складових навчальної програми на свій вибір.
Обов’язкова для вивчення складова

Обов’язкова для вивчення складова обирається школою із запропонованих блоків залежно від умов поділу на групи хлопців і дівчат, кадрового забезпечення та інтересів учнів.


5 клас

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП

Блок 2. Технологія виготовлення виробів з аплікацією

6 клас

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту

Блок 2. Технологія виготовлення вишитих виробів

7 клас

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із деревини

Блок 2. Технологія виготовлення виробів в’язаних гачком

8 клас

Блок 1. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату та листового металу

Блок 2. Технологія виготовлення швейних виробів

Блок 3. Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення

9 клас

Блок 1. Технологія виготовлення комплексного виробу

Блок 2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями

Блок 3. Технологія використання та ремонту

побутових електроприладів


Кожен блок обов’язкової для вивчення складової містить чотири розділи:

 Основи матеріалознавства.

 Технологія виготовлення виробів.

 Основи техніки, технологій і проектування.

 Технологія побутової діяльності.

Під час вивчення розділу «Основи матеріалознавства» учні ознайомляться з тими матеріалами та їх властивостями, які будуть використовувати в роботі під час освоєння обраного блоку.

Розділ «Технологія виготовлення виробів» є основним у кожному блоці. Під час його вивчення учні ознайомлюються з послідовністю виготовлення виробу, операціями, інструментами, пристосуваннями, які при цьому застосовуються, виготовляють виріб.

Розділ «Основи техніки, технологій і проектування» ознайомлює учнів із технікою, механізмами, машинами, сучасними технологіями та процесами.

В цьому розділі також передбачено вивчення основ проектної діяльності, яка буде впроваджуватися при вивченні варіативних модулів. Вивчення теми «Основи проектної діяльності» можливе за двома варіантами: 1) останньою темою обов’язкової для вивчення складової, після якої відразу планується вивчення варіативних модулів; 2) під час освоєння варіативних модулів.

Для набуття учнями корисних навичок під час навчального процесу програмою передбачено розділ «Технологія побутової діяльності». Особливість цього розділу полягає в тому, що кожна його тема може вивчатися в будь-який час не порушуючи при цьому календарний план. Це може бути після закінчення розділу, блоку чи модуля; перед закінченням чи на початку четверті, семестру, навчального року; у випадках, коли учні з тих чи інших причин (багато відсутніх, непідготовлені до уроку, релігійні чи шкільні свята тощо) не можуть виконати заплановану роботу.

Порядок вивчення розділів і тем обов’язкової для вивчення складової визначено навчальною програмою.
Варіативна складова

Освоєння варіативних модулів здійснюється на основі проектно-технологічної діяльності. Варіативні модулі обираються залежно від матеріально-технічного та кадрового забезпечення навчального процесу, бажання учнів, регіональних традицій. Варіативні модулі розроблено окремо для 5 – 6 класів та 7 – 9 класів. Освоєння варіативних модулів відбувається за окремо розробленими програмами до них. У 5 – 6 класах вивчається по 2 варіативні модулі на кожен з яких відводиться 20 год, у 7 – 9 класах вивчається по 1 варіативному модулю, кожен в обсязі 16 год.

Будь-який варіативний модуль для 5 – 6 класів можна обрати лише один раз у 5 чи 6 класі. Так само, будь-який варіативний модуль для 7 – 9 класів можна обрати лише один раз у 7, 8 чи 9 класі.

Вся проектна документація (зображення виробу, розрахунок матеріалів, послідовність виготовлення тощо) учнями 5 – 8 класів виконується в робочих зошитах. При виконанні проектів у 9 класі учні мають зібрати матеріали (зображення виробу, зображення виробів-аналогів з їх аналізом, вибір та розрахунок матеріалів, відповідний план реалізації проекту тощо) у проектну папку.
Перелік варіативних модулів для 5  6 класів

Технологія виготовлення народної ляльки.

Технологія виготовлення м’якої іграшки.

Технологія виготовлення виробів, оздоблених аплікацією.

Технологія виготовлення вишитих виробів.

Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).

Технологія ремонту та оздоблення одягу.

Технологія приготування страв.

Технологія плетіння з бісеру.

Технологія виготовлення виробів із бісеру на дротяній основі.

Технологія писанкарства.

Технологія виконання електротехнічних робіт.

Технологія оздоблення виробів художнім випалюванням.

Технологія виготовлення виробів із тонкого листового металу та дроту.

Технологія виконання аплікації із природних матеріалів.

Технологія виготовлення дерев’яної іграшки.

Технологія виготовлення виробів із деревини та деревних матеріалів ( способом ажурного випилювання).

Технологія виготовлення сувенірів із деревних матеріалів.

Технологія виготовлення виробів способом металопластики.

Технологія виготовлення макетів споруд із деревини та деревних матеріалів.

Технологія вирощування рослин (квітів) та догляд за ними.

Технологія догляду за тваринами.
Перелік варіативних модулів для 7  9 класів

Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком.

Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями.

Технологія виготовлення швейних виробів (машинним способом).

Технологія оздоблення одягу.
Технологія виготовлення виробів у техніці «макраме».
Технологія оздоблення виробів мережками.
Технологія оздоблення виробів гладьовими швами.

Технологія оздоблення виробів українською народною вишивкою.

Технологія виготовлення виробів, вишитих бісером.

Технологія вирощування рослин та догляд за ними.
Технологія природного землеробства.
Технологія заготівлі та зберігання продуктів.

Технологія приготування страв. Традиції української національної кухні.

Технологія плетіння виробів із лози.

Технологія плетіння виробів із соломи.

Технологія виготовлення виробів із шкіри.

Технологія виконання електротехнічних робіт.
Технологія оздоблення виробів із деревини різьбленням.
Технологія оздоблення виробів інтарсією, інкрустацією.
Технологія оздоблення виробів із деревини мозаїкою.
Технологія виготовлення виробів із деревини (з використанням ручних способів обробки).
Технологія виготовлення виробів із деревини (способом токарної обробки).

Технологія виготовлення виробів із сортового прокату (з використанням ручних способів обробки).
Технологія виготовлення виробів із металу (способом токарної обробки).

СХЕМА РОЗПОДІЛУ НАВЧАЛЬНОГО МАТЕРІАЛУ


5 клас

Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (26 год)

 1. Технологія виготовлення виробів із фанери та ДВП (26 год)

2. Технологія виготовлення виробів з аплікацією (26 год)

Варіативна складова. Два модулі (40 год)

Варіативний модуль 1 (20 год)

Варіативний модуль 2 (20 год)

Резерв часу (4 год)

6 клас

Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (26 год)

1. Технологія виготовлення виробів із тонколистового металу та дроту (26 год)

2. Технологія виготовлення вишитих виробів (26 год)

Варіативна складова. Два модулі (40 год)

Варіативний модуль 1 (20 год)

Варіативний модуль 2 (20 год)

Резерв часу (4 год)

7 клас

Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (16 год)

1. Технологія виготовлення виробів із деревини (16 год)

2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних гачком (16 год)

Варіативна складова. Один модуль (16 год)

Варіативний модуль (16 год)

Резерв часу (3 год)

8 клас

Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (16 год)

1. Технологія виготовлення виробів із сортового прокату та листового металу (16 год)

2. Технологія виготовлення швейних виробів (16 год)

3. Технологія виготовлення виробів інтер’єрного призначення (16 год)

Варіативна складова. Один модуль (16 год)

Варіативний модуль (16 год)

Резерв часу (3 год)

9 клас

Обов’язкова для вивчення складова. Обирається один блок (16 год)

1. Технологія виготовлення комплексного виробу

(16 год)

2. Технологія виготовлення виробів, в’язаних спицями
(16 год)

3. Технологія використання та ремонту побутових електроприладів (16 год)

Варіативна складова. Один модуль (16 год)

Варіативний модуль (16 год)

Резерв часу (3 год)

5 клас
Блок 1. Технологія виготовлення виробів

із фанери та ДВП
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Схожі:

План-конспект заняття з трудового навчання

План проведення тижня трудового навчання
Виставка найкращих робіт, виготовлених на уроках трудового навчання й у позакласний час учнями 5-11 кл
Класифікація проектів з трудового навчання
Навчальні проекти, що виконуються школярами на уроках трудового навчання, можна класифікувати за такими ознаками
Методичні рекомендації до вивчення трудового навчання у загальноосвітніх...
Викладання трудового навчання в загальноосвітніх закладах здійснюється відповідно до таких нормативних документів
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ...

План Застосування інтерактивних технологій на уроках трудового навчання...
Уроки трудового навчання як основа гармонійного розвитку особистості
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, креслення та предмету «Технології»
Викладання трудового навчання в загальноосвітніх закладах області здійснюватиметься відповідно до таких нормативних документів
Методичні рекомендації розроблено на допомогу студентам денної та...
Вчитель трудового навчання і основ декоративно-ужиткового мистецтва; Вчитель трудового навчання і основ дизайну
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологій) та креслення
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання передбачено
16 годин кожен. Їх вивчення відбувається за окремо розробленими програмами....
Особливістю сучасного уроку трудового навчання є навчання учнів не лише конкретним трудовим операціям але й підготовка їх до життя,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка