План-конспект заняття з трудового навчання


Скачати 88.22 Kb.
НазваПлан-конспект заняття з трудового навчання
Дата12.11.2013
Розмір88.22 Kb.
ТипПлан-конспект
bibl.com.ua > Інформатика > План-конспект
Алгоритм складання плану-конспекту заняття З трудового навчання
План-конспект заняття з трудового навчання студента ____________________________

(П.І.Б. студента)
Дата______________________ Клас_________________________
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: ___________________________________________________________________
ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ (зміст записується відповідно до діючої програми трудового навчання для 5-9 класів):

1. Теоретичні відомості ________________________________________________________________

2. Практична робота ________________________________________________________________
МЕТА ЗАНЯТТЯ:

1. Навчальна ________________________________________________________________________

(варіанти конструювання навчальної мети:

― сформувати в учнів знання (загальнотехнічні, загальнотрудові, загальновиробничі, спеціальні);

― узагальнити наступні знання....;

― навчити учнів виконувати трудові дії, прийоми, операції тощо;

― забезпечити формування знань і вмінь (загальнотрудових, загально-виробничих, спеціальних)...;

― продовжити формування наступних вмінь....;

― закріпити наступні загальнотрудові, загальновиробничі і спеціальні знання, вміння і навички....;

― сприяти формуванню і розвитку відповідних знань, умінь і навичок (загальнотрудових, загальновиробничих, спеціальних)....;

― сприяти запам’ятовуванню основної термінології технологічних процесів;

― сприяти запам’ятовуванню цифрового матеріалу як орієнтиру для розуміння кількісних характеристик об’єктів і явищ, що вивчаються;

― сприяти усвідомленню основного термінологічного матеріалу;

― сприяти формуванню уявлень про ...;

― сприяти усвідомленню суттєвих ознак понять, технологічних процесів;

― створити умови для з’ясування причинно-наслідкових зв’язків:

     • розкрити причини ...;

     • з’ясувати наслідки ...;

― сприяти розумінню закономірностей ...:

     • створити умови для з’ясування взаємозв’язків між ...;

     • сприяти розумінню залежності між ...).

2. Виховна __________________________________________________________________________

(варіанти конструювання виховної мети:

― виховувати в учнів культуру праці, бережливість, працелюбність, дбайливість, охайність та інші якості сучасного працівника;

― сприяти формуванню і розвитку моральних, трудових, естетичних, патріотичних, екологічних, економічних та інших якостей людини;

― сприяти вихованню правильного ставлення до загальнолюдських цінностей;

― сприяти формуванню та розвитку пізнавального інтересу і нахилів учнів до предмету).

3. Розвивальна _______________________________________________________________________

(варіанти конструювання розвивальної мети:

― сприяти розвитку мови учнів (збагачення і ускладнення словникового запасу, посилення виразності та відтінків);

― сприяти оволодінню основними способами мисленнєвої діяльності учнів (вчити аналізувати, виділяти головне, порівнювати, вибудовувати аналогії, узагальнювати і систематизувати, доводити та спростовувати, визначати і пояснювати поняття, ставити та вирішувати проблеми);

― сприяти розвитку сенсорної сфери учнів (розвиток окоміру, орієнтування у просторі, точності та тонкості розрізнення кольорів, форми);

― сприяти розвитку рухової сфери (оволодіння моторикою дрібних м’язів рук, розвивати рухову спритність, співрозмірність рухів, точність і координацію рухів рук);

― сприяти розвитку в учнів творчих, технічних, загальних і спеціальних здібностей;

― сприяти розвитку в учнів відповідних видів і типів сприймання, пам’яті, мислення, уваги, уяви;

― сприяти формуванню і розвитку самостійності, цілеспрямованості, організованості та інших вольових якостей учнів).

4. Профорієнтаційна _________________________________________________________________

(варіанти конструювання профорієнтаційної мети:

― ознайомити учнів з метою, предметом, знаряддями, змістом, характером, умовами праці фахівців певної професії (спеціальності)....;

― сприяти формуванню і розвитку стійких професійних намірів (інтересів, нахилів, мотивів, ідеалів, ціннісних орієнтацій)....;

― розширяти світогляд учнів у плані формування професійного самовизначення.... ;

― узагальнити в учнів знання про сфери трудової діяльності, професії, кар’єру;

― сприяти формуванню знань та вмінь об’єктивно здійснювати самоаналіз рівня розвитку своїх професійно важливих якостей та співставляти їх з вимогами професій, сфер трудової діяльності до людини;

― розвивати уявлення про народне господарство і потребу у трудовій діяльності та професійному самовихованні, саморозвитку і самореалізації;

― виховувати повагу до людини праці).
ОБ’ЄКТИ ПРАЦІ: ______________________________________________________________________
ДИДАКТИЧНІ ЗАСОБИ (їх назва, умовні позначення):

  • підручник (навчальний посібник): _____________________________________________________

  • робочий зошит;

  • додаткова література (словники, довідники, журнали): ___________________________________

  • натуральні об’єкти (машини, верстати, пристрої, інструменти, матеріали, вироби тощо, їх назва, тип, марка, позначення): _____________________________________________________________

  • макети, моделі, муляжі: ______________________________________________________________

  • кіно-, відео- діафільми: ______________________________________________________________

  • мультимедійні засоби: _____________________________________________________________

  • плакати: _________________________________________________________________________

  • таблиці: __________________________________________________________________________

  • навчально-технологічна документація (НТД):

 • технологічні карти (ТК): __________________________________________________________

 • інструкційні карти (ІК): ___________________________________________________________

 • інструкційно-технологічні карти (ІТК): _______________________________________________

 • інформаційні карти (ІФК): ________________________________________________________

  • зразки об’єктів праці: ______________________________________________________________

  • зразки повузлової обробки виробів: __________________________________________________

  • матеріали для контролю знань учнів:

 • картки-завдання: __________________________________________________________________

 • тести: __________________________________________________________________________

 • кросворди, шаради, доміно тощо: ___________________________________________________


ОБЛАДНАННЯ, ІНСТРУМЕНТИ, МАТЕРІАЛИ (їх назва, тип, сортамент, марка, кількість, групового чи індивідуального користування):

  • кабінет (майстерня) трудового навчання: _____________________________________________

  • верстати, машини: ________________________________________________________________

  • інструменти, пристосування: ________________________________________________________

  • матеріали: ________________________________________________________________________


ТРУДОВІ ДІЇ, ПРИЙОМИ ТА ОПЕРАЦІЇ: ________________________________________________
МЕТОДИ НАВЧАННЯ (як вчителя так і учнів): ____________________________________________
ФОРМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ: _____________________________
СЛОВНИКОВА РОБОТА: _____________________________________________________________
Тип ЗАНЯТТЯ: _____________________________________________________________________
Кількість учнів у класі: __________________________________________________________
ПЛАН ЗАНЯТТЯ

I. Організаційний момент. _______________________________________хв.

II. Повторення раніше вивченого матеріалу. _________________________хв.

III. Мотивація навчально-трудової діяльності учнів. ___________________хв.

IV. Вивчення нового навчального матеріалу. _________________________хв.

V. Закріплення нового навчального матеріалу. _______________________хв.

VI. Практична робота.

VI.1.Вступний інструктаж. ____________________________________хв.

VI.2.Самостійна практична робота учнів та інструктаж вчителя. _____хв.

VI.3.Заключний інструктаж. ___________________________________хв.

VII. Прибирання робочих місць і приміщення майстерні черговими.

VIII. Підведення вчителем підсумків заняття. __________________________хв.
ХІД І ЗМІСТ ЗАНЯТТЯ
І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ________(затрати часу в хвилинах):

 1. введення учнів в майстерню (яким чином, до дзвоника чи після, у спецодязі чи ні і т.п.); привітання;

 2. перевірка присутності учнів (за журналом, рапорт чергового, старости, письмово чи усно); заповнення вчителем класного журналу;

 3. перевірка підготовленості учнів до заняття (зошит, підручник, креслярське приладдя, форматні аркуші, наявність спецодягу та інше);

 4. призначення чергових (вчителем, за графіком, старостою);

 5. організація робочих місць (що повинно бути на столі чи верстаку);

 6. ознайомлення учнів з планом заняття.


ІІ. ПОВТОРЕННЯ РАНІШЕ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ__________(затрати часу в хвилинах):

 1. аналіз домашнього завдання чи самостійної роботи, виконаної на попередньому занятті (зміст і методика проведення);

 2. контрольні питання, завдання, задачі (їх зміст, картки і т.п.);

 3. форми, методи і прийоми перевірки знань і вмінь (фронтальна, групова чи індивідуальна перевірка: письмова, усна, програмована чи змішана і т.п.);

 4. прізвища учнів, призначених для опитування;

 5. критерії оцінки знань і вмінь учнів з попередньої теми.


ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ учнів _______(затрати часу в хвилинах):

1) коротке мотиваційне обґрунтування теми і завдань заняття (зміст, методи, засоби).
ІV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ_______(затрати часу в хвилинах):

 1. повідомлення (усно чи письмово) нової теми та її запис, конкретизація завдань заняття;

 2. техніко-технологічні відомості у вигляді стислого конспекту з розкриттям їх суті, виділенням головного, того, що буде даватись під запис і обов’язковою вказівкою методів і прийомів навчання, виховання, розвитку і профорієнтації учнів (повинно бути вказано на досягнення всіх цілей заняття з використанням різноманітних методів і прийомів).


V. ЗАКРІПЛЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ______(затрати часу в хвилинах):

 1. питання, завдання і задачі (їх зміст);

 2. методи і прийоми закріплення нових знань і вмінь.


VІ. ПРАКТИЧНА РОБОТА (назва): _____________________
VІ.1. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ________(затрати часу в хвилинах):

 1. повідомлення назви, мети і завдань практичної роботи;

 2. ознайомлення з технічними вимогами до об’єктів праці (зразків);

 3. повідомлення вказівок про підготовку до роботи, організацію робочого місця, дотримання правил безпечної праці (вказати, на що особливо звернути увагу);

 4. показ і пояснення прийомів та способів виконання нових операцій і трудових дій (в робочому темпі, розчленовано в повільному темпі з поясненням всіх дій і рухів, знову в робочому темпі);

 5. пояснення і показ методів самоконтролю правильності виконання операцій, прийомів і якості роботи;

 6. попередження про причини браку і можливі помилки в роботі;

 7. перевірка правильності засвоєння практичних прийомів і способів виконання операцій 1-2 учнями: спочатку усно (ознайомлювальна вправа), а потім практично (пробні вправи);

 8. показ зразків виробів, які будуть виготовляти учні;

 9. ознайомлення з технічною (ескізи, креслення, схеми) і технологічною (інструкційні, інформаційні та технологічні карти) документацією на ці вироби;

 10. повідомлення про норми часу і норми виробітку;

 11. пояснення критеріїв оцінювання практичної роботи;

 12. видача завдань для практичної роботи і розподіл учнів за робочими місцями та бригадами (ланками, парами).


VІ.2. САМОСТІЙНА ПРАКТИЧНА РОБОТА УЧНІВ ТА ІНСТРУКТАЖ ВЧИТЕЛЯ____(затрати часу в хвилинах):

А. Самостійна робота учнів:

 1. зміст та час роботи учнів над кожним завданням (вправи, розробка проекту чи виготовлення виробу, за якою навчально-технологічною документацією і т.п.);

 2. форми організації праці учнів (індивідуальна, групова (бригади, ланки, пари), фронтальна).

Б. Інструктаж вчителя:

 1. форма проведення (індивідуальна, групова);

 2. зміст цільових обходів робочих місць учнів:

1-й обхід: перевірка правильності організації робочого місця і початку роботи;

2-й обхід: перевірка правильності виконання трудових прийомів, дій, рухів і якості виробів; інструктування учнів з використання окремих операцій і завдання в цілому;

3-й обхід: перевірка правильності проведення самоконтролю; концентрація уваги учнів на найефективніших прийомах виконання операцій; надання допомоги слчи підготовленим до виконання завдання учням;

4-й обхід: перевірка правильності дотримання технічних умов; контроль за бережливим ставленням учнів до засобів праці і навчання; перевірка раціонального використання навчального часу учнями;

Постійна перевірка виконання учнями правил безпеки праці та виробничої санітарії;

 1. прийняття і попередня оцінка робіт учнів.


VІ.3. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ______(затрати часу в хвилинах):

 1. підведення підсумків практичної роботи;

 2. відзначення кращих робіт та їх демонстрація;

 3. аналіз найхарактерніших помилок і недоліків у роботі учнів; з’ясування причин, які призвели до помилок;

 4. повторне пояснення вчителем способів усунення помилок.


VІІ. ПРИБИРАННЯ РОБОЧИХ МІСЦЬ УЧНІМИ І ПРИМІЩЕННЯ МАЙСТЕРНІ ЧЕРГОВИМИ.
VІІІ. Підведення вчителем підсумків ЗАНЯТТЯ: ____(затрати часу в хвилинах):

 1. повідомлення вчителя про досягнення цілей заняття;

 2. об’єктивна оцінка результатів колективної та індивідуальної праці учнів на занятті; виставлення оцінок у класний журнал та у щоденники учнів;

 3. повідомлення теми наступного заняття;

 4. завдання учням для підготовки до наступного заняття.

Схожі:

План-конспект заняття з трудового навчання студента
Теоретичні відомості: Визначення завдань проекту. Міні маркетингові дослідження. Пошук інформації, її аналіз відповідно до поставлених...
План-конспект заняття з трудового навчання студента
Теоретичні відомості: Вибір конструкційних матеріалів: тканина, пряжа, шнур, нитки, деревина, метал, пластмаса, шкіра, глина, камінь...
План проведення тижня трудового навчання
Виставка найкращих робіт, виготовлених на уроках трудового навчання й у позакласний час учнями 5-11 кл
План-конспект з трудового навчання. Тема заняття: Види поясних виробів
Теоретичні відомості: Види поясних виробів. Художнє конструювання. Технічне конструювання. Основні типи креслярських ліній. Розміри...
План Застосування інтерактивних технологій на уроках трудового навчання...
Уроки трудового навчання як основа гармонійного розвитку особистості
План-конспект з трудового навчання. Тема заняття: Виготовлення виробу
Теоретичні відомості: Добір матеріалів для виготовлення виробу, визначення їх кількості. Добір гачків. Послідовність виготовлення...
План-конспект уроку трудового навчання Т
Тема уроку. Пошук аналогів існуючих виробів та зображень для випалювання, їх аналіз
Заняття з трудового навчання

Класифікація проектів з трудового навчання
Навчальні проекти, що виконуються школярами на уроках трудового навчання, можна класифікувати за такими ознаками
Методичні рекомендації до вивчення трудового навчання у загальноосвітніх...
Викладання трудового навчання в загальноосвітніх закладах здійснюється відповідно до таких нормативних документів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка