ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ


Скачати 93.82 Kb.
НазваШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Дата12.11.2013
Розмір93.82 Kb.
ТипУрок
bibl.com.ua > Культура > Урок
Андрій Миколаєнко
ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ ТА ТРУДОВОГО ВИХОВАННЯ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ
Перебудова всіх сфер життя нашого суспільства, активізація людського фактора в розв’язанні соціально-економічних проблем підвищують вимоги до учасника суспільного виробництва. У цих умовах школа повинна готувати відповідального, дисциплінованого, і разом з тим, ініціативного, творчо думаючого і працюючого фахівця. Важливе місце тут належить трудовому навчанню учнів. Зміст трудового навчання, трудової практики має бути спрямований на виконання таких завдань: формування працьовитості, культури, відповідальне ставлення до праці, бережливе ставлення до природи; формування техніко-технологічних та економічних знань, практичних вмінь та навичок, необхідних для продуктивної праці та оволодіння певною професією; розширення світогляду учнів і розвиток їх творчих здібностей на основі взаємозв’язку трудового навчання з основами наук; активно ознайомлювати їх з масовими робітничими професіями, виховувати потребу в праці та формувати стійкі професійні інтереси і наміри.

Основною потребою є зміна та вдосконалення форм організації навчально-виховного процесу.

Трудове виховання – процес залучення школярів до різноманітних педагогічно організованих видів суспільно корисної праці із метою передавання їм певного виробничого досвіду, розвитку в них творчого практичного мислення, працьовитості й свідомості людини праці [5, с. 278]

Людина розвивається духовно й фізично тільки в праці. Без праці вона деградує. Будь-які спроби уникнути продуктивної праці призводять до негараздів і для особистості, і для суспільства. З цього приводу К. Ушинський писав: «Якби люди винайшли філософський камінь, то біда була б ще невелика: золото перестало б бути монетою. Але якби вони знайшли казковий мішок, з якого вискакує все, чого душа забажає, або винайшли машину, яка цілком заміняє всяку працю людини, то самий розвиток людства припинився: розбещеність і дикість полонила б суспільство» [4, с. 278]

У процесі фізичної роботи в учнів розвивається мускулатура різних частин тіла, зграбність, кординація та точність рухів, витривалість, сила, уважність. Робота сприяє їх розумовому розвитку. Діти, зайняті різними видами праці, винахідливіші, кмітливіші, вони стикаються з різними знаряддями праці, різноманітними інструментами, матеріалами, дізнаються про їх призначення, збагачують свій словниковий запас. Участь учнів у трудовому процесі позитивно впливає на їх поведінку та дисципліну.

Важливим аспектом психологічної підготовки підростаючого покоління до праці є формування у нього почуття самовідповідальності. О. Вишневський стверджував, що почуття самовідповідальності сприяє розвитку в характері людини таких необхідних для життя і діяльності рис, як підприємливість, творчість, ініціативність. Коли ці риси «стають характерними для більшості людей, то суспільство має шанс досягнути господарського успіху і добробуту» [1, с. 279]

Трудове вихованння учнів здійснюється в усіх видах праці, передусім у навчальній праці [5, с. 279] К. Ушинський наголошував, що навчання є найважчий та найскладніший вид праці. Деяким учням найлегше попрацювати фізично, ніж розв’язати просту математичну задачу або написати диктант. Навчання формує потрібні трудові якості людини лише за умови, що воно має істотні ознаки праці: свідому постановку мети, осмислення конкретним індивідумом своєї ролі в досягненні поставлених завдань, напруження розумових сил, подолання труднощів і перешкод, самоконтроль. Для цього необхідно пробудити в учнів бажання вчитися, розвинути в них пізнавальні інтереси й дати їм можливість пізнати радість успіху в навчанні. Складність розв’язання цього завдання в тому, що школярі не завжди відразу бачать результати навчальної праці [5, с. 278].

Питання організації навчальної праці, здійснення виховання у процесі навчання розглядали різні радянські та українські педагоги-дослідники. Важливим для організації навчальної праці є самостійне здобування учнями знань, формування у них пізнавальних інтересів, інтелектуальних умінь та навичок в активній пізнавальній діяльності за допомогою різних методів і форм навчання.

Поєднання навчання з продуктивною працею – це основа трудового виховання, важливий засіб гармонійного розвитку особистості.

Продуктивна праця передусім має спиратися на знання учнів з основ наук і спеціальні технічні та технологічні знання. Тому, підбираючи трудове завдання, учитель повинен дбати про те, щоб школярі могли застососувати свої знання з біології, фізики, креслення та інших предметів. Крім того, продуктивна праця має бути творчою, учні виконуючи трудові завдання, водночас вчаться самостійно розв’язувати найпростіші виробничі питання. За своїм змістом продуктивна праця повинна відповідати навчальній програмі, включати трудові операції, які нею передбачені. Важливо, щоб продуктивна праця ознайомила учнів з виробництвом, щоб устаткування, інструменти, технологія, прийоми роботи, організація праці на уроці чи під час навчально- виробничої практики, відповідали тим, що є на сучасних промислових підприємствах. Звичайно, така вимога стосується насамперед старших класів. В середніх і молодших класах треба в першу чергу дбати про те, щоб умови трудового навчання і виховання відповідали віковим особливостям учнів, щоб вони сприяли формуванню правильних уявлень дітей про основи виробництва [3, с. 6].

В сучасній школі виховний та навчальний процес органічно поєднується в єдине ціле, це характерно для всіх навчальних предметів. Водночас слід підкреслити, що трудове навчання знаходиться з цієї точки зору в особливому становищі, оскільки його зміст, застосовані форми та методи організації навчальної роботи найчастіше не просто враховують завдання трудового виховання, а визначаються ними. Трудове навчання тісно пов’язується з позакласною та позашкільною роботою по вивченню основ виробництва. Така робота проводиться в різноманітних гуртках, які створюються при школах, БДЮТах. Слід відзначити, що зміст трудового навчання у загальноосвітній школі в цілому конкретизується, виходячи з єдиних навчально-виховних завдань, внаслідок чого забезпечується наступність між окремими його етапами. До таких завдань насамперед відносяться: поєднання навчання з продуктивною працею, політехнічна освіта, трудове виховання, профорієнтаційна робота [3, с. 13].

В загальноосвітній школі склалася і постійно вдосконалюється система трудової підготовки школярів, до якої входять такі основні компоненти, які виділив у своїх працях Крючков А.Ф. [2]:

- уроки з трудового навчання;

- продуктивна та суспільно корисна праця в позаурочний час та в канікулярний період;

- праця щодо самообслуговування;

- заняття з технічної творчості й сільськогосподарського дослідництва;

- профорієнтаційна робота

Трудове навчання має величезне виховне значення і покликане формувати український світогляд та психологічну готовність учнів до праці. Від того, наскільки правильно усвідомлюються завдання трудового навчання й наскільки глибоко вони розв’язуються, значною мірою залежить вирішення проблеми поєднання навчання з продуктивною працею.

Розглянемо деякі можливі шляхи підвищення ефективності навчання на уроках трудового навчанні [6, с.48-49]:

1. Навчальний матеріал слід викладати в певній системі і послідовності. Він повинен базуватися на вже вивченому матеріалі, бути доступним, відповідати конкретній темі уроку і одночасно направляти учнів на вирішення більш складніших, ніж раніше, питань.

При вивченні спеціальної технології необхідно спиратись на знання учнів з інших дисциплін. Так з технології обробки деревини і волокнистих матеріалів потрібні спеціальні знання із курсу ботаніки про структуру волокон і їх фізико-механічні властивості, а для складання кінематичних схем механізмів потрібні знання з курсів фізики та креслення.

2. Важливу роль у вихованні відіграють: слух, дотик, так як образ того чи іншого предмета виникає на основі певних відчуттів. У зв’язку з цим необхідно дотримуватись високих вимог до оформлення виробів, використовуваних наочних посібників, а також до культури праці.

3. Вироблення практичних умінь та навичок повинна спиратись на отримані теоретичні знання і досить повне вивчення соціальної технології.

4. Велике значення у трудовому навчанні відіграє розвиток художнього смаку учнів, їх схильності до засвоєння певної інформації.

5. Спостерігаючи за працею вчителів, можна прийти до висновку, що для підвищення ефективності уроків трудового навчання їх слід будувати за такою схемою: повідомлення інформації, практичне закріплення її учнями і вироблення трудових вмінь, контроль засвоєння нового матеріалу та правильності трудових вмінь. У даному випадку робота приймає певну ритмічність, продуктивність праці учнів зростає.

У процесі навчання можна побачити, які великі можливості для виховання відкриваються на кожному уроці, у вихованні не має дрібниць. Якщо навчити учнів правильно організувати своє робоче місце, підтримувати його в чистоті та порядку, піклуватися про справний стан інструментів і тим самим ми закладаємо основи таких якостей характеру, як воля, дисциплінованість, відповідальність та інші. Якщо вести мову про підвищення ефективності процесу виховання на уроках трудового навчання, то слід сказати, що і тут особистість вчителя і його здатність знайти необхідне вирішення існуючої проблеми, є провідними. Надзвичайно великого значення для трудового виховання набуває усвідомлення учнями важливості праці, яку вони виконують. Старанність дітей, прагнення виконати трудове завдання краще і швидше визначаються тим, наскільки їх робота потрібна, суспільно корисна. Звідси зрозуміло, що важко чекати помітного виховного ефекту від виготовлення непотрібних речей, штучних моделей. Кращі вчителі, як правило, обирають тільки об’єкти роботи, які знаходять практичне застосування. Для цього ще до початку навчального року збираються замовлення від шкільних кабінетів, від господарської частини школи. Це дає змогу спланувати послідовність роботи над об’єктами у відповідності із змістом навчальної програми [3, с. 14].

Важливе місце в системі заходів, спрямованих на підвищення престижу робітничих професій, має займати трудове виховання.

Одним із основних резервів підвищення продуктивності праці стали нині винахідництво та раціоналізаторство. Ось чому виховувати творче ставлення до праці необхідно, починаючи із молодших класів. Як свідчить досвід, з цією метою вчителі залучають дітей до розв’яання технічних задач, до проведення дослідної роботи на пришкільних ділянках [3, с. 15].

Важливим засобом трудового виховання учнів є організація колективної праці. Було доведено, що можна значно підвищити виховний рівень трудового навчання, якщо поставити учнів в умови, при яких успіхи кожного залежать від того, як працюють його товариші. Для цього, наприклад, процес виготовлення виробу поділяється на окремі етапи, виконання яких доручається різним учням. У такому разі підвищується їх відповідальність. Якщо на останньому етапі роботи буде зіпсований виріб – пропаде праця не лише того, хто виготовляв виріб на даному етапі, а й його попередників. Спостереження показують, що при розподілі праці активність учнів значно підвищується, вони вболівають за результати не лише власної роботи, а й своїх товаришів. При цьому зростає також роль учнівського самоврядування, колективних рішень [3, с. 16].

Ефективність трудового виховання учнів значною мірою залежить від рівня культури праці, починаючи виконувати певну роботу із підготовки робочого місця. Перед початком роботи ознайомлюють учнів із тим, як розташовуються на робочому місці інструменти і заготовки, де потрібно класти технічну документацію. При цьому на конкретних прикладах показати потрібно, що такі, здавалося б, дрібниці становлять значний резерв підвищення продуктивності праці. Тут потрібно посилатися на досвід передовиків і новаторів виробництва, але, на жаль, проаналізувавши досвід сучасних педагогів, можна сказати, що деякі вчителі майже не використовують принцип науковості. Велике значення для трудового виховання має привчання учнів до систематичного догляду за робочим місцем, яке вчитель трудового навчання ставить перед учнями і стежить за їх виконанням.

Позитивно може зарекомендувати себе захід «Чиста майстерня» - як змагання за чистоту робочих місць. Переможців змагань нагороджують перехідним кубком «Шахова королева», яка була виготовлена учнями старших класів на уроках трудового навчання.

Особливого значення і змісту набуває в умовах міжшкільних навчально-виробничих комбінатів профорієнтаційна та виховна робота [3, с. 19].

Головну роль у організації та керівництві суспільно корисною працею учнів відіграє класний керівник. Проте поряд з ним, залежно від конкретних форм цієї праці, у керівництві роботою учнів беруть інші члени педагогічного колективу.

Вчителі повинні створювати умови для технічної творчості учнів. Можливості для розвитку технічної творчості виникають, зокрема, у тих випадках, коли вони виготовляють партії однакових виробів [3, с. 23].

Критерієм трудової вихованості школярів є: висока особиста зацікавленість і продуктивність праці, відмінна якість продукції, трудова активність і творче, раціоналізаторське ставлення до процесу праці, трудова, виробнича, планова, технологічна дисципліна, працелюбність [5, с. 284].

Дана проблема не опрацьована повністю в педагогічній науковій та методичній літературі, деякі її аспекти потребують уточнення, тому я вважаю за потрібне, щоб проводилося більш детальне і повне дослідження обраного напрямку педагогічної діяльності.

ЛІТЕРАТУРА

  1. Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси.:К- с.159

  2. Крючков А.Ф. Суспільно корисна продуктивна праця. - М.: Просвещение.- 1984.- 120 с.

  3. Тхоржевський Д.О., Назимов І.М. Трудове виховання і професійна орієнтація школярів.- К.: Товариство «Знання» Української РСР.-1979.- 48 с.

  4. Ушинський К.Д. праця в її психічному й виховному значенні. Вибр. Пед. Твори: У 2-х т.-Т.І.- с.106

  5. Фіцула М.М. Педагогіка: Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних закладів освіти.-К.: Видавничий центр «Академія».- 2002.-528 с.

  6. Фридман Т.Б. Пути повышения эффективности обучения. //Школа и производство.- 1970. - №12. - С. 48-49.ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРА

Андрій Євгенович Миколаєнко - вчитель трудового навчання вищої категорії, старший вчитель Яготинської СЗОШ І-ІІІ ст. №2, Лизогубовослобідської ЗОШ І-ІІІ ст. Згурівського району Київської області, старший викладач кафедри ТМВТНК ДВНЗ «Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди»

Схожі:

План проведення тижня трудового навчання
Виставка найкращих робіт, виготовлених на уроках трудового навчання й у позакласний час учнями 5-11 кл
Класифікація проектів з трудового навчання
Навчальні проекти, що виконуються школярами на уроках трудового навчання, можна класифікувати за такими ознаками
План Застосування інтерактивних технологій на уроках трудового навчання...
Уроки трудового навчання як основа гармонійного розвитку особистості
План Основні шляхи підвищення ефективності уроку природознавства...
Резерви підвищення ефективності уроків курсу «Я і Україна» (природознавство)в 1-4 класах
«ШЛЯХИ ВИКОРИСТАННЯ РЕЛЯЦІЙНИХ БАЗ ДАНИХ НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ У СЗШ ІІІ-ГО СТУПЕНЯ»

Методичні рекомендації до вивчення трудового навчання у загальноосвітніх...
Викладання трудового навчання в загальноосвітніх закладах здійснюється відповідно до таких нормативних документів
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання, креслення та предмету «Технології»
Викладання трудового навчання в загальноосвітніх закладах області здійснюватиметься відповідно до таких нормативних документів
Методичні рекомендації розроблено на допомогу студентам денної та...
Вчитель трудового навчання і основ декоративно-ужиткового мистецтва; Вчитель трудового навчання і основ дизайну
Методичні рекомендації щодо вивчення трудового навчання (технологій) та креслення
Типовими навчальними планами для загальноосвітніх навчальних закладів на вивчення трудового навчання передбачено
ФОРМУВАННЯ ОБРАЗУ ДІЇ ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА НА УРОКАХ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
У статті розглядається формування образу дії як педагогічна проблема. Особлива увага приділяється формуванню образу дії на уроках...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка