АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ТОВ „КРИМСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ЦЕНТР


Скачати 165.47 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ТОВ „КРИМСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ЦЕНТР
Дата21.04.2013
Розмір165.47 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Свідоцтво про внесення Аудиторська фірма «АУДИТ – АВ ЛТД»

до реєстру суб'єктів аудиторської код ЄДРПОУ 23894827

діяльності № 1422 95043, Україна, АР Крим

Рішення Аудиторської Палати м.Сімферополь, вул. Київська,122А

України № 98 від 26.01.2001р. тел./факс 54-33-17

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ ТОВ „КРИМСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ ЦЕНТР»


на 31 грудня 2011р.

Висновок призначений для

учасників товариства, НКЦПФР.


м.Сімферополь 26 березня 2012р.

Аудитор: Зимненко Анатолій Іванович,

Сертифікат аудитора та вкладиш : серія № 006628, виданий 25.01.1996 р., термін дії продовжено до 25 січня 2015 р.(рішення Аудиторської палати України №209/3 від 24 грудня 2009р.)

Свідоцтво: серія АБ № 000580 від 25.09.2007 р. реєстраційний № 632 у реєстрі ДКЦПФР.

Ми провели аудиторську перевірку річної фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю „ Кримський фінансовий центр” станом на 31 грудня 2011р. (договір № 2/03 від 19 березня 2012р.; терміни проведення аудита - з 19 по 26 березня 2012р.)керуючись нормами, положеннями, рекомендаціями Цивільного кодексу України від 16.01.2003р. №435-І (що діє з 01.01.2004р.), „Податкового Кодексу України” від 02.12.2010р. №2755 – VI (зі змінами та доповненнями), Законів України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-ІV, "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996.р. № 448/96 - ВР, Закону України „Про акціонерні товариства” від 17.09.2008р. №514 – VI (зі змінами та доповненнями), „Вимогами до аудиторського висновку при розкритті інформації емітентами цінних паперів(крім емітентів облігацій місцевої позики)" від 29.09.2011р. №1360 (зі змінами та доповненнями) та вимогами Міжнародних стандартів аудиту (МСА) 700,701,705,706,720 застосовуваних в якості національних, згідно рішення Аудиторської палати України від 18.04.2003р. №122/2, Закону України "Про внесення змін в Закон України «Про аудиторську діяльність" від 14.09.2006р.№140 – V, які вимагають від аудитора дотримання етичних вимог, планування та виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.


Відповідальність за підготовку та достовірність наданої фінансової звітності у відповідності до Національних Положень (Стандартів) Бухгалтерського Обліку та вимог чинного законодавства несе управлінський персонал товариства.

Директор – Юдіна А.Ю.


Головний бухгалтер – Любецька О.В.

Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю, що до підготовки та достовірного

представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень, внаслідок шахрайства або помилки, вибір та застосування відповідної облікової політики, облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Аудитор несе відповідальність за вираження думки по зазначених фінансових звітах, на підставі аудиторської перевірки.

Аудит передбачав:

- виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів та достатніх свідчень відносно сум та їх справедливого, вірогідного розкриття у фінансовій звітності на підставі судження аудитора, яке грунтується на оцінці ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства, перекручувань, помилок;

- забезпечення обгрунтованого висновка, застосовуючи обмежений обсяг роботи та вибіркове тестування.

Виконуючи оцінку ризиків, аудитор розглядав заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю товариства.

Аудит включає також оцінку відповідності облікової політики що використовується, прийнятність облікових оцінок зроблених управлінським персоналом.

Для аудиторської перевірки надані наступні документи:

 • Головна книга за 2011р.;

 • Баланс ф. № 1 станом на 31 грудня 2011 р.;

 • Звіт про фінансові результати ф. № 2 за 2011 р.;

 • Звіт про рух грошових коштів ф. № 3 за 2011 р.;

 • Звіт про власний капітал ф. № 4 за 2011 р.;

 • Примітки до річної фінансової звітності ф. № 5 за 2011 р.

 • Розрахунок вартості чистих активів;

 • Оборотні, сальдові відомості по бухгалтерських рахунках за 2011 р.;

 • Первинні документи (вибірково, на думку аудитора).

 • Статут товариства з обмеженою відповідальністю «Кримський

фінансовий центр”;

Програма аудиту була організована по класифікації фінансової звітності:

- нематеріальні активи;

 • основні засоби;

 • довгострокові фінансові інвестиції;

 • товарно – матеріальні запаси;

 • дебіторська заборгованість;

 • поточні фінансові інвестиції;

 • грошові кошти;

 • власний капітал;

 • короткострокові зобов’язання ;

 • показники звіту про фінансові результати.

Для одержання достатніх аудиторських доказів, того, що залишки на початок 2011р. не містять істотних помилок, суттєво впливаючих на фінансову звітність перевіряємого періоду, того, що залишки на кінець 2010р. були вірно перенесені на початок 2011р., шляхом опитування, порівняння, перерахування, вибіркового дослідження, тестування залишків на бухгалтерських рахунках перевірена інформація, цифровий матеріал, покладений в основу представленої фінансової звітності, а також оцінка постійності застосування і відповідності застосовуваних принципів обліку нормативним вимогам по організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Ми вважаємо, що проведена нами аудиторська перевірка дозволяє зробити наступний:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


В основу облікової політики ТОВ «Кримський фінансовий центр» покладені вимоги Закону України "Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні" від 16.07.1999р. №996 - ХІV, розроблена на їхній основі та викладена в наказі про облікову політику (наказ № 1 від 01.01.2007р., зі змінами та доповненнями) сукупність принципів, методів, процедур, що послідовно застосовується товариством.

Облікова політика попереднього звітного періоду відповідає політиці звітного періоду (збережена послідовність), числові дані попереднього звітного періоду відповідають сумам та розкритій інформації в попередньому періоді, перегляду та коректуванню не піддавалися.

Для відображення фінансово - господарської діяльності застосовувалася система бухгалтерських рахунків відповідно до інструкції "Про застосування плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств та організацій" (наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999р. № 291 зі змінами та доповненнями).

Товариство веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна та результатів діяльності в натуральних одиницях, в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального, взаємопов’язаного їх відображення.

Бухгалтерський облік господарських операцій здійснюється методом подвійного запису у відповідних журналах – ордерах та аналітичних відомостях. Облік практично повністю автоматизований.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність за 2011р. складена на підставі облікових регістрів, дані в яких відображені з первинних документів. Стан наявних первинних документів, журналів – ордерів, аналітичних відомостей та інших регістрів обліку задовільний.

Складання та представлення фінансової, статистичної звітності до відповідних державних органів відбувається своєчасно.

В зв’язку з тим, що ми не брали участі в проведенні інвентаризації довгострокових фінансових інвестицій, відображених, за первісною вартістю, в сумі 8742 тис. гривень, станом на 31 грудня 2011р., так як ця дата передувала нашій участі у якості аудиторів Товариства, ми не мали можливості одержати достатні дані відносно вартості довгострокових фінансових інвестицій, на цю дату в процесі виконання інших аудиторських процедур.

На нашу думку, за винятком впливу можливих коригувань, в яких могла б виникнути необхідність для нашого підтвердження вартості фінансових інвестицій представлена фінансова звітність відповідає Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку № 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", № 2 "Баланс", № 3 "Звіт про фінансові результати", № 4 "Звіт про рух грошових коштів ", № 5 "Звіт про власний капітал", та додатку "Примітки до річної фінансової звітності" затверджених Міністерством фінансів України наказом № 87 від 31.03.1999р. (з урахуванням змін та доповнень) дає достовірну, справедливу, реальну інформацію про склад активів та пасивів Товариства (з валютою балансу 14936 тис. грн.), результатів діяльності та рух грошових коштів за період з 01 січня по 31 грудня 2011 р.

ОСНОВНІ ВІДОМОСТІ ПРО ТОВАРИСТВО|
Повна назва


Товариство |товариство| з|із| обмеженою відповідальністю

«Кримський фінансовий центр»


Код ЄДРПОУ


30494561

Місце знаходження


м. Сімферополь, вул. Гагаріна,14 -А|

тел. 24-89-76


Дата реєстрації


25.08.1999р. № 04055564Ю0020640

виконкомом Київської районної

Ради м.Сімферополя


Основні види діяльності


Операції з цінними паперами


Діяльність на фондовому ринку ТОВ «Кримський фінансовий центр» здійснює на підставі ліцензії зберігача та торгівця цінними паперами Державної комісії з цінних |цінних| паперів та фондового ринку (термін дії – з|із| 21.10.2009р. по 21.10.2014р.) та сертифікатів на право здійснення професійної діяльності з|із| цінними|цінними| паперами.

1.НЕОБОРОТНІ АКТИВИ.


В бухгалтерському обліку|урахуванні| основні засоби|кошти| складають матеріальні активи, з|із| терміном корисного використання більш одного року, вартістю понад 1000 гривень і класифіковані по наступних|слідуючих| групах, первісною вартістю:

- машини та обладнання |обладнання| 61 тис.гривень;

- інструменти, прилади, інвентар 34 тис.гривень.

Одиницею обліку|урахування| основних засобів|коштів| є|з'являється| об'єкт основних засобів|коштів|.

При зарахуванні на баланс основні засоби|кошти| оцінюються за первісною вартістю, згідно П(С)БО№7 «Основні засоби|кошти|», а аналітичний облік|урахування| здійснюється із застосуванням інвентарних карток|карточок|. Витрати|затрати|, здійснювані для підтримки об'єкту в робочому стані|достатку| і отримання|здобуття| економічних вигод від його використання, включаються до складу витрат.

Нарахування амортизації здійснюється щомісячно, зачинаючи|починати| з|із| місяця, наступного|слідуючого| за місяцем введення в експлуатацію, і закінчується місяцем, наступним|слідуючим| після|потім| його виводу|виведення| з|із| неї, при цьому застосовувався податковий метод амортизації|.

Переоцінка основних засобів|коштів| не проводилася.

Нематеріальних активів на балансі немає.

«Довгострокові фінансові інвестиції», балансовою вартістю 8742| тис.гривень, складають інвестиції на період більш ніж один рік, їх облік|урахування| здійснюється по видах фінансових вкладень (цінні|цінні| папери акціонерних товариств|товариств|, створених на території України, отримані векселі) та об'єктах інвестування, згідно П(С)БО№12 «Фінансові інвестиції».
II. ОБОРОТНІ АКТИВИ

Облік|урахування| запасів товариством |товариством| здійснюється відповідно до П(С)БО№9 «Запасів», одиницею обліку|урахування| є|з'являється| їх найменування або група (вид|вид|).

Запаси, що придбалися|придбавають|, відбиваються в обліку|урахуванні| за первинною вартістю.

При відпуску|відпустці| запасів, для здійснення господарської діяльності їх оцінка здійснюється методом ФІФО (перших за часом надходження|вступи|).

До малоцінних і швидкозношуємих | предметів, використовуваних менш одного року, віднесені інструменти, господарський інвентар. При передачі в експлуатацію 100% вартості списується на рахунки обліку|урахування| витрат, але|та| в цілях забезпечення збереження продовжують враховуватися по матеріально відповідальних особах.

Поточна дебіторська заборгованість за послуги визначається згідно|згідно з| вимогам П(С)БО№10 «Дебіторська заборгованість» за первинною вартістю, а в підсумки балансу включається за чистою реалізаційною вартістю без нарахування резерву сумнівних боргів|обов'язків|, оскільки|тому що| кваліфікується поточною, по термінах виникнення розподіляється таким чином : до одного року 6146 тис.гривень.

Прострочена дебіторська заборгованість не виявлена.

Ведення касових операцій і безготівкових розрахунків здійснюється відповідно до «Положення про ведення касових операцій в національній валюті в Україні» №637 від 15.12.2004р. і «Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті» №22 від 21.01.2004р., затверджених Постановами Правління НБУ (зі змінами і доповненнями).

Кожна операція підтверджена первинним документом з дозволу уповноважених осіб|лиць|.

На нашу думку, інформація про склад необоротних і оборотних активів достовірно, справедливо відображена|відбивати| у фінансовій звітності і відповідає вимогам застосовуємих Положень|становищ| (стандартів) бухгалтерського обліку в |урахування| в Україні.

I.ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ

Станом на 31 грудня 2011р|. зареєстрований статутний капітал товариства|товариства| складає 8000000 гривень і повністю|цілком| сплачений грошовими коштами, у встановлені |установлених| Законодавством України терміни.

Сплачені частки учасників складають:

 • Арджанов І.В. 561900 гривень;

 • Арджанова О.В. 281240 гривень;

 • ТОВ „Фінанси і торгівля” 856860 гривень;

 • ЗАТ СК „Альянс – Життя” 275000 гривень

 • КО „Компанія „Крєлком –цінні папери” 6025000гривень (прих.кас.ордери.№101 від 08.07.2011р на 6000гривень,прих.кас.ордер №102 від 12.07.2011р.на 4000гривень, пл..доруч.№56 від 21.09.2011р. на 6015000гривень .

Резервний капітал в сумі 781 тис. гривень|, створений у відповідності з|поря законодавством та статутом товариства, за рахунок нерозподіленого прибутку попередніх звітних періодів.

На 31 грудня 2011р. вартість чистих активів товариства склала 8775 тис.гривень і перевищує суму статутного капіталу на 775 тис.гривень. Наявність позитивної різниці гарантує дотримання інтересів кредиторів товариства.

На нашу думку, інформація про власний капітал достовірно, справедливо відображена|відбивати| у фінансовій звітності і відповідає вимогам застосовуємих Положень|становищ| (стандартів) бухгалтерського обліку|урахування| в Україні.
IV. ПОТОЧНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ.

Поточні зобов'язання за отримані|одержувати| товари, роботи, послуги відображені|відбивати| по сумі погашення відповідно до вимог П(С)БО №11 «Зобов'язання», які виникають в ході нормального операційного циклу.

Прострочена кредиторська заборгованість не виявлена, а поточні зобов'язання (кредиторська заборгованість за отримані|одержувати| консультаційні послуги та облігації, акції, розрахунки з підзвітними особами) 119 тис.гривень та видані векселі 6030 тис.гривень, по термінах виникнення до одного року.

Шляхом вибіркової перевірки розрахунків по нарахуванню заробітної плати, відрахувань на соціальні заходи, платежів до бюджету відхилення від вимог чинного законодавства не виявлені.

Поточні зобов'язання з оплати праці 11| тис.гривень, та фондами страхування 1 тис.гривень, не перевищують одного місяця.

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Доходи оцінюються за справедливою вартістю П(С)БО№15 «Доходи», і класифікуються як доходи від реалізації послуг на фондовому ринку цінних |цпаперів:

- дохід|доход| від | реалізації послуг – 86 тис.гривень;

- інші доходи – 6041 тис.гривень (дохід|доход| від реалізації фінансових

інвестицій, цінних паперів).

Визнання|зізнання|, склад і оцінка витрат пов'язаних з фінансово – господарською діяльністю товариства|товариства| регламентовані П(С)БО№ 16 «Витрат» (витрати|затрати| на оплату праці 45 тис.гривень, відрахування на соціальні заходи 16 тис.гривень, амортизація 7 тис.гривень, інші операційні витрати 59 тис.гривень, інші звичайні витрати 12142 тис.гривень, вартість реалізованих та списаних цінних паперів).

За підсумками фінансовий – господарській діяльності на 31 грудня 2011р|. Товариством |товариством| отримана |одержувати| чистий збиток у сумі 6142 тис. гривень, від професійної діяльності на фондовому ринку.

На нашу думку, інформація про поточні зобов'язання достовірно, справедливо відображена|відбивати| у фінансовій звітності і відповідає вимогам застосовуємих Положень|становищ| (стандартів) бухгалтерського обліку|урахування| в Україні.

Директор Аудиторської фірми|фірма-виготовлювача|

«Аудит – АВ ЛТД» А.І. Зимненко

ДОВІДКА ПРО ФІНАНСОВІЙ СТАН|достаток|

ПРОФЕСІЙНОГО УЧАСНИКА ФОНДОВОГО РИНКУ


на 31 грудня 2011р.
Для оцінки фінансового стану товариства, аудитор використовував "Методику проведення поглибленого аналізу фінансово-господарського стану неплатоспроможних підприємств та організацій", затверджену наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій № 81 від 27.06.1997 р.; "Методику інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємств та організацій", затверджену наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій № 22 від 23.02.1998 р.

Оцінка ліквідності активів і платоспроможності

Інформація щодо ліквідності та платоспроможності є необхідною для прогнозування здатності товариства вчасно виконувати свої фінансові зобов'язання. Ліквідність стосується наявності коштів, у найближчому майбутньому після виконання фінансових зобов'язань даного періоду, платоспроможність - наявності коштів, протягом тривалого періоду для своєчасного виконання фінансових зобов'язань.

1.Коефіцієнт поточної ліквідності (покриття) свідчить про достатність у ресурсах які, можуть бути використані для погашення поточних зобов'язань.

Оборот. активи 6146

К 1 = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾ = 0,99

Поточ.зобов. 6161

Коефіцієнт 0,99 (оптимальне значення > 1) означає, що товариство має неліквідний баланс. На кожну гривню поточних зобов'язань товариство має тільки 0,99 гривень поточних активів.

2.Коефіцієнт швидкої ліквідності дозволяє оцінити, наскільки можливо буде погасити поточні зобов'язання, якщо положення стане критичним, а товарні запаси не будуть мати ніякої ліквідності.

Оборот.активи – Запаси 6146

К 2 = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾ = 0,99

Поточ.зобов. 6161

Коефіцієнт швидкої ліквідності (оптимальне значення 0,7-0,8) свідчить про те, що на кожну гривню поточної заборгованості товариство має 0,99 гривень ліквідних активів і має достатню платоспроможність.

3.Коефіцієнт абсолютної ліквідності, самий жорсткий показник ліквідності, коли не тільки товарні запаси не будуть мати ніякої ліквідності, але і дебіторська заборгованість не зможе бути погашена в термін для задоволення нестатків короткострокових кредиторів.

Грошові кошти та їх эквіваленти 0

К 3 = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾ = 0

Поточ.зобов. 6161

Поточні зобов'язання сплачуються невчасно (оптимальне значення 0,2-0,35), що свідчить про перевищення сумарного грошового відтоку над притоком на дату складання балансу.

Робочий капітал товариства:

Рк = (Оборотн. активи) - (Поточні зобов.) = 6146 - 6161 = - 15 тис.грн.

Відсутність робочого капіталу свідчить про те, що товариство нездатне сплачувати поточні борги, і не має у своєму розпорядженні фінансових ресурсів для розвитку діяльності на час складання балансу.

Оцінка показників фінансової незалежності і структури капіталу.

З позиції довгострокової перспективи фінансова стійкість товариства характеризується структурою джерел коштів, ступенем залежності від зовнішніх інвесторів та кредиторів. Джерелами коштів товариства є власний і позиковий капітал. Співвідношення між цими величинами дає можливість оцінити довгострокову платоспроможність товариства.

4.Коефіцієнт платоспроможності (автономії), визначає частку коштів власників товариства в загальній сумі коштів, вкладених у його майно, і характеризує незалежність від позикових коштів.

Власн. капітал 8775

К 4 = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾ = 0,59

Пасиви товариства 14936

Коефіцієнт платоспроможності (норматив>0,5) свідчить про те, що товариство фінансово не залежне від кредиторів.

5.Коефіцієнт маневреності власного капіталу показує, яка частина капіталу використовується для фінансування поточної діяльності, а яка капіталізована.

Оборот. активи – Поточ.зобов. - 15

К5 = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾ = - 0,002

Власний капітал 8775

При нормативі (>0,7) отриманий коефіцієнт свідчить про те, що значна частина власного капіталу не використовується на фінансування поточної діяльності. 6.Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними коштами, характеризує можливість товариства здійснювати діяльність безупинно.

Оборот. активи – Поточ.зобов. - 15

К 6 = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ = - 0,002

Поточ.зобов. 6161

При нормативі (>0,1) отриманий коефіцієнт свідчить про недостатність у власних оборотних коштах.

7.Коэфіцієнт покриття зобовязань власним капіталом, характеризує можливості товариства погашати долгострокові та поточні зобовязання перед кредиторами.

Долгострок.+ поточ.зобов. 6161

К 7 = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾ = 0,70

Влас.капіт. 8775

Отриманий коефіцієнт свідчить про незалежність товариства від залучених коштів (оптимальне значення < 1,0).

Аналіз рентабельності товариства.

Аналіз рентабельності дозволяє визначити ефективність вкладення коштів у товариство і раціональність їхнього використання. Економічна ефективність - відносний показник, що порівнює отриманий ефект з витраченими ресурсами, для досягнення цього ефекту.

Показники рентабельності дозволяють оцінити вплив на валовий та чистий збиток (прибуток) таких показників, як доход (виторг) від реалізації продукції, сума непрямих податків, собівартість реалізованої продукції, а так само вплив на фінансові результати від операційної діяльності адміністративних витрат, витрат на збут.

8.Коефіцієнт рентабельності активів показує, який прибуток (збиток) приносить весь капітал товариства (необоротні, оборотні активи).

Чистий збиток 6142

К 8 = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = - 0,511

(Активи на поч. + Активи на кін.) / 2 (9110 + 14936)/ 2

Кожна гривня, вкладена в активи товариства, принесла збиток у 51,1 копійки.

9.Коефіцієнт рентабельності власного капіталу, характеризує ефективність використання тільки власних джерел фінансування.

Чистий збиток 6142

К9 = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ = - 0,691

(Власн.кап.на поч. + Власн.кап.на кін.) / 2 (9011 + 8775) / 2

На кожну гривню власного капіталу чистий збиток складає 69,1 копійок.
Показники рентабельності, платоспроможності, фінансової незалежності, свідчить про тяжке фінансове становище, та все ж товариство|товариство| має в своєму розпорядженні достатні резерви для безперервної роботи та отримання |здобприбутку.

Директор Аудиторської фірми|фірма-виготовлювача|

«Аудит – АВ ЛТД» А.І.Зимненко
Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ Товариства з обмеженою відповідальністю
Згідно договору на надання аудиторських послуг № ПА-130211-0101 від 11 лютого 2013 р незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Прайм Аудит»...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВІТ)
Товариства з обмеженою відповідальністю "Кримський кастодіальний центр" станом на 31. 12. 2012р
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю Фондовий центр Дельта-енерго” станом...
Висновок незалежного аудитора про річну фінансову звітність та річні...
Аудиторською Палатою України (Свідоцтво чинне до 24. 12. 2014 р.), та Товариством з обмеженою відповідальністю «Авто Фінанс» (далі...
Звіт про власний капітал за рік 2011
Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністью «Кримський фінансовий центр»
Аудиторський висновок про фінансову звітність Товариства з обмеженою...
Красільніков Костянтин Рудольфович. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових...
Аудиторський висновок про фінансову звітність Товариства з обмеженою...
Красільніков Костянтин Рудольфович. Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових...
Аудиторський висновок про фінансову звітність Товариства з обмеженою...
Назва “Аудиторська фірма “СЕРВІС-АУДИТ”. Свідоцтво про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності №3090 від 26. 12. 2002...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ». Метою аудиторської перевірки фінансової звітності ТОВ «КУА...
Аудиторський висновок про фінансову звітність Товариства з обмеженою...
А №001689, виданий 23. 02. 2011р., видане Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України. Місцезнаходження – 04209...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка