АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК


Скачати 76.03 Kb.
НазваАУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Дата03.04.2013
Розмір76.03 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(звіт незалежного аудитора )

аудиторської фірми тов «аналітичні системи»

щодо фінансової звітності

товариства з обмеженою відповідальністю

компанія з управління активами

«КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ»

станом на 31 грудня 2011 року
Вступний параграф

Товариством з обмеженою відповідальністю АФ «Аналітичні системи» (далі – аудитор) на підставі договору №8 від 15 лютого 2012 року проведений аудит поданої в додатку фінансової звітності ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ». Метою аудиторської перевірки фінансової звітності ТОВ «КУА «КІП» є висловлення думки аудитора про те, чи відповідає підготовлена фінансова звітність в усіх суттєвих аспектах визначеній концептуальній основі фінансової звітності.

Аудиторська перевірка фінансової звітності здійснена за період з 01 січня 2011 року по 31 грудня 2011 року та станом на 31 грудня 2011 року.

Термін проведення аудиторської перевірки: з 15 лютого 2012 року до 28 лютого 2012 року.
Основні відомості про аудиторську фірму:

 • Найменування: товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма «Аналітичні системи».

 • Свідоцтво про внесення до Реєстру суб'єктів аудиторської діяльності №1211, виданого згідно рішення Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р. № 98 (термін дії свідоцтва продовжено рішенням АПУ№222/3 від 30 листопада 2010 року до 30.11.2015 року);

 • Свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів (реєстраційний №115 серія АБ 000100) виданого згідно рішення ДКЦПФР від 22.02.2007 р. №386 (термін дії – до 30.11.2015 року),

 • В аудиторській перевірці брала участь Красовська Марина Іванівна, сертифікат аудитора України №001319, виданого рішенням Аудиторської палати України №17 від 30 червня 1994 року (термін дії сертифікату продовжено рішенням АПУ від 24 квітня 2008 р. №189/2 до 30.06.2013 року);

 • телефон (044) 234-80-55; поштова адреса: 01004, м. Київ, вул. Льва Толстого, 6, оф. 509; електронна адреса:audit-1@ukr.net;


Основні відомості про товариство:

Найменування товариства

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ “КИЇВСЬКІ ІНВЕСТИЦІЙНІ ПРОЕКТИ”

Скорочене найменування – ТОВ «КУА «КІП»

Код ЄДРПОУ

32000923

Місцезнаходження (юридична та фактична адреса)

01030, м. Київ, Шевченківський р-н, вул. Богдана Хмельницького, буд. 29/2

Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Дата державної реєстрації 19 грудня 2002 р.

Реєстраційний номер юридичної особи ЄДР 10078141150

Основні види діяльності

65.23.0 – інше фінансове посередництво.

Середня кількість працівників

3

Ліцензія

Ліцензія на право здійснення діяльності з управління активами інституційних інвесторів видана ДКЦПФР на підставі рішення від 22.03.2011 року №263

Строк дії ліцензії від 28.03.2011р.-28.03.2016 р.

Відповідальність управлінського персоналу

Управлінський персонал ТОВ «КУА «КІП» несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності у відповідності до концептуальної основи фінансової звітності, а саме, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р., із змінами і доповненнями, та Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит у відповідності до «Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг» (надалі – Міжнародні стандарти аудиту або МСА), зокрема МСА № 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності» та МСА № 3000 «Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації», з урахуванням “Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, затверджених рішенням ДКЦПФР 19.12.2006 р. №1528. із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №981 від 22.06.2010 р. Міжнародні стандарти аудиту вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

Висловлення думки

На нашу думку фінансова звітність ТОВ «КУА «КІП» за 2011 рік станом на 31 грудня 2011 року відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах, фінансовий стан товариства станом на 31 грудня 2011 року, фінансові результати його діяльності, рух власного капіталу та рух грошових коштів за 2011 рік, у відповідності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності, а саме:

 • Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»,

 • Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку,

 • «Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань і господарських операцій підприємств і організацій», затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 30.11.99 р. за № 291;
 • «Положення про порядок подання інформації щодо фінансових показників діяльності осіб, які здійснюють діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)», затвердженого Рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04.10.2005 № 520 із змінами та доповненнями.


 • Інших законодавчих та нормативних актів, що регламентують ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності в Україні.

Звіт щодо вимог “Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”, затверджених рішенням ДКЦПФР 19.12.2006 р. №1528 із змінами і доповненнями, внесеними рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку №981 від 22.06.2010 р.
Аудитором отримано достатньо свідоцтв, які засвідчують правильність і повноту розкриття інформації за видами активів і зобов’язань у відповідності до застосованої концептуальної основи фінансової звітності.

Діяльність ТОВ «КУА «КІП» протягом 2011 року була беззбитковою, з нульовим фінансовим результатом. Нерозподілений прибуток на 31.12.2011 року становить 2 тис. грн.
У відповідності до установчих документів загальний обсяг Статутного капіталу ТОВ «КУА «КІП» становить 7 100 000,00 (сім мільйонів сто тисяч) гривень. Розподіл часток серед учасників відбувся таким чином:

Акціонер

Доля в Статутному капіталі

ТОВ «КУА «КІП»,

%

Всього сплачено

грошовими коштами

Рудовський Олександр Олександрович

98,52

6 995 000,00

Пісний Андрій Іванович

1,48

105 000,00

ВСЬОГО


100

7  100 000,00

Статутний капітал ТОВ «КУА «КІП» сплачено повністю грошовими коштами в сумі 7 100 000,00 (сім мільйонів сто тисяч) гривень у встановлені законодавством терміни.

Станом на 31 грудня 2011 р. власний капітал ТОВ «КУА «КІП» становить 7102 тис. грн. та складається з статутного капіталу в розмірі 7100 тис. грн. збільшеного на суму нерозподіленого прибутку в розмірі 2 тис. грн.

Розмір власного капіталу ТОВ «КУА «КІП» станом на 31 грудня 2011 року становить 7102000,00 гривень, що перевищує мінімум (7 000 000,00 гривень), встановлений п.15 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами), затверджених рішенням ДКЦПФР №341 від 26.05.2006 року в редакції від 18.08.2011 року. Таким чином, аудитором підтверджується відповідність власного капіталу ТОВ «КУА «КІП» вимогам п.15 Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) затверджених рішенням ДКЦПФР №341 від 26.05.2006 року в редакції від 18.08.2011 року.

Станом на 31 грудня 2011 р. в ТОВ «КУА «КІП» вартість чистих активів становить 7102 тис. гривень, яка дорівнює сумі власного капіталу і складається з наступних елементів:

 1. Статутний капітал – 7 100 тис. гривень;

 2. Нерозподілений прибуток - 2 тис. гривень.

Станом на 31 грудня 2011 року співставлення вартості чистих активів в ТОВ «КУА «КІП» з сумою статутного капіталу відображає факт того, що вартість чистих активів (7102 тис. грн.) більше статутного капіталу (7100 тис. грн.), тому питання про зменшення розміру статутного фонду або внесення додаткових вкладів учасників товариства у відповідності до норм ст. №144 Цивільного кодексу України не постає (вимоги п.4 ст.144 ЦКУ).


3777.doc стр. из

Схожі:

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (звіт незалежного аудитора) про результати перевірки річної фінансової звітності та річних звітних даних Кредитної...
Аудиторський висновок (АУДИТОРСЬКИЙ ЗВІТ)
Повне найменування: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Пріоритет Фінанс»
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
Аудиторський висновок
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕННОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ПО НАДАННЮ АУДИТОРСЬКИХ ТА КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ЄВРОПЕЙСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Нью Ессет»
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “БРЕНТА КАПІТАЛ” станом на 31 грудня 2014р
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ЗБАЛАНСОВАНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової...
Аудиторський висновок за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності та річних звітних даних страховика «Товариство...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
«ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «УКРАЇНСЬКІ ПРОЕКТНІ ІНВЕСТИЦІЇ»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка