Висновок незалежного аудитора про річну фінансову звітність та річні звітні дані кредитної установи Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто Фінанс»


Скачати 210.72 Kb.
НазваВисновок незалежного аудитора про річну фінансову звітність та річні звітні дані кредитної установи Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто Фінанс»
Дата29.03.2013
Розмір210.72 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи

Висновок незалежного аудитора

про річну фінансову звітність та річні звітні дані кредитної установи

Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто Фінанс»
Національній комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України


У відповідності з договором № 26/3 від 26.03.2012 р. між Товариством з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Успіх - Аудит» (далі по тексту – Аудитор), яка здійснює аудиторську діяльність на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3519 від 27.01.2005 р., виданого Аудиторською Палатою України (Свідоцтво чинне до 24.12.2014 р.), та Товариством з обмеженою відповідальністю «Авто Фінанс» (далі по тексту – ТОВ «Авто Фінанс») проведена аудиторська перевірка фінансової звітності ТОВ «Авто Фінанс» за 2011 рік.

Перевірка проводилась на підставі Законів України «Про аудиторську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринку фінансових послуг», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Висновок складено згідно з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі – МСА), зокрема МСА 700 «Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності», МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора», Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку за наслідками проведення аудиту річної фінансової звітності ломбарду та звітності фінансової компанії за рік, затверджених розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України (далі – Держфінпослуг) від 29.12.2005р. № 5224 (у редакції розпорядження від 19.10.2006 р. № 6337). Ці МСА зобов’язують аудиторів планувати і здійснювати аудиторську перевірку, щоб одержати обґрунтовану впевненість у тому, що фінансові звіти не містять суттєвих перекручень. Аудиторська перевірка включає вивчення (шляхом тестування) доказів, які підтверджують показники у фінансовій звітності ТОВ «Авто Фінанс». Також у перевірку входить оцінка використаних у ТОВ «Авто Фінанс» принципів бухгалтерського обліку та суттєвих облікових оцінок, здійснених управлінським персоналом, а також оцінка подання фінансової звітності в цілому.

Метою перевірки аудитором звітності фінансової компанії за рік, що подається до Держфінпослуг згідно з вимогами Порядку надання звітності фінансовими компаніями, затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 27.01.2004 р. № 27 (із змінами) є висловлення ним незалежної думки щодо достовірності, повноти звітності фінансової компанії за рік та відповідності показників і нормативів граничним величинам, установленим для фінансових компаній чинним законодавством.

Основні відомості про аудиторську фірму
1. Найменування аудиторської фірми: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма “Успіх-Аудит”, Свідоцтво про внесення в Реєстр суб’єктів аудиторської діяльності № 3519 від 27.01.2005 р., термін чинності – до 24.12.2014 р.

Перевірку проведено незалежними аудиторами:


 • Ватаманюк Марія Михайлівна - сертифікат аудитора серії А № 000873 від 28.03.1996 р., термін дії сертифікату – 26.05.2015 р.;

 • Дударенко Марина Олександрівна – сертифікат аудитора серії А за № 006665 від 29.04.2010 р., термін дії сертифікату – до 29.04.2015 р., свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів, які можуть проводити перевірки фінансових установ № 001754 від 02.12.2010 р., термін дії – 29.04.2015 р.

2. Поштова адреса: 02222, м. Київ, пр. Маяковського, 69, кв.178.

3. Телефон /факс: 223-82-69.
Основні відомості про кредитну установу
Товариство з обмеженою відповідальністю «Авто Фінанс» зареєстроване Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 11.01.2007 р., номер запису про державну реєстрацію - 10721020000019460.

Нова редакція Статуту Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто Фінанс» затверджена загальними зборами учасників ( протокол № 02 від 22.06.2010 р.), зареєстрована Святошинською районною у місті Києві державною адміністрацією 16.09.2010 р.

Товариство зареєстроване як фінансова установа відповідно до Розпорядження Держфінпослуг від 06.11.2008 р, реєстраційний номер свідоцтва – 16102273, серія та номер свідоцтва – ІК № 47, код фінансової установи - 16.
Форма власності – 10 - приватна власність.
Ідентифікаційний код: 34833667.
Юридична та фактична адреса: 03062 м. Київ, проспект Перемоги,67
Основні види діяльності за КВЕД:

65.22.0 - надання кредитів.
Інституційний сектор економіки за КІСЕ S.12302 Інші приватні фінансові посередники, крім страхових корпорацій та недержавних пенсійних фондів.
Чисельність працівників на звітну дату - 3.
Номери, серії, дати видачі , термін дії ліцензій на здійснення діяльності - Ліцензія № 020862, Серія АВ від 10.08.2007 р. (строк дії ліцензії з 07.08.2007 р. по 07.08.2010 р.) видана Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України на право надання фінансових послуг ( діяльність з надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів кредитними установами).
Відокремлених підрозділів Товариство не має.Організаційно-правова форма - 240 товариство з обмеженою відповідальністю.В періоді, що перевірявся, кредитна установа здійснювала свою діяльність згідно Статуту, вимог чинного законодавства та ліцензії, виданої Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України на право здійснення фінансової діяльності.

Залишок кредитів, наданих фізичним особам кредитної установи, на початок звітного періоду – 2 500 905 грн.; залишок на кінець звітного періоду – 1 140 212 грн., з них з терміном погашення понад 12 місяців – 333 645 грн.

Сума наданих кредитів, позичальниками яких є юридичні особи, на початок звітного періоду – 3 397 000 грн..; залишок на кінець звітного періоду – 4 497 000 грн..

За звітний період Товариство отримало дохід в сумі 3 911 522 грн., а саме:


 • Нараховані проценти за наданими кредитами – 881 800 грн.

 • Нарахована неустойка (штраф, пеня) – 12 510 грн.

 • Інші доходи – 3 017 212 грн.


Основні відомості про умови договору на проведення аудиту
Перевірка проведена за період з 01.01.2011 р. по 31.12.2011 р.

Перевірка проводилась з відома директора і в присутності головного бухгалтера ТОВ «Авто Фінанс» за фактичним місцезнаходженням аудиторської фірми з 28.03.2012 р. по 16.04.2012р.
Опис перевіреної фінансової інформації
Для здійснення аудиторської перевірки були використані наступні документи ТОВ «Авто Фінанс»:


 • Статутні документи;

 • Регістри синтетичного та аналітичного обліку;

 • Баланс (форма № 1) станом на 31.12.2011 р.;

 • Звіт про фінансові результати (форма № 2) за 2011 рік;

 • Звіт про рух грошових коштів (форма № 3) за 2011 рік;

 • Звіт про власний капітал (форма № 4) за 2011 рік;

 • Примітки до річної фінансової звітності (форма № 5) за 2011 рік;

 • Загальна інформація про кредитну установу (додаток 1);

 • Звітні дані про фінансову діяльність кредитної установи (додаток 2);

 • Звітні дані про склад активів та пасивів кредитної установи (додаток 3);

 • Звітні дані про доходи та витрати кредитної установи (додаток 4);

 • Звітні дані про кредитну діяльність кредитної установи (додаток 5);

 • Звітні дані про поділені за ступенем ризику активи кредитної установи (додаток 6);

 • Інші документи кредитної установи.


Перевірка проводилась з відома Керівника ТОВ «Авто Фінанс» і в присутності головного бухгалтера.
Відповідальними за фінансово-господарську діяльність в перевіряємому періоді були :
Керівник – Нікітін А.І. – 01.01.2011-19.04.2011;
Керівник – Васильєв П.В. – 20.04.2011-31.12.2011;

Головний бухгалтер - Романенко Т.В. – весь період.

Управлінський персонал несе відповідальність за підготовку та достовірне представлення фінансових звітів у відповідності до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, чинних в Україні. Відповідальність управлінського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрішнього контролю стосовно підготовки та достовірності представлення фінансових звітів, які не містять суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам.

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо фінансових звітів на основі результатів аудиторської перевірки. Ми провели аудиторську перевірку у відповідності до Міжнародних стандартів аудиту, надання впевненості та етики, практики аудиту в Україні.

Ці стандарти вимагають від нас дотримання етичних вимог, а також планування та виконання аудиторської перевірки для отримання достатньої впевненості, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказів стосовно сум та розкриттів у фінансових звітах. Вибір процедур залежить від суджень аудитора.

До інформації, що перевірялася , застосовано такі процедури аудиту:

- перевірку, спостереження, запит і підтвердження, обчислення та аналітичні процедури.

Застосована і оцінка ризиків суттєвих викривлень фінансових звітів внаслідок шахрайства або помилок. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується підготовки та достовірного представлення фінансових звітів, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятність облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та загального представлення фінансових звітів.

Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення нашої думки.

На нашу думку, фінансові звіти кредитної установи представляють достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «Авто Фінанс» станом на 31.12.2011 р., та фінансові результати та рух грошових коштів за рік, що минув на зазначену дату, власний капітал, у відповідності до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, які діють в Україні, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

Річні звітні дані кредитної установи за 2011 рік складені відповідно до Порядку складання та подання звітності кредитними установами, затверджені розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 19.02.2007р. № 6832.

Інформація щодо активів ТОВ «Авто Фінанс»
І. Розділ «Необоротні активи»

Станом на 31.12.2011 р. необоротні активи кредитної установи становили 4 849 тис. грн.

До складу необоротних активів входили:

 1. Нематеріальні активи – 11 тис. грн.

Первісна вартість – 99 тис. грн.

Знос – 88 тис. грн.

Облік нематеріальних активів організовано згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи», затвердженим наказом Міністерством фінансів України від 18.10.1999 р. № 242.

2. Незавершені капітальні інвестиції - 3 тис. грн.
3. Основні засоби - 4 тис. грн.

Первісна вартість - 90 тис. грн.

Знос - 86 тис.грн.

Протягом 2011 року переоцінка та вибуття основних засобів не проводилась. Вартість, за якою основні засоби відображені в балансі – первісна.

Облік основних засобів організовано згідно з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби», затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 27.04.2000 р. № 92.

Обмежень на використання майна Товариства немає (майно не є під податковим та банківським арештом).

Серед основних засобів, що рахуються на балансі Товариства, орендованих немає.

Аналітичний та синтетичний облік основних засобів дозволяє правильно відобразити в обліку їх рух.

Застосовувався прямолінійний метод нарахування амортизації на основні засоби та нематеріальні активи.
4. Інші необоротні активи – 4 831 тис. грн.
ІІ. Розділ «Оборотні активи»

Станом на 31.12.2011 р. оборотні активи становили 1 708 тис. грн., а саме:


 1. Виробничі запаси – 10 тис. грн.
 1. Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 816 тис. грн.,

 • чиста реалізаційна вартість – 816 тис. грн.

 • первісна вартість - 859 тис. грн.

 • резерв сумнівних боргів – 43 тис. грн.


Дебіторську заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги включено до підсумку балансу Товариства за чистою реалізаційною вартістю.

Заборгованість реальна, має плинний характер, сум з простроченими термінами виникнення (більше трьох років) перевіркою не встановлено.
3. Дебіторська заборгованість за розрахунками:

- з нарахованих доходів – 160 тис. грн. (відсотки по виданих кредитах).
4. Інша поточна дебіторська заборгованість - 625 тис. грн.

Бухгалтерський облік дебіторської заборгованості організований відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 08.10.1999 р. № 237.
5. Грошові кошти та їх еквіваленти:

- в національні валюті - 97 тис. грн.

Товариство має наступні рахунки в банках:

Поточні рахунки:

- ЗАТ «Альфа Банк» в UAH № 26502010287601, МФО 300346;

- АТ «Родовід Банк» в UAH № 26002005000333, МФО 321712;

- АКІБ «Укрсиббанк» в UAH № 26004147020700, МФО 351005.
Облік касових операцій здійснювався відповідно до вимог «Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні», затверджене постановою Правління НБУ від 15.12.2004р. № 637 зі змінами від 10.08.2005 р. № 277.

Облік банківських операцій здійснювався відповідно до вимог Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженої постановою Правління НБУ від 21.01.2004 р. № 22 з поправками згідно Постанови від 15.04.2005 р. № 132.

Всі операції по розрахунковому рахунку підтверджені банківськими виписками та доданими до них первинними документами.

Облік підзвітних сум ведеться на балансовому рахунку № 372.1 «Розрахунки з підзвітними особами в національній валюті» належним чином. Підтверджуючі первинні документи додаються до авансових звітів.
ІІІ. Розділ «Витрати майбутніх періодів» станом на 31.12.2011 р. дані відсутні.
Інформація щодо зобов’язань ТОВ «Авто Фінанс»
І. Розділ «Власний капітал» станом на 31.12.2011 р. становив 6 289 тис. грн., а саме:
1. Статутний капітал – 44 029 тис. грн., відображає зафіксовану в установчих документах загальну вартість активів, які є внеском учасників до капіталу ТОВ «Авто Фінанс».

Станом на 31.12.2011 р. розмір заявленого статутного капіталу ТОВ «Авто Фінанс» становить 44 029 тис.грн. (сорок чотири мільйони двадцять дев’ять тисяч гривень 00 копійок), що складає 100% Статутного капіталу.

Розмір Статутного капіталу на протязі 2011 р. не змінювався.

Порядок відображення Статутного капіталу в бухгалтерському обліку відповідає Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ та Положенню (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні .вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України 31.03.1999 р. № 87.


 1. Непокритий збиток – 1 211 тис. грн. За звітний період чистий прибуток склав 276тис. грн.
 1. Неоплачений капітал 36 529 тис. грн.

На думку аудиторів, сума 36529 тис. грн. повинна відображатись в рядку 370 Балансу «Вилучений капітал». Ця перестановка не призводить до зміни розділу Балансу «власний капітал» і до валюти Балансу в цілому.
ІІ. Розділ « Забезпечення таких витрат і платежів» станом на 31.12.2011 р. становив 8 тис. грн.
1. Забезпечення виплат персоналу – 8 тис. грн.
ІІІ. Розділ «Довгострокові зобов’язання» – станом на 31.12.2011 р. становив 212 тис. грн.


 1. Відстрочені податкові зобов’язання – 212 тис. грн.


ІV. Розділ «Поточні зобов’язання» станом на 31.12.2011 р. поточні зобов’язання становили 48 тис. грн., в тому числі:
1. Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги - 11 тис. грн.
2. Поточні зобов’язання за розрахунками:

- з одержаних авансів – 5 тис. грн.;

- з бюджетом – 32 тис. грн.
Бухгалтерський облік зобов’язань ведеться відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 11 «Зобов’язання», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 р. № 20.

Порушень у формуванні поточних зобов’язань та відображенні в бухгалтерському обліку не встановлено.
V. Розділ «Доходи майбутніх періодів» станом на 31.12.2011 р. дані відсутні.
Валюта Балансу по Активу і Пасиву станом на 31.12.2011 р. становила 6 557 тис. грн.
Вартість чистих активів у порівнянні з розміром статутного капіталу

ТОВ «Авто Фінанс» станом на 31.12.2011 р.
На підставі даних балансу ТОВ «Авто Фінанс» станом на 31.12.2011 р. Аудитором розраховано вартість чистих активів на предмет порівняння їх суми із заявленим в статутних документах розміром статутного капіталу.п/п

Зміст

Рядок

Балансу

Сума

(тис. грн.)

1

2

3

4

1

Склад активі, які приймаються до розрахунку


1.1

Необоротні активи

Нематеріальні активи (залишкова вартість)

010

11

Незавершене будівництво

020

3

Основні засоби (залишкова вартість)

030

4

Відстрочені податкові активи

060

-
Інші необоротні активи

070

4831

Всього:

4849


1.2

Оборотні активи

Запаси

100,110,130,140

10

Дебіторська заборгованість

160,170,180,190,210

1601

Поточні фінансові інвестиції

220

-

Грошові кошти в національній валюті

230

97

Грошові кошти в іноземній валюті

240

-

Всього:

1708

1.3

Витрати майбутніх періодів

-

Разом активи

6557

2

Зобов’язання, що приймаються до розрахунку


2.1

Довгострокові зобов’язання

Довгострокові зобов’язання

440,450,460,470

212

Всього:

212

2.2

Поточні зобов’язання
Кредиторська заборгованість за товари,роботи,послуги

530

11
- з одержаних авансів

540

5
- з бюджетом

550

32
Інші поточні зобов’язання

610

-

Всього:

48

2.3

Забезпечення наступних витрат і платежів

430

8

2.4

Доходи майбутніх періодів

630

-

Разом по розділу 2

268


Визначаємо вартість чистих активів за формулою:

Чисті активи = (1.1+1.2+1.3) –(2.1+2.2+2.3+2.4) = 6557 - 268 = 6289 тис. грн.

При порівнянні вартості чистих активів із розміром статутного капіталу встановлено, що вартість чистих активів менша від розміру статутного капіталу на 37740 тис. грн.
Стан

бухгалтерського обліку та звітності
Бухгалтерський облік господарської діяльності ТОВ «Авто Фінанс» здійснюється бухгалтерією з дотриманням єдиних методологічних принципів ведення бухгалтерського обліку на основі застосування бухгалтерського програмного забезпечення «1-С:Підприємство Версія 7.7». ТОВ «Авто Фінанс» веде бухгалтерський облік господарських операцій щодо майна і результатів своєї діяльності в натуральних одиницях і в узагальненому грошовому виразі шляхом безперервного документального і взаємопов’язаного їх відображення у регістрах бухгалтерського обліку методом подвійного запису згідно з Планом рахунків бухгалтерського обліку у відповідних журналах – ордерах та аналітичних відомостях.

Облікова політика Товариства на 2011 рік запроваджена наказом від 31.03.2011 р. № 3П. Цим наказом передбачено: амортизація нематеріальних активів та основних засобів здійснюється прямолінійним методом.

При перевірці було встановлено, що фінансова звітність ТОВ «Авто Фінанс» за 2011 рік складена на підставі облікових документів, дані в яких відображені на підставі первинних документів. Стан наявних первинних документів, журналів – ордерів, аналітичних відомостей та інших регістрів обліку задовільний.

На основі проведених Аудитором тестів можна зазначити, що бухгалтерський облік ведеться на ТОВ «Авто Фінанс» відповідно до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. № 996 – ХІV, затверджених Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (далі – П(с)БО), та інших нормативних документів з питань організації бухгалтерського обліку. На підставі наданих ТОВ «Авто Фінанс» до перевірки Аудитору даних регістрів бухгалтерського обліку, здійснено розкриття інформації щодо Балансу станом на 31.12.2011 р.

Фінансовий результат від звичайної діяльності за наслідками роботи в 2011 році – чистий прибуток – 276 тис. грн.

При визначенні фінансових результатів діяльності Товариства дотримано вимог П(с)БО 15 «Дохід» та П(с)БО 16 «Витрати» та принципу відповідності доходів та витрат.
Показники ліквідності, платоспроможності та рентабельності Товариства


Показник

Нормативне значення

31.12.2010р.

31.12.2011р.

1

2

3

4

1. Аналіз ліквідності підприємства

 

 

 

1.1. Коефіцієнт покриття

> 1

129,43

35,50

1.2. Коефіцієнт швидкої ліквідності

0,6 - 0,8

129,20

35,38

1.3. Коефіцієнт абсолютної ліквідності

> 0
збільшення

1,20

2,02

1.4. Чистий обіговий капітал (тис.грн.)

> 0
збільшення

5651

1660

2. Аналіз платоспроможності (фінансової стійкості) підприємства

 2.1. Коефіцієнт платоспроможності (автономії)

> 0,5

0,96

0,96

3. Аналіз рентабельності підприємства

 3.1. Коефіцієнт рентабельності активів

> 0
збільшення

-

0,04

3.2. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

> 0
збільшення

-

0,05

3.3. Коефіцієнт рентабельності діяльності

> 0
збільшення

-

0,31


Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття) станом на 31.12.2011 р. склав 35,50 (на 31.12.2010 р. – 129,43). Цей коефіцієнт розраховується як відношення оборотних активів до поточних зобов’язань ТОВ «Авто Фінанс», які можуть бути використані для погашення його поточних зобов’язань і свідчить, що на одну гривню поточних зобов’язань припадає 35,50 грн. поточних активів (теоретичне значення – більше 1).
Коефіцієнт швидкої ліквідності відображає, що станом на 31.12.2011 р. на 1 грн. поточної заборгованості ТОВ «Авто Фінанс» має 35,38 грн. ліквідних активів (на 31.12.2010 р. цей показник становив 129,20). Коефіцієнт розраховується як відношення найбільш ліквідних оборотних засобів (грошових коштів та їх еквівалентів, поточних фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості) до поточних зобов’язань ТОВ «Авто Фінанс» і відображає платіжні можливості ТОВ «Авто Фінанс» щодо сплати поточних зобов’язань за умови своєчасного проведення розрахунків з дебіторами.
Коефіцієнт абсолютної ліквідності обчислюється як відношення грошових засобів та їхніх еквівалентів і поточних фінансових інвестицій до поточних зобов’язань та показує, яка частина боргів ТОВ «Авто Фінанс» може бути сплачена негайно. Станом на 31.12.2011 р. коефіцієнт абсолютної ліквідності склав 2,02 (теоретичне значення - > 0 збільшення).
Чистий обіговий капітал, який станом на 31.12.2011 р. складає 1660 тис. грн. проти 5651 тис. грн. на 31.12.2010 р., розраховується як різниця між оборотними активами ТОВ «Авто Фінанс» та його поточними зобов’язаннями.
Коефіцієнт платоспроможності (фінансової стійкості) станом на 31.12.2011 р. склав 0,96 (теоретичне значення – більше 0,5) Цей коефіцієнт розраховується як відношення власного капіталу ТОВ «Авто Фінанс» до підсумку балансу і показує питому вагу власного капіталу в загальній сумі засобів, авансованих у його діяльність.
Висновок аудитора
Нами проведено аудиторську перевірку фінансових звітів кредитної установи ТОВ «Авто Фінанс», що включають баланс станом на 31.12.2011 р., звіт про фінансові результати, звіт про рух грошових коштів, звіт про власний капітал за рік, що минув на зазначену дату, примітки до річної фінансової звітності.

Аудиторська перевірка проведена згідно із стандартами аудиту, які діють на цей час на території України, і які зобов’язують аудиторів планувати і здійснювати аудит з метою одержання обґрунтованої впевненості в тому, що фінансові звіти не містять суттєвих викривлень.

Аудитор вважає, що отримав достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення аудиторської думки.

Наявна дебіторська та кредиторська заборгованості підтверджена актами звірок.

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних активів та розрахунків перед складанням фінансової звітності за 2011 рік, оскільки ця дата передувала нашому призначенню аудитором кредитної установи. Однак ці обмеження мають обмежений вплив на фінансові звіти і не перекручують загальну річну фінансову звітність кредитної установи та стан справ в цілому.

Залишки грошових коштів на поточних рахунках станом на 31.12.2011 р. підтверджені виписками банківських установ.

На думку аудиторів, проведена аудиторська перевірка забезпечує розумну основу для формування висновку, що фінансовий звіт за наслідками роботи в 2011 році ТОВ «Авто Фінанс» підготовлений на концептуальній основі Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, справедливо та достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан кредитної установи, фінансовий результат, рух власного капіталу та рух грошових коштів згідно з визначеною концептуальною основною фінансової звітності і відповідає вимогам чинного законодавства та нормативних актів України.

Аудиторський висновок є умовно-позитивний.

Директор

ТОВ «АФ «Успіх-Аудит» ________________ М.М. Ватаманюк

Аудитор ________________ М.О. Дударенко

«18» квітня 2012 року

м. Київ, пр. Маяковського, 69, кв.178.Схожі:

Аудиторський висновок незалежного аудитора щодо фінансової звітності...
Аудиторською Палатою України (Свідоцтво чинне до 24. 12. 2014 р.), та Товариством з обмеженою відповідальністю „Авто Фінанс” (далі...
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю „Фінансова компанія „Трейд Інвест”...
“Аудиторська фірма “САМПІТА”
Висновок незалежного аудитора про фінансову звітність товариства з обмеженою відповідальністю Фондовий центр Дельта-енерго” станом...
“Аудиторська фірма “САМПІТА” код ЄДРПОУ 32628599
...
Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНС-ТРЕЙДІНГ»
Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінанс-трейдінг» з подальшим поданням одного з екземплярів до Державної комісії з цінних...
ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА про надання впевненості щодо річних звітних даних страховика
ОДЕРЖУВАЧ: Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) призначається для акціонерів та керівництва Страхової компанії, річні...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової...
Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» (надалі – Товариство) у складі
«ЛОМБАРД «ПРЯНИЧНИКОВА І КОМПАНІЯ» Кирилюку О. А. ВИСНОВОК НЕЗАЛЕЖНОГО...
Свідоцтво про внесення в Реєстр Суб'єктів аудиторської 94207 м. Алчевськ, вул. Леніна, 18. а/с 3008 діяльності №0939 від 26 січня...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК ПРО ФІНАНСОВУ ЗВІТНІСТЬ Товариства з обмеженою відповідальністю
Згідно договору на надання аудиторських послуг № ПА-130211-0101 від 11 лютого 2013 р незалежною аудиторською фірмою ТОВ «Прайм Аудит»...
Аудиторський Висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо РІЧНОЇ фінансової...
Основні відомості про Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ГРОШІ ТА КАПІТАЛ» наведено в Таблиці...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка