МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


Скачати 238.13 Kb.
НазваМЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Дата21.04.2013
Розмір238.13 Kb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Фінанси > Методичні рекомендації


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ЗАКАРПАТСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет економіки

Кафедра обліку, аудиту та фінансів


МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ


щодо написання та оформлення звітів з переддипломної практики

для студентів V та VІ курсів (денної та заочної форми навчання)

спеціальності 7.050106, 8.050106 «Облік і аудит»


Ужгород – 2009

Методичні рекомендації щодо написання та оформлення звітів з переддипломної практики для студентів V та VІ курсів (денної та заочної форми навчання) для спеціальності 7.050106, 8.050106 «Облік і аудит» / Укладачі: Колісник Г. М., Владімірова Т. І. / – Ужгород: Закарпатський державний університет, 2009.
Укладачі:

Колісник Галина Миколаївна – завідувач кафедри обліку, аудиту та фінансів Закарпатського державного університету, кандидат економічних наук, доцент;

Владімірова Тамара Іванівна – ст. викладач кафедри обліку, аудиту та фінансів Закарпатського державного університету.

Рецензенти:

Ковалюк Олексій Миколайович – д. е. н. , професор, завідувач кафедри обліку та аудиту Львівського національного університету імені Івана Франка;

Даньків Йосип Якимович – к. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та аудиту Ужгородського національного університету.

Розглянуто на засіданні кафедри обліку, аудиту та фінансів ЗакДУ 03 грудня 2008 року, протокол №5.
Відповідальний за випуск: завідувач кафедри обліку, аудиту та фінансів ЗакДУ, к. е. н., доц. Колісник Г. М.
ВСТУП
Важливим підсумковим етапом навчальною процесу на п'ятому курсі є проходження переддипломної практики, впродовж якої студенти мають закріпити набуті теоретичні знання з дисциплін, що є профілюючими для здобуття рівня спеціаліста зі спеціальності 7.050106, 8.050106 «Облік і аудит» а саме: «Організація обліку»; «Фінансовий облік»; «Організація обліку на підприємствах малого бізнесу»; «Бухгалтерський облік в галузях народного господарства»; «Облік в бюджетних установах»; «Звітність підприємства»; «Фінансовий аналіз»; «Облік зовнішньоекономічної діяльності». Згідно з навчальним планом переддипломна практика розрахована на 25 днів для студентів денної форми навчання та 24 дні для студентів заочної форми навчання.

Базами переддипломної практики є підприємства (організації) різних форм власності, юридичні особи, торгові, торгово-виробничі, інші комерційні структури, за матеріалами яких студенти будуть виконувати дипломні та магістерські роботи. Студенти направляються на переддипломну практику на підставі розподілу кафедри та наказу по університету.

Безпосереднє керівництво практикою від університету здійснюють викладачі – керівники практики.

Керівники практики від університету:

- забезпечують проведення всіх організаційних заходів перед виходом студентів на практику;

- проводять інструктаж про порядок проходження практики та з безпеки життєдіяльності;

- надають студентам практикантам необхідні документи (скерування, програму практики, завдання на переддипломну практику, щоденник);

- повідомляють студентів про систему звітності з практики, прийняту кафедрою;

- здійснюють контроль за виконанням програми практики та надають консультації з питань проходження практики.

Керівник практики від підприємства:

- створює необхідні умови для проходження студентами практики згідно програми;

- надає необхідну документацію для виконання програми і практики;

- перевіряє якість та достовірність матеріалів звіту про переддипломну практику;

- після закінчення практики дає характеристику студенту-практиканту та відгук на звіт з практики.

Студент практикант повинен:

- з'явитись на місце проходження практики в термін встановлений університетом;

- дотримуватись виконання та оформлення завдань згідно тематичного плану;

- виконувати правила внутрішнього розпорядку і вимоги трудового законодавства на рівні з працівниками підприємства;

- здати звіт про проходження переддипломної практики, щоденник, характеристику, відгук та захистити звіт.


1ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ ПРАКТИКИ
Метою практики для студентів 5-го курсу за спеціальністю 7.050106 «Облік і аудит» є закріплення і поглиблення набутих знань на основі конкретних даних обраного підприємства (бази практики) та підбір необхідних матеріалів для написання дипломної та магістерської роботи. Після проходження переддипломної практики студент повинен знати:

 • основи організації бухгалтерського, статистичного та податкового обліку діяльності підприємств: форми і методи обліку, документацію господарських операцій, види і зміст документів;

 • положення, інструкції і встановлений порядок документообороту за видами обліку;

 • порядок і правила організації обліку грошових коштів, розрахункових та кредитних операцій; праці і зарплати; основних фондів; витрат виробництва і калькулювання собівартості продукції; облік фінансових результатів, порядок складання бухгалтерського балансу та інших форм звітності; економічну ефективність матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, закони, положення та інструкції з питань фінансово-господарської діяльності підприємства; основи податкового законодавства; види цін, що діють і правила користування ними;

 • системи оподаткування підприємств та особливості нарахування певних видів податків і зборів;

 • особливості організації системи внутрішньогосподарського контролю на підприємстві; правила і шляхи проведення інвентаризації і оформлення її результатів, основні положення техніки безпеки та протипожежної охорони;

 • порядок роботи на комп'ютері, поняття автоматизованого робочого місця спеціаліста, склад технічного і програмного забезпечення, склад пакетів прикладного програмного забезпечення АРМ спеціаліста;

 • основні шляхи пошуку та прийняття адекватних управлінських рішень на підприємстві; склад витрат, шляхи їх економії на підприємстві;

 • напрямки підвищення рентабельності, можливості збільшення доходів підприємств.

 • Після проходження переддипломної практики студент повинен вміти:

 • прогнозувати облікову політику підприємств різних організаційно-правових форм, формувати Наказ про облікову політику;

 • проектувати модель облікового процесу на підприємстві, враховуючи всі особливості його функціонування;

 • оформляти первинні документи;

 • забезпечувати можливість організації обліку основних засобів; виробничих запасів, товарів і готової продукції; розрахунків з постачальниками за відвантажені товари, надані послуги, розрахунків з покупцями і замовниками; здійснення розрахунків із оплати праці, податків, інших виплат і платежів; здійснення розрахунків з фіскальними органами; організацію обліку власного капіталу, позикових коштів, доходів, витрат і фінансових результатів;

 • досліджувати організацію системи внутрішньогосподарського контролю на підприємстві;

 • визначати доцільність та адекватність управлінських рішень, які приймаються в процесі господарювання на досліджуваному об’єкті;

 • визначати переваги і недоліки обраної підприємством системи оподаткування, обліку і звітності, а також можливі шляхи застосування інших систем оподаткування;

 • складати і аналізувати баланс та інші форми фінансової і податкової звітності;

 • аналізувати ефективність використання матеріальних, трудових та фінансових результатів;

 • оцінювати тактику та стратегії розвитку досліджуваного підприємства;

 • прогнозувати результати діяльності;

 • робити логічні висновки і докази за результатами роботи;

 • володіти іноземною мовою і питаннями зовнішньоекономічної діяльності;

 • організувати роботу на ПЕОМ, створити за допомогою редактора текстової інформації облікові документи, виводити їх на екран дисплею і друкуючий пристрій, проводити опрацювання облікової інформації з допомогою електронних таблиць;

 • аналізувати основні показники комерційної і фінансової діяльності та визначати їх розмір на майбутній період;

 • проводити контроль та аудит діяльності підприємства в цілому та по окремих топологічних ділянках.

У зв'язку з цим під час проходження практики перед студентами ставляться завдання:

    • провести аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства у динаміці за три останні роки;

    • проаналізували організацію обліку на підприємстві у відповідності до облікової політики підприємства, розглянути організацію облікового процесу праці виконавців, а також організаційного забезпечення обліку;

    • показати належний рівень знань з організації та методики проведення контролю і аудиту.


2ПРОГРАМА ПЕРЕДДИПЛОМНОЇ ПРАКТИКИ НА ПІДПРИЄМСТВАХ

Тематичний план

Назва темиКількість днів

денна ф.н.

заочна ф.н.

1.Загальне ознайомлення з підприємством

1

1

2. Критична оцінка облікової політики підприємства за декілька років та аналіз стану організації обліку на підприємстві

3

3

3. Організація проведення внутрішньогосподарського контролю та аудиту

4

4

4. Прийняття управлінських рішень на підприємстві і дослідження стану податкового навантаження

5

4

5. Фінансовий аналіз фінансової звітності підприємства

6

6

6. Збір, опрацювання та узагальнення практичних матеріалів та оформлення звіту з практики

4

4

7. Захист звітів

2

2

Разом

25

24


Зміст програми практики за темами

Назва теми

Питання, що підлягають опрацюванню

Оформлення результатів

1. Загальне

ознайомлення з

підприємством.


1.1. Загальні відомості про підприємство.

Даний розділ звіту про проходження практики має містити загальні відомості про підприємство, характер і об’єкт господарської діяльності підприємства, організацією виробництва, характером виробничої продукції та її технологією, контингентом постачальників і покупців, договірними відносинами та організацією матеріальної відповідальності

2. Критична оцінка облікової політики підприємства за декілька років та аналіз стану організації обліку на підприємстві

2.1. Характеристика облікової

політики підприємства (бажано за декілька років) та її критична оцінка.

2.2. Визначення доцільності вибору певних методів і методик в обліковій політиці

2.3. Аналіз організації,

облікового процесу.

2.4. Аналіз організації бухгалтерії, її структурних підрозділів, а також організації праці виконавцівОзнайомитись і дати оцінку обліковій політиці підприємства. Обґрунтувати доцільність вибору окремих її елементів або запропонувати ті, які, на вашу думку, більш прийнятні в конкретній ситуації. У іншому випадку запропонувати свій варіант наказу про облікову політику. Охарактеризувати структуру облікового апарату, наявність і використання облікової техніки, форму обліку, посадові інструкції та розподіл обов’язків між обліковими працівниками, графік облікових робіт, організацію документообороту

3. Організація проведення внутрішньогосподарсько­го контролю та аудиту

3.1. Ознайомлення з організацією контрольно-ревізійної та аудиторської роботи підприємств і організацій.

3.2.Узагальнення результатів перевірки

3.3. Визначити ефективність заходів і засобів внутрішньогосподарського контролю

Письмове оформлення результатів досліджень з прикладеними графіками, висновками, актами.

4. Прийняття управлінських рішень на підприємстві та дослідження стану податкового навантаження

4.1. Визначити коло керівних осіб, які відповідальні за прийняття управлінських рішень на підприємстві 

4.2.Процес прийняття управлінських рішень та їх критична оцінка

4.3. Дослідити систему оподаткування, обліку і звітності, на якій перебуває досліджуване підприємство із визначенням податкового тиску, його аналіз.

4.4. Дослідити можливі шляхи переходу на інші системи оподаткування згідно чинного законодавства

Письмове оформлення результатів досліджень з прикладеними графіками, висновками, актами, формами податкової звітності

5. Фінансовий аналіз фінансової звітності підприємства

5.1. Зробити вертикальний і горизонтальний аналіз балансу (оцінити структуру активів і пасивів, динаміку статей активу і пасиву)

5.2. Здійснити аналіз ліквідності і платоспроможності

5.3. Визначити забезпеченість підприємства власним оборотним капіталом

5.4 Проаналізувати показники фінансової стійкості

5.5. Визначити і проаналізувати показники ділової активності

5.6 Проаналізувати звіт про фінансові результати (особливу увагу звернути на такі показники, як: виручка від реалізації продукції; собівартість реалізованої продукції, прибуток до оподаткування, чистий прибуток).

5.7. Визначити показники рентабельності (рентабельність власного капіталу, активів, продаж, продукції тощо)

5.8. Проаналізувати звіт про рух грошових коштів і за його допомогою оцінити ефективність управління грошовими потоками

5.9. Використовуючи звіт про власний капітал, проаналізувати структуру і динаміку складових власного капіталу, причини та наслідки змін у складі власного капіталу

Аналіз фінансового стану підприємства провести за період не менше трьох років.

Здійснити операційний аналіз діяльності: визначити і проаналізувати такі показники, як рівень беззбитковості, запас фінансової міцності, величина впливу операційного важеля.

Провести аналіз кредитної політики на підприємстві, визначити коефіцієнти управління кредитами.

Здійснити аналіз інвестиційної діяльності підприємства. За даними проведеного аналізу зробити відповідні висновки і запропонувати рекомендації по вдосконаленню та покращанню роботи підприємства

6. 3бір,опрацювання та узагальнення практичних матеріалів та оформлення звіту з практики
Письмове оформлення виконання завдання з прикладеними формами відповідних документів, здійсненими

розрахунками і висновками.


3. ФОРМИ І МЕТОДИ КОНТРОЛЮ
Перед скеруванням студентів на переддипломну практику для них організовуються консультації, на яких повідомляється мета, завдання практики, порядок та послідовність відпрацювання питань програми, місце та час проходження практики, режим та порядок роботи, підведення підсумків. Під час практики поточний контроль здійснюється:

керівниками практики від підприємства;

керівниками практики від навчального закладу (згідно із складеним графіком контролю).

Контролюється дотримання трудової дисципліни, хід роботи над виконанням програми переддипломної практики та наявність відпрацьованих та оформлених завдань. Керівники практики від навчального закладу при відвідуванні баз практики надають консультації з проблемних ситуацій та обговорюють з керівниками практики від підприємства індивідуальну роботу студентів.

Керівник від підприємства і керівник від ВУЗу виставляють оцінки і роблять зауваження у щоденнику проходження практики, який є в структурі звіту.
4ВИМОГИ ДО ЗВІТУ

Звіт про проходження переддипломної практики студент складає відповідно до програми. Він повинен мати чітку побудову, логічну послідовність, переконливу аргументацію, доказовість висновків та обґрунтованість рекомендацій.

Зміст звіту у повному обсязі має відображати узагальнення набутого студентом досвіду практичної роботи, що дає можливість оцінити:

- рівень знань практиканта з питань аналізу стану організації облікового процесу на підприємстві та організаційного забезпечення;

- практичні навики обліково-аналітичної роботи та складання фінансової звітності;

- вміння проведення та організаційного забезпечення аудиту.

Звіт повинен бути надрукований на аркушах формату А4. Структура має відповідати програмі і складатися з 5-ти розділів. Копії документів, розрахунків, облікових регістрів і форми звітності необхідно подати в кінці звіту у вигляді додатків, з обов’язковим посиланням на них в тексті роботи, зазначивши їх порядкові номери. Нумерація сторінок, таблиць здійснюється арабськими цифрами без знака №. Номер сторінки проставляється у правому верхньому куті без крапки в кінці.

Закінчена робота переплітається або підшивається в спеціальну папку-швидкосшивач.

Звіт про переддипломну практику – це повна, проте лаконічна характеристика самостійно виконаної роботи. Переписування матеріалів, що викладені в інструкціях, навчальних посібниках, лекціях не дозволяється.

Документи повинні бути оформлені з дотриманням усіх вимог. Слід чітко розмежувати документи-копії (з поміткою у верхньому правому кутку) та документи, в складанні яких студент-практикант брав безпосередню участь за період проходження практики.

Послідовність оформленим звіту з практики:

Щоденник, підписаний студентом, керівниками практики від університету та підприємства і завірений печаткою.

Титульний аркуш. (Додаток А).

Зміст

Основна частина

Додатки до звіту

Відгук на звіт керівника практики від підприємства, завірений печаткою
5ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ ПРАКТИКИ.

Підсумком переддипломної практики є захист звіту, який проводиться комісією при кафедрі обліку, аудиту та фінансів. Склад комісії призначається розпорядженням по кафедрі.

Результати захисту відображаються в відомості. За результатами захисту виставляється оцінка за бальною системою в загальній сумі 100 балів, які розподіляються у співвідношенні:

 1.  60 балів за оформлення звіту з переддипломної практики згідно із методичними вимогами до його структури і змісту;

 2. 40 балів за представлення і захист даного звіту.

Підсумок балів, які отримав студент, заносяться до екзаменаційної відомості за підписами членів комісії та до його залікової книжки. Звіт про практику підписується всіма членами комісії на титульній сторінці та здається в архів університету.

Студенти, які не виконали програми переддипломної практики, до захисту звіту з практики, захисту дипломної або магістерської роботи не допускаються.

6ЛІТЕРАТУРА.

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» прийнятий Верховною Радою України від 16 липня 1999 року №996-ХІV (зі змінами і доповненнями).

 2. Закон України «Про аудиторську діяльність» прийнятий Верховною Радою України 26.02.1996 р №54/96 (із змінами і доповненнями).

 3. Закон України «Про господарські товариства» прийнятий Верховною Радою України від 19 вересня 1991 року № 1576-ХІІ (зі змінами і доповненнями).

 4. Закон України «Про державний бюджет на 2008 рік» та внесення змін до деяких законодавчих актів України прийнятий Верховною Радою України від 28 грудня 2007 р., № 107-VІ. // Голос України, 4 січня. – № 1 (4251). – 2008 – С 1-24.

 5. Закон України «Про електронний цифровий підпис» прийнятий Верховною Радою України 22 травня 2003 р., № 851-ІV-ВР, – К.: – 2003.

 6. Закон України «Про електронні документи та електронний обіг» прийнятий Верховною Радою України 22 травня 2003 р., № 851-ІV–ВР, – К.: – 2003.

 7. Закон України «Про оподаткування прибутку підприємств» прийнятий Верховною Радою України 22 травня 1997 р., №283/97-ВР (зі змінами і доповненнями).

 8. Закон України «Про податок на додану вартість» прийнятий Верховною Радою України 03 квітня 1997 р., №167/97-ВР (зі змінами та доповненнями).

 9. Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, обумовленими народженням і похованням» від 18.01.2001 р., №2240-ІІІ.

 10. Закон України «Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування» від 26.06.1997 р., №400/97-ВР(із змінами і доповненнями).

 11. Наказ Мінстату України «Про затвердження типових форм первинних облікових документів по обліку сировини і матеріалів» від 21.06.96 №193.

 12. Наказ Мінстату України «Про затвердження типових форм первинного обліку бланків суворої звітності» від 11.03.96 №67.

 13. Наказ Мінстату України «Про затвердження типових форм первинного обліку документів по обліку МШП» від 22.05.96 №145.

 14. Наказ Держкомстату України «Про затвердження типових форм первинного обліку і інструкції про порядок їх виготовлення, зберігання і застосування» від 27.07.98 № 263.

 15. Наказ Мінстату України «Про затвердження типових форм первинного обліку касових операцій» від 15.02.96 №241.

 16. Наказ Мінстату України «Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу» від 27.10.95 №277.

 17. Наказ Мінстату України «Про затвердження типових форм первинного обліку по розрахунках з робітниками і службовцями по заробітній платі» від 22.05.96 № 144.

 18. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 31 березня 1999 №87 і зареєстровано Міністерством юстиції України 21 червня 1999 р. №391/3684.

 19. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 «Баланс» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 31 березня 1999 №87 і зареєстровано Міністерством юстиції України 21 червня 1999 р. №391/3689.

 20. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 31 березня 1999 №87 і зареєстровано Міністерством юстиції України 21 червня 1999 р. №391/3690 (із змінами та доповненнями).

 21. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4 «Звіт про рух грошових коштів» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 31 березня 1999 №87 і зареєстровано Міністерством юстиції України 21 червня 1999 р. №391/3691 (із змінами та доповненнями).

 22. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 5 «Звіт про власний капітан» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 31 березня 1999 №87 і зареєстровано Міністерство юстиції України 21 червня 1999 р. №391/3692 (із змінами та доповненнями).

 23. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 31 березня 1999 №87 і зареєстровано Міністерством юстиції України 21 червня 1999 р. №391/3685.

 24. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 27 квітня 2000 №92 і зареєстровано Міністерством юстиції України 18 травня 2000 р. №288/4509 (із змінами та доповненнями).

 25. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 8 «Нематеріальні активи» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 18 жовтня 1999 №242 і зареєстровано Міністерством юстиції України 02 листопада1999 р. №75088/4043 (із змінами та доповненнями).

 26. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 9 «Запаси» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 20 жовтня 1999 №246 і зареєстровано Міністерством юстиції України 02 листопада 1999 р. №751/4044 (із змінами та доповненнями).

 27. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 08 жовтня 1999 р. №237 і зареєстровано Міністерством юстиції України 25 жовтня 1999 р. №725/4018 (із змінами та доповненнями).

 28. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 11 «Зобов'язання» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 31 січня 2000 р. №20 і зареєстровано Міністерством юстиції України 11 лютого 2000 р. №85/4306 (із змінами та доповненнями).

 29. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 12 «Фінансові інвестиції» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 26 квітня 2000 р. №91 і зареєстровано Міністерством юстиції України 17 травня 2000 р. №284/4505 (із змінами та доповненнями).

 30. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 13 «Фінансові інструменти» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 30 листопада 2001 р. №559 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 грудня 2001 р. №1050/6241 (із змінами та доповненнями).

 31. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 14 «Оренда» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 28 липня 2000 р. №181 і зареєстровано Міністерством юстиції України 10 серпня 2000 р. №487/4708 (із змінами та доповненнями).

 32. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 29 листопада 1999 р. №290 і зареєстровано Міністерством юстиції України 14 грудня 1999 р. №860/4153 (із змінами та доповненнями).

 33. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 16 «Витрати» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 31 грудня 1999 р. № 318 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 січня 2000 р. №27/4248 (із змінами та доповненнями).

 34. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 28 грудня 2000 р. №353 і зареєстровано Міністерством юстиції України 20 січня 2001 р. №47/5238 (із змінами та доповненнями).

 35. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 18 «Будівельні контракти» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 28 квітня 2001 р. №205 і зареєстровано Міністерством юстиції України 21 травня 2001 р. №433/5624.

 36. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 19 «Об'єднання підприємств» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 07 липня 1999 р. № 163 і зареєстровано Міністерством юстиції України 23 липня 1999 р. №499/3792 (із змінами та доповненнями).

 37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 20 «Консолідована фінансова звітність» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 30.07.1999 р. №176 і зареєстровано Міністерством юстиції України 23 липня 1999 р. №553/ 3846 (із змінами та доповненнями).

 38. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 21 «Вплив зміни валютних курсів» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 10 серпня 2000 р. № 193 і зареєстровано Міністерством юстиції України 17 серпня 2000 р. №515/4736 (із змінами та доповненнями).

 39. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 22 «Вплив зміни цін та інфляції» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 28 лютого 2002 р. № 147 і зареєстровано Міністерством юстиції України 19 березня 2002 р. № 269/6957(із змінами та доповненнями).

 40. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 23 «Розкриття інформації щодо пов'язаних сторін» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 18 червня 2001 р. №303 і зареєстровано Міністерством юстиції України 23 червня 2001 р. №539/5730(із змінами та доповненнями).

 41. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 24 «Прибуток на акцію»Затв. Наказом Міністерства фінансів України 16 липня 2001 №344 і зареєстровано Міністерством юстиції України 30 липня 2001 р. №647/5838.

 42. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 28 жовтня 2003 р. №601 і зареєстровано Міністерством юстиції України 10 лисопада.2003 р. №1025 /8346 (із змінами та доповненнями).

 43. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 26 «Виплати працівникам» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 25 лютого.2000 р. №39 і зареєстровано Міністерством юстиції України 15 березня 2000 р, №161 /4382 (із змінами та доповненнями).

 44. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 27 «Необоротні активи, утримувані для продажу, та припинена діяльність» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 7 листопада 2003 р. №617 і зареєстровано Міністерством юстиції України 17 листопада 2003 р. №1054 /8375 (із змінами та доповненнями).

 45. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 28 «Зменшення корисності активів» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 24 грудня 2004 р. № 817 і зареєстровано Міністерством юстиції України 13 січня 2005 р. №35 /10315 (із змінами та доповненнями).

 46. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 29 «Фінансова звітність за сегментами» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 19 травня 2005 р. № 412 і зареєстровано Міністерством юстиції України 03 червня 2005 р. № 621 /10901 (із змінами та доповненнями).

 47. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 30 «Біологічні активи» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 18. листопада 2005 №790 і зареєстровано Міністерством юстиції України 05 грудня 2005 р. №1456 /11736 (із змінами та доповненнями).

 48. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 31 «Фінансові витрати» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 26. квітня 2006 р. №4157 і зареєстровано Міністерством юстиції України 26 травня 2006 р. №610 /12484 (із змінами та доповненнями).

 49. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 32 «Інвестиційна нерухомість» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 02 липня 2007 р. № 779 і зареєстровано Міністерством юстиції України 16.07.2007 р. №823 / 14090.

 50. Інструкція «Про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій» Затв. Наказом Міністерства фінансів України 30 листопада 1999 р. №291 і зареєстровано Міністерство юстиції України 21 грудня 1999 р. №892/4185.

 51. Інструкція № 1 «По організації емісійно-касової роботи в закладах банків України» Затверджена постановою НБУ від 07.07.1994 р. № 129.

 52. Інструкція «Про інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків» Затв. Наказом Міністерства фінансів України від 11 серпня 1994 р. №69 (із змінами і доповненнями).

 53. Інструкція «Про порядок реєстрації виданих, повернутих і використаних доручень на отримання цінностей» Затв. наказом Мінфіну України від 16.05.1996 р. № 99.

 54. Голов С. Ф. Міжнародні стандарти фінансової звітності: вдосконалення та застосування // Бухгалтерський облік і аудит, – 2007. – №11. – С. 43-58.

 55. Грачова Р. Є. Енциклопедія бухгалтерського обліку. –К.: Галицькі контракти, 2004. –832 с.

 56. Звітність підприємств. Навч. посіб. / За ред. Проф. Вериги Ю.А. – Центр навчальної літератури, 2005. — 656 с.

ДОДАТКИ
Додаток А

Міністерство освіти і науки України

Закарпатський державний університет

факультет економіки

кафедра обліку, аудиту і фінансів


Реєстраційний номер _________

Дата реєстрації “____” _____________ 20ххр.


Прізвище, ім’я та по батькові


студента (ки) V (VI) курсу

денної (заочної) форми навчання


З в і т

про проходження переддипломної практики


/на базі .../

Допущено до захисту

Дата “___” _____________ 20ххр.
Підпис ________________

Науковий керівник:

________________________

Робота захищена “___” ___________ 20ххр. з оцінкою “________________”
Підписи членів комісії _____________________________________________

Ужгород 20хх р.


Схожі:

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ МЕТОДИКА ПРОВЕДЕННЯ БІНАРНОГО УРОКУ ТЕОРЕТИЧНОГО...
Методичні рекомендації з досвіду роботи викладачів Державного навчального закладу
Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни...
Методичні рекомендації розробили викладачі Нікопольського коледжу Дніпропетровського державного аграрного університету Романій Сергій...
Методичні рекомендації до проведення
У збірнику вміщено методичні рекомендації та розробки уроків на допомогу педагогічним працівникам навчальних закладів для проведення...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ З ПІДГОТОВКИ ДО САМОСТІЙНОЇ ТА ІНДИВІДУАЛЬНО-ДОСЛІДНОЇ...
Методичні рекомендації щодо підготовки, оформлення та захисту основних форм індивідуально-дослідних завдань
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ : «МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦІЇ ВИХОВНОЇ РОБОТИ В ГУРТОЖИТКУ»
Методичні рекомендації з досвіду роботи вихователя гуртожитку Державного навчального закладу «Запорізьке машинобудівне вище професійне...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ щодо організації
Матеріали до серпневих конференцій педагогів області (методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в закладах...
Методичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування»
Методичні рекомендації з дисципліни «Комерційне кредитування» призначені для надання допомоги студентам в засвоєнні предмету та в...
Уроках української мови Методичні рекомендації підготувала
...
Методичні рекомендації Щодо дотримання вимог до оформлення протоколу м. Луцьк 2013 р
Методичні рекомендації розроблені з метою підвищення ефективності управлінської діяльності головного та територіальних управлінь...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ РОЗДІЛУ для студентів усіх спеціальностей...
Політологія. Суб`єкти політики та способи політичної діяльності [Текст]: Методичні рекомендації до вивчення розділу для студентів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка