Секція 17. Економіка, організація та управління підприємствами


Скачати 93.09 Kb.
НазваСекція 17. Економіка, організація та управління підприємствами
Дата24.02.2016
Розмір93.09 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
Секція 17. Економіка, організація та управління підприємствами.

Концептуальні підходи до функціонування механізму задоволення поточних фінансових потреб підприємства

Пестовська З.С.

старший викладач кафедри

міжнародних фінансів та банківської справи,

Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля

У численних наукових працях поняття механізму стосовно фінансів використовується як таке, що само собою розуміється, без додаткових пояснень. Найближчим до поняття «механізм задоволення поточних фінансових потреб підприємства» будемо вважати поняття «фінансовий механізм» та «фінансово-кредитний механізм». Але в літературі відсутнє однозначне тлумачення сутності цих понять, до їх трактування включають різне поєднання чинників розвитку фінансів, продуктивних сил, виробничих, грошових та кредитних відносин. Узагальнюючі різні підходи до визначення фінансового механізму, зробимо спробу конкретизувати його стосовно задоволення поточних фінансових потреб (ПФП) підприємства й отримаємо таке визначення: механізм задоволення поточних фінансових потреб підриємства – це сукупність умов його діяльності у поточний період часу, а також набір інструментів, методів, прийомів і контрольних показників формування запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості, які служать засобом зниження потреби у фінансових ресурсах й досягнення цілей підвищення ефективності діяльності підприємства. На рис. 1 схематично представлено місце управління ПФП у фінансовому механізмі підприємства.

До правового й нормативного забезпечення механізму задоволення ПФП машинобудівного підприємства можна віднести законодавчі акти у сфері фінансів, оподаткування, кредитування, страхування, фінансового аналізу, обліку та звітності, розкриття інформації, організації готівкового та безготівкового обігу, банківського обслуговування, складу собівартості продукції підприємств відповідного виду діяльності, платіжної та договірної дисципліни, інструкції відповідних міністерств та відомств, статут підприємства, положення про діяльність спеціального підрозділу з управління поточними фінансовими потребами підприємства, посадову інструкцію фахівця з управління поточними фінансовими потребами підприємства, або відповідні положення у посадових інструкціях фахівців фінансового відділу, відділу маркетингу, відділу логістики, юридичного відділу, договори, контракти з дебіторами та кредиторами, систему аналізу та лімітування залишків запасів, систему аналізу та лімітування величини дебіторської заборгованості, систему оптимізації знижок постачальникам, система аналізу та лімітування величини кредиторської заборгованості, систему аналізу ефективності джерел фінансування (кредитування).

Фінансовий механізм підприємстваФінансовий менеджмент підприємства

Управління активами
Управіння пасивами
Управління довгостроковими активами

Управління поточними автивами
Управління залученими коштами
Управління власними коштамиУправління поточними пасивами
Управління довгостроковими пасивами
Управління оборотним капіталом
Управління поточними фінансовими потребами підприємства


Управління запасами
Управління дебіторською заборгованістю
Управління кредиторською заборгованістю

Рис. 1. Місце управління ПФП у фінансовому механізмі підприємства.

Організаційна структура управління ПФП може існувати у вигляді спеціального підрозділу, що координує строки погашення деібторської й кредиторської заборгованості, рівень та доцільність знижок постачальникам, визначення оптимальних джерел фінансування (короткострокового кредитування), аналізує рівень запасів та обирає й застосовує ефективну систему планування залишків запасів та ланцюгу постачання, або організація співпраці окремих фахівців фінансового відділу, відділу маркетингу, відділу логістики, відділу збуту, бухгалтерії, юридичного відділу).


Правове і нормативне забезпечення механізму задоволення ПФП машинобудівного підприємства (законодавство, статут підприємства, договора з дебіторами та кредиторами, ліміти залишків запасів, дебіторської та кредиторської заборгованості)


Фінансові інструменти (грошові кошти, короткострокові кредити, договора з постачальниками та покупціями, знижки дебіторам, векселя, відстрочка платежів, пільгові кредити, гарантовані державою)


Фінансова інформація (дані про завезення матеріалів на склад, збільшення дебіторської та кредиторської заборгованості та передавання матеріалів у цех зі складу, передавання продукції на склад готової продукції, зменшення незавершеного виробництва, повернення боргів покупцями, виплату кредиторської заборгованості)


Фінансові методи (планування, контроль, нормування, лімітування, кредитування, аналіз, прогнозування)
Організаційна структура управління ПФП (спецпідрозділ, фінансовий відділ, відділ маркетингу, відділ логістики, юридичний відділ), фінансовий менеджер з управління ПФП
Технічні та програмні засоби управління ПФП (економіко-математичне моделювання, засоби Microsoft EXCEL, імітаційне моделювання)

Процес управління

Об’єкти управління (складові ПФП)Дебіторська заборгованість


Запаси

Кредиторська заборгованість

Виробництво
Робітники

Бюджет, Банки

Постачальники

ПокупціВнутрішні складові

Зовнішні складові

Рис. 2. Деталізація зовнішніх та внутрішніх складових механізму задоволення поточних фінансових потреб машинобудівного підприємства.

Фінансові інструменти різноманітні, але їхнє визначення узагальнене у міжнародному стандарті бухгалтерського обліку МСФЗ (IAS) 32 (п. 11) [1]: "Фінансовий інструмент – це договір, в результаті якого виникає фінансовий актив в одного підприємства та фінансове зобов'язання або пайовий інструмент в іншого".

Згідно МСФЗ 32 до фінансових активів належать:

- грошові кошти

- пайовий інструмент іншого підприємства

- право, обумовлене договором: отримати грошові кошти або інший фінансовий актив від іншого підприємства, або обмінятися фінансовими активами чи фінансовими зобов’язаннями з іншим підприємстврм на умовах потенційно вигідних для підприємства.

Згідно IAS 32 до фінансових зобов'язань належать обумовлені договором зобов’язання:

- надати грошові кошти або інший фінансовий актив іншому підприємству;

- обмінятися фінансовими інструментами або фінансовими активами з іншим підприємством на потенційно невигідних для підприємства умовах (зокрема, при вимушеному продажі дебіторської заборгованості).

Отже, якщо застосувати наведені визначення до механізму задоволення ПФП, отримаємо такі фінансові інструменти: грошові кошти, короткострокові кредити банків (овердрафт, факторинг, кредитна лінія), договори й контракти з постачальниками та покупціями (зокрема, з умовами надання знижок дебіторам або надання відстрочки платежів кредиторами), векселі.

Фінансові методи [2] - це спосіб дії фінансових відносин на господарський процес; до фінансових методів вона відносить самофінансування, оподаткування, систему розрахунків, прогнозування, інвестування, страхування, заставні операції.

Отже, у склад механізму задоволення ПФП можна ввести такі методи (рис. 2): планування, контроль, нормування, лімітування, кредитування, страхування, аналіз (зокрема аналіз ризиків кредитоспроможності, платоспроможності, ліквідності, недоотримання прибутку або отримання збитку, несвоєчасної поставки, або поставки неякісних сировини, матеріалів, палива та ін., неплатоспроможності дебіторів), системи розрахунків з контрагентами, прогнозування величини поточних фінансових потреб підприємства, рівня запасів, рівня дебіторської й кредиторської заборгованості (економіко-математичне моделювання, зокрема, методи екстраполяції, кореляційно-регресійного аналізу, імітаційного моделювання).

Фінансова інформація, яка використовується з метою оцінки та вдосконалення управління ПФП, така: дані про завезення матеріалів на склад, збільшення дебіторської та кредиторської заборгованості та передавання матеріалів у цех зі складу, передавання продукції на склад готової продукції, зменшення незавершеного виробництва, повернення боргів покупцями, виплату кредиторської заборгованості, рівень рентабельності та ліквідності підприємств-конкурентів, рівень знижок, умови короткострокового кредитування підприємств-конкурентів, моделі управління запасами підприємств-конкурентів, стан ринкової кон’юнктури на внутрішньому та зовнішньому ринках збуту продукції підприємства, стан та тенденції розвитку податкової, бюджетної, грошової, кредитної та банківської системи країни та країн, де працюють підприємства-контрагенти.

Технічні засоби управління ПФП: економіко-математичне моделювання, засоби Microsoft EXCEL, імітаційне моделювання, метод екстраполяції, метод кореляційно-регресійного аналізу.

Процес управління механізму спрямований на об’єкти управління: об’єктом виступають поточні фінансові потреби та їхні складові (запаси, дебіторську й кредиторську заборгованість).

Таким чином, механізм задоволення поточних фінансових потреб можна визначити як сукупність ресурсів процесу і способів їх з'єднання для забезпечення наявності певної суми грошових коштів, необхідних підприємству у певний момент часу для забезпечення безперервності його діяльності, ліквідності, прибутковості та конкурентоспроможності.

Список літератури

  1. Електронний ресурс. Режим доступу: http://allmsfo.ru/msfo-ias-32.html

  2. Павлова Л.Н. Финансовый менеджмент. Управление денежным оборотом предприятия: Учебник для вузов. – М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. – 400 с.

Схожі:

ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ: ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ”
Редакція збірника наукових праць ”Економіка і управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики ” (свідоцтво...
«Економіка і організація аграрного виробництва»
Навчальна дисципліна «Економіка і організація аграрного виробництва» викладається для студентів 4 курсу з спеціальності 10010201...
Екзаменаційні питання з предмету Економіка, організація прогнозування...
Конституція України: державне забезпечення соціальної спрямованості економіки. Головні цілі соціально-орієнтованої економіки
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво»
Економіка і підприємництво», напрямів підготовки «Фінанси і кредит», «Облік і аудит», «Управління персоналом та економіка праці»,...
ЗАТВЕРДЖЕНО
Місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями (далі – організація) незалежно від функціонально-цільового...
Програма розвитку малого підприємництва в м. Синельниковому на 2009-2010...
Специфіка – Структура міського господарства сучасного Синельникового представлена підприємствами залізничного транспорту, машинобудівної,...
ПЕРЕЛІК платних послуг, що можуть надаватися Державною інспекцією...
Державною інспекцією сільського господарства України, а також державними інспекціями сільського господарства Автономної Республіки...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ...
Предметом курсу “Управління потенціалом підприємства” є сукупність теоретичних, методичних і практичних питань формування й удосконалення...
Програма вирівнювального модулю «Економіка 1»
«Економіка 1» (основи ринкової економіки; основи макроекономіки) за напрямом підготовки «Економіка» і «Адміністративний менеджмент»...
Вступ
Осика О. П., Акмаєв А.І., Ахромкін Є. М., Кліяненко Б. Т., Фесенко І. А. Економіка й організація інноваційної діяльності. Навчальний...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка