ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ (для спеціальності "Облік і аудит" ) ВСТУП


Скачати 244.1 Kb.
НазваПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ (для спеціальності "Облік і аудит" ) ВСТУП
Дата19.03.2013
Розмір244.1 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ

(для спеціальності "Облік і аудит" )
ВСТУП

Курс "Фінансовий, аналіз" є професійна орієнтованою-дисципліною, розрахованою на студентів V курсу навчання, які оволоділи знаннями фунда­ментальних дисциплін.

Предметом курсу є систематизації знань студентів щодо глибокого та всебічного вивчення фінансового стану підприємства та чинників його формування, опануванні прийомів та методів фінансового аналізу, логіки та методики його здійснення

Мета вивчення курс полягає в оволодінні студентами теоретично-методичними та практичними навичками здійснення аналізу фінансового стану та фінансової діяльності підприємств різних форм власності та галузей економіки в сучасних ринкових умовах.

Завдання навчальної дисципліни - є теоретична і практична підготовка студента з питань:

 • з'ясування сутності та значення фінансового аналізу, оволодіння знан­нями з його основ, фінансово-економічного механізму, методами та прийомами його здійснення;

 • ознайомлення з джерелами та особливостями інформаційного забезпе­чення фінансового аналізу на підприємствах різних галузей, сфер діяль­ності та форм власності;

 • вивчення комплексу показників оцінки фінансового стану підприємства та їх класифікації, методичної послідовності та порядку розрахунку, ме­тодів оцінки;

 • вивчення порядку та методів аналізу стану та використання оборотних коштів підприємства;

 • вивчення методів оцінки вхідних та вихідних грошових потоків підпри­ємства;

 • оволодіння методами, оцінки майна підприємства; оволодіння методами аналізу капіталу підприємства; вивчення методичних принципів оцінювання ліквідності, платоспроможності, фінансової стійкості, кредитоспроможності, ділової активності, інвестиційної привабливості підприємства; оволодіння, методами комплексного оцінювання фінансових ризиків.

Після вивчення курсу, студент повинен вміти оцінювати тенденції розвитку фінансового стану й прибутковості, ефективності використання ка­піталу, здійснити аналітичну діагностику можливого банкрутства; допомогти адміністрації підприємства у розробці певних заходів стабілізації

П Р О Г Р А М А


ТЕМА 1. Сутність і значення фінансового аналізу, його цілі та особливості.

Методологічні принципи і логіка аналітичної роботи фінансової сфери підприємства. Предмет, об'єкт та суб'єкт фінансового аналізу. Види фінансо­вого аналізу. Класифікація економічних показників, що використовуються у фінансовому аналізі. Методи, та прийоми фінансового аналізу, горизонтальний, вертикальний, трендовий аналіз. Схема побудови аналітичного процесу. Взаємозв'язок етапів та напрямів аналізу. Джерела інформації для проведення фінансового аналізу.

Основні поняття: предмет, об'єкт, суб'єкт , види фінансового аналізу.

ТЕМА 2. Загальна, оцінка-фінансового стану підприємства


Комплекс і класифікація показників оцінки фінансового стану підприємства. Методологічна послідовність та порядок розрахунку її аналізу показників фінансового стану підприємства. Загальна характеристика коштів підприємства, їх складу та, стану, розміщення та структури. Оцінка сталості доходів.

Основні поняття: класифікація показників оцінки фінансового стану підприємства.

ТЕМА 3 Аналіз фінансової стійкості підприємства

Сутність фінансової стійкості та стабільності підприємства. Основні фактори, що впливають на стійкість фінансового стану підприємства; Вплив структури активів і пасивів на характеристику фінансової стійкості підприємства. Оцінка, впливу ефективності використання необоротних і оборотних активів на стійкість фінансового стану підприємства. Відносні показники фінансової стійкості: методика їх розрахунку. Класифікація джерел коштів для аналізу фінансової стійкості підприємства. Аналіз абсолютних показників фінансової стійкості. Типи фінансової стійкості Оцінка запасу фінансової стійкості підприємства.

Основні поняття: Відносні показники фінансової стійкості. Класифікація джерел коштів для аналізу фінансової стійкості. Типи фінансової стійкості.

ТЕМА 4. Аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

Сутність ліквідності і платоспроможності та їх значення при оцінці фінансового стану підприємства.

Зміст та послідовність аналізу ліквідності підприємства: основні стадії її оцінки. Класифікація активів за ознакою ліквідності і пасивів за ознакою те­рмінового погашення. Фактори, що впливають на пропорції груп поточних активів з різним ступенем ліквідності. Система показників ліквідності: методика їх розрахунку. Основні фактори, що впливають на підвищення ліквідності. Власний оборотний капітал - абсолютний показник ліквідності та платоспроможності; основні етапи його аналізу. Зміст та основні напрямки здійснення аналізу платоспроможності підприємства. Система критеріїв оцінювання платоспроможності підприємства. Показники низької платоспроможності, можливості її відновлення.

Основні поняття: . Класифікація активів за ознакою ліквідності і пасивів за ознакою те­рмінового погашення, власний оборотний капітал-основні етапи його аналізу.

ТЕМА 5. Аналіз грошових потоків


Поняття грошового потоку та його значення для фінансової діяльності підприємства. Класифікація вихідних грошових потоків, їх характеристика й аналіз. Стратегія управління грошовими потоками. Аналіз грошових коштів від основної діяльності підприємства. Аналіз грошових коштів від інвестиційної діяльності, підприємства Балансовий метод оцінки грошових надходжень. Методи розрахунку обертання грошових потоків. Аналіз грошових потоків із застосуванням, системи коефіцієнтів. Поняття чистого грошового потоку.

Основні поняття: поняття грошового потоку. Балансовий метод оцінки грошових надходжень. Поняття чистого грошового потоку.
ТЕМА 6. Аналіз кредитоспроможності підприємства

Поняття кредитоспроможності підприємства. Показники визначення кредитоспроможності. Фінансові коефіцієнти - ліквідності, автономії, плато­спроможності, рентабельності.

Етапи визначення кредитоспроможності: структурування кредиту. Методи визначення кредитоспроможності різними банками та НБУ. Фінансові та не фінансові показники. Рейтингова оцінка позичальника. Визначення класу позичальника та вартості застави

Основні поняття: Поняття кредитоспроможності підприємства, Фінансові коефіцієнти - ліквідності, автономії, плато­спроможності, рентабельності.
ТЕМА 7. Аналіз ефективності використання капіталу

Визначення капіталу підприємства. Визначення суми власного капіталу. Складові власного капіталу. Аналіз руху власного капіталу підприємства за звітний період. Визначення причин зміни власного капіталу. Аналіз показників руху капіталу. Аналіз показників ефективності використання капіталу. Аналіз показників рентабельності капіталу і розраху­нок основних чинників на ці зміни. Аналіз ефективності використання капі­талу, як невідємної частини прийняття управлінських рішень.

Основні поняття: Визначення капіталу підприємства. Складові власного капіталу.

.ТЕМА 8. Оцінка виробничого та фінансового лівереджу.

Поняття і визначення лівереджу. Види лівереджу. Визначення рівня виробничого лівереджу і його оцінка. Визначення ставки маржинального доходу у ціні продукції і критичного або беззбиткового обсягу виробництва і реалізації продукції. Розрахунок і аналіз фінансового лівереджу, його зв'язок з фінансовим ризиком підприємства. Синтетичний показник лівереджу -виробничо-фінансовий лівередж. Значення показників лівереджу для прогнозування виробничого та фінансового ризиків.

Основні поняття: Поняття і визначення лівереджу. Види лівереджу. Синтетичний показник лівереджу -виробничо-фінансовий лівередж.

ТЕМА 9. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості під­приємства

Задачі аналізу ділової активності підприємства. Якісні і кількісні показники ділової активності підприємства. Методика розрахунку і аналіз показників ділової активності підприємства. Значення коефіцієнта стійкості економічного зростання для оцінки можливості темпів розвитку підприємства. Аналіз стійкості економічного зростання. Зміст, завдання і напрямки аналізу інвестиційної діяльності підприємства. Вибір і обгрунтування інвестиційних проектів. Критерії оцінки інвестиційних проектів. Індекс рентабельності інвестицій. Норма рентабельності інвестицій. Аналіз фінансових інвестицій.

Основні поняття :. Якісні і кількісні показники ділової активності .Критерії оцінки інвестиційних проектів

ТЕМА 10. Короткострокове прогнозування фінансового стану під­приємства

Завдання і принципи фінансового прогнозування. Етапи процесу фінансового планування на підприємстві. Фінансова стратегія підприємства. Поточне (короткострокове) фінансове прогнозування фінансового стану підприємства. Прогноз фінансового стану: річний, квартальний, місячний. Прогнозування руху грошових коштів і балансового плану підприємства. Прогнозування фінансової стійкості, платоспроможності і кредитоспроможності підприємства у короткостроковому періоді

Основні поняття:. Фінансова стратегія підприємства.. Прогноз фінансового стану: річний, квартальний, місячний.

ТЕМА 11. Аналіз фінансового стану неплатоспроможного підприєм­ства.

Характеристика показників неплатоспроможності підприємства. Причини банкрутства підприємства. Методи прогнозування можливості банкрутства: „2-модель Альтмана", „система показників Бівера". Оцінка фінансового стану підприємства і можливість його банкрутства через показники фінансової стійкості (визначення надлишку або нестачі джерел засобів для формування запасів і витрат). Відновлення платоспроможності підприємства.

Основні поняття: Методи прогнозування можливості банкрутства: „2-модель Альтмана", „система показників Бівера".

ТЕМА 12. Стратегічний аналіз фінансових ризиків

Ризик як економічна категорія і як критерій оцінки доцільності прийн­яття управлінських рішень. Обєкти ризику. Суб'єкти і джерела ризику. Види підприємницьких ризиків. Принципи управління ризиками., Послідовність аналізу фінансового ризику. Фактори, що впливають на ступень ризику. Зона допустимого, критичного та катастрофічного ризику. Страхування ризиків. Управління фінансовими ризиками.

Основні поняття: Обєкти ризику. Суб'єкти і джерела ризику. Види підприємницьких ризиків.
ЗРАЗКИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ЗАОЧНОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ
Практичне заняття № 1

ТЕМА. Аналіз ефективності використання капіталу


 1. Аналіз руху власного капіталу.

 2. Аналіз показників використання капіталу за даними форм звітності підприємства.

3. Виконання аналізу рентабельності капіталу підприємства .
Практичне заняття №2

ТЕМА. Оцінка виробничого та фінансового лівереджу

1. Вирішення задач на розрахунок ефекту фінансового важеля різними способами.

Практичне заняття №3

ТЕМА. Аналіз ділової активності та інвестиційної привабливості підприємства.

 1. Розрахунок і аналіз показників ділової активності.

 2. Визначення критеріїв оцінки інвестиційних проектів.

Практичне заняття №4

ТЕМА. Аналіз фінансового стану неплатоспроможного підприємства

1. Аналіз фінансового, стану неплатоспроможного підприємства.

2. Оцінка можливості відновлення платоспроможності у найближчі 6
місяців.

3. Виявлення незадовільної структури балансу.
ПРИКЛАДИ ЗАВДАНЬ ДО АУДИТОРНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Задача 1.

Скласти порівняльний аналітичний баланс на базі бухгалтерського балансу підприємства (на якому працює студент), на підставі якого провести попередній аналіз фінансового стану підприємства та оцінити структуру його майна та джерел фінансування його діяльності. Форму представлення порівняльного аналітичного балансу наведено в таблицях 1 та 2.

Таблиця 1 Для активу

Назва статті

Код рядкаМин. рік, т. грн.Зв. рік, т. грн.Горизонт, аналіз

Вертикальний аналізабс, т. грн.

відн., %

стр-ра м. рік, %

стр-ра зв.рік, %

відн.,%

1

2

3

4

5=4-3

6=5/3*100

7-

8

9=8-7

І Усього майна

280


1 .Необ активи

080


у т.ч. - основні засоби

030


II Оборотні активи

260


2.1. Запаси і витрати

100-

140, 250


2.2. Дебіторська заборгованність

150, 160, 170-210


2.3.Грошові кошти і ГІФІ

220, 230, 240


III Витрати майб. періоду

270Таблиця2 Для пасиву

Назва статті

Код рядка

Мин. рік, т. грн.


Зв. рік, т. грн.Горизонт, аналіз

Вертикальний аналіз

абс, т. грн.

відн., %

стр-ра м. рік, %

стр-ра зв.рік, %

відн.%

1

2

3

4

5=4-3

6=5/3*100

7

8

9=8-7

І Джерела власн. Коштів

380+430 +630


у т.ч. - власний капітал

380


II Залучений капітал

480+620


у т.ч. - довгострокові зобов'язання

480


поточні зобов'язання

620


А)короткострокові кредити

500-520


Б)поточна кред.

заборгованність

530-610


III Доходи майб. періодів

630


Валюта

640


Задача 2.

За даними балансу підприємства розрахувати основні показники ліквідності фінансової стійкості підприємства на початок і кінець періоду що аналізується. зробити відповідні висновки та оцінити платоспроможність та фінансову незалежність підприємства.

Задача 3.

За даними бухгалтерського балансу підприємства провести, аналіз ліквідності балансу, розрахувати показник комплексної оцінки балансу в динаміці та зробити відповідні висновки.

Задача 4.

Оцінити структуру балансу підприємства, розрахувати за підсумками аналізу коефіцієнт відновлення (або втрати) платоспроможності та оцінити вірогідність настання банкрутства за моделями Альтмана, Бівера та рейтингової оцінки.

ПЕРЕЛІК ЕКЗАМЕНАЦІЙНИХ ПИТАНЬ ДО АУДИТОРНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

 1. Експрес-аналіз фінансових показників діяльності підприємства.

 2. Аналіз структури джерел утворення майна підприємства.

 3. Попередня оцінка фінансового стану підприємства.

 4. Необхідність і порядок перетворення бухгалтерського балансу порівняльний аналітичний баланс.

 5. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства.

 6. Аналіз грошових потоків підприємства.

 7. Аналіз платоспроможності і кредитоспроможності підприємства.

 8. Діагностика банкрутства підприємства.

 9. Аналіз фінансових ризиків підприємства.

 10. Аналіз ділової активності підприємства.

 11. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства.

 12. Аналіз власного капіталу, шляхи та заходи щодо його покращення.

 13. Аналіз поточної платоспроможності підприємства.

 14. Аналіз фінансової стійкості підприємства.

 15. Аналітична діагностика ймовірності банкрутства.

 16. Аналіз фінансового стану неплатоспроможних підприємств.

 17. Роль фінансової інформації в процесі прийняття управлінських рішень.

 18. Методи і прийоми фінансового аналізу.

 19. Аналіз фінансової стабільності і відновлення платоспроможності підприємства.

 20. Аналіз ліквідності і платоспроможності підприємства, діагностика банкрутства.

 21. Оцінка виробничого та фінансового лівереджу.

 22. Аналіз інвестиційної діяльності підприємства та фінансових ризиків.


Західнодонбаський приватний інститут економіки і управління

Кафедра фінансів

Затверджено на засіданні кафедри

Пр. № 1 від 28.09. 2009 р.
Тестовий контроль знань для студентів V курсу

заочної форми навчання з дисципліни "Фінансовий аналіз"
Знайдіть правильну відповідь (одну чи кілька)

1. Назвіть основні види фінансового аналізу:

 1. Експрес-аналіз;

 2. Зовнішній аналіз;

 3. Господарський;

 4. Деталізований;

 5. Комплексний;

 6. Внутрішній.

2. Основним змістом зовнішнього фінансового аналізу є:

 1. Аналіз питань, визначених зовнішніми користувачами;

 2. Аналіз питань, визначених зовнішніми аналітиками;

 3. Аналіз абсолютних показників прибутку, рентабельності та фінансової
  стійкості підприємства;

 4. Аналіз ліквідності, платоспроможності, ефективності використання майна
  та капіталу;

 5. Економічна діагностика фінансового стану підприємства.

3. До моделей фінансового аналізу належать ...

 1. Кореляційна.

 2. Дескриптивна.

 3. Індексна.

 4. Предикативна.

 5. Нормативна.

4. Прийоми оцінки фінансового стану підприємства - це...

 1. Аналіз відносних показників.

 2. Факторний аналіз.

 3. Аналіз платоспроможності.

 4. Аналіз кредитоспроможності.

 5. Порівняльний аналіз.

5. До неформалізованих методів фінансового аналізу відносяться:
1. Метод арифметичних різниць

 1. Балансовий метод;

 2. Метод відносних чисел;

 3. Метод побудови системи показників;

 4. Метод побудови системи аналітичних таблиць.

6. Фінансовий стан підприємства характеризується ...

 1. Сукупністю виробничо-господарських факторів;

 2. Системою показників, що відображають наявність фінансових ресурсів;

 3. Системою показників, що відображають наявність і формування
  фінансових ресурсів;

 4. Системою показників, що відображають наявність, розміщення і
  використання фінансових ресурсів,

 5. Формуванням та використанням фінансів підприємства.

7. Фінансовий стан підприємства залежить від ...

 1. Фінансової політики підприємства;

 2. Випуску продукції;

 3. Реалізації продукції;

 1. Результатів виробничої, комерційної та фінансово-господарської
  діяльності підприємства;

 1. Ефективності використання фінансових ресурсів.

8. Які показники належать до групи показників ліквідності та платоспроможності?

 1. Маневреність власних оборотних коштів;

 2. Коефіцієнт концентрації залученого капіталу;

 3. Частка виробничих запасів у активах;

 4. Заборгованість кредиторам;

 5. Коефіцієнт покриття запасів.

9. До якої групи показників належить показник маневреності власного
капіталу?

 1. До показників прибутковості.

 2. До показників фінансової стійкості.

 3. До показників ліквідності.

 4. До показників майнового стану.

 5. До показників ділової активності підприємства.

10. Які показники характеризують майновий стан підприємства?

 1. Коефіцієнт зносу основних засобів.

 2. Головний показник прибутковості.

 3. Коефіцієнт покриття запасів.

Коефіцієнт критичної оцінки

5. Сума господарських коштів, яка є в розпорядженні підприємства.

11. Коефіцієнт автономії (незалежності) визначається як відношення:
1. Позикові кошти 4. Поточні пасиви

Власні кошти Зобов'язання перед акціонерами

2. Продаж 5. Запаси та витрати
Матеріальні запаси Активи

3. Власні оборотні кошти Майно підприємства

12. Який показник може характеризувати кількість днів, необхідних для погашення боргів?

 1. Коефіцієнт співвідношення власних та позикових коштів.

 2. Індекс ліквідності.

 3. Показник заборгованості акціонерам.

13. Що таке кризовий фінансовий стан підприємства?

 1. Коли запаси й витрати забезпечуються сумою власних оборотних коштів
  та довгостроковими позиковими джерелами.

 2. Коли запаси й витрати не забезпечуються джерелами їх формування.

 3. Коли запаси й витрати забезпечуються за рахунок усіх основних джерел
  формування запасів і витрат.

14. За рахунок чого можуть бути покриті потреби у чистому оборотному
капіталі ?

 1. Середньостроковий кредит;

 2. Короткостроковий кредит;

 3. Збільшення акціонерного капіталу;

 4. Довгостроковий кредит.

15. Основний капітал представлений:

 1. Основними активами та грошовими коштами;

 2. Основними активами, нематеріальними активами, довгостроковими
  інвестиціями;

 3. Грошовими коштами, коштами в поточних розрахунках, основними
  активами.

 4. Основними активами, нематеріальними активами, довгостроковими
  інвестиціями; довгостроковою дебіторською заборгованістю

Основними активами, нематеріальними активами, довгостроковими
інвестиціями; довгостроковою дебіторською заборгованістю, затратами
майбутніх періодів

16. Фірма дає пропозицію взяти банківський кредит на будівництво нового
підприємства. Річна ставка процента - 18%. Норма прибутку -- 20%. При
цих умовах фірма:

 1. Не буде будувати нове підприємство;

 2. Буде будувати;

 3. Не зможе прийняти рішення;

 4. Така ситуація не може мати місце.

17. До постійних витрат відносяться:

 1. Витрати на ресурси за цінами, які діяли в момент їх придбання;

 2. Мінімальні витрати виробництва будь-якого обсягу продукції при
  найбільш сприятливих умовах виробництва;

 3. Витрати, які несе фірма навіть у тому випадку, коли продукція не

виробляється;

 1. Неявні витрати;

 2. Жодна відповідей не є вірною.

18. Дати відповіді, які характеризують раціональне розміщення оборотних
коштів, їх аргументувати:

 1. За рахунок оборотних коштів створюється запас сировини та основних
  матеріалів із-за нестабільності їх постачання ;

 2. За рахунок оборотних коштів створюється мінімально-необхідний запас
  сировини і матеріалів та інших матеріальних цінностей з урахуванням
  страхового запасу;

 3. В результаті зростання виробничої програми значно збільшуються запаси
  готової продукції на складі;

 4. Підсилення відвантаження готової продукції збільшує дебітор –

ську заборгованість;

 1. Із-за нестачі робочі робочої сили збільшується незавершене виробництво.

 2. Дати іншу відповідь (власну).

19. Дати відповіді, які відображають зміст управління кредиторською і
дебіторською заборгованістю та їх аргументувати.

Варіанти відповідей:

 1. З метою залучення додаткових засобів підприємство досягає збільшення
  кредиторської заборгованості;

 2. Приймаються міри для скорочення простроченої кредиторської
  заборгованості;

 3. Фінансовий менеджмент направлений на скорочення нормальної та
  простроченої кредиторської заборгованості;

З метою зниження запасів готової продукції збільшується її
відвантаження, яке збільшує дебіторську заборгованість;

 1. Застосовуються нові форми розрахунків, проводяться роботи з дебіторами
  з метою скорочення дебіторської заборгованості;

 2. Проводиться ефективна робота з скорочення простроченої дебіторської
  заборгованості;

 3. Дати іншу відповідь (власну).

20. Назвіть, в якому випадку створюються найбільш високий рівень ризику несплати продукції.

 1. Продукція відвантажена після виставлення акредитиву покупцем.

 2. Продукція відвантажена покупцю і виставлена платіжна вимога-доручення.

 3. Продукція передана на консигнацію на основі договору консигнації.

 4. Продукція відвантажена покупцю після попередньої її оплати.

 5. Продукція відвантажена покупцю у відповідності з укладеною угодою і виставлена платіжна вимога-доручення.

 6. Продукція відвантажена покупцю з оформленням платіжної вимоги, яка
  передана в банк з яким підписано договір факторингу.

Реалізація продукції по бартеру

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 1. Балабанов И.Т. Финансовый анализ и планирование хозяйствующего субьекта. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 208с.

 2. БланкИ. А. Стратегия и тактика управлення финансами. -К; МП«ИТЕМ»,СП «АДЕФ - Украйна», 1996

 1. Калина А.В., КонєваМ.І., Ященко В;О. Сучасний.економічний аналіз і прогнозування: Навч. -метод. Посібник. - К.: МАУП, 1998,- 272с.

 2. Ковалев В.В. Финансовый.анализ, - М, 1998.

 3. Коробов М.Я. Фінансово-економічний аналіз діяльності підприємства. - К,, 2000.

 4. ЛюбушинНП., ЛещеваВ.Б., ДьяковаВ.Г. Анализ финансово-экономической деятельности предприятия: Учеб. пособие для вузов/Под ред. проф. Н.П. Любушина. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - 471с.

 5. Маркарьян Г. Фінансовий аналіз. - М.: 1997.

 6. Русак Н. А., Русак В. А. Финансовый анализ субьекта хозяйствования: Справ. Пособие. - Мн.: Вьш. Шк., 1997. - 309с.

 7. Финансовое положение предприятия (оценка, анализ, планирование) Научно-методическое издание/Под ред. д.з.н„ проф. А.В. Чуписа. - Сумы, 1999.-332с.

 8. Шеремет А. Д Сайфулин Р С Методика финансового анализа. - М.; ИНФРА-М, 1996. -176с.

Схожі:

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД «КРИВОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»...
«Фінансовий облік – 1,2», «Аудит», «Аналіз господарської діяльності» для студентів спеціальності 03050901 «Облік і аудит» всіх форм...
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК і Вступ
В сучасних умовах господарювання метою комерційної діяльності підприємств є досягнення економічних і соціальних результатів та одержання...
Тести з дисципліни "Політична економія" для студентів І курсу спеціальності "Облік і аудит"

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ для виконання практичних ТА самостіЙних заВДАНь...
Рецензенти: к е н., завідувач кафедри облікових дисциплін Уманської філії Європейського університету Демченко Т. А
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях” для студентів V курсу...
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ Економіка підприємства ” для студентів...
ВСТУП
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ОБЛІК В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ Вступ
Розвиток ринкових відносин, суттєве розширення зовнішньоекономічних зв’язків висувають нові вимоги до побудови бухгалтерського обліку...
РОБОЧА навчальна програма дисципліни “ УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА” для...
«Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання складена відповідно до навчальної програми...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка