ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ОБЛІК В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ Вступ


Скачати 145.54 Kb.
НазваПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ОБЛІК В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ Вступ
Дата15.03.2013
Розмір145.54 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ОБЛІК В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ

Вступ
Розвиток ринкових відносин, суттєве розширення зовнішньоекономічних зв’язків висувають нові вимоги до побудови бухгалтерського обліку в Україні.

Це передбачає вивчення проблем інтеграції українського обліку та міжнародних принципів, що обумовлено таким поняттям як гармонізація обліку. Разом з тим, цілеспрямоване вивчення усієї системи регламентації бухгалтерської діяльності в Україні, приведення її у відповідності з міжнародними правилами повинно здійснюватися з максимальним використанням вітчизняного досвіду, збереженням тих методів, інструментів та методологічних рішень, котрі не тільки не суперечать світовій практиці, але і збагачують її. Інакше кажучи, вивчення іноземних принципів регламентації бухгалтерського обліку зовсім не означає відмову від уже існуючої системи та її заміну західними стандартами. Досвід країн світу необхідно враховувати розумно, з користю для держави, враховуючи вітчизняне законодавство та національні традиції.

Саме тому мета вивчення даної навчальної дисципліни полягає у формуванні системи теоретичних знань і практичних навичок з обліку в зарубіжних країнах. А завдання дисципліни полягають у вивченні теорії і практики фінансового та управлінського обліку в зарубіжних країнах; набуття вмінь використання передового досвіду в галузі організації обліку, аналізу та контролю з урахуванням чинного українського законодавства.

Предмет вивчення дисципліни є активи, джерела їх формування і процеси господарської діяльності в країнах з високорозвиненою ринковою економікою.

В процесі викладання навчального матеріалу необхідно використовувати міжпредметні зв’язки з дисциплінами, засвоєння яких необхідно для вивчення цієї дисципліни − “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий облік”, “Аудит”, “Фінансовий аналіз” тощо − з предметами, які потребують вивчення цієї дисципліни − “Управлінський облік”, “Контроль і ревізія” − а також орієнтувати майбутніх фахівців на виконання випускної бакалаврської роботи.

Студент, що засвоїв дисципліну «Облік в зарубіжних країнах», згідно з ОКХ, повинен знати:

 • сутність, зміст та завдання дисципліни;

 • складання, приймання, перевірка та бухгалтерське оброблення документів, особливості ведення синтетичного й аналітичного обліку в зарубіжних країнах;

 • складання фінансової звітності в зарубіжних країнах;

 • визначення доходів, витрат і фінансових результатів в зарубіжних країнах;

 • визначення та управління податковою політикою підприємства в зарубіжних країнах;

 • проведення операцій з комерційними банками в зарубіжних країнах;

Після опанування курсу «Облік в зарубіжних країнах» студент повинен уміти:

- складати, приймати, перевіряти, обробляти бухгалтерські документи, вести синтетичний й аналітичний облік розрахункових операцій з постачальниками, покупцями; розрахункових операцій з бюджетом, з органами соціального страхування та іншими дебіторами і кредиторами; документів з оформлення нарахувань і виплат заробітної плати, утримань і відрахувань; документів, які дозволяють підприємству використання банківських та комерційних кредитів; розрахунків з податковою інспекцією в зарубіжних країнах;

 • уміти складати і системазувати документи з обліку фондів, резервів, цінних паперів, кредитів; податкових відрахувань в зарубіжних країнах;

 • вести регістри аналітичного і синтетичного обліку операцій по банківському та комерційному кредитуванню; операцій з фінансових результатів, з обліку капіталу, податків, операцій по банківському та комерційному кредитуванню в зарубіжних країнах;

 • складати балансу, звіту про фінансові результати, звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал в зарубіжних країнах;

 • визначати доходи та витрати в зарубіжних країнах;

 • уміти визначати напрямки розподілу прибутку, пільгові з точки зору оподаткування в зарубіжних країнах;

 • проводити, обчислювати та обліковувати операції з векселями та іншими цінними паперами в зарубіжних країнах.


Зміст дисципліни розкривається в темах:
Тема 1. Загальноприйняті принципи і системи обліку

Роль обліку в системі управління. Користувачі облікової інформації. Поняття про фінансовий та управлінський облік, загальні принципи побудови, порівняльна характеристика. Необхідність уніфікації та стандартизації обліку у міжнародному масштабі. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку. Міжнародні організації по стандартизації обліку. Склад і загальна характеристика міжнародних стандартів бухгалтерського обліку, їх зв’язок з національними стандартами обліку. Системи обліку. Технологічний процес і процедури фінансового обліку: рахунки, етапи облікового циклу, система облікових регістрів.

Основні поняття. бухгалтерський облік, принцип автономності підприємства, принцип безперервності діяльності, принцип двосторонності, принцип грошового вимірювання, принцип собівартості, принцип нарахування, принципи реалізації, принцип консерватизму, принцип матеріальності, принцип відповідності, принцип постійності
Тема 2. Фінансова звітність.

Призначення, склад і загальна методика складання фінансової звітності. Бухгалтерський баланс, його побудова, зміст і оцінка статей. Звіт про прибутки та збитки, його зміст і формати. Методика складання звіту про прибутки та збитки. Звіт про рух грошових коштів, його призначення, зміст та методика складання. Звіт про власний капітал, його призначення та зміст. Додатки до фінансової звітності. Методика аналізу фінансової звітності. Горизонтальний і структурний (вертикальний) аналіз. Аналіз фінансового стану підприємства на основі відносних показників. Аналіз показників платоспроможності (ліквідності), заборгованості (структури капіталу), рентабельності, оборотності засобів (ділової активності).

Основні поняття. елементи фінансових звітів, бухгалтерський баланс, звіт про прибутки та збитки, звіт про рух грошових коштів, звіт про змінну власному капіталі, горизонтальний аналіз, вертикальний аналіз.
Тема 3. Облік грошових коштів.

Склад грошових коштів, характеристика рахунків для їх обліку. Порядок відображення грошових коштів у звітності. Облік та контроль касових операцій і грошей у касі. Облік створення і використання фонду дрібних сум. Ваучерна система обліку і контролю витрат грошових коштів. Документальне оформлення, облік і контроль операцій по банківських рахунках. Порядок складання узгоджувальної таблиці облікових записів підприємства і банку. Особливості обліку грошових коштів в умовах використання електронної системи розрахунків.

Основні поняття. готівка, що зберігається на підприємстві, гроші в банках, банківські векселі, грошові чеки й перекази від клієнтів, фонд дрібних сум, поточні (короткострокові) та довгостро­кові інвестиції.
Тема 4. Облік розрахунків з дебіторами.

Класифікація та оцінка дебіторської заборгованості. Облік рахунків до одержання. Облік наданих знижок і повернення проданих товарів, облік податку на додану вартість. Методика розрахунку та облік сумнівної дебіторської заборгованості. Облік векселів одержаних. Облік одержаних векселів, не сплачених у встановлений термін. Облік дисконтованих векселів.

Основні поняття. дебіторська заборгованість, рахунки до одержання, векселі до одержання, комерційні знижки, розрахункові знижки, вексель до одержання, періодизація дебіторської заборгованості.

Тема 5. Облік товарно-матеріальних запасів.

Поняття та склад товарно-матеріальних запасів. Системи обліку товарно-матеріальних запасів: система постійного та система періодичного обліку. Облік руху запасів в системі рахунків. Методи оцінки запасів, їх порівняльна характеристика і вплив на фінансові результати. Оцінка і відображення товарно-матеріальних запасів при складанні балансу.

Основні поняття. система постійного обліку запасів, система періодичного обліку запасів, складські запаси, витрати на закупівлю, витрачені записи, метод ФІФО, метод ЛІФО, метод ідентифікації, метод середньозваженої оцінки.
Тема 6. Облік довгострокових активів.

Склад, класифікація та оцінка довгострокових активів. Облік надходження основних засобів. Методи розрахунку та облік амортизації основних засобів. Облік модернізації і ремонту основних засобів. Облік вибуття основних засобів. Облік переоцінки основних засобів. Облік природних ресурсів та їх виснаження. Суть нематеріальних активів, їх класифікація та оцінка . Облік надходження амортизації і вибуття нематеріальних активів.

Основні поняття. основні засоби, земля, нематеріальні активи, природні ресурси, нематеріальні активи, амортизация, капітальні вкладення.
Тема 7. Облік фінансових вкладень та консолідована звітність.

Види фінансових вкладень, їх характеристика і порядок оцінки. Облік довгострокових інвестицій у боргові зобов’язання (облігації). Облік довгострокових інвестицій у акції. Методика і техніка складання консолідованої фінансової звітності.

Основні поняття. фінансові інвестиції, поточні фінансові інвестиції, довгострокові фінансові інвестиції, фінансові інвестиції в боргові зобов'язання, фінансові інвестиції в капітал інших підприємств, метод участі в капіталі, дочірня компанія, материнська компанія, консолідована фінансова звітність.
Тема 8. Облік короткострокових зобов’язань.

Види короткострокових зобов’язань та їх оцінка. Облік заборгованості по рахунках постачальників. Облік комерційних та розрахункових знижок, наданих постачальниками. Облік заборгованості по векселях виданих. Облік інших короткострокових зобов’язань: заборгованості по податках, дивідендах до оплати, авансах від клієнтів, по поточній частині довгострокових зобов’язань. Облік заробітної плати та зобов’язань по заробітній платі.

Основні поняття. креди­торська заборгованість, фактичні зобов'язання, оцінні зобов'язання, заборгованість постачальникам, комерційні знижки, розрахункові знижки, почасова й відрядна оплата праці.
Тема 9. Облік довгострокових зобов’язань.

Зміст і оцінка довгострокових зобов’язань. Облік довгострокових облігацій. Види облігацій, порядок їх випуску та визначення теперішньої вартості. Облік довгострокових облігацій, випущених (реалізованих) за номінальною вартістю. Облік довгострокових облігацій, випущених зі знижкою (дисконтом). Облік довгострокових облігацій, випущених з премією. Способи амортизації дисконту і премій по випущених облігаціях. Облік викупу облігацій. Облік перетворення облігацій в акції. Облік довгострокових зобов’язань по векселях виданих.

Облік довгострокових орендних зобов’язань. Методика розрахунку лізингових платежів. Облік зобов’язань по імпортному кредиту та по пенсійних виплатах.

Основні поняття. довгострокові зобов'язання, акції, довго­строкові облігації, дисконт, метод балан­сової (поточної) вартості, довгострокові векселі, лізинг.
Тема 10. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах.

Облік формування та змін капіталу товариства. Порядок та облік розподілу прибутків (збитків) між партнерами. Фінансова звітність товариств. Облік ліквідації товариств. Види, характеристика акцій та їх оцінка. Облік випуску (продажу) простих та привілейованих акцій. Облік конвертації привілейованих акцій у прості. Облік організаційних витрат та їх амортизація. Нарахування та облік розрахунків по дивідендах. Облік розщеплення акцій.

Основні поняття. товариство, організаційна структура, прості акції, привілейовані акції, дивіденди, розміщення акцій.
Тема 11. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в корпораціях.

Порядок створення корпорацій. Капітал корпорацій. Види, характеристика акцій та їх оцінка. Облік випуску (продажу) простих та привілейованих акцій. Облік конвертації привілейованих акцій у прості. Облік організаційних витрат та їх амортизація. Нарахування та облік розрахунків по дивідендах. Облік розщеплення акцій. Облік податку на прибуток та розподілу прибутків корпорації.

Основні поняття. корпорація, організаційна структура, урядове регулювання, подвійне оподаткування, гонорари (оплата послуг) адвокатам, власний капітал корпорації.
Тема 12. Основи управлінського обліку.

Концепція та зміст управлінського обліку. Порівняльна характеристика управлінського і фінансового обліку. Об’єкти управлінського обліку. Класифікація витрат і доходів : для визначення собівартості продукції, фінансових результатів та оцінки запасів; для прийняття управлінських рішень; для цілей контролю структурних підрозділів. Організація управлінського обліку. Системи обліку витрат і калькулювання собівартості в зарубіжних країнах. Організація обліку і контролю за центрами відповідальності. Використання обліково-аналітичної інформації для прийняття управлінських рішень.

Основні поняття. управлінський облік, прогнозна функція, інформаційна функція, комунікаційна функція, контрольна функція, вичерпані витрати, витрати періоду.
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів є допуском до заліку.

Самостійна робота студентів складається із виконання завдань “Зошита для самостійної роботи”.
ПИТАННЯ ДО ЗАЛІКУ

1. Гармонізація та стандартизація обліку і фінансової звітності у міжнародному масштабі.

2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку, їх призначення, склад та загальна інтерпретація.

3. Міжнародні та національні стандарти бухгалтерського обліку: порівняльна характеристика за складом та змістом (на прикладі України).

4. Загальноприйняті принципи бухгалтерського обліку, їх зміст та інтерпретація.

5. Проблеми подальшої адаптації обліку в Україні до міжнародних стандартів.

6. Фінансовий та управлінський облік як дві галузі єдиної системи бухгалтерського обліку.

7. Фінансова звітність зарубіжних фірм: склад та загальні вимоги до її складання і подання.

8. Бухгалтерський баланс фірм зарубіжних країн: структура, зміст та оцінка статей.

9. Звіт про прибутки та збитки: структура, зміст та методика складання.

10. Звіт про рух грошових коштів: призначення , зміст та методика складання.

11. Звіт про власний капітал: призначення, зміст та методика складання.

12. Методика структурного (вертикального) та горизонтального аналізу звітності підприємств.

13. Методика аналізу фінансового стану підприємства на базі відносних показників.

14. Облік і контроль грошових коштів у зарубіжних фірмах.

15. Облік короткострокових фінансових інвестицій в зарубіжних країнах.

16. Облік довгострокових фінансових інвестицій в зарубіжних країнах.

17. Склад дебіторської заборгованості та облік рахунків до одержання з урахуванням наданих клієнтам знижок.

18. Методика розрахунку та облік сумнівної дебіторської заборгованості в зарубіжних країнах.

19. Облік розрахунків у зарубіжних країнах за допомогою векселів.

20. Системи обліку складських запасів в зарубіжних країнах.

21. Методи оцінки складських запасів та їх вплив на фінансові результати.

22. Склад, класифікація, оцінка довгострокових (необоротних) активів та порядок подання інформації у звітності.

23. Облік надходження і вибуття основних засобів.

24. Методи нарахування та облік амортизації основних засобів на підприємствах зарубіжних країн.

25. Переоцінка основних засобів та відображення її результатів в обліку.

26. Особливості обліку нематеріальних активів в зарубіжних країнах.

27. Природні ресурси, методика обліку придбання, експлуатації та списання.

28. Облік короткострокових зобов’язань по розрахунках з постачальниками з урахуванням комерційних та розрахункових знижок.

29. Облік заробітної плати і зобов’язань, пов’язаних з оплатою праці.

30. Методика обліку зобов’язань по довгострокових облігаціях, випущених за номінальною вартістю, з дисконтом та премією.

31. Методика обліку операцій викупу довгострокових облігацій та перетворення їх в акції.

32. Облік довгострокових зобов’язань по векселях виданих.

33. Облік довгострокових зобов’язань, пов’язаних з орендою майна.

34. Особливості обліку господарської діяльності в індивідуальних підприємствах.

35. Облік власного капіталу і розподілу прибутку в товариствах.

36. Облік формування власного капіталу в корпораціях.

37. Облік операцій викупу власних акцій, конвертації привілейованих акцій в прості.

38. Облік нарахування та виплати дивідендів в зарубіжних країнах.

39. Облік податку на прибуток та розподілу прибутків в акціонерних компаніях.

40. Визнання та загальна методика обліку витрат і доходів в зарубіжних країнах.

41. Класифікація витрат і доходів для цілей управлінського обліку.

42. Системи обліку витрат і калькулювання в зарубіжних країнах (загальний огляд).
ПІДСУМКОВИЙ КОНТРОЛЬ

Підсумковий контроль (залік) проводиться в письмовій формі за варіантами. Кожний варіант містить два рівня завдань:

І рівень – 20 тестів з одною правильною відповіддю, які оцінюються кожний правильний тест в 0,5 балів (максимальна кількість балів за І рівень - 10 балів);

ІІ рівень – два практичних завдання, кожне з яких оцінюється максимум в 10 балів (максимальна кількість балів за ІІ рівень - 20 балів).

Студент, який набирає 20 балів отримує залік.
Приклад тестових завдань підсумкового контролю

1. Передумовами створення МСБО є:

а) науково-технічний прогрес;

б) економічна інтеграція;

в) тяжіння України до Європейського Союзу;

г) створення Організації Об'єднаних Націй.

2. Що визначає базові концепції, які покладено в основу відображення в обліку та звітності господарської діяльності підприємства, його активів, зобов’язань, капіталу, доходів, витрат, фінансових результатів?

а) принципи бухгалтерського обліку;

б) закон;

в) метод бухгалтерського обліку;

г) форма бухгалтерського обліку.

3. Базові концепції, що закладаються в основу відображення в обліку та звітності господарської, діяльності підприємства, його активів, доходів, витрат, фінансових результатів.

а) нормативні документи;

б) рахунки бухгалтерського обліку;

в) принципи;

г) нормативи.

4. Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку створений в:

а) 1973; 6) 1969; в) 1971; г) 1975 році.

5. Комітет з Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку фінансується:

а) Організацією Об'єднаних Націй;

б) бухгалтерськими організаціями, що входять до складу його правління;

в) Міжнародним валютним фондом;

г) Європейським банком реконструкції і розвитку.
Приклад практичних завдань підсумкового контролю

Завдання 1. На початок дня залишок коштів становить 150$. Касовий апарат показує, що виручка магазину за 12.02.__р. становить 6546$, в т.ч. отримано від фірми Г за надані послуги ремонту 5000,00$, отримано від фірми В орендна плата 1546$. Протягом дня із каси підприємства було проведено розрахунки з персоналом на суму 2500$ та створено фонд дрібних сум в розмірі 250$. Провести інвентаризацію грошових коштів на кінець дня, якщо фактично в касі залишилось 3846$. Відобразити в журналі реєстрації операцій результати інвентаризації та всі господарські операції за день.
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ


 1. Закон України “Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999р. № 996 – ХІV.

 2. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000 / Переклад з англ. за ред. С.Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2000. – 1272 с.

 3. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2001: зміни та доповнення / Переклад з англ. за ред. С.Ф. Голова. – К.: Федерація професійних бухгалтерів і аудиторів України, 2001. – 224 с.

 4. Бухгалтерский учет в зарубежных странах: Учебное пособие. – Житомир: ЧП “Рута”, 2002. – 660 с.

 5. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. – К.: ТОВ “Автоінтерсервіс”, 1996. – 544с.

 6. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі. Практичний посібник . – К.: Лібра, 2001. – 840с.

 7. Губачова О.М. Облік у зарубіжних країнах: Навчальний посібник. – К.: НІМЦ “Укркоопосвіта”, 1998. – 226 с.

 8. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку 2000: Пер. з англ. – К.: ФПБАУ, 2000. – 1268с.

 9. Бутинець Ф.Ф., Горецька Л.Л. Бухгалтерський облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник. – Житомир: ПП “Рута”, 2002. – 544с.

 10. Губачова О.М. Облік у зарубіжних країнах. Навчальний посібник. – К.: НМЦ “Укоопосвіта”, 1998. – 226с.

 11. Голов С.Ф. Управлінський облік. Підручник. – К.: Лібра, 2003. – 704с.

 12. Глен А. Велш та ін. Основи фінансового обліку: Пер. з англ. – К.: Основи, 1999. – 943с.

 13. Друри К. Управленческий и производственный учет.: Пер. с англ. – М.: Аудит, 2002. – 873с.

 14. Качалин В.В. Финансовый учет и отчетность в соответствии со стандартами GААР. – М.: Дело, 1998, - 432с.

 15. Коршунов В.И. Организация бухгалтерского учета в зарубежных странах: Монография. – Харьков: Основа, 1999. – 226 с.

 16. Малькова Т.Н. Теория и практика международного бухгалтерского учета: Учебное пособие. – С.-Пб.: Издательский дом “Бизнес-пресса”, 2001. – 336 с.

 17. Малишкін О.І. Фінансова звітність підприємства: Міжнародні та національні стандарти: Навчальний посібник. – Суми: Видавництво “Університетська книга”, 2001. – 158 с.

 18. Михалкевич А.П. Бухгалтерский учет на предприятиях зарубежных стран: Учебное пособие. – Мн.: ООО “Мисанта”, 1998. – 109 с.

 19. Нидлз Б. и др. Принципы бухгалтерского учета: Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 496с.

 20. Панков Д.А. Бухгалтерский учет и анализ в зарубежных странах: Учебное пособие. – Мн.: ИП “Экоперспектива”, 1998. – 238 с.

 21. Рязанова Н.С. Фінансове рахівництво: Навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002 – 246с.

 22. Соловьева О.В. Зарубежные стандарты учета и отчетности. Учебное пособие. – М.: «Аналитика-Прес», 1998. – 288с.

 23. Стуков С.А., Стуков Л.С. Международная стандартизация и гармонизация учета и отчетности. - М.: Бухгалтерский учет, 1998. – 136с.

 24. Ткач В.И., Ткач М.В. Международная система учета и отчетности. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 160с.

 25. Хорнгрен Ч.Т., Фостер Д. Бухгалтерский учет: управленческий аспект. Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1995, - 416с.

 26. Чумаченко М.Г. Учет и анализ в промышленном производстве США. – М.: Финансы, 1971. – 240с.

 27. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры. Пер. с англ. – М.: Финансы и статистика, 1993. – 560с.

Схожі:

ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК і Вступ
В сучасних умовах господарювання метою комерційної діяльності підприємств є досягнення економічних і соціальних результатів та одержання...
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ (для спеціальності "Облік і аудит" ) ВСТУП
Курс "Фінансовий, аналіз" є професійна орієнтованою-дисципліною, розрахованою на студентів V курсу навчання, які оволоділи знаннями...
1. Державна підтримка підприємництва у зарубіжних країнах
Державна підтримка підприємництва”. Робоча навчальна програма з дисципліни / Ващенко Ю. В. – Київ нац ун-т. імені Тараса Шевченка...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни „ Історія держави і права...
Робоча навчальна програма з дисципліни „Історія держави і права зарубіжних країн”. / Укладач: проф. Скрипникова Л. В
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ Облік в галузях господарства Вступ
Зумовлено це значною специфікою окремих галу­зей економічної діяльності. Саме це і визначає необхідність вив­чення особливостей обліку...
Закон як джерело конституційного права в зарубіжних країнах: поняття та класифікація
...
Програма навчальної дисципліни Завдання для самостійної роботи Індивідуальні...
У процесі вивчення історії держави і права зарубіжних країн використовуються наступні методи та технології
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
Навчальна програма дисципліни для студентів спеціальності 030401...
Призначення курсу «Загальна історія держави та права». Предмет історії держави і права зарубіжних країн. Методологія науки та курсу....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка