ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК і Вступ


Скачати 258.39 Kb.
НазваПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК і Вступ
Сторінка1/2
Дата16.03.2013
Розмір258.39 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК і
Вступ
В сучасних умовах господарювання метою комерційної діяльності підприємств є досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

В процесі досягнення головної мети на підприємстві необ­хідно вирішувати багато задач: забезпечувати високу фінансову стійкість підприємства та реалізацію економічних інтересів і мінімізацію фінансових ризиків; сприяти оптимізації грошового обороту та підтриманню постійної платоспроможності.

Це стає можливим за умов прийняття та реалізації обґрун­тованих управлінських рішень, які спрямовані на проведення стратегічних змін у основної, операційної, фінансової, інвести­ційної діяльності підприємства з метою підвищення її ефектив­ності.

Прийняття управлінських рішень щодо одержання макси­мальної вигоди від функціонування підприємства залежить не тільки від належного організаційного забезпечення, але і від інформаційного забезпечення процесу управління. Тобто в умовах ринкової економіки першочергове значення набуває наявність фактичної повної, правдивої та неупередженої облікової інфор­мації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів.

Таку інформацію зовнішнім і внутрішнім користувачам, у тому числі і персоналу фінансових служб надає фінансова звіт­ність, яка є сукупністю форм звітності, складаних на підставі даних поточного фінансового обліку активів, власного капіталу, зобов'язань, доходів, витрат, фінансових результатів. Тому важ­ливою умовою в забезпеченні високого рівня професійної підго­товки фахівців зі спеціальності «Облік і аудит» є формування у них глибоких теоретичних знань та практичних навичок з фінансо­вого обліку.

Курс "Фінансовий облік" є складовою частиною циклу дисциплін, які формують майбутнього фахівця з бухгалтерського обліку. Вивчення дисципліни грунтується на знаннях гуманітарних, фундаментальних та професійно-орієнтованих дисциплін. Курс поділяється на дві частини: перша частина вивчається студентами спеціальності "Облік і аудит" в VIІ семестрі одночасно з ознайомленням з загальною теорією ревізії і контролю, друга частина вивчається студентами в VIІІ семестрі.

В процесі навчання курсом передбачено: лекції, семінарські та практичні заняття, виконання контрольних та курсових робіт, індивідуальна робота студента з викладачем і самостійна робота над матеріалом, винесеним на поза аудиторне вивчення.

Цей курс є базовим для вивчення таких дисциплін, як управлінський облік, економічний аналіз, бухгалтерський облік в галузях народного господарства, бухгалтерський облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності, аудит, організація обліку на підприємствах малого бізнесу.

Курс дисципліни "Фінансовий облік - І" передбачає:

а) вивчення методології побудови в системі бухгалтерського обліку формування вартісних параметрів економіки підприємств при якому забезпечується контроль за вартісними характеристиками матеріальних, трудових та грошових засобів, зміни власника в процесі руху засобів та визначення фінансових результатів і пов'язаних з ними платежів до бюджетів та інших напрямах,

б) набуття практичних навичок по організації та веденню обліку.

По завершенню вивчення курсу студент повинний:

 • знати сутність фінансового обліку і принципи сучасної організації бухгалтерського обліку та його прогресивні форми; теоретичні основи, елементи методу, техніку ведення бухгалтерського обліку;

 • вміти правильно і раціонально вести фінансовий облік відповідно до сучасних вимог організації виробництва на основі норм чинного законодавства; готувати на його підставі інформацію для прийняття обгрунтованих управлінських рішень; оцінювати стан бухгалтерського обліку в господарському формуванні підприємства; впроваджувати передові форми і методи ведення бухгалтерського обліку; використовувати економічні системи управління.


ЗМІСТ ДИСЦИПЛІНИ РОЗКРИВАЄТЬСЯ В ТЕМАХ:

ТЕМА 1. ОСНОВИ ПОБУДОВИ ФІНАНСОВОГО ОБЛІКУ.

Зміст.

Загальна характеристика, предмет і метод бухгалтерського фінансового обліку. Поняття господарського обліку. Види обліку. Вимірники, що застосовуються в обліку. Завдання бухгалтерського фінансового обліку. Вимоги до бухгалтерського обліку. Види підприємств відповідно до форм власності, на яких здійснюється облік. Предмет бухгалтерського обліку. Об'єкти бухгалтерського обліку. Метод бухгалтерського фінансового обліку.

Баланс, основи його побудови. Структура та основи побудови Балансу (форма №1), актив, пасив, статті Балансу. Господарські операції та їх вплив на статті Балансу.

Система рахунків та їх класифікація. Бухгалтерські рахунки, їх побудова. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки. Обороти і сальдо. Синтетичні й аналітичні рахунки. Субрахунки. Кореспонденція рахунків. Оборотні відомості. Позабалансові рахунки. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. Плани рахунків бухгалтерського обліку.

Документація. Облікові регістри. Інвентаризація. Форми ведення бухгалтерського обліку. Законодавча база. Документація, облікові регістри. Виправлення помилок у первинних документах та облікових регістрах. Організація документообігу. Зберігання документів. Інвентаризація. Форми ведення бухгалтерського обліку. Меморіально-ордерна форма обліку. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку. Спрощена форма бухгалтерського обліку. Журнальна форма обліку. Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку Журнальної форми обліку. Механізовані й автоматизовані форми ведення бухгалтерського обліку.

Основні поняття. Активи, пасиви, фінансовий облік, управлінський облік, журнали-ордери, інвентарні рахунки, синтетичні та аналітичні рахунки, фінансова звітність, баланс, подвійний запис, інвентарізація, оценка, рахунок.
ТЕМА 2. ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ.

Зміст.

Економічний зміст основних засобів. Завдання обліку основних засобів. Класифікація основних засобів, їх оцінка. Характеристика ЩС)БО 7 "Основні засоби". Класифікація основних засобів. Види вартості основних засобів за П(С)БО 7 "Основні засоби". Зміни методології переоцінки основних засобів. Завдання бухгалтерського обліку основних засобів. Види ремонтів основних засобів та валово-витратний ліміт для ремонту.

Облік наявності і надходження основних засобів. Організація обліку основних засобів. Інвентарні об'єкти і інвентарні номери. Облік вибуття основних засобів і порядок їх списання. Синтетичний і аналітичний облік основних засобів. Кореспонденція рахунків. Відображення операцій з руху основних засобів в реєстрах бухгалтерського обліку.

Облік зносу (амортизації) основних засобів. Синтетичний і аналітичний облік зносу основних засобів. Кореспонденція рахунків. Відображення операцій з нарахування зносу власних і орендованих основних засобів в реєстрах бухгалтерського обліку. Облік ремонтів основних засобів. Інвентаризація основних засобів. Переоцінка основних засобів і відображення її наслідків в обліку.

Основні поняття. Основні засоби, первісна вартість, ліквідаційна вартість, залишкова вартість, справжня вартість, строк корисного використання, знос, амортизація, індекс переоцінки, переоцінена вартість.
ТЕМА 3. ОБЛІК НЕМАТЕРІАЛЬНИХ АКТИВІВ.

Зміст.

Економічний зміст та завдання обліку нематеріальних активів. Характеристика П(С)БО 8 "Нематеріальні активи".

Характеристика рахунку 12 "Нематеріальні активи". Оцінка нематеріальних активів. Організація синтетичного та аналітичного обліку нематеріальних активів. Кореспонденція рахунків.

Облік накопиченої амортизації нематеріальних активів. Синтетичний і аналітичний облік накопиченої амортизації нематеріальних активів. Кореспонденція рахунків. Відображення операцій з нарахування накопиченої амортизації нематеріальних активів в реєстрах бухгалтерського обліку.

Основні поняття. Нематеріальний актив, дослідження, розробка, права користування природними ресурсами, гудвіл, бедвіл, активний ринок.
ТЕМА 4. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ.

Зміст.

Облік довгострокових фінансових інвестицій (pax. №14). Кореспонденція рахунків з обліку фінансових інвестицій (pax. №14) за методом участі в капіталі.

Облік капітальних інвестицій (pax. №15). Кореспонденція рахунків з обліку капітальних інвестицій.

Відстрочені податкові активи (pax. №17). Облік гудвілу при придбанні (pax. №19). Відображення необоротних активів в облікових регістрах Журнальної форми.

Основні поняття. Довгострокові фінансові інвестиції, капітальні інвестиції, метод участі в капіталі, дисконт, премія, фінансові інвестиції.
ТЕМА 5. ОБЛІК ДЕБІТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ.

Зміст.

Економічний зміст та завдання обліку дебіторської заборгованості. Характеристика П(С)БО 10 "Дебіторська заборгованість". Визнання та оцінка дебіторської заборгованості.

Економічний зміст розрахункових операцій. Розрахункові взаємовідносини підприємств з покупцями, замовниками, підзвітними особами, персоналом підприємства, засновниками, різними дебіторами. Завдання розрахункових операцій.

Рахунки з обліку розрахункових операцій. Характеристика безготівкових розрахунків.

Розрахунки за виданими авансами, їх облік. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків по авансах: рахунок 371 "Розрахунки за виданими авансами". Кореспонденція рахунків.

Облік розрахунків з покупцями і замовниками. Зміст операцій з рахунку 36 "Розрахунки з покупцями і замовниками". Первинні документи. Синтетичний і аналітичний облік розрахунків з покупцями і замовниками. Кореспонденція рахунків.

Облік розрахунків по претензіях. Зміст операцій по рахунку 374 "Розрахунки по претензіях". Первинна документація. Кореспонденція рахунків.

Розрахунки з підзвітними особами. Зміст операцій з рахунку 372 "Розрахунки з підзвітними особами". Первинна документація з оформлення розрахунків з підзвітними особами. Порядок одержання і використання підзвітних сум. Синтетичний і аналітичний облік. Кореспонденція рахунків.

Розрахунки за відшкодування завданих збитків. Зміст операцій з розрахунку 375 "Розрахунки за відшкодування завданих збитків". Кореспонденція рахунків. Аналітичний облік.

Розрахунки з різними дебіторами. Зміст операцій з рахунків: 377 "Розрахунки з іншими дебіторами". Первинні документи. Організація синтетичного і аналітичного обліку. Кореспонденція рахунків.

Основні поняття. Дебіторська заборгованість, оцінка дебіторської заборгованості, резерв сумнівних боргів, вексель, безнадійна дебіторська заборгованість.
ТЕМА 6. ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ.

Зміст.

Економічний зміст та завдання обліку грошових коштів у касі підприємства. Нормативно-правове регулювання в сучасних умовах. Порядок організації готівкових розрахунків. Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні.

Порядок документального оформлення касових операцій. Порядок ведення касової книги та обов'язки касира. Облік касових операцій у системі рахунків. Рахунок 30 "Каса" і його характеристика. Кореспонденція рахунків з обліку касових операцій. Відображення касових операцій в реєстрах бухгалтерського обліку. Інвентаризація каси та здійснення контролю за дотриманням порядку ведення операцій з готівкою. Відображення в обліку її результатів.

Економічний зміст безготівкових розрахунків, розрахунково-касового обслуговування в установах банків. Нормативно правове регулювання в сучасних умовах. Порядок відкриття та закриття рахунків. Призупинення операцій на рахунках у банку. Інструкція про відкриття та використання рахунків у національній та іноземній валюті.

Загальні правила документообігу, оформлення розрахункових безготівкових операцій: платіжні інструменти, порядок списання грошових коштів з рахунків, порядок зарахування коштів, порядок виконання розрахункових документів, порядок відмовлення у розрахункових документах, розрахунки із застосування системи "Клієнт-Банк". Акредитив, як форма безготівкових розрахунків. Інструкція про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті.

Облік операцій на поточному рахунку. Рахунок 31 "Рахунки у банках", його характеристика. Рахунок 311 "Поточні рахунки в національній валюті". Кореспонденція рахунків з обліку операцій на рахунках у банку. Порядок обробки виписки банку. Рахунок 312 "Поточні рахунки в іноземній валюті" і його характеристика. Здійснення і оформлення операцій на валютних рахунках. Аналітичний облік по рахунку 312. Рахунок 313 "Інші рахунки в банку в національній валюті" та 314 "Інші рахунки в банку в іноземні валюті" і їх характеристика. Відображення операцій на поточних рахунках в реєстрах бухгалтерського обліку. Інвентаризація грошових коштів підприємства на рахунках у банку. Відображення її результатів у бухгалтерському обліку.

Економічний зміст та завдання обліку інших коштів та грошових документів підприємства. Нормативно-правове регулювання.

Рахунок 33 "Інші кошти" і його характеристика. Облік наявності і руху грошових документів, що знаходяться в касі підприємства. Облік власних акцій, викуплених акціонерним товариством у акціонерів. Аналітичний облік грошових документів. Кореспонденція рахунків.

Основні поняття. Каса, розрахунковий рахунок, прибутковий та видатковий касовий ордер, платіжне доручення, ліміт каси, інвентаризація каси, грошові документи.
ТЕМА 7. ОБЛІК ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ.

Зміст.

Економічний зміст матеріальних оборотних засобів на підприємствах. Завдання обліку виробничих запасів і товарів. Документальне оформлення надходження і використання виробничих запасів.

Організація складського господарства. Види складів. Матеріально-відповідальні особи, їх підбір.

Облік товарно-матеріальних цінностей на складі. Обробка, групування і зведення первинних документів. Звіт про рух матеріальних цінностей. Методи оцінки матеріальних цінностей та їх вибір в умовах інфляції. Зміст операцій з рахунків: 201 "Сировина і матеріали", 203 "Паливо", 205 "Будівельні матеріали", 207 "Запасні частини", 206 "Готова продукція". Синтетичний та аналітичний облік матеріалів. Кореспонденція рахунків.

Зміст операцій з рахунку 28 "Товари", їх відображення в реєстрах бухгалтерського обліку. Кореспонденція рахунків.

Переоцінка товарно-матеріальних цінностей і облік її результатів. Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей і оформлення її результатів. Порядок відшкодування матеріальних збитків і оприбуткування виявлених лишків

Основні поняття. Запаси, виробничі запаси, незавершене виробництво, напівфабрикати, оцінка запасів, інвентаризація запасів, подібні активи, неподібні активи.

ТЕМА 8. ОБЛІК СИРОВИНИ І МАТЕРІАЛІВ.

Зміст.

Економічний зміст сировини і матеріалів на підприємствах. Завдання обліку сировини і матеріалів. Документальне оформлення надходження і використання сировини і матеріалів.

Облік сировини і матеріалів на складі. Обробка, групування і зведення первинних документів. Звіт про рух матеріальних цінностей. Методи оцінки матеріальних цінностей та їх вибір в умовах інфляції. Зміст операцій з рахунків: 201 "Сировина і матеріали". Синтетичний та аналітичний облік сировини та матеріалів. Кореспонденція рахунків.

Переоцінка сировини та матеріалів і облік її результатів. Інвентаризація незавершеного виробництва і оформлення її результатів. Порядок відшкодування матеріальних збитків і оприбуткування виявлених лишків.

Основні поняття. Сировина, матеріали, товарно-транспортна накладна, довіреність, прибутковий ордер, акт про прийняття матеріалів, картка складського обліку матеріалів, матеріальний звіт, накладна-вимога, лімітно-забірна карта.
ТЕМА 9. ОБЛІК ПАЛИВА ТА ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ.

Зміст.

Економічний зміст палива та готової продукції на підприємствах. Завдання обліку палива та готової продукції. Документальне оформлення надходження і використання палива.

Облік палива та готової продукції на складі. Обробка, групування і зведення первинних документів. Методи оцінки палива та їх вибір в умовах інфляції. Зміст операцій з рахунків: 203 "Сировина і матеріали". Синтетичний та аналітичний облік палива. Кореспонденція рахунків.

Інвентаризація залишків палива і оформлення її результатів. Порядок відшкодування матеріальних збитків і оприбуткування виявлених лишків.

Нормативні джерела обліку готової продукції та її реалізації (Клас 2: рахунки №26, 27, 28; Клас 9: pax. №90). Готова продукція, оцінка, облік (Клас 2, pax. №26, 27, 28). Кореспонденція рахунків з обліку готової продукції (pax. № 25-27). Облік реалізації готової продукції (робіт, послуг) (Клас 9, pax. №90). Кореспонденція рахунків з обліку реалізації готової продукції (робіт, послуг).

Основні поняття. Готова продукція, паливо, транспортно-заготівельні витрати, путівий листок, податкова накладна, рахунок-фактура, покупець, виробнича собівартість, видаткова накладна.
ТЕМА 10. ОБЛІК ПОТОЧНИХ ФІНАНСОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ.

Зміст.

Облік поточних фінансових інвестицій (pax. №35). Призначення та побудова рахунку 35 «Поточні фінансові інвестиції». Еквівалент грошових коштів: поняття, умови визнання.

Облік придбання та продажу акцій, облігацій інших поточних інвестицій.

Розкриття інформації про поточні фінансові інвестиції в фінансовій звітності.

Основні поняття. Поточні фінансові інвестиції, акції, облігації, дисконт, премія, депозитний сертифікат.
ТЕМА 11. ОБЛІК ВИТРАТ ВИРОБНИЦТВА.

Зміст.

Нормативні джерела з обліку витрат. Групування та склад витрат. Групування витрат виробничої собівартості продукції (робіт, послуг) за статтями калькуляції.

Облік витрат виробничої собівартості продукції (Клас 2, pax. №23). Облік незавершеного виробництва (робіт, послуг) (pax. №23). Методи калькулювання собівартості продукції. Кореспонденція рахунків з обліку витрат на виробництво продукції (робіт, послуг) (pax. №23, 25).

Групування та облік витрат виробництва за елементами (Клас 8, pax. №80-85). Кореспонденція рахунків з обліку матеріальних витрат (Клас 8 "Витрати за елементами", pax. №80). Кореспонденція рахунків з обліку витрат на оплату праці (Клас 8 "Витрати за елементами ", pax. №81). Кореспонденція рахунків з обліку відрахування на соціальні заходи (pax. №82). Кореспонденція рахунків з обліку амортизації основних засобів (pax. № 83). Кореспонденція рахунків з обліку інших операційних витрат (pax. 84).

Основні поняття. Витрати виробництва, матеріальні витрати, загально виробничі витрати, витрати за елементами, виробнича собівартість, методи калькулювання собівартості.
ТЕМА 12. ОБЛІК ВИТРАТ МАЙБУТНІХ ПЕРІОДІВ.

Зміст.

Економічний зміст витрат майбутніх періодів. Порядок оцінки витрат майбутніх періодів на дату балансу. Синтетичний та аналітичний облік витрат майбутніх періодів. Характеристика рахунку 39 «Витрати майбутніх періодів». Кореспонденція рахунків з обліку включення до складу витрат майбутніх періодів та списання їх в звітному періоді.

Відображення інформації про витрати майбутніх періодів в облікових регістрах та у фінансовій звітності.

Основні поняття. Орендна плата, страховий поліс, витрати на підготовку та освоєння виробництва, довгострокові і поточні витрати майбутніх періодів.
САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Самостійна робота студентів є допуском до іспиту.

Самостійна робота студентів складається із виконання завдань “Зошита для самостійної роботи”.
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ


    1. Надайте загальну характеристику предмету і методу фінансового обліку.

    2. Визначити сутність Балансу, його структури та основи його побудови.

    3. Надайте характеристику системі рахунків та їх класифікації.

    4. Визначити сутність документація, надайте характеристику обліковим регістрам.

    5. Надати характеристику формам ведення бухгалтерського обліку.

    6. Визначити зміст основних засобів та завдання їх обліку.

    7. Визначити сутність та порядок оцінки та групуванню основних засобів.

    8. Визначити порядок документального оформлення наявності та надходженняі основних засобів, їх аналітичного обліку.

    9. Визначити порядок обліку витрат на придбання (спорудження) основних засобів.

    10. Визначити порядок обліку вибуття основних засобів.

    11. Надати поняття амортизації основних засобів, методів її нарахування.

    12. Визначити порядок обліку ремонтів основних засобів.

    13. Визначити порядок обліку переоцінка основних засобів.

    14. Узагальнення інформації про основні засоби в облікових регістрах та фінансовій звітності.

    15. Визначити зміст і види нематеріальних активів.

    16. Визначити порядок оцінки та переоцінка нематеріальних активів.

    17. Визначити порядок синтетичного та аналітичного обліку надходження і вибуття нематеріальних активів.

    18. Надати поняття амортизації нематеріальних активів, методів її нарахування

    19. Визначити порядок відображення нематеріальних активів в облікових регістрах та примітках до фінансової звітності.

    20. Визначити зміст та види фінансових інвестицій.

    21. Визначити порядок оцінки фінансових інвестицій.

    22. Надати характеристику рахунків та облікових регістрів для відображення інформації про фінансові інвестиції.

    23. Визначити порядок обліку довгострокових фінансових інвестицій у боргові зобов’язання.

    24. Визначити порядок обліку інвестицій в акції.

    25. Визначити порядок обліку поточних інвестицій.

    26. Визначити порядок розкриття інформації про фінансові інвестиції в фінансовій звітності.

    27. Визначити зміст дебіторської заборгованості і її групування в обліку.

    28. Надати оцінку дебіторської заборгованості.

    29. Визначити порядок обліку довгострокової дебіторської заборгованості.

    30. Визначити порядок обліку поточної дебіторської заборгованості за товари, роботи і послуги.

    31. Визначити порядок обліку сумнівної та безнадійної дебіторської заборгованості.

    32. Визначити порядок обліку векселів одержаних.

    33. Визначити порядок обліку дебіторської заборгованості за розрахунками.

    34. Визначити порядок відображення дебіторської заборгованості в облікових регістрах та у примітках до фінансової звітності.

    35. Надати зміст грошових коштів та їх еквівалентів

    36. Визначити порядок обліку касових операцій

    37. Визначити порядок обліку грошових коштів на рахунках у банках

    38. Визначити порядок обліку інших коштів

    39. Визначити порядок відображення інформації про рух грошових коштів в облікових регістрах.

    40. Визначити зміст і охарактеризувати види запасів, визначити завдання їх обліку.

    41. Надати порядок оцінки запасів при їх надходженні на підприємство.

    42. Визначити порядок первинного обліку запасів та обліку запасів на складі та бухгалтерії.

    43. Визначити порядок синтетичного облік операцій, пов'язаних із надходженням запасів на підприємство.

    44. Надати характеристику методам оцінки вибуття запасів.

    45. Визначити порядок відображення на рахунках бухгалтерського обліку вибуття запасів.

    46. Визначити особливості обліку товарів.

    47. Надати характеристику етапам інвентаризації запасів та відображення її результатів в обліку.

    48. Визначити порядок обліку готової продукції та її реалізації.

    49. Визначити порядок обліку незавершеного виробництва.

    50. Надати характеристику методам калькулювання собівартості продукції.

    51. Визначити порядок обліку браку у виробництві.

    52. Визначити економічний зміст готової продукції, оцінка порядок оприбуткування на склад.

    53. Визначити порядок обліку реалізації готової продукції.

Іспит проводиться в письмовій формі за варіантами. Кожний варіант містить три рівня завдань:

І рівень - 10 тестів – 1 бал.

2 теоретичних питання – по 1 балу за кожну відповідь.

2 практичних завдання – по 1 балу за кожну відповідь.

Приклад екзаменаційного білету
  1   2

Схожі:

ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ (для спеціальності "Облік і аудит" ) ВСТУП
Курс "Фінансовий, аналіз" є професійна орієнтованою-дисципліною, розрахованою на студентів V курсу навчання, які оволоділи знаннями...
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ОБЛІК В ЗАРУБІЖНИХ КРАЇНАХ Вступ
Розвиток ринкових відносин, суттєве розширення зовнішньоекономічних зв’язків висувають нові вимоги до побудови бухгалтерського обліку...
ПРОГРАМА ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ Облік в галузях господарства Вступ
Зумовлено це значною специфікою окремих галу­зей економічної діяльності. Саме це і визначає необхідність вив­чення особливостей обліку...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти банківської діяльності» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка і підприємництво»...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
Робоча програма з дисципліни «Правові аспекти фінансової діяльності підприємств» для студентів за напрямом підготовки 0501 «Економіка...
Облік касових операцій
Між предметні зв’язки: казначейська справа, основи правознавства, фінансовий облік, фінанси, гроші та кредит
КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з дисципліни “ Економіка підприємства ” для студентів...
ВСТУП
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів...
Методичні рекомендації до вивчення дисципліни „Фінанси” для студентів ІІІ курсу напрямків „Економіка підприємства”, «Облік та аудит»,...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА З дисципліни: Принципи і методи аналізу художнього твору Спеціальність
Враховується знання студентів, набуті при вивченні курсів "Вступ до літературознавства", "Вступ до мовознавства" та ін. Безсумнівний...
РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
«Фінанси і кредит» 030509 «Облік і аудит», 030505 «Управління персоналом та економіка праці»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка