Національній комісії з цінних паперів


Скачати 291.82 Kb.
НазваНаціональній комісії з цінних паперів
Сторінка2/2
Дата17.04.2013
Розмір291.82 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
1   2

4.4. Висловлення думки щодо обліку запасівВизнання та первісна оцінка придбання запасів здійснюється відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №9 “Запаси”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 20.10.1999 року № 246.

Станом на кінець дня 31.12.12 р. в балансі ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” за історичною собівартістю виробничі запаси становлять – 0,0 тис.грн.

4.5. Висловлення думки щодо обліку дебіторської заборгованостіІнформація про дебіторську заборгованість та її розкриття у фінансовій звітності здійснювалась підприємством у відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 10 "Дебіторська заборгованість", затверджене наказом Міністерства фінансів України від 08 жовтня 1999р. №237.
Станом на кінець дня 31.12.12 р. дебіторська заборгованість складає:

  • Інша поточна дебіторська заборгованість – 3868 тис. грн.;

  • Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги – 44 тис. грн.

  • Дебіторська заборгованість з нарахованих доходів – 11тис. грн.

Дебіторська заборгованість відображена в реальному стані. Резерв сумнівних боргів за звітний період не нараховувався.


Аудит дебіторської заборгованості підтверджує повноту та достовірність розкритої у балансі на 31.12.2012р. інформації про їх розмір та класифікацію.

4.6. Висловлення думки щодо обліку коштівСтаном на кінець дня 31.12.12 р. залишок грошових коштів на розрахунковому рахунку складає – 3191 тис. грн., що відповідає випискам по банківським особовим рахункам.
Аудит підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі станом на 31.12.2012р. інформації про грошові кошти та інші оборотні активи Товариства, їх розмір, реальну вартість.

4.7. Висловлення думки щодо обліку зобов’язаньЗобов’язання обліковуються на балансі відповідно до вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку №11 “Зобов’язання”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31.01.2000 року № 20.

Перевіркою за 2012 рік порушень в обліку зобов’язань на підприємстві не встановлено. Поточні зобов’язання відображаються за собівартістю, яка дорівнює справедливій вартості компенсації, що підлягає виплаті в майбутньому за отримані товари і послуги. Розрахунки з бюджетом, позабюджетними фондами та соціальному страхуванню проводяться в установлений строк і в повному обсязі. Розмір зобов’язань відображений в реальному стані.

Поточні зобов’язання за розрахунками:

За товари, роботи, послуги – 1 тис. грн.

Інші поточні зобов’язання – 2 тис. грн.
Аудит зобов’язань підтверджує повноту та достовірність розкритої у балансі станом на 31.12.2012р. інформації про їх розмір та класифікацію.

4.8. Висловлення думки щодо обліку Власного капіталу
Структура та призначення власного капіталу відповідає загальним положенням та вимогам Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 5 “Звіт про власний капітал”.

Порядок формування Статутного Капіталу здійснювався згідно Закону України про господарські товариства, за рахунок внесків учасників.

Власний капітал Товариства скадається із наступних статей:

Статутний капітал – 8000 тис. грн. (відображений в рядку 300 балансу);

Непокритий збиток – 464 тис. грн. (відображений в рядку 350 балансу);

На дату формування звітності 31 грудня 2012 року, статутний капітал сформований в розмірі 8000 тис. грн., що відповідає 100 відсоткам від заявленого в установчих документах.Власний капітал Компанії відповідає всім вимогам чинного законодавства в сфері фінансової діяльності на ринку цінних паперів.

Таблиця 3
На початок року

На кінець звітного. періоду

тис. грн.

тис. грн.

Розмір заявленого статутного капіталу

8000

8000

Розмір власного капіталу

7612

7536

Розмір сплаченого статутного капіталу

8000

8000
ІСІ

ІСІ

Загальна балансова вартість активів в управлінні (тис. грн.)

57598

17459


Аудит формування статей власного капіталу підтвердив повноту та достовірність розкритої у балансі станом на 31.12.2012р. інформації про його оцінку, розмір та відповідність вимогам чинного законодавства
5. Облік фінансових результатів діяльності підприємства та їх відображення в фінансовій звітності.

Облік доходів ведеться згідно Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 15 “Дохід”, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 29.11.1999 року № 290.

Облік доходів від реалізації ведеться на рахунку 70 “Доходи від реалізації” по субрахункам у відповідності з чинним законодавством. По даному питанню перевіркою порушень не встановлено. Фінансовий результат діяльності підприємства ведеться на рахунку 79 “Фінансові результати”.

Фінансові результати діяльності підприємства відображені в формі № 2 “Звіт про фінансові результати за 2012 рік”.
Визначення балансового та оподаткованого прибутку відбувається згідно з чинним законодавством України. За результатами господарської діяльності за 2012 рік отримано збиток в сумі – 76 тис. грн.
6. Аналіз фінансового стану ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест”
В результаті аналізу фінансового стану ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” станом на 31.12.2012р. встановлено, що фінансова стійкість характеризується наступними показниками, наведеними в таблиці 4:

Таблиця 4

Назва показника

Станом на 31.12.12 року включно

Норматив

Характеристика діяльності на підставі показників фінансового стану

Аналіз ліквідності підприємства

Коефіцієнт покриття

(ф.1 стр.260/ф.1 стр.620)

2506

>1.0 збільшення

Достатність ресурсів для покриття поточних зобов'язань

Проміжний коефіцієнт ліквідності (покриття)

(ф.1 (стр 260-стр.100-стр.110-стр.120-стр.130-стр.140)/ф.1 стр.620)

2506

0,7-0,8

Можливість підприємства сплатити поточні зобов'язання своєчасного

Коефіцієнт абсолютної ліквідності

(ф.1 (стр.220+ стр.230+ стр.240)/ф.1 стр.620

1198,3

0,2-0,25

Достатність коштів для швидкого покриття боргів


Чистий оборотний капітал

(ф.1 стр.260-стр.620) тис.грн.

7515

>0 збільшення

Свідчення про здатність компанії оплачувати свої поточні зобов'язання та розширювати подальшу діяльністьАналіз платоспроможності (фінансової сталості) підприємства


Коефіцієнт надійності

(ф.1 стр.380/ф.1 стр.280)

0,99

0,25-0,5

Достатність питомої ваги власного капіталу, вкладеного в діяльність підприємства

Коефіцієнт ліквідної платоспроможності

(ф.1 стр.260+стр. 270/ ф.1 стр. 480+ стр. 620+стр.630)

2506

>0,2 збільшення

Достатність активів для розрахунків за власними поточними зобов’язаннями

Коефіцієнт платоспроможності (автономії), фінансової сталості

(ф.1 стр.380/ф.1 стр.640)

0,99

>0,5

Достатність питомої ваги власного капіталу, вкладеного в діяльність підприємства

Коефіцієнт фінансування (фінансової незалежності)

(ф.1(стр.430+стр.480+стр.620+ стр.630)/ф.1 стр.380)

0,0004

<1

Компанія не залежить від залучених коштів

Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами

(ф.1 (стр.260-стр.620)/ф.1 стр.620)

2505

>0,1

компанія забезпечена власними оборотними ресурсами

Коефіцієнт маневреності власного капіталу

(ф.1 (стр.380-стр.080)/ф.1 стр.380)

1,0

0,5-1,0

Найбільша частина власного капіталу вкладена в оборотніФінансову стабільність Компанії характеризують наступні показники:


  • Коефіцієнт абсолютної ліквідності: станом на 31.12.2012 року дорівнює 1198,3 (норматив – 0,2-0,25), що є не достатнім у порівнянні з нормативним значенням, та показує недостатність ресурсів для швидкого покриття боргів.
  • Коефіцієнт загальної ліквідності (покриття): станом на 31.12.2012 року складає 2506 та відповідає нормативному значенню, коефіцієнт показує можливість підприємства сплатити поточні зобов'язання своєчасно.
  • Коефіцієнт фінансування (фінансової незалежності), який показує ступінь залежності підприємства від зовнішніх джерел фінансування, дорівнює 0,0004 та відповідає нормативному значенню <1. Це свідчить про незалежність Компанії від зовнішніх джерел фінансування.

  • Коефіцієнт забезпеченості власними оборотними засобами має значення 2505 що відповідає нормативному значенню та свідчить, що підприємство забезпечено власними оборотними ресурсами.


Аналіз фінансового стану ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” станом на 31.12.2012р. показує, що підприємство не залежне від зовнішніх джерел фінансування, характеризується задовільними показниками платоспроможності. Аналіз фінансового стану ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” складено на підставі Балансу, Звіту про фінансові результати, підтверджених аудиторською перевіркою (фінансові звіти додаються).


Висновок
Виходячи із вищенаведених даних проведеного аудиту підтверджуємо, що система бухгалтерського обліку ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” відповідає чинним законодавчим і нормативним вимогам щодо організації бухгалтерського обліку та звітності в Україні.

Річна фінансова звітність в складі балансу на 31 грудня 2012 року (форма № 1), звіту про фінансові результати (форма № 2), звіту про рух грошових коштів (форма № 3), звіту про власний капітал (форма № 4), приміток до річної фінансової звітності (форма № 5) сформована з дотриманням основних принципів, викладених в п. 18 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку № 1 “Загальні вимоги до фінансової звітності”, і розкриває повну, правдиву та неупереджену інформацію про фінансовий стан та результати діяльності КУА.

Вважаємо за можливе підтвердити, що надана інформація свідчить про відповідність здійснюваної діяльності ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” діючому законодавству. Прийнята система бухгалтерського обліку задовольняє законодавчим та нормативним вимогам. Фінансова звітність складена на основі дійсних облікових даних і в цілому достовірно відображає фактичний фінансовий стан на 31.12.2012 року по результатах операцій за період з 1 січня 2012 року по 31 грудня 2012 року.

Ми не спостерігали за інвентаризацією наявних запасів, необоротних активів станом на 31 грудня 2012 року, оскільки ця дата передувала початку аудиторської перевірки, тому аудитом надається умовно-позитивний висновок.

Загальна вартість активів ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” станом на 31.12.2012 року дорівнює 7539 тис. грн.

Величина чистих активів ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест” станом 31.12.2012 року дорівнює 7536 тис. грн., або 99,96_ відсотка від розміру валових активів, та відповідає вимогам чинного законодавства.

Концептуальною основою для підготовки фінансової звітності послужили Положення (Стандарти) бухгалтерського обліку в Україні. Фінансові звіти справедливо та достовірно відображають інформацію згідно з вищеназваною концептуальною основою фінансової звітності та відповідають вимогам законодавства.

В результаті проведення аудиту встановлено, що надана фінансова інформація за 2012 звітний рік, дає дійсне та повне уявлення про склад, оцінку та розмір активів, зобов’язань та власного капіталу ТОВ “КУА і АПФ “Астарта - Інвест”.

18.02. 2012 року м. Київ
Річні фінансові звіти загального призначення та іншу фінансову інформацію підтверджує аудиторська фірма ТОВ “Малтіком”

свідоцтво № 2409 про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності, згідно рішення Аудиторської палати України від 26 січня 2001 р. № 98; подовженого відповідно до рішення АПУ № 221/3 від 04.11.2010р. до 04.11.2015р.

свідоцтво про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів № 382 з терміном дії з 04.11.2010 р. до 04.11.2015р.

Керуючий партнер ТОВ”МАЛТІКОМ” Н.І.Бадишева

ТОВ “Малтіком”(сертифікат аудитора № 004234

від 15.06.2000р. подовжений до 15.06.2014р.)
Законодавство – Внаслідок наявності в українському господарському, зокрема податковому, законодавстві положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також внаслідок практики, яка склалася в загалом нестабільному економічному середовищі через довільне тлумачення податковими органами різних аспектів економічної діяльності, Товариство, можливо буде змушене визнати додаткові податкові зобов’язання, в разі якщо податкові органи піддадуть сумніву певні тлумачення, засновані на судженні керівництва Товариства. Податкові записи залишаються відкритими для перегляду податковими органами протягом трьох років.
Світова криза ліквідності, яка триває – Фінансові ринки України та світу змушені вирішувати проблеми, пов’язані з великою нестабільністю та обмеженням у ліквідності. Світова фінансова криза істотно вплинула на економіку України. Незважаючи на незначний приріст ВВП країни за 2012рік, подальший економічний спад усе ще можливий, оскільки погіршилася ситуація з отриманням кредитів для України, що може уповільнити або підірвати економіку України, а відповідно негативно вплинути на господарську діяльність Товариства, результати оперативної діяльності, фінансові умови та перспективи.

На думку керівництва Товариства, воно вживає усіх необхідних заходів для підтримки життєздатності та зростання господарської діяльності Товариства у поточних умовах.

Протягом періоду, який перевірявся, змін які б відбулися та які могли вплинути на фінансово – господарський стан Товариства та призвести до призупинення діяльності, не було, а отже можна стверджувати, що підприємство в майбутньому має можливість вести безперервну господарську діяльність, за винятком впливу нестабільного податкового законодавства України та впливу світової кризи на економіку України.


1   2

Схожі:

Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності...
Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно...
«ЛФЦ Брок» станом на 31. 12. 2012 року Адресат: Учасникам та керівництву ТОВ «ЛФЦ-БРОК»
Аудиторський висновок подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації професійними...
Державній комісії з цінних паперів
АПУ №221/3 від 04. 11. 2010р до 04. 11. 2015р та на підставі свідоцтва про внесення до реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які...
2 Повне найменування: Відкрите акціонерне товариство «Брикет» (надалі — Товариство)
Звіт незалежного аудитора призначається для власників цінних паперів та керівництва суб'єкту господарювання, фінансовий звіт якого...
Керівництву ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Керівництву ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Керівництву ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР від 19. 12. 2006 р. №1528), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Керівництву ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ АВАНГАРД» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік
Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка