Керівництву ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку


Скачати 234.42 Kb.
НазваКерівництву ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Дата08.05.2013
Розмір234.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи


Приватне підприємство “Аудиторська фірма “АУДИТ-ТЕСТ”

(свідоцтво про внесення в Реєстр суб`єктів аудиторської діяльності № 0673,

рішення Аудиторської палати України від 30.03.2001 р. № 100)

м. Київ, вул. Пухівська, 2, тел. (044) 547-91-00

код 22895859, п/р № 2600030454 в АБ “Укргазбанк” МФО 320478
Керівництву

ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»

Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку


А У Д И Т О Р С Ь К И Й В И С Н О В О К

(звіт незалежного аудитора)

щодо фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» станом на 31 грудня 2012 р.
м. Київ 15 квітня 2013 р.
На підставі договору № 14/03 від 14 березня 2013 р., та у відповідності до Законів України: “Про аудиторську діяльність” у редакції від 14.09.2006 р. № 140-V, ”Про цінні папери та фондовий ринок” від 23.02.2006 р. № 3480-IV, “Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг” від 12.07.2001 р. № 2664-III (із внесеними змінами та доповненнями), “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-XIV (із внесеними змінами та доповненнями), а також відповідно до вимог «Положення про складання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами та подання відповідних документів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку» (Рішення ДКЦПФР № 279 від 09.09.2004 р. із змінами), “Положення щодо підготовки аудиторських висновків, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку”(Рішення ДКЦПФР від 19.12.2006 р. № 1528), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» ( далі – ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ», також – Товариство) за 2012 рік.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність.

Управлінський персонал ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» несе відповідальність за складання і достовірне подання цієї фінансової звітності відповідно до Національних стандартів бухгалтерського обліку і звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.
Місто проведення аудиту : м. Київ, вул. Лейпцизька, 3-А.

Дата початку проведення аудиту – 14 березня 2013 р.

Дата закінчення проведення аудиту – 15 квітня 2013 р.

Основні відомості про аудиторську фірму.

Таблиця №1

Найменування

Приватне підприємство Аудиторська фірма «Аудит-Тест »

Код ЄДРПОУ

22895859

Реєстраційні дані

Зареєстроване Деснянською районною державною адміністрацією у м. Києві 04 жовтня 1994 р., № 22895859

№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів аудиторської діяльності

№ 0673, Рішення АПУ № 100 від 30.03.2001 р.,

термін дії – до 30.03.2006 р. термін дії продовжено до 02.03.2011 р. Рішенням АПУ №160/3 від 02.03.2006 р., термін дії продовжено до 24.02.2016 року Рішенням АПУ №228/4 від 24.02.2011 р

№, серія, дата видачі та термін дії свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Серія АБ № 001416, видане ДКЦПФР 28.04.11 р., Рішення № 469, термін дії – до 24.02.2016 р.

Телефон, поштова та електронна адреса

т. 547-91-00, 02222, м. Київ, вул. Пухівська, 2, audit-test@mail.ru

Керівник

Кириленко Олена Анатоліївна

Інформація про аудитора, який брав участь в аудиторській перевірці

Кириленко Олена Анатоліївна

№, серія, дата видачі та термін дії сертифіката аудитора щодо присвоєння кваліфікації аудитора

Серія А, № 001156, Рішення АПУ № 14 від 28.04.1994р.,

термін дії продовжено до 28.04.2018 р. Рішенням АПУ № 267/2 від 04.04.2013 р.


Відповідальність аудитора.

Нашою відповідальністю є висловлювання думки щодо фінансової звітності ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» на основі результатів проведеного нами аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі МСА), зокрема МСА 700 ”Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності”, МСА 720 “Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність», МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудите фінансової звітності», МСА 570 «Безперервність», МСА 705 «Модифікації думки у звіті незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора». Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансової звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосується складання та достовірного подання суб’єктом господарювання фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлювання думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцінку відповідності використаних облікових політик, прийнятність облікових оцінок, виконаних управлінським персоналом, та оцінку загального подання фінансової звітності.

Аудиторська перевірка проводилась з відома Генерального Директора Рафаловського Іллі Вячеславовича та в присутності головного бухгалтера Нечипоренко Дарії Олександрівни.

Для перевірки надані :

 1. Установчі документи.

 2. Реєстраційні документи, ліцензії

 3. Форми фінансової звітності за 2012 рік: “Баланс” (форма №1), “Звіт про фінансові результати” (форма №2), “Звіт про рух грошових коштів” (форма № 3), “Звіт про власний капітал” (форма № 4), “Примітки до річної фінансової звітності” (форма № 5).

 4. Журнал господарських операцій за 2012 рік.

 5. Відомості та картки аналітичного і синтетичного обліку по рахункам бухгалтерського обліку за 2012 рік.

 6. Первинні документи, що відображають фінансово-господарську діяльність підприємства в 2012 р.


Вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлювання нашої думки.

У ході перевірки встановлено:

 1. Основні відомості про Товариство


Основні відомості про Товариство наведені в таблиці № 2.
Таблиця №2.

Таблиця №2.

Найменування товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ»


Код ЄДРПОУ

35059833

Організаційно-правова форма товариства

Товариство з обмеженою відповідальністю

№ свідоцтва про державну реєстрацію

А01 № 256156

Дата первинної реєстрації

26 квітня 2007 р.

Місце проведення реєстраційної дії

Печерська районна у місті Києві держадміністрація

Дата внесення змін до засновницьких документів

22.11.2007 р. № 10701050002028014

29.06.2010р. № 10701050007028014

08.06.2011р. № 10701050010028014

Дата та номер Свідоцтва про включення до державного реєстру фінансових установ, яки надають фінансові послуги на ринку цінних паперів

12.09.2007 р. № 1122


Місцезнаходження

01015, м.Київ, вул. Лейпцизька, 3-А.

Телефон

(044)502-11-42

Розрахунковий рахунок

26503000481401

МФО

322302

Назва банку

ПАТ «Агрокомбанк»

Розрахунковий рахунок

26504190363000

МФО

351005

Назва банку

АТ «УкрСиббанк»

Розрахунковий рахунок

26502300055757

МФО

322948

Назва банку

ПАТ «Банк Форум»

Розрахунковий рахунок

26503000645127

МФО

322001

Назва банку

ПАТ «Універсал Банк»

Учасники і їх частки в статутному фонді станом на 31.12.2012 р.

Ільченко М.В. – 2.4 %;

Переверзев П.П. – 26.4%;

Рафаловський І.В. – 35.6%;

Сахаров Ю.Д. – 35.6 %.

Чисельність працівників

6

Основні види діяльності, ліцензії

66.12 – ПОСЕРЕДНИЦТВО ЗА ДОГОВОРАМИ ПО ЦІННИХ ПАПЕРАХ АБО ТОВАРАХ

66.11 – УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИНКАМИ

66.19 – ІНША ДОПОМІЖНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ, КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

64.99 – НАДАННЯ ІНШИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ (КРІМ СТРАХУВАННЯ ТА ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ) Н.В.І.У.

Ліцензія Серія АД № 075764 «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська діяльність), Рішення ДКЦПФР № 637 від 01.08.2012 р. Строк дії –з 02.08.2012р. (необмежений)

Ліцензія Серія АД № 075765 «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (дилерська діяльність), Рішення ДКЦПФР № 637 від 01.08.2012 р. Строк дії – з 02.08.2012р. (необмежений)

Ліцензія Серія АД № 075766 «Професійна діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (андеррайтинг), Рішення ДКЦПФР № 637 від 01.08.2012 р. Строк дії – з 02.08.2012р. (необмежений)


2.Стан бухгалтерського обліку та звітності.
Бухгалтерський облік в ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» ведеться з використанням пакету прикладних програм “1С.Бухгалтерія” відповідно до вимог:

- Закону України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” № 996-XIV від 16.07.99 р.;

- національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами МФУ;

- “Плану рахунків обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств, організацій”, затвердженого Наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

Інвентаризація основних засобів, нематеріальних активів, запасів, резервів, розрахунків та інших активів і пасивів проводилась в ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» станом на 01.12.2012 року згідно Наказу № 11/12 від 28.11.2012 року.

Облікова політика ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» визначена згідно з Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 р. Наказом про облікову політику № 1/12 від 04 січня 2012 р.

Система бухгалтерського обліку Товариства відповідає його розміру, структурі і виду діяльності, забезпечує регулярний збір і належну обробку інформації, необхідної для складання фінансової звітності.
3. Висловлювання думки щодо розкриття інформації про власний капітал відповідно до вимог Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО) та відповідності вартості чистих активів вимогам законодавства.
3.1.Власний капітал.

Станом на 31.12.2012 р. власний капітал товариства складає 7 898 тис. грн., у т.ч.:


 • статутний капітал – 7010 тис. грн.,

 • резервний капітал – 129 тис. грн.,

 • нерозподілений прибуток –759 тис. грн.

Статутний капітал (фонд) ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» згідно нової редакції установчих документів (затверджено Протоколом № 6/11 від 07.06.2011 р. загальних зборів засновників) складає 7 010 000 (сім мільйонів десять тисяч) гривень.

Статутний фонд Товариства сплачено повністю грошовими коштами.

Структура, облік, оцінка власного капіталу відповідає чинним нормативам бухгалтерського обліку.

Дані балансу відповідають установчим документам.

Величина статутного фонду (капіталу) ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» відповідає вимогам щодо розміру статутного капіталу торговця цінними паперами, що проваджує професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська, дилерська діяльність та андеррайтинг) (пп. 4,5,6 Гл. 1., Розд. ІІІ Рішення ДКЦПФР № 345 від 26.05.2006 р. “Про затвердження порядку та умов видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку, переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії ”).
Величина власного капіталу ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» відповідає вимогам щодо розміру власного капіталу торговця цінними паперами, що проваджує професійну діяльність на фондовому ринку – діяльність з торгівлі цінними паперами (брокерська, дилерська діяльність та андеррайтинг) (п. 13., Гл. 2. Рішення ДКЦПФР № 346 від 26.05.2006 р. “Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними паперами” із змінами) .
3.2. Вартість чистих активів.

На 31.12.2012 р. вартість чистих активів Товариства, що розрахована за «Методичними рекомендаціями щодо визначення вартості чистих активів акціонерних товариств» (Рішення ДКЦПФР від 17.11.2004 № 485) перевищує розмір статутного капіталу на 888 тис. грн., що відповідає вимогам статті 144 Цивільного кодексу України щодо вартості чистих активів товариства з обмеженою відповідальністю.
4. Висловлювання думки щодо розкриття інформації за видами активів, про забезпечення наступних витрат і платежів та зобов’язання відповідно до вимог Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО).
4.1. Облік основних засобів, нематеріальних активів та їх зносу (амортизації).

Бухгалтерський облік основних засобів і нематеріальних активів відповідає вимогам П(С)БО № 7 «Основні засоби» і П(С)БО № 8 «Нематеріальні активи».

Згідно Наказу про облікову політику в Товаристві, до основних відносяться необоротні матеріальні активи вартістю більше 1000,00 грн.

При здійсненні обліку необоротних матеріальних активів застосуються наступні методи нарахування амортизації:

 • для основних засобів – прямолінійний метод,

 • для інших необоротних матеріальних активів і для бібліотечних фондів – метод 100% нарахування зносу при передачі їх в експлуатацію.

Знос нематеріальних активів нараховувався прямолінійним методом у відповідності із строком корисного використання нематеріальних активів.

Станом на 31.12.2012 р. залишкова вартість основних засобів Товариства складає 26 тис. грн., в т.ч.:

 • машини та обладнання – 13 тис. грн.,

 • транспортні засоби – 2 тис. грн.,

 • інструменти, прилади, інвентар – 9 тис. грн.,

 • інші необоротні матеріальні активи - 2 тис. грн.

Станом на 31.12.2012 р. залишкова вартість нематеріальних активів товариства складає 9 тис. грн.
4.2. Облік фінансових інвестицій .

В Товаристві, згідно даних бухгалтерського обліку, довгострокові фінансові інвестиції станом на 31.12.2012 р. становлять 7 578 тис. грн. та складаються з акцій українських емітентів. На дату балансу зазначені інвестиції обліковуються за справедливою вартістю.

Бухгалтерський облік фінансових інвестицій відповідає вимогам П(С)БО № 12 «Фінансові інвестиції».
4.3. Облік запасів.

При вибірковій перевірці, бухгалтерській облік операцій з запасами в 2012 р. відповідає чинному законодавству.

Переоцінка залишків МШП протягом 2012 р. не проводилася.

Для визначення оцінки залишку запасів ТМЦ і вартості реалізованих запасів використовувався метод «ФІФО».

Облік запасів відповідає вимогам ПСБО № 9 «Запаси».
4.4. Облік коштів і розрахунків.

Рух грошових коштів по поточним рахункам підтверджується виписками банку та додатками до них і відповідає даним бухгалтерського обліку.

Облік касових операцій та дотримання встановлених лімітів залишку грошових коштів в касі відповідають чинному законодавству звітного періоду.

Станом на 31.12.2012 р. дебіторська і кредиторська заборгованість, за якою минув термін позовної давності, відсутня.

Протягом 2012 року Товариство не користувалось короткостроковими кредитами банків.

Дебіторська заборгованість відображена згідно П(С)БО №10 «Дебіторська заборгованість».

Резерв сумнівних боргів в 2012 р. не створювався.

Кредиторська заборгованість відображена згідно П(С)БО №11 «Зобов’язання».

Вибіркова перевірка розрахунків по заробітній платі і соціальному страхуванню відхилень, що до вимог та відповідності чинному законодавству звітного періоду, не виявила.
4.5. Облік довгострокових зобов’язань.

Протягом 2012 року Товариство не мало довгострокових фінансових та інших зобов’язань, довгостроковими кредитами банків не користувалось.
Класифікація активів, зобов’язань і власного капіталу представленої фінансової звітності ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» відповідає основному форматові статей бухгалтерського балансу згідно П(С)БО № 2 «Баланс». Дані бухгалтерського обліку відповідають даним Головної книги та відображені в Балансі відповідно до Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку.
5. Висловлювання думки щодо розкриття інформації про доході і витрати про обсяг чистого прибутку відповідно до вимог Національних Положень (Стандартів) бухгалтерського обліку (П(С)БО)
5.1. Облік доходів і витрат.

Протягом 2012 року ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» мало доход від наступних видів діяльності , що передбачені статутом :

 • дохід від купівлі-продажу цінних паперів – 141 978 тис. грн.

Крім того, протягом 2012 року Товариство мало доход від нарахування відсотків по поточному та депозитному рахунках – 217 тис. грн.

Облік доходів відповідає вимогам П(С)БО № 15 «Доход».

Облік витрат проводився відповідно П(С)БО № 16 «Витрати» с застосуванням 8 та 9 класів рахунків згідно з “Планом рахунків обліку активів, капіталу, зобов`язань і господарських операцій підприємств, організацій” , затвердженого Наказом МФУ від 30.11.99 р. № 291.

Адміністративні витрати – 746 тис. грн.

Собівартість реалізованих цінних паперів -140 846 тис. грн..

Елементи операційних витрат:

 • матеріальні витрати – 14 тис. грн.,

 • витрати на оплату праці – 203 тис. грн.,

 • відрахування на соціальні заходи – 75 тис. грн.,

 • амортизація – 3 тис. грн.,

 • інші операційні витрати – 451 тис. грн.


5.2. Чистий прибуток (збиток).

За підсумками 2012 року чистий збиток Товариства дорівнює 603 тис. грн.

Наростаючим підсумком станом на 31.12.2012 р. нерозподілений прибуток – 759 тис. грн.Доходи та витрати відповідають критеріям, викладеним в П(С)БО № 3 «Звіт про фінансові результати» та даним бухгалтерського обліку і Головної книги за 2012 рік.
6.Аналіз фінансового стану.

Фінансова стійкість та платоспроможність ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ станом на 31.12.2011 р. та на 31.12.2012 р. характеризується показникам, що зведено в таблиці № 3.

Таблиця № 3.

Показники

На

31.12.2011 р.

На

31.12.2012 р.

Примітки

(нормативні значення.)

1. Коефіцієнти ліквідності:


1.1.Загальний (коефіцієнт покриття)Не менше

К 1.1= р.260 + р.270(форма № 1)

1.36

---

1.0 – 2.0

р.620 + р.630 (форма № 1)


1.2.Термінової ліквідності (проміжний К покриття)Не менше

К 1.2 = р.260 – (рр.100…140) + р.270 (ф.№1)

1.36

---

1.0

р.620 + р.630 (форма № 1)


1.3. Абсолютної ліквідностіНе менше

К 1.3=р.230 + р.240 (ф. № 1)

0.01

---

0.2 – 0.25

р.620 + р.630 (форма № 1)


2. Коефіцієнт автономії:Не менше

К2 = І розділ пасиву балансу (р.380)

0.27

1.00

0.5

Підсумок активу балансу (р.280)


3. Коефіцієнт фінансової незалежностіНе менше

К3= I розділ пасиву балансу

0.36

---

0.5

Р.430 + р.480 + р.620 + р.630 (ф № 1)


4. Коефіцієнт фінансування 0.5

К4 = р.430+р.480+р.620+ряд.630(ф.№1)

2.77

---

Не 1

Р.380 (ф№1)Зменшення

5. Частка необоротних активів в загальній сумі активів


К5= р.080 – рр.040…045 (форма №1)

----

----

---

Підсумок активу балансу (р.280)


6. Чистий оборотний капітал (тис.грн.)


р.260 - р. 620

7258

7863

0
7. Коефіцієнт маневреності власного капіталу


К7= р.260-р.620(ф№1)

0.99

0.99Р.380(ф№1)


8. Коефіцієнт оборотності власного капіталу


К8= р.035(ф№2)

18.84

18.69(р.380(гр.3) + р.380(гр.4)) : 2


9. Рентабельність активів


К9= чистий прибуток (р.220 форма №2)

-0.11

0.03(рр.080+260+270 на поч.. +рр. 080+260+270на кінець) : 2


10. Рентабельність капіталу


К10 = чистий прибуток (р.220 форма №2)

-0.13

0.08(р.380 на початок + р.380 на кінець):2 (ф.№1)


11. Коефіцієнт загальної рентабельності


К11= р.170(175) + 200(205) (форма №2)

-0.01

----Р.040+р.070+р.080+р.090+р.140+р.150+р.160 (ф.№2)


Аналіз показників фінансового стану дає підстави вважати ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» станом на 31.12.2012 р. фінансово стійким та платоспроможним.
Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Ми не наглядали за проведенням інвентаризації активів (необоротних активів) Товариства станом на кінець дня 31 грудня 2012 року чи на іншу дату, в зв’язку з чим  не можемо висловити безумовно-позитиву думку відносно всіх показників фінансової звітності Товариства. Однак, відмічене обмеження має незначний вплив на річну фінансову звітність і на стан справ в цілому.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за винятком можливого впливу питань, про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки», надана інформація дає повне і дійсне уявлення про реальний стан активів та пасивів ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ». Прийнята система бухгалтерського обліку відповідає чинному законодавству та нормативним вимогам національних стандартів бухгалтерського обліку та звітності .

Окремі форми фінансової звітності ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» за 2012 рік, а саме: форма № 1 «Баланс», форма №2 «Звіт про фінансові результати», форма № 3 «Звіт про рух грошових коштів», форма № 4 «Звіт про власний капітал», форма № 5 «Примітки до річної фінансової звітності», відповідають одна одній.

Фінансова звітність складена на підставі дійсних даних бухгалтерського обліку, відповідає встановленим вимогам чинного законодавства України прийнятій обліковій політиці та достовірно відображає, в усіх суттєвих аспектах, фактичний фінансово-господарський стан ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» на 31.12.2012 року.

Директор ПП АФ “Аудит-Тест”
Кириленко О.А.Схожі:

Керівництву ТОВ «СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
«ЛФЦ Брок» станом на 31. 12. 2012 року Адресат: Учасникам та керівництву ТОВ «ЛФЦ-БРОК»
Аудиторський висновок подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації професійними...
Керівництву ТОВ «МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП» Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Керівництву ТОВ «ФОНДОВА КОМПАНІЯ АВАНГАРД» Національній комісії...
Рішення ДКЦПФР №1360 від 29. 09. 2011 р.), незалежною аудиторською фірмою ПП “Аудит-Тест” проведено аудит фінансової звітності товариства...
Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності...
Аудиторська перевірка проведена для надання регулярної звітності до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку відповідно...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
НКЦПФР від 25. 09. 2012 №1283 "Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності...
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
Про затвердження Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності торговців цінними паперами до...
ВИСНОВОК ЩОДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ
Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку при розкритті інформації емітентами та професійними учасниками фондового ринку,...
А удиторська фірма “Ніка – Аудит”
Аудиторський звіт призначається для власників цінних паперів та керівництва ТОВ «Фонд-Маркет», фінансовий звіт якого перевіря­ється,...
ТОВ «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ» щодо фінансової звітності товариства...
Незалежна аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «НІКО-АУДИТ», за дорученням Товариства з обмеженою...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка