Лекція за змістовним модулем 1: «Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод»


Скачати 294.13 Kb.
НазваЛекція за змістовним модулем 1: «Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод»
Сторінка1/3
Дата21.04.2013
Розмір294.13 Kb.
ТипЛекція
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Лекція
  1   2   3

Міністерство фінансів України

Український державний університет фінансів

та міжнародної торгівлі

Донецька філія


Кафедра бухгалтерського обліку та аудиту

Лекція

за змістовним модулем 1: «Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод»
для студентів, які навчаються

за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра

Галузь знань - 0305 Економіка та підприємництво

Напрям підготовки 6.030508 ФІНАНСИ І КРЕДИТ

Донецьк – 2012


Укладач: Чистякова Л.І., викладач-методист, викладач вищої категорії

Рецензент: Колесніченко Є.Д., викладач-методист, викладач вищої категорії

Розглянуто та схвалено

на засіданні кафедри

бухгалтерського обліку та аудиту

Протокол № 1 від 31.09.2012 р.Змістовний модуль 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод
Після вивчення змістовного модуля 1
Ви будете знати

предмет і об’єкти бухгалтерського обліку;

принципи побудови бухгалтерського обліку;

елементи бухгалтерського обліку;

класифікацію об’єктів бухгалтерського обліку;

класифікацію господарських засобів підприємства;

класифікацію джерел формування господарських засобів;

загальну характеристику господарських процесів;

поняття методу бухгалтерського обліку;

методичні прийоми бухгалтерського обліку.

Ви зможете

класифікувати господарські активи та джерела їх утворення за економічним призначенням і ознаками;

класифікувати господарські активи за складом і розміщенням;

класифікувати господарські активи за джерелами їх утворення;

визначати об’єкти бухгалтерського обліку у господарських процесах.

Ключові терміни: предмет та об’єкти бухгалтерського обліку; господарські засоби та джерела їх утворення; активи, власний капітал та зобов’язання; звичайна діяльність та надзвичайні події; операційна, інвестиційна та фінансова діяльність; монетарні та немонетарні активи та зобов’язання; нематеріальні активи; капітальні інвестиції; основні засоби та інші необоротні матеріальні активи; довгострокова дебіторська заборгованість; довгострокові фінансові інвестиції; виробничі запаси, незавершене виробництво, готова продукції, товари; еквіваленти грошових коштів; гроші, видані під звіт – „підзвітні суми”; поточні фінансові інвестиції; поточна дебіторська заборгованість; витрати майбутніх періодів; статутний капітал, резервний капітал; прибуток нерозподілений; цільове фінансування; довгострокові та короткострокові зобов’язання; поточні зобов’язання та майбутні забезпечення і платежі; монетарні та немонетарні зобов’язання; доходи майбутніх періодів.

Література

Основна

1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16 липня 1999 року № 966-ХІУ зі змінами та доповненнями.

2. Швець В.Г. Теорія бухгалтерського обліку. Підручник.- К.: Знання, 2008. – 535с.

Додаткова

1. Голов С. Теорія багатоцільового бухгалтерського обліку. // Бухгалтерський облік і аудит. -2012. - № 4. – С.3-13.

2. Голов С. Стан наукових досліджень з бухгалтерського обліку в Україні: деякі спостереження. // Бухгалтерський облік і аудит. -2012. - № 7. – С.3-9.

3. Гуцайлюк З. Системи бухгалтерського обліку: критичний аналіз думок економістів. // Бухгалтерський облік і аудит. -2012. - № 4. – С.3-11.

4. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік: Підручник. – К.: ЦУЛ, 2009.- 670 с.

5. Нападовська Л. Удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні. // Бухгалтерський облік і аудит. -2012. - № 6. – С.3-7.


Всього

годин

8

СРС
4

аудиторних – 10, в тому числі

лекції

практичні

семінари

2

2

-

Змістовний модуль 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод
1.1. Бухгалтерський облік як наука.

1.2. Мета, завдання та функції бухгалтерського обліку. Вимоги до бухгалтерського обліку.

1.3. Предмет, об’єкти бухгалтерського обліку.

1.4. Загальне поняття методу бухгалтерського обліку. Елементи методу бухгалтерського обліку.

1.5. Класифікація активів і пасивів.

1.6. Господарські процеси та їх результати.

СРС

1.6. Види бухгалтерського обліку.

1.7. Державне регулювання бухгалтерського обліку і фінансової звітності.
1.1. Бухгалтерський облік як наука


Порада царя Соломона: «Підраховуй і оцінюй, що даєш і що отримуєш - запиши»

Бухгалтерський облік є самостійною прикладною економічною наукою і певною галуззю практичної суспільної діяльності

Появу обліку зумовив:

розвиток суспільних відносинОблік виник

5-6 тис. років тому, коли людство навчилося писати і рахувати.

Наукові основи обліку заклав видатний італійський монах-математик Лука Пачолі (1445-1515), виходячи із його суто практичної діяльності.

Етапи розвитку обліку

 1. з моменту виникнення товарно-грошових відносин до кінця ХУІІІ ст. Великого поширення набув метод подвійного запису;

 2. з кінця ХУІІІ до кінця ХІХ ст., коли відбувався значний розвиток товарно-грошових відносин;

 3. з кінця ХІХ до початку ХХ ст., коли почали встановлюватися теоретичні основи обліку;

 4. з початку ХХ ст. дотепер. В цей період розроблені базові принципи оцінки майнового стану суб’єктів господарювання і ведення обліку, стрімко розробляються і використовуються в обліку нові комп’ютерні технології.

Бухгалтери-теоретики ХІХ-ХХ ст.: Ф. Єзерський, Е.Фельдгаузен, Н. Попов, А. Рощановський, Л. Гомберг, Я. Соколов, М. Чумаченко, А. Кузьмінський, М. Пушкар та ін.

Л. Гомберг вважав, що облікова наука є наукою про економічну діяльність того чи іншого індивідуального господарства; звідси облікову науку необхідно називати не рахунковеденням, а економологією.

Відтоді облік став формуватися як наука, з׳явилися школи бухгалтерського обліку:


- італійська;

- французька;

- німецька;

- англо-американська;

- російська та ін.

Бухгалтерський облік як наука і практична діяльність тісно пов'язаний з цілою сукупністю фундаментальних і прикладних дисциплін та функціонує паралельно з ними:

- філософією;

- юридичними науками;

- політичною економією;

- економікою;

- фінансами;

- статистикою;

- аналізом;

- математикою;

- етикою, соціологією, психологією, логікою;

- аудитом та ін.

Як самостійна економічна наука бухгалтерський облік має:

свій предмет, метод і виявляється у практичній діяльності, що має теоретичне підґрунтя.

Теорія бухгалтерського обліку науково обґрунтовує суть, методи, принципи і прийоми його ведення та перспективи розвитку.

Сучасне розуміння бухгалтерського обліку як науки

Бухгалтерський облік є наукою про систему отримання, опрацювання і видачі інформації для використання її в управлінні  1. Мета, завдання та функції бухгалтерського обліку. Вимоги до бухгалтерського обліку.


   Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16 липня 1999 р. (ст. 3.1 ) визначено, що:

   метою ведення бухгалтерського обліку є надання користувачам для прийняття рішень повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів підприємства

   Вимоги до бухгалтерського обліку: своєчасність, точність і об’єктивність, повнота, економічність, зіставність.

   Бухгалтерський облік є обов’язковим видом обліку, який ведеться підприємством.

   Фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку (ст. 3.2 Закону)


   Завдання бухгалтерського облік обумовлені вимогами управління господарством та передбачають:

   - фіксування первинних даних про господарську діяльність;

   - систематизація, обробка і зберігання первинних даних;

   - забезпечення збереження власності підприємства;

   - забезпечення необхідною інформацією з метою управління, контролю й аналізу діяльності підприємства   Функції бухгалтерського обліку:

   - інформаційна - відображає фактичний стан підприємства;

   - контрольна – дає можливість контролювати використання матеріальних ресурсів і живої праці;

   - оціночна – полягає у вимірі та оцінці ресурсів, визначенні вартості і собівартості виробленої продукції, розрахунку результатів діяльності підприємства, його рентабельності;

   - аналітична – полягає в здійсненні на основі первинних та зведених даних економічного аналізу наявності, стану і руху ресурсів та результатів діяльності підприємства із широким застосуванням економіко-статистичних методів і моделювання;

   - управлінська – забезпечує економічною інформацією для прийняття обґрунтованих управлінських рішень;

   - виховна – в напрямку сумлінного і бережливого використання ресурсів господарства
  1   2   3

Схожі:

Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет та метод
Програма укладена відповідно до національних стандартів вищої освіти з метою підготовки абітурієнтів до складання вступного іспиту...
Для проведення підсумкового контролю знань (екзамену) з дисципліни “Звітність підприємств”
Метод бухгалтерського обліку та його характеристика. Місце звітності в системі бухгалтерського обліку
1. Методи бухгал­терського обліку, його основні еле­менти
Метод бухгалтерського обліку сукупність прийомів та способів, за допомогою яких вивчається стан та використання майна підприємства...
ЛЕКЦІЯ ТЕМА : елементИ V А групи
Загальна характеристика атомів елементів V А групи. Нітроген, Фосфор та Арсен, поширення їх у природі. Загальна характеристика простих...
1. Господарський облік його суть та характеристика
Тема Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємствах
Міжнародні принципи і організація бухгалтерського обліку за національними стандартами
Мета роботи: вивчити основні принципи бухгалтерського обліку, порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві, порядок...
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ для подготовки к экзамену по учебной дисциплине «Хозяйственное право»
Предмет, метод господарського права, його співвідношення з іншими галузями права.(Предмет, метод хозяйственного права, его соотношение...
Тема: Предмет, структура, завдання й методи досліджень в юридичній психології
Юридична психологія, метод спостереження (інтроспекція), метод бесіди, метод експерименту (законодавчий, природний, лабораторний,...
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка