3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА


Скачати 208.36 Kb.
Назва3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Дата21.03.2013
Розмір208.36 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
МЕТОДИКА СКЛАДАННЯ БІЗНЕС-ПЛАНІВ
Затверджено Наказом Агентства з питань запобігання банкрутству підприємств та організацій

від 21 квітня 1997 р. N 56
Ця Методика розроблена відповідно до Положення про Реєстр неплатоспроможних підприємств та організацій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 1996 р. N 1403, для надання методичної допомоги спеціалістам підприємств, Агентства, інших органів виконавчої влади, банків та інвесторів при складанні бізнес-планів, а також для їх оцінки з метою вибору найбільш ефективного бізнес-плану в процесі проведення реструктуризації підприємств.
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Бізнес-план (далі - план) - це специфічний плановий документ, в якому відображено організаційно-фінансові заходи для забезпечення виробництва окремих видів товарів, робіт, послуг. План дає можливість визначити перспективи розвитку майбутнього ринку збуту, оцінити витрати на виготовлення і реалізацію потрібної цьому ринку продукції, визначити її потенційну прибутковість. План повинен також дати відповідь: чи доцільно здійснювати інвестування виробництва з точки зору самоокупності витрат.

Особливістю даної Методики є те, що вона містить рекомендації для підприємств, які здійснюють реструктуризацію і планують подальший випуск як традиційних, так і нових для даного підприємства видів продукції з урахуванням організаційних змін існуючих структурних підрозділів.

Короткий зміст основних розділів плану подається нижче.
2. РЕЗЮМЕ
Резюме складається в самому кінці роботи над планом і відтворює його основний зміст та його переваги.

В резюме в стислій формі вказується:

- основна мета плану;

- наявні засоби та можливості для здійснення плану відповідно до загального плану реструктуризації;

- строк реалізації плану;

- джерела інвестування;

- сума необхідних коштів;

- строк погашення наданої фінансової підтримки;

- висновки маркетингових досліджень;

- обгрунтування успішності плану та фінансові результати реалізації плану (виручка, прибуток, рентабельність, термін самоокупності тощо).
Таблиця 1
3. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДПРИЄМСТВА
Повне найменування _______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Скорочене найменування _________________________________________________________________
_________________________________________за ЄДРПОУ____________________________________
Номер та дата державної реєстрації підприємства_____________________________________________

Назва органу, який здійснив реєстрацію_____________________________________________________

Підпорядкованість_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_________________________________________за СПОДУ_____________________________________
Вид діяльності ____________________________за ЗКГНГ______________________________________
Форма власності __________________________за ЗКФВ_______________________________________
Територія ________________________________за СПАТО_____________________________________
Адреса підприємства_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Монопольне становище ___________ Дата, N узгодження з АМКУ _____________________________

(так, ні) ________________________________________________________________________________
Банківські реквізити _____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Адреса місцевої державної податкової адміністрації __________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
Керівник підприємства ___________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

_______________________________________________________________________________________
телефон ________________________________________________________________________________
Головний бухгалтер______________________________________________________________________

(прізвище, ім'я, по батькові)

телефон ________________________________________________________________________________
4. ІСТОРИЧНА ДОВІДКА
4.1. Дата заснування, перепідпорядкування підприємства.
4.2. Рішення виконавчої влади про виділення земельної ділянки під забудову від ___________________ N _____.
4.3. Розмір земельної ділянки та виробничих площ, умови оренди землі та основних фондів.
4.4. Скорочена історична довідка діяльності підприємства або структурного підрозділу при умові самостійного виготовлення продукції цим підрозділом.
4.5. Наявність науково-технічних розробок та досліджень, ефективність їх використання.
5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦІЇ, РИНКІВ ЗБУТУ, МАРКЕТИНГ
5.1. Аналіз галузі та перспективи її розвитку, тенденції до зміни попиту на продукцію галузі, загальний рівень її інвестиційної привабливості.
5.2. Спеціалізація діяльності (перелік основних видів продукції, що належать до однієї споживчої групи).
5.3. Обсяги виробництва (в порівняльних цінах за останні три роки, питома вага даного виду продукції в загальному обсязі), див. табл. 2.
Таблиця 2
ОБСЯГИ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ


N п/п

Вид продукції, робіт, послуг

Обсяги, тис.грн.,у тому числі по роках

Питома вага, %,
у тому числі по роках

Примітки

1

2

3

4

5


5.4. Детальний опис продукції та послуг, основні споживчі характеристики: ціна, розмір, вага, строк служби, естетичність, дизайн.
5.5. Номенклатура продукції та покращання її конкурентоспроможності.
5.6. Відомості про патентну ситуацію (захищеність товару (винаходу) в країні виробника та в країнах зовнішнього ринку, обсяг прав по патентах та авторських свідоцтвах).
5.7. Аналіз ціноутворення товарів з врахуванням різних альтернативних варіантів визначення ціни.
5.8. Характеристика підприємств, які виробляють аналогічну продукцію.
5.9. Відмінні характеристики основних ринків та їх сегментів (назва, розміри, географічне розташування, перелік конкурентів проникнення на ринок).
5.10. Основні групи споживачів товарів, циклічність покупок.
5.11. Вторинні ринки продукції та їх основні характеристики.
5.12. Оцінка розвитку виробництва та своєї позиції на ринку з точки зору пропозиції спеціальної та цивільної продукції, а також інших видів продукції (послуг).
5.13. Конкуренція (основні конкуренти, їх переваги та недоліки).
5.14. Стратегія проникнення на ринок.
5.15. Стратегія здійснення продажу (характеристика та аналіз каналів збуту, обсяги збуту продукції по кожному з них; див. табл. 3).
Таблиця 3
ОБСЯГ ЗБУТУ ПРОДУКЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА ПО КОЖНОМУ КАНАЛУ


N п/п

Назва продукції

Обсяг збуту, тис. грн./шт.
На 01.01.9__

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1

2

3

4

5

6

7


5.16. Характеристика маркетингових служб підприємства та їх подальший розвиток.
5.17. Засоби маркетингової комунікації (впливу на покупця): реклама, стимулювання збуту, оперативні рішення служби маркетингу, спрямовані на покращання системи збуту та освоєння нових ринків, пропозиції щодо ціноутворення.
5.18. Висновки.
5.19. Законодавчі обмеження проникнення на ринок (податкові, митні обмеження, державне регулювання цін тощо).
6. ПЛАН ВИРОБНИЦТВА
6.1. Опис виробничого процесу, його прогресивність, співставлення основних показників виробництва продукції з аналогічними показниками підприємств відповідної галузі.
6.2. Технологія виробництва продукції. Пропозиції щодо вдосконалення окремих стадій технологічного процесу, його часткова або повна заміна на підставі загального плану реструктуризації підприємства. Частка амортизаційних відрахувань на основне виробниче устаткування.
6.3. Характеристика обладнання. Можливість використання існуючого, пропозиції щодо його оновлення (де передбачається його придбання, на яких умовах і в які строки).
6.4. Визначення потреби в розробці та придбанні технічної і технологічної документації, ноу-хау, що пов'язана з перепрофілюванням і вдосконаленням виробництва та структурною перебудовою.
6.5. План розвитку виробництва. Повинен відобразити номенклатуру та обсяги виробництва нової продукції, обсяги продажу продукції (див. табл. 4, 5).
6.6. Генплан території підприємств з експлікацією основних виробничих та допоміжних цехів і споруд. Таблиця 4
ПЕРСПЕКТИВНА ВИРОБНИЧА ПРОГРАМА ПІДПРИЄМСТВА


Обсяг випуску продукції в натуральних одиницях

Попередній рік

Звітний рік

Прогнозний рік

підвид 1...


підвид та інша реалізаціяТаблиця 5
ПРОГНОЗНИЙ ОБСЯГ ПРОДАЖУ ПРОДУКЦІЇ


Назва продукції

Обсяг випуску в натуральних одиницях

Ціна одиниці продукції
в грн

Обсяг продажу
в тис. грн

продукція 1


інша реалізація


всього:

х

х

6.7. Визначення основних та альтернативних постачальників сировини, матеріалів, комплектуючих, енергоресурсів та розрахунок потреби в ресурсах на виробничу програму (див. табл. 6).
Таблиця 6
РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ В РЕСУРСАХ НА ВИРОБНИЧУ ПРОГРАМУ


Назва ресурсів

Кількість в нату-ральних одиницях

Вартість, тис.грн.

Постачальник

1

2

3

4

1. Сировина і матеріали


2. Покупні та комплектуючи вироби


3. Паливо


4. Енергія


5. Всього:6.8. Для фінансової оцінки випуску продукції проводиться розрахунок ефективності плану виробництва (табл. 5). З метою забезпечення самоокупності капітальних вкладень, пов'язаних з проведенням заходів щодо реструктуризації, вони враховуються при визначенні кінцевого фінансового результату від впровадження бізнес-плану.
Таблиця 7
РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ПЛАНУ ВИРОБНИЦТВА


N п/п

Підвиди продукції

Витрати на виробництво про-дукції, тис. грн.

Капітальні вкла-дення на обсяг випуску,
тис. грн.

Обсяг реалізації

Еконо-мічний ефект

В натуральних

В тис. грн.7. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ПЛАН
7.1. Відображаються особливості та переваги нової організаційної схеми управління підприємством, його структурним підрозділом чи групою підрозділів для конкретного виробництва продукції, яка виникає в результаті проведення заходів щодо реструктуризації та оздоровлення підприємств, а саме:

- закриття окремих виробництв;

- конверсія, диверсифікація;

- консервація мобілізаційних потужностей;

- часткова або повна приватизація;

- аналіз та вдосконалення організаційної структури управління в процесі реструктуризації, її оптимізація;

- створення нових юридичних осіб;

- відокремлення від підприємств непрофільних структурних підрозділів;

- звільнення від об'єктів соцкультпобуту;

- продаж (або надання в оренду) окремих структурних підрозділів;

- підвищення якості продукції, що виробляється;

- підвищення ефективності маркетингу;

- зниження витрат на виробництво;

- впровадження нових прогресивних форм і методів управління;

- скорочення чисельності зайнятих на підприємстві;

- тимчасова зупинка капітального будівництва;

- продаж зайвого устаткування, матеріалів і складових готових виробів - відстрочка або списання боргів;

- залучення кредитів та інвестицій.
7.2. Вказується необхідність удосконалення організації праці, зміни керівництва, перепідготовки спеціалістів.
7.3. Характеризується якісний та кількісний склад робітників і службовців.
Розробляються пропозиції щодо відповідності кількісного та якісного складу робітників і службовців вимогам ринкової економіки та потребам виробництва у нових умовах (див. табл. 8).
Таблиця 8
РОЗРАХУНОК ПОТРЕБИ ПЕРСОНАЛУ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ


Назва категорій

Потреба,
чол.

Середня заробітна плата, грн.

Витрати на зарплату,
тис. грн

Нарахування на зарплату,
тис. грн.

1

2

3

4

5

Робітники основного виробництва

Робітники допоміжного виробництва

Спеціалісти та службовці


7.4. Вказується система заробітної плати та матеріального стимулювання.
8. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ТА ПРОГРАМА ІНВЕСТИЦІЙ
8.1. Звертається увага на виконання фінансового плану поточного року. Основні фінансові показники за останній звітний період порівнюються з плановими або їх значеннями за попередній рік.
8.2. Складається прогноз фінансових результатів на певний плановий період (рік, два, три...).
8.3. Розробляється план реструктуризації кредиторської заборгованості та повернення дебіторської заборгованості.
Таблиця 9
ФІНАНСОВИЙ ПЛАН

ПРОГНОЗ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Попередній рік

Поточний рік

Прогнозний рік

1. Виручка від реалізації, тис. грн.


2. Витрати на виробництво реалізованої продукції


3. Результат від реалізації


4. Рентабельність реалізованої продукції


5. Результат від іншої реалізації


6. Доходи і витрати від позареалізаційних операцій


7. Балансовий прибуток


8. Платежі до бюджету з прибутку


9. Чистий прибуток (п.7 - п.8)8.4. Визначається та обгрунтовується обсяг необхідних інвестицій для виконання плану реструктуризації та вказується ефективність даного інвестиційного проекту (див. табл. 9):

а) потенційна прибутковість, рентабельність;

б) наявність стабільних ринків збуту.
Таблиця 10
ПОТРЕБА В ДОДАТКОВИХ ІНВЕСТИЦІЯХ ТА ФОРМУВАННЯ ДЖЕРЕЛ

ФІНАНСУВАННЯ


Потреба в додаткових інвестиціях

Сума, тис. грн.

Джерела
фінансування

Сума, тис. грн.

рік

всього

рік

всього
1П
1П

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1. Основні засоби

1. Власні кошти

1.2. Будівлі, споруди виробничого призначення

2. Залучені кошти

1.3. Робочі машини та механізми

2.1. Довгострокові кредити

1.4. Інші засоби

2.2. Довгострокові позики

2. Оборотний капітал

2.3. Короткострокові кредити

2.1. Запаси і затрати

2.4. Короткострокові позики

2.2. Грошові кошти

3. Інші джерела фінансування

3. Всього: потреба в додаткових інвестиціях

4. Всього: по джерелах фінансування
Потреба додаткових інвестицій
(гр. 5 п. 3 - гр. 10 п. 4)8.5. Розробляється графік надання фінансової підтримки (сума, рік, квартал).
8.6. Розробляється графік повернення фінансової підтримки та відсотків за нею (сума та термін).
8.7. Очікуваний результат від одержаної інвестиційної підтримки.
9. АНАЛІЗ МОЖЛИВИХ РИЗИКІВ ТА ЇХ СТРАХУВАННЯ
9.1. Вказуються основні види ризиків при виконанні бізнес-плану:

- ризик затримки початку виконання проекту;

- ризик невиходу на запланований обсяг виробництва та реалізації продукції (ринковий);

- ризик зміни економічної політики держави (введення ліцензування, квотування на відповідний вид діяльності, зміни в оподаткуванні, митному та валютному регулюванні);

- ризик конкуруючої технології.
9.2. По основних видах ризиків надається їх оцінка для визначення загального рівня ризику за бізнес-планом. Відповідно до оцінки окремих ризиків надаються засоби та форми їх ефективного страхування шляхом створення резервних фондів зовнішнього страхування найбільш суттєвих ризиків. Вказуються засоби по зменшенню ризиків і можливих втрат (створення резервних фондів зовнішнього страхування найбільш суттєвих ризиків тощо).
10. ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
10.1. Вказується на відповідність бізнес-плану вимогам законодавчих актів та інших нормативних документів щодо допустимого негативного впливу на оточуюче середовище. При перевищенні допустимих норм такого впливу визначити шляхи його зменшення.
10.2. Вказуються наявні очисні споруди, їх стан та потреба в додаткових заходах щодо охорони навколишнього середовища окремих його складових: повітря, води, лісових та інших ресурсів:

- утилізації відходів виробництва, пакувальних матеріалів;

- очистки промислових стоків і скидів;

- рекультивації земель тощо.
10.3. Аналізуються можливі екологічні наслідки структурної перебудови.
11. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Бізнес-плани для забезпечення випуску окремих видів продукції, робіт, послуг складаються підприємствами, занесеними до Реєстру, при консультативній допомозі спеціалістів Агентства на підставі затверджених Агентством планів реструктуризації цих підприємств.
Доопрацювання та затвердження бізнес-планів здійснюється Управлінням санації, реорганізації неплатоспроможних підприємств та організацій.
Значення основних фінансово-господарських показників підприємства на прогнозний період вказується в табл. 11.
Таблиця 11
ОСНОВНІ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІ ПОКАЗНИКИ ПІДПРИЄМСТВА


N п/п

Найменування показників

Одиниця виміру

Звітний (базовий) рік

Прогнозний період

рік 1

рік 2

рік3
1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Обсяг виробленої продукції у діючих цінах

тис. грн.
2.

Обсяг реалізації (без ПДВ)

тис. грн.
3.

Прибуток від реалізації

тис. грн.
4.

Балансовий прибуток

тис. грн.
5.

Витрати на виробництво реалізованої продукції

тис. грн.
6.

Рентабельність реалізованої продукції

%
7.

Середньоспискова чисельність

чол.
8.

Середньомісячна заробітна плата промислово-виробничого персоналу

грн.
Схожі:

ЛЕКЦІЯ ТЕМА : елементИ V А групи
Загальна характеристика атомів елементів V А групи. Нітроген, Фосфор та Арсен, поширення їх у природі. Загальна характеристика простих...
Рішення виконавчого комітету міської ради
Синельниківське міське комунальне підприємство „ЖЕК 2” підпорядковане міській раді, обслуговує 44 житлових будинків загальною площею...
Рішення виконавчого комітету міської ради
Синельниківське міське комунальне підприємство „ЖЕК 1” підпорядковане міській раді і обслуговує 104 житлових будинків загальною житловою...
Лекція за змістовним модулем 1: «Загальна характеристика бухгалтерського...
Змістовний модуль Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод
СЕМІНАРСЬКІ ЗАНЯТТЯ Семінар Загальна характеристика культури Середньовіччя. 2 год
Високе (Класичне) Середньовіччя від X-XI століть до приблизно XIV століття. Характеристика періоду
УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ТА ОБЛІК ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Загальна інформація про підприємство та економічний аналіз діяльності підприємства
Скандинавські країни: загальна характеристика (історія, культура,...
Чеська Республіка: загальна характеристика (історія, культура, економіка, суспільство, політична система)
8. Інвестиційні ресурси підприємства
Визначення та характеристика інвестицій. Виробничі інвестиції. (Поняття інвестицій, їх різновиди та характеристика)
Перелік питань з АГРАРНОГО ПРАВА
Загальна характеристика та особливості джерел аграрного права. Характеристика, види і юридична сила локальних актів
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка