І. Предмет і метод політології. Тема Політика як суспільне нвкще (2 год.)


Скачати 338.72 Kb.
НазваІ. Предмет і метод політології. Тема Політика як суспільне нвкще (2 год.)
Сторінка3/3
Дата13.03.2013
Розмір338.72 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
1   2   3
Тема 14. Геополітика і світова політика (2 год.)

  1. Генезата еволюція поняття "геополітика".

  2. Поняття глобалізації та глокалізації. Відмінності глобалізації та колонізації.

  3. Поняття суб'єкту та об'єкту геополітики. Україна у сучасній геополітиці: суб'єкт, об'єкт чи неістотна річ

  4. Головні сучасні геополітичні концепції (Хантінгтон, Валлерстайн, Бжезинський, Атгалі тощо) та квазігеополітичні ідейні течії: євразійство; пантюркізм, панісламізм, панамериканізм, пан'європейство, панафриканізм.

  5. Прогнозування глобального розвитку у сучасній футурології (М.Маклюен, Е.Тофлер, Ф.Фукуяма, П.Дракер, М.Кастельс, С. Хантінгтон тощо).

Теми рефератів:

Умови появи геополітики як наукового напряму.

Геополітичні концепції (Хантінгтон, Валлерстайн, Бжежинський, Атталі тощо - на

вибір).

Геополітика та глобалізація.

Глобальні проблеми сучасності.

Сучасні футурологічні концепції (М.Маклюен, Е.Тофлер, Ф.Фукуяма, П.Дракер, М.Кастельс, Р.Ф. Абдєєв, В. Цаплін, С. Хантінгтон тощо - на вибір).

Поняття та персоналії до теми

Геополітика, глобалізація, глокалізація, колонізація, суб'єкт геополітики, об'єкт геополітики, Римський клуб, Більдельбергський клуб, глобалізм, антиглобализм, пантюркізм, панісламізм , панамериканізм, пан’європейство, панафриканізм, євразійство, футурологія, глобальні проблеми сучасності, глобальний уряд, "теорія змови(заговору)".

Хантінгтон Самюель, Валлерстайн Іммануіл, Бжезинський Збігнев, Атталі Жак , Вернадський Георгій Валентинович , Трубецькой Микола Сергійович, Карсавін Лев





Платонович, Савицький Петро Миколайович, Маклюен Маршалл, Тофлер Елвін, Фукуяма Френсіс, Дракер Пітер, Кастельс Мануель, Маккиндер X. Дж., Печчеи Альваро, Ясперс Карл, Медоуз Денніс, Цаплін Валентин.

Література.

♦Актуальні проблеми Європи. 36. наук. ст. - 2000 - 2005 рр.

♦Андрійчук В. Поїзд уже пішов? Глобалізація й Україна: надії та острахи //Політика і час.-К., 2002

♦Впереди XXI век: Перспективы, прогнозы, футурология: Антология современной классической прогностики. 1952-1999/Ред.-сост.: И.В. Бестужев-Л ада.-М. :Асасіетіа,2000.-480 с.

♦Гаврилишин Б. Україна між Сходом та Заходом , Північчю та Півднем : геополітичні можливості і обмеження //Розбудова держави.-К., 2002.

♦Г’ерасимчук С. Подолати синдром компромісності, або ще раз про багато вектори і сть, національну ідею і кризу самоідентифікації та їхній вплив на зовнішню політику //Політика і час.-К., 2002

♦Глебов В., Макух В. Арабський Зачід і НАТО //Політика і час.-К., 2002

♦Глобальный кризис и проблемы мировой политики //Вестник Московского университета. Серия 12: Политические науки.-М., 2001

♦Зленко В. Глобалізація і процеси соціального розвитку //Віче.-К.,2002

♦Политология: Энциклопедический словарь / Сост. и общ.ред. Ю.И. Аверьянов.- М.:Изд-во Москов.коммерческого ун-та, 1993.-431 с.

♦Уорнер Д. В поисках ответственного сообщества в международных отношениях // Философские науки. - М., 2001.

♦Цыганков П.А. Перспективы нового мирового порядка во взглядах зарубежных и отечественных ученых // Вестник Московского университета. Серия 18: Социология и политология. - М., 2001.

♦Шаклеина Т А. Внешнеполитические дискуссии в США: поиски глобальной стратегии //США и Канада.-М., 2002

♦Ясперс К. Смысл и назначение истории. - М., 1992.

Бек У. Что такое глобализация. - М : Прогресс-Традиция, 2001. - 304 с.

Бестужев - Лада И В. Поисковое прогнозирование. - М., 1984.

Боден Ж. Метод леї кого изучения истории // Антология мировой философии: В 4-х т.-М., 1970.-Т. 2.

Бус К., Смит С. (ред.). Теория международных отношений на рубеже столетий. - М.:

Гардарики, 2002. - 362 с.

Валевський О., Гончар М. Структура геополітнчних інтересів в Україні. - К., 1995.

Валлерстайн И. Конец знакомого мира. Социология XXI века. - М., 2003.

Винниченко В. Заповіт борцям за визволення. - К., 1991.

Вишняк О.1., Ревель 1.П. Дослідження і прогнозування виборів в Росії та Україні: досвід і проблеми (1990-1998). - К., 1998.

Гаврилишин Б. Дороговкази в майбутнє. - К., 1993.

Гальчинський А. Кінець тоталітарного соціалізму. Що далі. - К., 1996.

Гончаренко А.Н. Прогнозирование и политика (генезис и эволюция прогнозирования в системе „национальной безопасности” и внешнеполитическом механизме США). - К., 1993.

Грани глобализации. Трудные вопросы современного развития. - М., 2003.

Грушевськнй М.С. На порозі Нової України. - К., 1991.

Дергачев, В. А. Геоііолитика:Учебиое пособие.-К.:ВИРА-Р,2000.-448 с.

Кальвокоресси П. Мировая политика после 1945 года. В 2-х т. - М.: Международные отношения, 2000. - 289 с.. 462 с.

Кальцерук Б. Східноєвропейська думка Америки. - К., 1995.

Камінський А. Вступ до міжнародних відносин. - Львів, 1993.

Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век. - М., 1975.





Козловски П. Культура постмодерна: общественно-культурные последствия технического развития. - М., 1997.

Кокошин A.A. Прогнозирование и политика. - М., 1975.

Лисяк Рудницький І. Політичні ессе. - К., 1994. - Т. 1,2.

Лузан А., Лузан С. Украина и Россия: факторы отчуждения и сближения //Віче - 1998.

- №6.

Маккиндер X. Дж. Географическая ось истории // Полис. - 1995. - № 4.

Маклерский Б. В поисках равновесия: Экология в системе социальных и политических приоритетов. - М., 1992.

Медоуз Д.Л. За пределами роста // Вестник МГУ. Серия 12. Политические науки. - М., 1995.-№5.

Медоуз Д. Пределы роста. - М., 1991.

Медоуз Д. Пределы роста: 30 лет спустя. - М., 2004.

Моделирование и процес мирового развития и сотрудничества / Под. Ред. Д.

Гвишиани. - М., 1991.

Національна безпека України, 1994-1996 pp. Наукова доповідь НІСД. - К.?1997. НесбитД., Абурден П. Мегатенденции, год 2000. Десять новых направлений 90-х годов. - М., 1990.

Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. - М., 1999.

Печчеи А. Человеческие качества. - М., 1985.

Політологія посткомунізму: політичний аналіз посткомуністичного суспільства. - K.,

1995.

Політологія: історія та методологія: Навч. підручник / За ред. Ф.М.Кирилюка. - K.,

2000.

Понарина H. Н. Глокализация. общий вектор мирового развития XXI в. // http://www.teoria-practica.ru/-4-2011 /philosophy/ponarina.pdf

Рудницький С. Політична географія України. - Одеса, 1993.

Савицкий П.Н. Евразийство. Россия между Европой и Азией: Евразийский соблазн. Антология . - М., 1993.

Сравнительное изучение цивилизаций. Хрестоматия: уч.пособие для студентов вузов/ Сост.Б.С.Ерасов. - М., 1999.

Ткаченко В., РеєнтО. Україна на межі цивілізації: Історико-політичні розвідки. - K.,

1993.

Травина E. М. Этнокультурные и конфессиональные конфликты в современном мире. - СПб. : Изд-во С.-Петерб.ун-та, 2007.

Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи

  • К. 2000.

Фукуяма Ф. Конец истории // Вопросы философии. - 1990. - №3.

Цаплин В. Версия будущего. - 2005.

Штепа В. Глокализация // http://kitezh.onego.ru/topia/gloc.html

1   2   3

Схожі:

Тема: Предмет, структура, завдання й методи досліджень в юридичній психології
Юридична психологія, метод спостереження (інтроспекція), метод бесіди, метод експерименту (законодавчий, природний, лабораторний,...
Тема Політика як соціальне явище. Політологія як наука (2 години)
Політика як суспільне явище: підходи до визначення, становлення політики та політичних відносин як результат історичного розвитку....
2 Предмет політології, закони категорії
Політика є регулятором суспільних відносин, реалізуючись шляхом їх орієнтування, спрямування розвитку в багатьох галузях або в...
1. Предмет і метод економічної теорії. Економічна система суспільства та власність
Тема Предмет і метод економічної теорії. Економічна система суспільства та власність. (4 год.)
Тернопільський міський центр з нарахування і виплати допомог
Режим роботи: з 00 год до 17. 15 год., п’ятниця з 00 год до 16. 00 год. Обідня перерва з 13. 00 год до 14. 00 год
Згідно з вимогами ISO 9001
...
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ для подготовки к экзамену по учебной дисциплине «Хозяйственное право»
Предмет, метод господарського права, його співвідношення з іншими галузями права.(Предмет, метод хозяйственного права, его соотношение...
Тема Предмет і метод статистики як науки В цій темі викладаються...
Статистика є самостійною суспільною наукою. Вона має свої поняття і категорії, такі як: статистична сукупність, одиниця сукупності,...
Тема Предмет і метод курсу. Основні поняття моніторингу світового ресторанного бізнесу

Мовна політика в Україні: аналіз та впровадження (Етнополітологічний аспект)
Рецензенти: доктор філософських наук, професор кафедри політології Харківського національного університету ім. Г. С. Сковороди Денисенко...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка