І. Предмет і метод політології. Тема Політика як суспільне нвкще (2 год.)


Скачати 338.72 Kb.
НазваІ. Предмет і метод політології. Тема Політика як суспільне нвкще (2 год.)
Сторінка2/3
Дата13.03.2013
Розмір338.72 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Філософія > Документи
1   2   3
Тема. 8. Виборчі системи (2 год.)

 1. Сутність та зміст виборчої системи

 2. Типологія виборі».

 3. Критерії загальної о виборчого права: історія і сучасність. Цензи.

 4. Виборча процедура і виборча кампанія. Стадії виборчого процесу.

 5. Типи виборчих систем у світовій практиці: мажоритарна система відносної чи абсолютної більшості, пропорційна і змішана системи.

 6. Особливості виборчої системи сучасної України.

Поняття та персоналії до теми

Мажоритарна виборча система, уніномінальна мажоритарна система, система відносної більшості., система абсолютної більшості , система кваліфікованої більшості, мажоритарна система “подвійного одночасного голосу” (double-simultaneous vote).

ГІоліномінальна мажоритарна система, система обмеженого голосу, система відносної більшості з кумулятивним голосування, альтернативна система багатомандатного округу (система єдиного голосу, що передаеться)

Пропорційна виборча система, системи списків (The Party List), система єдиного перехідного голосу (The Single Transferable Vote), виборча система "панашаж", метод найбільшого залишку (квота Хера (Hare quota)), абсеитеїім , виборчий поріг (прохідний бар'єр), змішана виборча система, виборче право, виборчий ценз, виборчий процес, виборча кампанія , виборча процедура.

Сарторі Дж.

Література:

♦Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов.-М.:ПРИОР, 2000.-1104 с.

♦Политическая наука в Украине: становление и перспективы / Таврим, мац. ун-т им В.И. Вернадского; Под ред.: О.А. Габриеляна, А.Д. Шоркнна:-Симферополь,2002.-344 с.

♦Политология: Энциклопедический словарь / Сост. и обш.ред. ІО.И. Аверьянов.- М.:Изд-во Москов.коммерческого ун-та,1993.-431 с.

♦Чиркпн В.Е, Основы государственной власти: Учебное пособие.-М.:Юристъ,1996.-

112 с.

Вишняк О.1., Ревель І.П. Дослідження і прогнозування виборів в Росії та Україні: досвід і проблеми (1990-1498). - К., 1998.

Иванов В., Матвиенко В., Петрушев В., Молодых И. Технология политической власти.

 • К„ 1994.

Ковлер А.И. Исторические формы демократии. - М., 1990.

Ковлер А.И. Франция: партии и избиратели. - М., 1984.

Маныкин А С. История двухпартийной системы CUIA (I 789-1980). - М., 1981.

Шаповал В.Н. Зарубіжний парламентаризм. - К.,1993.

Шмачкова Т.В. Мир политических партий // Полис. - 1992. - № 1 -2.

Яблонський В. Сучасні політичні партії України. - К., 1996.


Тема 9. Політична еліта та політичне лідерство (2 год.).

 1. Поняїтя еліги. Поняття політичної еліти. Поняття політичного лідерства. Тиші елі І. Типи лідерства.

 2. Теорії еліт (Г.Моска, В.Парето. Р.Мнхельса).Теорії лідерства.

 3. Функції політичної еліти. Функції політичного лідера.

 4. Політична елііа України, політичне лідерство в Україні: стан та особливості розвитку.

Теми рефератів:

Поняття пануючої еліти. Структура пануючої еліти.

Макіавелістська і ціннісна школи в сучасній елітології.

Способи рекрутування в еліту: антрепренерська система і система гільдій: історичні та сучасні приклади.

Стилі політичного лідерства.

Сучасні тенденції розвитку політичного лідерства у світі та в Україні.

Поняття та персоналії до теми

Еліта, політична еліта, пануюча (володарююча) еліта, контреліта, опозиція, лідер, політичний лідер, рекрутування політичне, канал рекрутування, система рекрутування , стиль лідерства, антрепренерська система рекрутування в еліту, гільдйіна система рекрутування до еліти.

Моска Гаетано, Парето Вільфредо, Михельс Роберт, Вебер Макс, Макіавелі Ніколо, Авторханов A.A., Восленській М.

Література.

‘Алексеева Т А. Современные политические теории.-М.:РОССПЭ11,2000.

‘Ашин Г. Толерантность и элита // Власть.-М., 2002

‘Баранцева К. Історична еволюція елітистського дискурсу ггеорія та методологія // Філософська думка.-K., 2002

‘Мухаев Р.Т. Хрестоматия по теории государства и
права, политологии, истории политических и правовых учений: Пособие для вузов.-М.:ПРИОР, 2000.-1104 с.

‘Политология: Энциклопедический словарь / Сост. и общ.ред. Ю.И. Аверьянов.- М.:Изд-во Москов.коммерческого ун-та,1993.-431 с.

Авторханов A.A. Технология власти, - М., 1991.

Бекешкнна И. Есть ли в Украине общенациональные лидеры? // Политическая мысль.

 • 1994. - № 3.

Вебер М. Избранное. Образ общества / Пер. с нем. Левиной М.И. и др., Отв. ред. и сост. Бергер Я.М. и др. М.: Юрист, 1994. - 702 с.

Восленскнн М. Номенклатура. - М., 1991.

Донцов Д. Де шукати наших історичних традицій. - Львів, 1994.

Джилас М. Беседы со Сталиным. - М., 2002.

Іванишин В. Нація, держава, націоналізм. - Дрогобич, 1992.

Кухта Б.Л.. Теилоухова Н.Г. Політичні еліти і лідерство. - Львів, 1995.

Лнпинськпи В. Листи до братів-хліборобів // Хроника 2000. - K., 1993. -№ 3,4.

Михельс Р. Социология политической партии в условиях демократии // Диалог. -

 1. -№5,9; 1991-№4.

Невежнн В. Застольные речи Сталина. Документы и материалы. М.: АИРО-ХХ; СПб.: Дмитрий Буланин, 2003. - 544 с.

Павлова И В. Сон разума-2 // Знание - сила. - 2005. - №№ 3-5.

Полохало В. Правляча еліта та контреліта в сучасній Україні // Демократія в Україні. Минуле і майбутнє. - K., 1993.


Тема 10. Політична свідомість. Особа і політика. (2 гол.)

 1. Сутність, структура і рівні політичної свідомості.

 2. Етапи розвитку політичної свідомості.

 3. Політичні інтереси і політичні цінності.

 4. Політична ідеологія.

Теми рефератів:

Політична психологія: зміст, головні проблеми.

Політична поведінка особи, фактори, що її визначають.

Політичні типи особи, їх характеристика.

Проблеми становлення політичної свідомості сучасної української нації.

Проблеми збереження національної ідентичності в умовах глобалізації.

Менталітет та політична свідомість.

Поняття та персоналі! до теми

Політична свідомість, політичні інтереси, політичні цінності, політична ідеологія, політична психологія, політична новеаінка, племя, народ, нація, національна ідея, національна ідентичність, націоналізм, расізм, гуманізм, менталітет, свобода, відповідальність, самовизначення народу.

Донцов Дмитро, Липинський В'ячеслав, Липа Юрій

Література.

♦Афендик А.Л. Соцноника - неподтвержденная гипотеза или научное знание о возможности прогнозирования человеческих отношений? //Соционика, ментологня и психология личности.-К., 2001.

♦Вебер М. Политика как призвание и профессия // Избранные произв. - М., 1990.

♦Герасимчук С. Подолати синдром компромісності, або ще раз про багатовекторність, національну ідею і кризу самоідептифіканії та їхній вплив на зовнішню політику //Політика і час.-К., 2002

♦Головатий М.Ф. Професія - політик.-К.Парламентське видавництво,2000.-88 є.

♦Дегтяр А. Використання статистичних методів у процесі прогнозування наслідків державно-управлінських рішень //Вісник Української Академії управління при Президентові У країни.-K., 2002.

♦Политическая наука в Украине: становление и перспективы /Таврнч. нац. ун-т им В.И. Вернадского; Под ред : O.A. Габриеляна, А.Д. Шоркина.-Симферополь,2002.-344 с.

♦Политология: Энциклопедический словарь / Сост. и обш.ред. Ю.И. Аверьянов.- М.:Изд-во Москов.коммерческого ун-та, 1993.-431 с.

Бизов П.Г., Львов М.В. Перебудова: політична свідомість і соціальні відносини. Сторіччя XX і мир. 1989. №3.

Брукан С. Плюрализм и социальные конфликты. М., 1990.

Вятр Є. Соціологія політичних відносин. М., 1979.

Гаджиев К.С., Ильин М.В.// 'Полис”,- 1991№ 6.

Г’рушнн В.А. Массовое сознание. М., 1987.

Житенев В.А. Политическая культура: опыт формирования и проблемы. М., 1990.

Иванов В. Политическая психология. М., 1990.

Кисель М. Историческое сознание и нравственность. М., 1990.

Кутырев В.А. Современное социальное сознание. М., 1988.

Пухликов В.К. Человек и общество. М., 1990.

Терлецкий В.Н. Жизненная позиция личности. К., Одесса, 1990.

Уледов А.К. Общественная идеология и психология. М., 1985.


Тема 11. Політична культура суспільства (2 год.)

 1. Ріпні політичної культури: загальний (культура суспільства), груповий, індивідуальний.

 2. Типи політичних культур: фраї ментарна й інтегрована, тоталітарна, авторитарна і демократична культура.

 3. Патріархальним, підданства, активістський базові типи політичних культур (Г. Алмонд, С. Верба).4. Культурний імперіалізм: історія розвитку та сучасні прояви.


Поняття та персонали до теми

Політична культура, традиція, інновації , культурний імперіалізм, фрагментарна політична культура, інтегрована політична культура, патріархальна політична культура, масова культура.

Алмонд Габріель, Верба Сідней, Айхлер В., Канетги Э., Сорокін Питирим, Хойбнер Томас, Ортега-і-Гассет Хосе.

Література.

*Айхлер В. Етичний реалізм:Вибрані праці з питань соціап-демократичної теорії,- К.іОсновні цінності,2001.-188 с.

*Кормич Л.І., Багацький В.В. Культурологія (історія і теорія світової культури XX століття). - Харків. 2002.

Бебик В.М. Основи теоретичної і практичної політології. - К., 1994.

Донцов Д. Де шукати наших історичних традицій. - Львів, 1994.

Житенев В.А. Политическая культура: опыт формирования и проблемы. М., 1990.

Канетти Э. Масса и власть. - М.: Асі Маг°іпет, 1997. - 527 с.

Кеннеди П. Вступая в двадцать первый век. - М., 1975.

Козловскн П. Культура постмодерна: обшественно-кульгурные последствия технического развития. - М., 1997.

Коринхаузер В. Політика масового суспільства // Політологічні читання. - 1992. - №1.

Молодежь Украины: ожидания, ориентация, поведение. - К., 1993.

Налчаджян А. А. Этнопсихология. - СПб., 2004.

Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. - М., 1999.

Попов Б., Піддубний В., Шкляр Л. та ін. Етнос і соціум. - К., 1993.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992.

Тоффлер О. Смещение власти: знание, богатство и принуждение на пороге XXI века. - М., 1991.

Україна на зламі тисячоліть: історичний екскурс, проблеми, тенденції та перспективи.

 • К. 2000.Уолцер М. Компания критиков: социальная критика и политические пристрастия XX века. - М.: Дом интеллектуальной книги; Идея-Пресс, 1999. - 354 с.

Фукуяма Ф. Коней
истории // Вопросы философии. - 1990. -№3.

Хойбнер Т. Вызов неприкаянности: модные волны молодежного течения — теды, хиппи, папки, рокеры - в западном мире. - М., 1990.


Тема 12. Політичні процеси. Модернізація та демократизація суспільства. (2 гол.)

 1. Політичний процес: зміст поняття. Політичні зміни.

 2. Різновиди політичної участі у сучасній політиці.

 3. Модернізація: поняття та теорії модернізації.

 4. Моделі демократичних переходів. Чи можливий зворотний шлях? (від демократії до авторитаризму).

 5. Реформа, революція, переворот, трансформація: сенс понять, їх взаємовідношення.

 6. Сучасний правий радикалізм. Прояви, витоки, перспективи розвитку.

 7. Сучасний стан та перспективи інформатизації політики.

Теми рефератів:

Суб'єкти політичного процесу в сучасній Україні.

Поняття та типи політичної участі.

Демократія й участь громадян у функціонуванні політичної системи.

Політологічний зміст поняття "реформа".

Політологічний зміст поняття "революція".

Політологічний зміст поняття "переворот".

Політологічний зміст поняття "трансформація".

Демократія та демократизація: співвідношення понять.

Співвідношення універсальних принципів демократії з традиціями і культурою різних суспільств (на прикладі України, Росії, Великої Британії тощо).

Взаємодія та співвідношення процесів глобалізації та глокалізації у сучасному світі.

Поняття та персонали до теми

Політичний процес, політична участь, модернізація, демократичний перехід (транзит), реформа, революція, переворот, трансформація, електронний уряд, неолібералізм, радикалізм, правий радикалізм, політична комунікація, демократизація, гегемонія

Сорокин Питирим, Хантингтон Самуель, Хойбнер Томас, Маркузе Герберт

Література.

♦Актуальні проблеми Європи. 36. наук. ст. - 2000 - 2006 рр.

 • Алексеева Т А. Современные политические теории.-М.:РОССПЭН,2000.

*Гаєвська О. Політичне управління: сучасні наукові підходи // Вісник Української

Академії державного управління при Президентові України - K., 2001

♦Герасимчук С. Подолати синдром компромісності, або ще раз про багатовекторність, національну ідею і кризу самоідентифікаціїта їхній вплив на зовнішню політику //Політика і час.-K., 2002

 • Головатий М.Ф. Професія - політик.-K.: Парламентське видавниитво,2000.-88 с.

♦Гумилев Л.Н. География этноса в исторический период. - Л., 1990.

♦Елисеев С.М Выйти из "бермудского треугольника": о методологии исследования посткоммунистических трансформаций //Полис.-М.,2002

♦Кукушкина М.А. Современные тенденции в мировой политологии //Международное право.-М., 2001.

♦Кулик А.Н. "Всемирная паутина" для политической науки, образования и политического участия //Политическая наука.-М., 2002.

♦Нисневич Ю.А. Информационный фактор политической модернизации //Вестник Московского университета Серия 12: Политические науки.-М., 2001

♦Политология: Энциклопедический словарь / Сост. и общ.ред. Ю.И. Аверьянов.- М.:Изд-во Москов.коммерческого ун-та, 1993.-431 с.

Буркарт Г. Група. Особа / Пер. з нім. - Берлін, 1993.

Бычко А.К. Критический анализ философских концепций молодежного бунтарства. - К., 1985.

Вебер М. Избр. произв. - М., 1990.

Веселовский В. Классы, слои и власть / Пер. с польс.; под ред. и с предисл.

А.Г.Здравомыслова. - М., 1981.

Власенко H.A., Зорько С.В., Сиротич М.Р. Україна на шляху до інформаційного суспільства: проблеми та здобутки. - K.,1995.

Восленский M.C. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. - М.,

1991.

Даль Р. Демократия и ее критики. Пер. с англ. М.: РОССПЭН, 2003. - 576 с.

Канетти Э. Масса и власть. - М.: Ad Marginem, 1997. - 527 с.

Коринхаузер В. Полі гика масового суспільства // Полі тологічні читання. - 1992. - №1.

Лузан H.A. Политическая жизнь общества вопросы теории. - К., 1989.

Марченко Н.М. Теория и политическая практика в развитых капиталистических странах. - М., 1992.

Мельников А.Н. Американцы: социальный портрет: Новые явления в классовой структуре США. - М., 1987.

Міщенко М.А. Соціальна напруженість у суспільстві: національні інтереси України. -

К., 1995.

Молодежь Украины: ожидания, ориентация, поведение. - К., 1993.

Нойманн М. Класи: поява, трансформація, зникнення / Пер. з нім. - Берлін, 1992. Паламарчук В.М. Економічні перетворення і соціальна безпека. - К., 1996.

Паламарчук В.М. Соціальна трансформація суспільства і національні інтереси України. - К., 1995.

Победоносцев К.П. Великая ложь нашего времени. - СПб, 1996.

Пойченко А.М. Інноваційні технології і політична діяльність. - К., 1994.

Пойченко А.М. Політика: теорія і технології діяльності. - К.,1996.

Політологія посткомунізму: Політичний аналіз посткомуністичних суспільств /

В.Полохало (керівн. авт. кол.). - К., 1995. - Р. 3.

Попов Б., Піддубний В., Шкляр Л. та ін. Етнос і соціум. - К., 1993.

Пшеворский А. Демократия и рынок. - М.: РОССПЭН, 1999. - 320 с.

Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. - М., 1992.

Терехова О.В. ‘'Счастливая страна” в поисках социального самопознания: Класс, статус, сознание - основные направления австралийской социалистической мысли. - М..

1991.

Уолцер М. Компания критиков: социальная критика и политические пристрастия XX века. - М.: Дом интеллектуальной книги; Идея-Пресс, 1999. - 354 с.

Хантингтон С. Третья волна. Демократизация в конце XX века. Пер. с англ. М.. РОССПЭН, 2003.-368 с.

Хойбнер Т. Вызов неприкаянности: модные волны молодежною течения - теды. хиппи, панки, рокеры - в западном мире. - М., 1990.


1   2   3

Схожі:

Тема: Предмет, структура, завдання й методи досліджень в юридичній психології
Юридична психологія, метод спостереження (інтроспекція), метод бесіди, метод експерименту (законодавчий, природний, лабораторний,...
Тема Політика як соціальне явище. Політологія як наука (2 години)
Політика як суспільне явище: підходи до визначення, становлення політики та політичних відносин як результат історичного розвитку....
2 Предмет політології, закони категорії
Політика є регулятором суспільних відносин, реалізуючись шляхом їх орієнтування, спрямування розвитку в багатьох галузях або в...
1. Предмет і метод економічної теорії. Економічна система суспільства та власність
Тема Предмет і метод економічної теорії. Економічна система суспільства та власність. (4 год.)
Тернопільський міський центр з нарахування і виплати допомог
Режим роботи: з 00 год до 17. 15 год., п’ятниця з 00 год до 16. 00 год. Обідня перерва з 13. 00 год до 14. 00 год
Згідно з вимогами ISO 9001
...
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ для подготовки к экзамену по учебной дисциплине «Хозяйственное право»
Предмет, метод господарського права, його співвідношення з іншими галузями права.(Предмет, метод хозяйственного права, его соотношение...
Тема Предмет і метод статистики як науки В цій темі викладаються...
Статистика є самостійною суспільною наукою. Вона має свої поняття і категорії, такі як: статистична сукупність, одиниця сукупності,...
Тема Предмет і метод курсу. Основні поняття моніторингу світового ресторанного бізнесу

Мовна політика в Україні: аналіз та впровадження (Етнополітологічний аспект)
Рецензенти: доктор філософських наук, професор кафедри політології Харківського національного університету ім. Г. С. Сковороди Денисенко...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка