1. Предмет і метод економічної теорії. Економічна система суспільства та власність


Скачати 252.8 Kb.
Назва1. Предмет і метод економічної теорії. Економічна система суспільства та власність
Дата16.03.2013
Розмір252.8 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Змістовий модуль І. Предмет, метод економічної теорії.

Загальні засади функціонування економіки.
Тема 1. Предмет і метод економічної теорії. Економічна система суспільства та власність. (4 год.)
Питання для обговорення на першому семінарському занятті.


 1. Предмет та значення економічної теорії.

 2. Методи пізнання економічного життя. Особливості економічних законів.

 3. Основні напрямки та школи в економічній теорії.


Теми рефератів:


 1. Історія економічної думки в Україні.

 2. Теоретико-методологічні основи механізму функціонування і розвитку економіки.


Самостійна робота - 1 год.
Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

1. Провідні економічні теорії в політиці сучасних високорозвинених країн

а) неокласична економічна теорія( сучасний монетаризм);

б) неокейнсіанська економічна теорія (теорія державного регулювання)

в) неоінституціоналізм.

2. Економічна думка в Україні.

3. Продуктивні сили України: складові та характеристика.

4. Поняття «економічний закон». Дія економічних законів в сучасній економіці розвинених країн світу.
Основні терміни і поняття:
Економічна теорія, макроекономіка, мікроекономіка, цілі економічної науки, економічний закон (принцип, узагальнення), аналіз та синтез, індукція і дедукція, аналогія, економічна політика, меркантилізм, фізіократи, класична політична економія, неокласицизм, марксизм, нова класична економічна теорія, теорія економіки пропозиції, інституціоналізм, неоінституціоналізм.
Література
{1, 25-37, 49, 50}
Питання для обговорення на другому семінарському занятті.


 1. Зміст економічної системи та її структурні елементи.

 2. Власність та її економічна роль.

 3. Форми власності. Приватизація.

Теми рефератів:


 1. Господарські системи: спонтанний порядок та ієрархія.

 2. Роздержавлення та приватизація як основа трансформації економіки України. Правове забезпечення цього процесу.


Самостійна робота – 1 год.
Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

1.Змішана соціально-орієнтована економічна система. Характеристика основних її складових на прикладі Швеції, Фінляндії або Німеччини.

2.Роздержавлення та приватизація як основа формування ринкових відносин в Україні.
Основні терміни і поняття:
Типи економічних систем, вільний ринок, змішана економіка, нова роль держави, ринкова трансформація економіки, власність, форми власності, значення власності, різновиди державної власності, потенціали та реальні права приватної власності, суспільне регулювання прав приватної власності, приватизація.

Література
{1-3, 21-26, 28-37, 49, 50}
Тема 2. Форми суспільного виробництва. Ринок як форма функціонування товарного господарства, його закони. (6 год.)
Питання для обговорення на першому семінарському занятті.


 1. Суспільне виробництво та багатство суспільства.

 2. Товарне виробництво та натуральне господарство. Товар і його властивості.

 3. Гроші: сутність, функції. Еволюція товарних грошей. Кількість грошей, яка необхідна для обігу.Теми рефератів:


 1. Сутність, рівні значення та проблеми поділу праці.

 2. Теорія граничної корисності та суб’єктивна цінність блага.


Самостійна робота - 1 год.
Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

1.Сучасні погляди на зміст та сутність категорії «вартість». Основні положення теорії трудової вартості, теорії витрат виробництва, теорії граничної корисності.

2. Грошовий ринок. Фактори, що впливають на його формування. Інструменти регулювання ринку грошей. Монетарна політика держави.
Основні терміни і поняття:
Економіка, виробництво, фактори виробництва, багатство, обмін, розподіл (розміщення ресурсів), розподіл (доходів), споживання, поділ праці, товарне виробництво, натуральне господарство, товар, споживча вартість, мінова вартість, корисність, бартер, ліквідність, гроші, види грошей, функції грошей, інфляція, дефляція.
Література
{21-37, 49, 50}


Питання для обговорення на другому семінарському занятті.


 1. Сутність, основні елементи та функції ринкового механізму.

 2. Умови функціонування і класифікація ринків.

 3. Інфраструктура ринку.


Теми рефератів:


 1. Характеристика факторних ринків економіки України.

 2. Особливості трансформації економіки постсоціалістичних країн.


Самостійна робота – 0,5 год.
Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

1. Умови розвитку та становлення ринку. Аналіз законодавчих актів України, що сприяли трансформації української економіки.

2. Фінансовий ринок: його складові та призначення в ринковому господарстві.
Основні терміни і поняття:
Ринок, функції ринку, умови функціонування ринку, класифікація ринків, інфраструктура ринку.
Література
{5-37,49, 50}
Питання для обговорення на третьому семінарському занятті.


 1. Механізм ринку досконалої та недосконалої конкуренції. Регулювання конкуренції державою.

 2. Закони попиту і пропозиції. Еластичність попиту та пропозиції.

 3. Координація попиту і пропозиції. Рівноважна ціна.


Теми рефератів:


 1. Антимонопольне законодавство України.

 2. Механізм ринкового ціноутворення. Ціноутворюючі закони.


Самостійна робота – 0,5 год.
Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

 1. Взаємозв'язок між конкуренцією та монополією. Методи конкурентної боротьби. Конкуренція і реклама.

 2. Структура оптової ціни підприємства та реалізації.ЗадачаПерехресна еластичність між попитом та пропозицією на квас і ціною лимонаду складає 0.75.

Про які товари йде мова? Якщо ціна на лимонад збільшиться на 20%, то як зміниться попит на квас?
Основні терміни і поняття:
Конкуренція, методи конкуренції, значення конкуренції, чиста конкуренція, монополістична конкуренція, олігополія, чиста монополія, досконала конкуренція, недосконала конкуренція, природна монополія, нецінова конкуренція, монополія, ціна, попит, пропозиція, закон попиту, закон пропозиції, ціна рівноваги, еластичність попиту, еластичність пропозиції.
Література
{13, 16, 21-37, 49, 50, 52}
Тема 3. Економічна діяльність підприємства на мікрорівні. (4 год.)
Питання для обговорення на першому семінарському занятті.


 1. Сутність, функції, умови та види підприємництва.

 2. Сутність, класифікація та організаційно-правові типи підприємств.

 3. Фінанси підприємств та їх значення.


Теми рефератів:


 1. Організаційні форми бізнесу.

 2. Роль малих, середніх та крупних фірм в економіці.


Самостійна робота - 2 год.
Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

1. Організаційно-правові форми підприємництва в Україні. Господарський кодекс України.

2. Акціонерні товариства (корпорації). Закон України “ Про господарські товариства ”.

3. Бізнес-план підприємства: його структура та призначення.
Основні терміни і поняття:
Підприємництво, функції підприємництва, умови підприємницької діяльності, підприємство, основні риси підприємства, класифікація підприємств, фонди підприємств, основні і оборотні фонди, амортизація, кругообіг і обіг фондів.
Література
{1-3, 25, 28-37, 43, 49, 51, 52}
Питання для обговорення на другому семінарському занятті.


 1. Поняття капіталу в економічній теорії. Капітал як фактор виробництва.

 2. Витрати виробництва.

 3. Прибуток як економічна категорія, його джерела та функції.

Теми рефератів:


 1. Альтернативні витрати і їх значення для прийняття ефективних рішень в діяльності підприємства.

 2. Ринок капітальних активів.


Самостійна робота - 2 год.
Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

 1. Номінальна та реальна ставка процента.

 2. Дисконтування та прийняття інвестиційних рішень.

 3. Ринок капітальних активів.


Задача
На будівництво будівельних споруд авансовано 800 млн. гр. од., на закупівлю машин та обладнання – 120 млн. гр. од., на придбання сировини та напівфабрикатів - 15 млн. гр. од., на паливо та допоміжні матеріали - 5 млн. гр. од., на найм робочої сили - 30 млн. гр. од.

Розрахуйте вартість основного та оборотного капіталу.
Основні терміни і поняття:
Капітал, основний та оборотний капітал, внутрішні витрати, зовнішні витрати, прибуток, прибуток нормальний, прибуток економічний, фактори бухгалтерського прибутку, інновації, ставка процентна (номінальна та реальна),гранична доходність інвестицій, дисконтування, сьогоднішня цінність, майбутня цінність, чиста дисконтна цінність.
Література
{1, 2, 25, 28-37, 49, 50}
Змістовний модуль ІІ. Суспільне виробництво на макрорівні. Макроекономічна нестабільність.

Тема 4. Суспільне виробництво на макрорівні. (6 год.)
Питання для обговорення на першому семінарському занятті.


 1. Суть макроекономіки та її функції. Основні показники, що характеризують стан національної економіки.

 2. Система національних рахунків.

а) Валовий внутрішній продукт та методи його розрахунку.

б) Чистий внутрішній продукт;

в) Національний дохід;

г) Факторні доходи;

д) Доходи кінцевого споживання.

Теми рефератів:


 1. Кругообіг доходів та витрат в національному господарстві.

 2. Базові моделі макроекономічної рівноваги: класична теорія макроекономічної рівноваги, кейнсіанська модель загальної рівноваги.


Самостійна робота – 1,5 год.
Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

 1. Виключення подвійного рахунку при вимірюванні обсягу ВВП.

 2. Інвестиції та заощадження: проблема рівноваги.

 3. Мультиплікатор. Ефект мультиплікатора.ЗадачаРеальний ВНП склав 800 млн. гр. од., в минулому році і 840 млн. гр. од., в поточному році. Розрахуйте:

а) темпи зростання ВНП;

б) темпи приросту ВНП в поточному році у порівнянні з минулим роком у відсотках.
Основні терміни і поняття:
Макроекономіка, валовий внутрішній продукт, національний дохід, чистий внутрішній продукт, система національних рахунків, інвестиції, мультиплікатор.
Література
{1, 8, 9, 19, 21, 23, 25, 28-37, 42,47, 49, 50}
Питання для обговорення на другому семінарському занятті.


 1. Відтворення: сутність, загальні риси та особливості на мікро- та макрорівнях.

 2. Нагромадження, його ефективність і напрями розвитку.

 3. Економічне зростання: сутність, фактори та типи.


Теми рефератів:


 1. Інформатизація та інноваційний тип розвитку економіки.

 2. НТП та НТР як основа розвитку суспільного виробництва.


Самостійна робота – 1,5 год.
Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

 1. Просте та розширене відтворення в теорії К. Маркса.

 2. Ефективність нагромадження і капіталовкладень.

 3. Визначення темпу ефективного зростання.


Основні терміни і поняття:
Відтворення, просте та розширене відтворення, нагромадження, фонд нагромадження, екстенсивний та інтенсивний типи зростання, науково-технічна революція, науково-технічний прогрес, інвестиції, інновації.
Література
{1, 8, 9, 19, 21, 23, 25, 28-37, 42,47, 49}

Питання для обговорення на третьому семінарському занятті.(2 год.)


 1. Базові моделі макроекономічної рівноваги: класична теорія макроекономічної рівноваги, кейнсіанська модель загальної рівноваги.

 2. Інвестиції та заощадження: проблема рівноваги. Парадокс ощадливості.

 3. Мультиплікатор. Ефект мультиплікатора.

Самостійна робота -1 год.
Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

 1. Відокремлення макроекономіки у відносно самостійну складову частину економічної теорії.

 2. Виключення подвійного рахунку при вимірюванні обсягу ВВП.


Основні терміни і поняття:
Функція споживання, функція заощадження, інвестиції, гранична схильність до імпорту, гранична схильність до заощадження; заплановані видатки, заплановані інвестиції, незаплановані інвестиції, товарно-матеріальні запаси, мультиплікатор, парадокс ощадливості.
Література
{1, 8, 9, 19, 21, 23, 25, 28-37, 42,47, 49}

Тема 5. Макроекономічна нестабільність: економічні кризи, безробіття, інфляція. Роль держави в умовах ринку. (6год.)
Питання для обговорення на першому семінарському занятті.


 1. Економічний цикл: сутність та види.

 2. Середні і короткі цикли. Теорія довгих хвиль, її значення для довгострокового прогнозування розвитку економіки.

 3. Фази промислового циклу, їх характеристики.


Теми рефератів:


 1. Велика депресія та її значення в історії економічних циклів

 2. Економічні кризи України, їх причини та подолання.


Самостійна робота – 2 год.
Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

 1. Основні теорії економічних циклів.Основні терміни і поняття:
Економічний цикл, середні цикли, короткі цикли, теорія довгих хвиль, криза, депресія, пожвавлення, піднесення.
Література
{14, 16, 20, 21, 25, 28-37, 49, 50}
Питання для обговорення на другому семінарському занятті.


 1. Макроекономічна нестабільність та безробіття. Закон Оукена.

 2. Визначення та причини виникнення інфляції. Інфляція попиту та інфляція витрат.

 3. Соціально-економічні наслідки інфляції.


Теми рефератів:


 1. Попит та пропозиція на ринку праці.

 2. Інфляція та безробіття: крива Філліпса.


Самостійна робота – 2 год.
Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

 1. Соціально-економічні наслідки безробіття.

 2. Вимірювання темпу зростання цін.

 3. Розрахунок темпу інфляції.

 4. Соціально-економічні наслідки інфляції.ЗадачаВизначте рівень інфляції, якщо у минулому році фізичний обсяг виробництва товарів і послуг збільшився на 3.5%, а обсяг виробництва товарів і послуг в поточних цінах збільшився порівняно з попереднім роком на 7,5%.

Основні терміни і поняття:
Безробіття, фрикційне безробіття, структурне безробіття,циклічне безробіття, добровільне безробіття, вимушене безробіття, закон Оукена, інфляція, відкрита інфляція, подавлена інфляція, очікувана інфляція, неочікувана інфляція, гіперінфляція, інфляція попиту, інфляція витрат.

Література
{14, 16, 20, 21, 25, 28-37, 49, 50}
Питання для обговорення на третьому семінарському занятті.


 1. Державне регулювання економіки: основні цілі та інструменти.

 2. Роль держави в регулюванні економічних циклів: стабілізаційна політика.

 3. Антиінфляційна політика держави.


Теми рефератів:
1. Сучасні монетарні підходи до проблеми ролі держави в економіці.

2. Держава в системі змішаної економіки.

Самостійна робота – 2 год.
Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

 1. Макроекономічна політика в цілому: альтернативні підходи.


Основні терміни і поняття:
Економічні функції держави, методи державного регулювання, стабілізаційна політика, економічна політика, пряме державне регулювання, непряме державне регулювання.


Література
{14, 16, 20, 21, 25, 28-37, 49, 50}


Змістовний модуль ІІІ. Фінансово-кредитна система суспільства. Світова система господарювання.
Тема 6. Фінансово-кредитна система суспільства. (4 год.)
Питання для обговорення на першому семінарському занятті.


 1. Загальне поняття про фінанси, фінансову систему та фінансову політику держави.

 2. Державний бюджет. Дефіцит бюджету та його причини. Способи покриття бюджетного дефіциту.

 3. Сутність і функції податків. Види податків.


Теми рефератів:


 1. Проблема балансування державного бюджету.

 2. Державний борг та його економічні наслідки.


Самостійна робота – 2 год.
Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

 1. Крива Лаффера.

 2. Бюджети центральних та місцевих органів влади.ЗадачаВизначте, чи дефіцитний бюджет? Державна закупівля – 50 гр. од., трансфертні платежі – 10 гр. од., процентні виплати – 10% річних по державному боргу – 20 гр. од., податкові надходження – 40 гр. од.
Основні терміни і поняття:
Фінанси, фінансова система, податки, джерела податків, об’єкти оподаткування, загальнодержавні та місцеві податки, пропорційне оподаткування, прогресивне оподаткування,регресивне оподаткування, прямі та непрямі податки, дефіцит держбюджету, державний борг.
Література
{4, 6, 7, 25, 28-37,41,42,49}
Питання для обговорення на другому семінарському занятті.


 1. Сутність і функції кредиту. Форми кредиту. Вплив кредиту на розвиток макроекономічних процесів.

 2. Походження банків. Банківська справа. Основні операції банків.

 3. Банківська система України.


Теми рефератів:


 1. Структура сучасної кредитно-грошової системи.

 2. Основні напрямки кредитно-грошової політики Національного банку України.


Самостійна робота – 2 год.
Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

1. Етапи розвитку банківської системи України.

2. Класифікація комерційних банків.

3. Ресурсна база комерційного банку.

 1. Способи управління рівнем процентного ризику.


Основні терміни і поняття:
Кредит, комерційний кредит, банківський кредит, споживчий кредит, державний кредит, кредитна система, комерційний банк, функції НБУ.
Література
{4, 6, 7, 25, 28-37,41,42,49, 50}
Тема 7. Система розподілу доходів. Соціальна політика держави. (4 год.)
Питання для обговорення на першому семінарському занятті.


 1. Розподіл доходів в умовах ринкової економіки.

 2. Визначення заробітної плати. Заробітна плата на ринку праці.

 3. Доходи підприємців.Теми рефератів:
1. Проблема справедливого розподілу в ринковій економіці. Крива Лоренца.

2. Взаємозв'язок мікро- та макроекономічного рівнів розподілу доходів.
Самостійна робота – 1 год.
Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

 1. Проблема справедливого розподілу в ринковій економіці.

 2. Вимірювання нерівності у розподілі доходів – крива Лоренца.

 3. Визначення ступеня диференціації доходів - коефіцієнт Джині.ЗадачаПідприємець взяв ссуду 20 млн.гр..од., з розрахунку 5% річних. Середня норма прибутку дорівнює 20%.

Визначте відсоток і підприємницький дохід виходячи з того, що і відсоток, і підприємницький дохід виявляють собою перетворювальні форми додаткової вартості.
Основні терміни і поняття:
Дохід, значення доходу, джерела доходів, форми доходів, заробітна плата,фактори заробітної плати.
Література
{1, 17, 20, 23, 25, 28-37, 49, 50}
Питання для обговорення на другому семінарському занятті.


 1. Доходи від власності. Рентні доходи.

 2. Сімейні доходи і структура використання їх.

 3. Соціальна допомога населенню. Державна політика доходів.


Теми рефератів:


 1. Доходи населення: сутність, види, структура, принципи та форми розподілу.

 2. Соціальна політика держави.


Самостійна робота – 1 год.
Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

 1. Державна політика перерозподілу доходів. Дилема ефективності та справедливості.

 2. Розподіл прибутку між державою і підприємством.

 3. Сутність і структура суспільних фондів споживання.


Основні терміни і поняття:
Рента, номінальна процентна ставка, реальна процентна ставка, трансфертні платежі, прибуток, витрати, соціальна політика.
Література
{1, 17, 20, 23, 25, 28-37, 49, 50}
Тема 8. Світова система господарства, її основні риси та напрямки розвитку. Валютна система та міжнародні валютні відносини. (6 год.)
Питання для обговорення на першому семінарському занятті.


 1. Сутність світової системи господарства, її виникнення та розвиток. Міжнародний поділ праці та міжнародна інтеграція.

 2. Форми світових економічних відносин, їх характеристика.

 3. Економічні аспекти глобальних проблем сучасності.


Теми рефератів:


 1. Світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність.

 2. Транснаціоналізація як важлива тенденція розвитку світової економіки.


Основні терміни і поняття:
Світове господарство, міжнародний поділ праці, інтеграція економічного життя, міжнародні економічні відносини, форми міжнародної економічної інтеграції, глобальні проблеми сучасності.
Самостійна робота – 1,5 год.
Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

 1. Критерії поділу світового господарства. Класифікація країн за даними ООН.

 2. Ознаки нового етапу в розвитку світового господарства.

 3. Напрями інтеграції економічного життя.

 4. Інтернаціоналізація господарського життя.


Література
{12, 19, 21, 22, 25, 28, 31, 49, 51-56}
Питання для обговорення на другому семінарському занятті.


 1. Валютні відносини та їх учасники.

 2. Валютна система та її еволюція.

 3. Валютний ринок та валютна політика.


Теми рефератів:


 1. Баланси міжнародних розрахунків.

 2. Інтернаціоналізація грошових відносин.


Самостійна робота – 1,5 год.
Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

 1. Місце та роль транснаціональних банків в сучасних валютних відносинах.

 2. Ринок FOREX і технологія участі в ньому комерційних банків, юридичних і фізичних осіб.

 3. Західні теорії регулювання валютного курсу.


Основні терміни і поняття:
Валютні відносини, валютна система, національна валютна система, регіональна валютна система, світова валютна система,валюта, види валют, валютний курс, валютний паритет, валютний ринок, валютні резерви, валютна політика, валютне регулювання, валютні цінності, валютні операції, світові фінансові центри.

Література
{12, 19, 21, 22, 25, 28, 31, 37, 49, 51-56}
Питання для обговорення на третьому семінарському занятті.
1. Поняття і еволюція світового ринку позичкових капіталів.

2. Класифікація міжнародного кредиту.

Теми рефератів:


 1. Світові фінансові ринки, їх місце в інституціональному устрої світової економіки.

 2. Регіональні економічні організації.

Самостійна робота – 1 год.
Самостійно законспектувати та вивчити наступні питання теми:

 1. Становлення валютного ринку України його особливості та перспективи розвитку.

ЗадачаПрипустимо , що в результаті експертної угоди фірма Німеччини отримала в США 150.000$ і бажає придбати певне обладнання, яке в США з розрахунком його доставки в Німеччину коштує 40.000 $, а в Німеччині – 50000 євро. Визначте,при якому співвідношенні валютних курсів долару і євро це обладнання вигідніше придбати у Німеччині.

Основні терміни і поняття:
Позичковий капітал, функції ринку позичкових капіталів,класифікація світового ринку кредитних ресурсів, види міжнародного кредитного ринку, учасники ринку кредитних відносин, міжнародний валютний фонд,Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку.
Література
{12, 19, 21, 22, 25, 28, 31, 49, 51-56}
Завдання для самостійної роботи
Вимоги до організації самостійної роботи студентів та структура навчальних завдань визначаються робочими навчальними програмами дисципліни.

Самостійна робота передбачає пошук та опрацювання рекомендованої літератури, підготовку рефератів і наукових доповідей, виконання завдань, спрямованих на розвиток самостійності та ініціативності, а також індивідуальних завдань у рамках підготовки до участі в конференціях і олімпіадах.

Основними завданнями самостійної роботи студентів є підготовка і виконання поточних навчальних практичних завдань, а також самостійне вивчення окремих розділів дисципліни під керівництвом науково-педагогічних працівників.

Систематичне і в повному обсязі виконання завдань для самостійної роботи є обов'язковою умовою успішного засвоєння змісту ринкової економіки. Студент має виходити з того, що контроль за виконанням завдань для самостійної роботи викладачем буде здійснюватися регулярно (під час опитування на заняттях, під час кожного рубіжного модульного контролю, у тому числі шляхом перевірки записів у робочих зошитах).

6. Індивідуальні навчально-дослідні завдання.


 1. Теоретико-методологічні основи механізму функціонування і розвитку економіки.

 2. Господарські системи: спонтанний порядок та ієрархія.

 3. Результативність та ефективність виробництва.

 4. Тенденції розвитку факторів виробництва.

 5. Сутність, рівні значення та проблеми поділу праці.

 6. Теорія граничної корисності та суб’єктивна цінність блага.

 7. Номінальна та реальна цінність грошей.

 8. Грошові теорії.

 9. Теоретичні основи трансформації економіки України.

 10. Особливості трансформації економіки Китаю.

 11. Проблеми конкурентних відносин.

 12. Антимонопольне законодавство та регулювання економіки і основні принципи.

 13. Організаційні форми бізнесу.

 14. Роль малих, середніх та крупних фірм в економіці.

 15. Попит та пропозиція на ринку послуг капіталу.

 16. Категорія «людський капітал»: сутність та історичне місце.

 17. Ринкове господарство та диверсифікований механізм цін.

 18. Попит і корисність. Теорія споживчого вибору.

 19. Кругообіг доходів та витрат в національному господарстві.

 20. Валовий внутрішній продукт та «чистий економічний добробут».

 21. Інформатизація та інноваційний тип розвитку економіки.

 22. Технологічний спосіб виробництва: сутність і роль у суспільно-економічному розвитку.

 23. Механізм розширення циклічних коливань: ефект мультиплікатора-рівноваги.

 24. Суспільний поділ праці як передумова формування економічної рівноваги.

 25. Попит та пропозиція на ринку праці.

 26. Інфляція та безробіття: крива Філліпса.

 27. Сучасні монетарні підходи до проблеми ролі держави в економіці.

 28. Держава в системі змішаної економіки.

 29. Проблема балансування державного бюджету.

 30. Основні напрямки кредитно-грошової політики Національного банку України.

 31. Проблема справедливого розподілу в ринковій економіці.

 32. Взаємозв’язок мікро- та макроекономічного рівнів розподілу доходів.

 33. Світове господарство як зростаюча суперечлива цілісність.

 34. Транснаціоналізація як важлива тенденція розвитку світової економіки.

 35. Світові фінансові ринки, їх місце в інституціональному устрої світової економіки.

 36. Регіональні економічні організації.

 37. Баланс міжнародних розрахунків.

 38. Інтернаціоналізація грошових відносин.Список літератури до дисципліниНормативні акти


  1. Конституція (Основний Закон) України: Прийнята на п'ятій сесії ВРУ 28 червня 1996 р.- К.: Україна, 1996.

  2. Господарський кодекс України: Офіційний текст. – К.: Юрінком Інтер, 2003.

  3. Закон України «Про акціонерні товариства» – ВВРУ, 2008, №50-51, ст.. 384. Із змінами, внесеними згідно із Законом №2154-VІ (2154-17) від 27.04.2010.

  4. Бюджетний кодекс України // ВВРУ. – 2010, N 50-51, ст.572

  5. Закон України «Про державну підтримку малого підприємництва» // ВВРУ. – 2000. - № 51-52.

  6. Закон України «Про банки і банківську діяльність» // ВВРУ. – 2001. - № 5-6.

  7. Закон України «Про Національний банк України» // ВВРУ. – 1999. - № 29, ст..238

  8. Закон України «Про інноваційну діяльність» // ВВРУ. – 2002. - № 36.

  9. Закон України «Про пріоритетні напрямки інноваційної діяльності в Україні» // ВВРУ. – 2003. - № 7.

  10. Закон України «Про товарну біржу» // ВВРУ. – 1992. - № 10.

  11. Закон України «Про цінні папери та фондову біржу» // ВВРУ. – 1991. - № 38.

  12. Закон України «Про зовнішньоекономічну діяльність» // ВВРУ. – 1991. -
   № 29.

  13. Закон України «Про захист економічної конкуренції» // ВВРУ. – 2001. -
   № 12, ст.64

  14. Закон України «Про зайнятість населення» // ВВРУ. – 1991. - № 14.

  15. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» // ВВРУ. – 2000. - № 36.

  16. Закон України «Про ціни і ціноутворення» // ВВРУ. – 1990. - № 52.

  17. Закон України «Про інвестиційну діяльність» // ВВРУ. – 1991. - № 47.

  18. Закон України «Про захист іноземних інвестицій» // ВВРУ. – 1991. - № 46.

  19. Закон України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом» // ВВРУ. – 2003. - № 5.


Монографії, підручники


  1. Федоренко В.Г., Руженський М.М., Палиця С.В., Пінчук Ю.Б. Основи економічної теорії: навч. посіб./ В.Г. Федоренко, М.М. Ружицький, С.В. Палиця, Ю.Б. Пінчук. 2-ге вид. перероб. і доповн.–К.: Алерта, 2012.- 312 с.

  2. Міжнпродні економічні відносини: навч. посіб.:/ За ред.. Ю.Г. Козака,-К.: Центр учбової літератури, 2012. - 400 с.

  3. Головніна О.Г. Основи соціальної економіки: підручник/ О.Г. Головніна. – 2-е вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури. 2013. – 648 с.
  1. Отрошко О.В. Основи економічної теорії: навч. посіб./ О.В. Отрошко. – К.: Знання, 2011.- 325 с.

  2. Юхименко П.І. Економічна історія: навч. посіб. / П.І. Юхименко, - 3-тє вид., виправл. І доповн. – К.: Вікар, 2012. – 341 с.

  3. Горкіна Л.М. Туган-Барановський в економічній теорії та історії. – К.: ІЕ НАНУ, 2001.

  4. Мельникова В.І., Мельникова О.П., Сіплярук Т.В., Тур І.Ю., Шведова Г.М. Національна економіка. Навч. посіб. 2-ге вид. перероб. та доп. – К.: Центр учбової літератури. 2012. – 248 с.

  5. Економічна теорія. Політекономія: підручник./ за ред.. В.М. Тарасевича. – К.: Знання, 2012. – 206 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

28. Бернанке Б., Фрэнк Р. Экономикс. Экспресс-курс / Пер. с англ. – СПб.: Питер, 2012.- 720 с.: ил.

29.Основи економічної теорії. Навч. посіб./ За ред. Козака Ю.Г., Шаповал С.С. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 264 с.

30. Щетинін А.І. Політична економія. Підручник. – К.: Центр учбової літератури. 2011. – 480 с.

31. Семененко В.М., Коваленко Д.І., Бугас В.В., Семененко О.В. Економічна теорія. Політекономія. Навч. посіб. 2-ге вид. доп. Та перероб. – К.: Центр учбової літератури, 2011. – 428 с.

32. Бочан І.О. Основи економічної теорії: Інституціональний підхід: навч. посіб./ І.О. Бочан. – К.: Знання, 2012. – 211 с.

33. Основи ринкової економіки: Курс лекцій. – К., НАВСУ, 2004.

34. Мочерний С.В. Економічна теорія: навч. посіб. Вид. З-тє. доп. і перероб. — К. : Академія. 2008. —640с.

35. Радченко В. В. Необхідність наукового підходу до визначення предмета економічної теорії// Україна в XXI столітті: проблеми та перспективи соціально-економічного розвитку. — Кам'янець-Подільський, 2008. С.25-29.

36.Сонин К.: Уроки экономики/ К.И. Сонин. – М.: ООО «Юнайтед Пресс», 2011. 255 с.

37.Экономическая теория для юристов в схемах : [учеб. пособие для вузов осуществляющих подгот. специалистов-юристов по спец. 03. 04] / О. В. Шевцова, Г. И. Волкова; МВД Украины, Луган. гос. ун-т внутр. дел. им. Э. А. Дидоренко. — Луганск: РИО ЛГУВД им. Э. А. Дидоренко, 2009.—239 с.

Інтернет – ресурси.
38.www.ac-rada.gov.ua- Офіційний сайт Рахункової палати України

39.www.customs.gov.ua- Офіційний сайт Державної митної служби

40.www.kmu.gov.ua- Офіційний сайт Кабінету Міністрів України

41.www.mfu.gov.ua- Офіційний сайт Міністерства фінансів України

42.www.nbu.gov.ua-Офіційний сайт Національного банку України

43.www.pravoznavec.com.ua- Електронна бібліотека юридичної літератури «Правознавець»

44.www.ac-rada.gov.ua- Офіційний сайт Верховної Ради України

45.www.sta.gov.ua- Офіційний сайт Державної податкової адміністрації

46.www.stat.gov.ua- Офіційний сайт Державного комітету статистики України

47.www.stat.gov.ua- Офіційний сайт Державного комітету статистики України

48.www/treasury.gov.ua- Офіційний сайт Державного казначейства України

49.http: // economicus/ ru – економічний портал, головна мета якого, - надання якісної інформації по найширшому спектру економічних дисциплін.

Серед проектів порталу:

→ Галерея економистов.

→ Навигатор.

→ Экономическая конференция.

→ Инфотека.

→ Словари.

→ “50 лекций по микроэкономике”.

→ “Основы экономики”.

50.http: // www. Libertarium. ru – Колекція текстів російських вчених з проблем економічної теорії і економічної політики, переклади статей та книг відомих західних економістів.

51.www. nber.org – Національне бюро економічних досліджень США.

52.www. oecd. org - Організація економічного співробітництва та розвитку.

53.www.cera. newshool.edu/het – сайт по історії економічної думки.

54.www.worldbank. org – Світовий банк.

55.www.imf.org - Міжнародний валютний фонд.

Схожі:

ТЕМА НАЦІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА ТА ЕКОНОМІЧНА СИСТЕМА СУСПІЛЬСТВА Семінарське заняття №1- 2 год
Економічна система, економічне благо, економічні потреби, економічні інтереси, продуктивні сили суспільства, праця, предмет праці,...
Плани семінарських занять
Предмет і методи економічної теорії. Складові частини сучасної економічної теорії. Позитивна та нормативна економічна теорія
План: Виникнення і розвиток економічної теорії Предмет і об”ект економічної теорії
Економічна думка зародилася ще в стародавньому світі. Це була певна сума поглядів на господарські явища, на рушійні сили економічної...
Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Предмет і метод економічної теорії
Основною метою вивчення економічної теорії є формування системи знань про економічні відносини як суспільну форму виробництва, проблеми...
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі і проблеми...
Зародження економіко-теоретичних знань. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Загальні засади економічного розвитку. Мікроекономіка....
Методичні рекомендації до самостійної роботи студента по вивченню дисципліни “Економічна теорія”
Зародження економіко-теоретичних знань. Становлення і основні етапи розвитку економічної теорії як науки. Сучасні напрями, школи...
Перелік питань до іспиту
Об”єкт економічної теорії та її предмет. Різні методологічні підходи до предмета економічної теорії
1. Предмет економічної теорії та методи економічного дослідження
РОЗДІЛ І. ВСТУП ДО ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ Тема Предмет економічної теорії та методи економічного дослідження
Тема Предмет, метод, принципи та система екологічного права
Форми взаємодії суспільства з природою в умовах індустріального періоду розвитку цивілізації
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка