КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ для подготовки к экзамену по учебной дисциплине «Хозяйственное право»


Скачати 145.59 Kb.
НазваКОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ для подготовки к экзамену по учебной дисциплине «Хозяйственное право»
Дата15.03.2013
Розмір145.59 Kb.
ТипКонтрольные вопросы
bibl.com.ua > Право > Контрольные вопросы
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
для подготовки к экзамену по учебной дисциплине

«Хозяйственное право»

(для студентов 4 курса дневной и заочной форм обучения)

Специальность – «Правоведение»


 1. Предмет, метод господарського права, його співвідношення з іншими галузями права.(Предмет, метод хозяйственного права, его соотношение с другими отраслями права.)

 2. Принципи господарського права.(Принципы хозяйственного права.)

 3. Джерела господарського права, їх види.(Источники хозяйственного права, их виды.)

 4. Систематизація в господарському праві.(Систематизация в хозяйственном праве.)

 5. Поняття та види норм господарського права.(Понятие и виды норм хозяйственного права.)

 6. Поняття і характерні риси господарських правовідносин.(Понятие и характерные черты хозяйственных правоотношений.)

 7. Зміст господарських правовідносин.(Содержание хозяйственных правоотношений.)

 8. Класифікація господарських правовідносин. (Классификация хозяйственных правоотношений.)

 9. Роль і цілі державного регулювання ринкової економіки.(Роль и цели государственного регулирования рыночной экономики.)

 10. Поняття і зміст державно-правового і керуючого впливу на економіку і господарську діяльність. (Понятие и содержание государственно-правового и управляющего воздействия на экономику и хозяйственную деятельность.)

 11. Загальна характеристика державного регулювання господарської діяльності.(Общая характеристика государственного регулирования хозяйственной деятельности.)

 12. Основні засоби регулюючого впливу держави на діяльність суб'єктів господарювання.(Основные средства регулирующего воздействия государства на деятельность субъектов хозяйствования.)

 13. Принципи державної регуляторної політики.(Принципы государственной регуляторной политики.)

 14. Організація і порядок проведення перевірок діяльності господарюючих суб'єктів.(Организация и порядок проведения проверок деятельности хозяйствующих субъектов.)

 15. Основні напрямки державної підтримки малого підприємництва.(Основные направления государственной поддержки малого предпринимательства.)

 16. . Державна реєстрація суб'єктів господарювання.(Государственная регистрация субъектов хозяйствования.)

 17. Державне регулювання змін, внесених в установчі документи.(Государственное регулирование изменений, внесенных в учредительные документы.)

 18. Поняття ліцензування. Види господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню.(Понятие лицензирования. Виды хозяйственной деятельности, подлежащие лицензированию.)

 19. Порядок видачі ліцензії та переоформлення її. Нагляд і контроль у сфері ліцензування.(Порядок выдачи лицензии и переоформление ее. Надзор и контроль в сфере лицензирования.)

 20. Поняття та ознаки суб'єкта господарювання.(Понятие и признаки субъекта хозяйствования.)

 21. Поняття та види підприємств.(Понятие и виды предприятий.)

 22. Порядок створення підприємств, їх реорганізація і ліквідація.(Порядок создания предприятий, их реорганизация и ликвидация.)

 23. Організаційно-правові форми підприємництва.(Организационно-правовые формы предпринимательства.)

 24. Правовий статус господарських товариств.(Правовой статус хозяйственных обществ.)

 25. . Відокремлені підрозділи юридичних осіб.(Обособленные подразделения юридических лиц.)

 26. Господарські об'єднання: види, порядок утворення, господарська компетенція, ліквідація.(Хозяйственные объединения: виды, порядок образования, хозяйственная компетенция, ликвидация.)

 27. Холдингові компанії.(Холдинговые компании.)

 28. Правовий статус асоціацій.(Правовой статус ассоциаций.).

 29. Правовий статус корпорацій.(Правовой статус корпораций.).

 30. Правовий статус консорціумів.(Правовой статус консорциумов.).

 31. Правовий статус концернів.(Правовой статус концернов).

 32. Правовий статус товариств з обмеженою відповідальністю.(Правовой статус обществ с ограниченной ответственностью).

 33. Правовий статус товариств з додатковою відповідальністю.(Правовой статус обществ с дополнительной ответственностью).

 34. Поняття та відмінності товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю.(Понятие и отличия обществ с ограниченной ответственностью и обществ с дополнительной ответственностью).

 35. Поняття та відмінності приватних та публічних акціонерних товариств.(Понятие и отличия частных и публичных акцинерных обществ.).

 36. Правове становище споживчих кооперативів.(Правовое положение потребительских кооперативов.)

 37. Правове становище обслуговуючих кооперативів.(Правовое положение обслуживающих кооперативов.)

 38. Правовий статус повних товариств.(Правовой статус полных обществ).

 39. Правовий статус командитних товариств.(Правовой статус коммандитных обществ).

 40. Особливості управління повним і командитним товариствами.(Особенности управления полным и коммандитным обществами.)

 41. Поняття та відмінності повних і командитних товариств.( Понятие и отличия полных и коммандитных обществ.)

 42. Рейдерство в Україні та світі та заходи протидії.(Рейдерство в Украине и в мире и способы противодействия).

 43. Правове становище кооперативів.(Правовое положение кооперативов.)

 44. Правовий статус комерційних банків.(Правовой статус коммерческих банков.)

 45. Правове становище приватних та орендних підприємств.(Правовое положение частных и арендных предприятий.)

 46. Правове становище підприємств з іноземними інвестиціями, іноземних підприємств.(Правовое положение предприятий с иностранными инвестициями, иностранных предприятий.)

 47. Правове становище кредитних спілок.(Правовое положение кредитных союзов.)

 48. Біржі, їх види і правовий статус.(Биржи, их виды и правовой статус.)

 49. Благодійні та інші неприбуткові організації.(Благотворительные и иные неприбыльные организации.)

 50. Специфічні риси правового статусу громадянина-підприємця.(Специфические черты правового статуса гражданина-предпринимателя.)

 51. Законодавче обмеження права фізичної особи на здійснення підприємницької діяльністю.(Законодательное ограничение права физического лица на осуществление предпринимательской деятельностью.)

 52. Поняття правового режиму майна суб'єктів господарювання.(Понятие правового режима имущества субъектов хозяйствования.)

 53. Характеристика цілісного майнового комплексу суб'єкта господарювання.(Характеристика целостного имущественного комплекса субъекта хозяйствования.)

 54. Право власності як основний режим майна у сфері господарювання.(Право собственности как основной режим имущества в сфере хозяйствования.)

 55. Особливості правового режиму власності складових частин цілісного майнового комплексу.(Особенности правового режима собственности составных частей целостного имущественного комплекса.)

 56. Особливості права господарського відання, оперативного управління.(Особенности права хозяйственного ведения, оперативного управления.)

 57. Право промислової власності в господарських відносинах.(Право промышленной собственности в хозяйственных отношениях.)

 58. Поняття та джерела регулювання приватизації державного та комунального майна.(Понятие и источники регулирования приватизации государственного и коммунального имущества.)

 59. Характеристика Державної програми приватизації.(Характеристика Государственной программы приватизации.)

 60. Суб'єкти приватизації державного та комунального майна.(Субъекты приватизации государственного и коммунального имущества.)

 61. Способи приватизації.(Способы приватизации.)

 62. Стадії приватизаційного процесу.(Стадии приватизационного процесса.)

 63. Поняття та зміст плану приватизації.(Понятие и содержание плана приватизации.)

 64. Поняття банкрутства та неплатоспроможності суб'єкта господарювання.(Понятие банкротства и неплатежеспособности субъекта хозяйствования.)

 65. Арбітражний керуючий у справі про банкрутство, його правовий статус.(Арбитражный управляющий в деле о банкротстве, его правовой статус.)

 66. Учасники справи про банкрутство, їх правовий статус.(Участники дела о банкротстве, их правовой статус.)

 67. Розпорядження майном боржника.(Распоряжение имуществом должника.)

 68. Санація боржника.(Санация должника.)

 69. Ліквідація банкрута.(Ликвидация банкрота.)

 70. Черговість задоволення вимог кредиторів.(Очередность удовлетворения требований кредиторов.)

 71. Мирова угода в процедурі банкрутства: порядок укладання, розірвання і визнання недійсним.(Мировое соглашение в процедуре банкротства: порядок заключения, расторжения и признания недействительным.)

 72. Особливості процедури банкрутства окремих суб'єктів господарської діяльності.(Особенности процедуры банкротства отдельных субъектов хозяйственной деятельности.)

 73. Поняття та класифікація господарських зобов'язань.(Понятие и классификация хозяйственных обязательств.)

 74. Підстави виникнення та припинення господарських зобов'язань.(Основания возникновения и прекращения хозяйственных обязательств.)

 75. Зміна та припинення господарських зобов'язань.(Изменение и прекращение хозяйственных обязательств.)

 76. Специфіка господарських договорів.(Специфика хозяйственных договоров.)

 77. Види і коротка характеристика господарських договорів: договір зберігання у господарській сфері, договір управління майном, договір про спільну діяльність.(Виды и краткая характеристика хозяйственных договоров: договор хранения в хозяйственной сфере, договор управления имуществом, договор о совместной деятельности.)

 78. Поняття господарсько-правової відповідальності та її місце в системі інших видів юридичної відповідальності.(Понятие хозяйственно-правовой ответственности и ее место в системе иных видов юридической ответственности.)

 79. Загальні принципи відповідальності учасників господарських відносин.(Общие принципы ответственности участников хозяйственных отношений.)

 80. Функції та підстави відповідальності за порушення у сфері господарювання.(Функции и основания ответственности за нарушения в сфере хозяйствования.)

 81. Порядок реалізації господарсько-правової відповідальності.(Порядок реализации хозяйственно-правовой ответственности.)

 82. Види господарсько-правових санкцій.(Виды хозяйственно-правовых санкций.)

 83. Поняття, роль та основні принципи економічної конкуренції.(Понятие, роль и основные принципы экономической конкуренции.)

 84. Поняття недобросовісної конкуренції та монополістичних порушень.(Понятие недобросовестной конкуренции и монополистических нарушений.)

 85. Антиконкурентні узгоджені дії суб'єктів господарювання.(Антиконкурентные согласованные действия субъектов хозяйствования.)

 86. Монопольне становище суб'єкта господарювання.(Монопольное положение субъекта хозяйствования.)

 87. Контроль за концентрацією суб'єктів господарювання.(Контроль за концентрацией субъектов хозяйствования.)

 88. Правові основи державного регулювання економічної конкуренції.(Правовые основы государственного регулирования экономической конкуренции.)

 89. Природні монополії.(Природные монополии.)

 90. Відповідальність за порушення антимонопольно-конкурентного законодавства.(Ответственность за нарушение антимонопольно-конкурентного законодательства.)

 91. Правове регулювання господарсько-торговельної діяльності, порядок її здійснення.(Правовое регулирование хозяйственно-торговой деятельности, порядок ее осуществления.)

 92. Поняття та ознаки комерційного посередництва, як різновиду господарської діяльності.(Понятие и признаки коммерческого посредничества, как разновидности хозяйственной деятельности.)

 93. . Агентський договір.(Агентский договор.)

 94. Розрахунки в агентських правовідносинах.(Расчеты в агентских правоотношениях.)

 95. Відповідальність за порушення агентського договору.(Ответственность за нарушение агентского договора.)

 96. Немонопольні і монопольні агентські відносини.(Немонопольные и монопольные агентские отношения.)

 97. Поняття та види фінансової діяльності.(Понятие и виды финансовой деятельности.)

 98. Банківська діяльність. Розрахункові правовідносини, порядок відкриття і обслуговування банківського рахунку в національній та іноземній валюті.(Банковская деятельность. Расчётные правоотношения, порядок открытия и обслуживания банковского счета в национальной и иностранной валюте.)

 99. Кредитування суб'єктів господарювання.(Кредитование субъектов хозяйствования.)

 100. Правове регулювання страхової діяльності.(Правовое регулирование страховой деятельности.)

 101. Правове регулювання комерційної концесії в господарській діяльності.(Правовое регулирование коммерческой концессии в хозяйственной деятельности.)

 102. Концесія на будівництво автомобільних доріг.(Концессия на строительство автомобильных дорог.)

 103. Поняття і види капітального будівництва.(Понятие и виды капитального строительства.)

 104. Способи та стадії капітального будівництва.(Способы и стадии капитального строительства.)

 105. . Державна експертиза інвестиційних програм і проектів будівництва.(Государственная экспертиза инвестиционных программ и проектов строительства.)

 106. Порядок надання дозволів на виконання будівельних робіт.(Порядок предоставления разрешений на выполнение строительных работ.)

 107. Укладення та виконання договору підряду в капітальному будівництві.(Заключение и выполнение договора подряда в капитальном строительстве.)

 108. Поняття та види зовнішньоекономічної діяльності.(Понятие и виды внешнеэкономической деятельности.)

 109. Класифікація суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності.(Классификация субъектов внешнеэкономической деятельности.)

 110. Ліцензування і квотування експортно-імпортних операцій.(Лицензирование и квотирование экспортно-импортных операций.)

 111. Валютне регулювання зовнішньоекономічних операцій.(Валютное регулирование внешнеэкономических операций.)

 112. Правовий режим зовнішньоекономічної діяльності.(Правовой режим внешнеэкономической деятельности.)

 113. Санкції за порушення законодавства про зовнішньоекономічну діяльність.(Санкции за нарушения законодательства о внешнеэкономической деятельности.)

 114. Зовнішньоекономічний договір.(Внешнеэкономический договор.)

 115. Поняття інвестиційної діяльності, її реєстрація. Види інвестицій.(Понятие инвестиционной деятельности, ее регистрация. Виды инвестиций.)

 116. Поняття, види і форми здійснення іноземних інвестицій. Державні гарантії захисту іноземних інвестицій.(Понятие, виды и формы осуществления иностранных инвестиций. Государственные гарантии защиты иностранных инвестиций.)

 117. Порядок створення та ліквідації вільних економічних зон.(Порядок создания и ликвидации свободных экономических зон.)

 118. Особливості правового режиму господарювання у вільних економічних зонах.(Особенности правового режима хозяйствования в свободных экономических зонах.)

 119. Види спеціального господарювання, їх коротка характеристика.(Виды специального хозяйствования, их краткая характеристика.)

 120. Особливості правового регулювання офшорних зон.(Особенности правового регулирования оффшорных зон.)

 121. Правове регулювання перевезення вантажів.(Правовое регулирование перевозки грузов.)

 122. Способи захисту прав та законних інтересів суб'єктів господарювання.(Способы защиты прав и законных интересов субъектов хозяйствования.)

 123. Органи захисту прав суб'єктів господарської діяльності.(Органы защиты прав субъектов хозяйственной деятельности.)

 124. Міжнародний комерційний арбітраж.(Международный коммерческий арбитраж.)

 125. Правове регулювання господарської діяльності в сфері охорони здоров'я.(Правовое регулирование хозяйственной деятельности в сфере здравоохранения.)

 126. Правове регулювання господарської діяльності у сфері рекреації.(Правовое регулирование хозяйственной деятельности в сфере рекреации.)

 127. Правове регулювання господарської діяльності в галузі зв'язку.(Правовое регулирование хозяйственной деятельности в области связи.)

 128. Правове регулювання господарської діяльності в сфері наукової і науково-технічної діяльності.(Правовое регулирование хозяйственной деятельности в сфере научной и научно-технической деятельности.)

Схожі:

1 Подходы к управлению организациями 31 Контрольные вопросы 35
КрушкІн Є. Д. доктор економічних наук, професор, академік транспортної академії України
Вопросы к экзамену по Интернете-технологиям (1 курс)
Поняття електронних грошей та цифрового гаманця. Характеристика різних видів цифрових карток
МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ к выполнению курсовой работы по дисциплине «Контроллинг»
Курсовая работа по дисциплине «Контроллинг» выполняется студентами 5-го курса факультета бизнеса финансов, обучающимися по специальности...
Основні типи навчання і їх психологічні моделі
Задания для самостоятельности работы по дисциплине «Возрастная и педагогическая психология»
Е. А. Юрьева. Квалиметрическая модель результативности этнопедагогической...
КВАЛІМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЕТНОПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ
Питання з для самостійної підготовки студентів до іспиту з дисципліни...

Реферат На тему: Земельне право
Право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських потреб (емфітевзис)
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы гражданского образования...
Анотація. В статті розглядаються питання громадянської освіти осіб з обмеженими можливостями
РАПОРТ
Маяки и ее 2-ой очереди, располагающейся на территории Нижнеднестровского НПП связано несколько юридических фирм в части: аренды...
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичний...
«Господарське право» (відповідно до вимог ECTS) для студентів IV курсу / Уклад. Д. В. Задихайло Ю.Є. Атаманова, Р. П. Бойчук та ін....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка