НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах у бюджетних організаціях” для студентів ІV курсу


Скачати 296.42 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Облік в бюджетних установах у бюджетних організаціях” для студентів ІV курсу
Сторінка2/2
Дата21.04.2013
Розмір296.42 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2

Контрольна робота студентами заочної форми навчання виконується аудиторно. Робота складається з трьох питань, які у ході виконання роботи повинні бути студентом висвітлені.Варіант 1.

1. Назвіть й охарактеризуйте принципи фінансування бюджетних установ.

2. Порядок надходження й оприбуткування основних засобів.

3. Порядок проведення інвентаризації необоротних активів..

Варіант 2.

1. Дайте визначення поняттям “касових і фактичних видатків”, “касова установа”.

2. Операції, які відображаються на рахунку “Розрахунки з дебіторами”. Дайте характеристику субрахунків зазначеного рахунку.

3. Розкрийте суть та призначення сум за дорученням.

Варіант 3.

1. Форми оплати праці, що використовуються в бюджетних установах.

2. Порядок видачі готівки підзвітним особам та розрахунків з приводу здійснення видатків.

3. Які існують способи оцінки основних засобів і які з них використовуються щодо обліку основних засобів бюджетних установ?

Варіант 4.

1. В розрізі яких груп працівників ведеться оперативний облік особового складу бюджетних установ?

2. Порядок отримання та видачі готівки з кас.

3. Розкрийте механізм дооцінки матеріалів у бюджетних установах.

Варіант 5.

1. Яка відмінність утримань від нарахувань і яке призначення нарахувань?

2. Методи обліку матеріалів використовуються в бюджетних установах.

3. Облік зобов»язань в бюджетних установах.

Варіант 6.

1. Назвіть головні джерела фінансування бюджетних установ.

2. Дайте характеристику первинній документації по надходженню матеріалів.

3. складський облік продуктів харчування і тари.

Варіант 7.

1. Розкрийте суть поняття “фінансування бюджетних установ”

2. Особливості синтетичних й аналітичних рахунків обліку заробітної плати в бюджетних установах.

3. Порядок предметно - кількісного та сумового обліку медикаментів.

Варіант 8.

1. Яку звітність складає бюджетна установа за рік. Дайте коротку характеристику форм звітності і зміст пояснювальної записки до річного звіту.

2. Розкрийте порядок ведення складського обліку матеріалів.

3. Схематично зобразіть послідовність операцій по оприбуткуванню матеріалів.

Варіант 9.

1. Що розуміється під поняттями “підзвітна особа” та “підзвітна сума”?

2. Які рахунки використовуються для обліку спеціальних коштів та розрахунків за ними?

3. Охарактеризуйте документи, в яких ведеться інвентарний облік надходжень.

Варіант 10.

1. Які існують види нарахувань на зарплату щодо бюджетних установ?

2. Охарактеризуйте основні угрупування класифікації основних засобів.

3. Які матеріальні цінності відносяться до МШП, на яких рахунках вони обліковуються?
ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ
1. Контроль за виконанням кошторису видатків та взятих зобов’язань, за дотриманням фінансово-господарської дисципліни.

2. План рахунків виконання кошторису видатків бюджетних установ.

3. Порядок і принципи фінансування бюджетних установ.

4. Методи фінансування бюджетних установ.

5. Фінансування бюджетних установ через органи Державного казначейства

6. Синтетичний та аналітичний облік фінансування та розрахунків.

7. Оперативний облік особистого складу працівників.

8. Облік використання робочого часу і виробітку.

9. Табельний облік і порядок його ведення. Табельні номери.

10. Форми й види оплати в бюджетних установах.

11. Порядок утримання платежів із заробітної плати працівників.

12. Техніка нарахування заробітної плати працівникам бюджетних установ і складання розрахунково-платіжних документів.

13. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з позабюджетними фондами та зі стипендіатами.

14. Порядок призначення та обліку стипендій.

15. Синтетичний та аналітичний облік розрахунків з іншими кредиторами та дебіторами та підзвітними особами.

16. Порядок розрахунків по нестачах, по спеціальних видах платежів, з бюджетом, з різними кредиторами та дебіторами

17. Напрямки використання та облік розрахунків з підзвітними особами.

18. Документальне оформлення видатків підзвітних осіб.

19. Облік наявності і надходження основних засобів, документальне оформлення надходжень.

20. Інвентарний облік основних засобів у місцях знаходження.

21. Синтетичний і аналітичний облік наявності і надходження основних засобів.

22. Порядок нарахування зносу.

23. Порядок переоцінки матеріалів та МШП у бюджетних установах.

24. Завдання обліку матеріалів.

25. Документальне оформлення надходження та вибуття матеріалів.

26. Облік матеріалів за місцем їх знаходження та зберігання (складський облік) та його зв’язок з обліком у бухгалтерії.

27. Методи обліку матеріалів.

28. Особливості обліку медикаментів і продуктів харчування. Інвентаризація матеріалів і порядок її проведення.

29. Синтетичний та аналітичний облік МШП.

30. Облік спеціальних коштів: синтетичний та аналітичний облік.

31. Облік сум за дорученнями: синтетичний і аналітичний облік.

32. Облік медикаментів та перев»язу вальних матеріалів.

33. Облік продуктів харчування.

34. Класифікація необоротних активів.

35. Порядок переоцінки необоротних активів.

36. Облік зносу необоротних активів.

37. Документація та оперативний облік надходження запасів.

38. Інвентаризація запасів.

39. Облік гуманітарної допомоги, добродійних внесків та пожертвувань.

40. Облік внесків до фондів соціального страхування.

ПРИКЛАДИ ПРАКТИЧНИХ ЗАВДАНЬ

Приклад 1

Установа отримала легковий автомобіль за рахунок коштів місцевого бюджету за ціною згідно рахунку-фактури на суму 60 000 грн, окрім того ПДВ -12 000 грн, оплата за який не проведена. Витрати, пов'язані з доставкою автомобіля склали: відрядження - 300 грн, горючі змащувальні матеріали - 900 грн. Вартість реєстрації автомобіля склала 600 грн. Оплата за автомобіль проведена після прийняття на облік згідно рахунку.

Приклад 2

Установа придбала в іншої організації вантажний автомобіль, що був в експлуатації. Вартість купівлі-продажу згідно угоди - 20 000 грн, окрім того ПДВ -4000 грн. Зношення автомобіля згідно акту приймання-передачі -10 000 грн. Оплата за автомобіль проведена за рахунок інших доходів.

Приклад 3

Бюджетна установа отримала в якості гуманітарної допомоги комплект медичного устаткування вартістю 15 000 грн.

Приклад 4

У бюджетній установі при інвентаризації виявлений неврахований трансформатор, що був у експлуатації, вартістю 3000 грн, зношення склало 2000 грн. Вищеперераховане устаткування оприбутковане на баланс установи.

Приклад 5

Бюджетна установа в останній робочий день звітного періоду нарахувала зношення за повний календарний рік: на основні засоби в сумі 2150 грн, на інші необоротні активи в сумі 850 грн, на нематеріальні активи в сумі 700 грн. Для врахування зношення застосовувалася «Відомість нарахування зношення на-.матеріальні активи» форма № 03-12 (бюджет).

Приклад 6

Бюджетна установа після отримання дозволу місцевого органу виконавчої влади і отримання акту про оцінку вартості майна, яке підлягає відчуженню, провела продаж, через біржу устаткування механічних майстерень, яке придбане за рахунок коштів спеціального фонду. Згідно з договором купівлі-продажу встановлена продажна вартість цього устаткування - 4500 грн, окрім того ПДВ - 900 грн. За даними обліку первинна вартість устаткування -10 000 грн, нараховане зношення за період експлуатації – 7000 грн, залишкова вартість - 3000 грн.

Приклад 7

Бюджетна установа на підставі прийнятих законодавчих документів і оформлення відповідних актів і дозволів провела безвідплатну передачу медичного устаткування, яке числилося на балансі установи. Первинна вартість устаткування - 29 000 грн, зношення устаткування - 21 000 грн, залишкова вартість медичного устаткування — 8000 грн. Передача оформлена актом прийому-передачі встановленої форми № 03-1 (бюджет).

Приклад 8

Отримані й оприбутковані на склад від поставника матеріальні цінності для

учбових цілей на суму 5000 грн., крім того ПДВ - 1000 грн. Установа-одержувач здійснила оплату вартості матеріалів у сумі 6000 грн., з урахуванням ПДВ.

Вартість доставки матеріалів - 600 грн., крім того ПДВ - 120 грн. Оплата за

доставку здійснена. Придбання і доставка здійснювалася за рахунок коштів

загального фонду.

Приклад 9

Відображено надходження і оприбуткування згідно Акту на склад установи медикаментів, які надходять безвідплатно, у порядку гуманітарної допомоги на. суму 1500 грн.

Приклад 10

Оприбутковані на склад установи господарські матеріальні цінності, примані від підзвітних осіб за авансовим звітом на суму 400 грн., крім того ПДВ 80 грн. Видано з каси під звіт 480 грн. Придбання виконано за рахунок коштів спеціального фонду, а бюджетна організація є платником ПДВ.

Приклад 11

Відображено надходження на склад отриманих матеріалів:

у результаті виявлення надлишків при інвентаризації на суму 250 грн.;

від ліквідації основних коштів оприбутковані будівельні матеріали на суму грн.;

від учбової майстерні, у вигляді відходів на суму 150 грн.

Приклад 12

Оприбутковані на склад продукти харчування, що надійшли:

придбані в порядку планових платежів на суму 600 грн., крім того ПДВ — 120 грн., вартість доставки 100 грн.;

- отримані як гуманітарна допомога на суму 500 грн.

Приклад 13

Відображене відпущення зі складу бюджетної установи матеріалів і продуктів харчування для потреб установи:

- відпущені .матеріали для учбових, наукових та інших цілей на витрати за іншими джерелами власних надходжень бюджетних установ на суму 950 грн.;

відпущені продукти харчування на переробку на суму 1500 грн.;

- відпущені запасні частини до машин і обладнання на витрати науково—дослідних робіт за договорами на суму 900 грн.

Приклад 14

Бюджетна організація відвантажила іншому підприємству свою продукцію без передоплати на суму 39 000 грн. Оплата за продукцію постпила на рахунок бюджетної організації не в повному об'ємі, на суму 37 800 грн, через нестачу, яке виявлена при прийманні продукції у покупця на суму 1200 грн. Пломби при] прийманні контейнерів були цілі. Нестача продукції у межах норм природного збитку.

Приклад 15

На рахунок бюджетної організації поступила попередня оплата від покупця] за продукцію згідно угоди на суму 42 000 грн (з урахуванням ПДВ). Вартість реалізованої продукції склала 36 000 грн. Залишок невикористаного авансу в сум: 6000 грн повернений покупцеві.

Приклад 16

Бюджетна установа нарахувала плату за навчання у вищих навчальних закладах у сумі 1800 грн. Поступила оплата за навчання. Нарахована оплата за приміщення з урахуванням ПДВ 2400 грн. Поступила оплата за оренду приміщення. Виділений дохід з отриманих коштів як плата за послуги.

Приклад 17

Бюджетна організація направила свого працівника у відрядження. Пункт танення м. Київ, інститут підготовки кадрів, термін відрядження 5 днів, мета ладення договору з підготовки кадрів. Працівникові, що відряджається, видані у вигляді авансу в межах суми, необхідної для оплати добових, проїзду і у житлового приміщення для ночівлі і для інших цілей в сумі 1500 гри. Після 7нення з відрядження працівник, що відряджається, склав авансовий звіт на 1400 грн., які використані на цічі відрядження і на придбання матеріальних цінностей, зданих на склад у сумі 150 грн. і суми ПДВ за матеріальними цінностями, придбаними за рахунок коштів загального фонду в сумі ЗО грн. Невикористані кошти повернені підзвітною особою до каси організації.

Приклад 18

Бюджетна установа провела нарахування стипендії студентам вузу в су. ЗО 000 грн. Проведені такі утримання із стипендії:

- податок з доходу фізичних осіб - 3900 грн;

- плата за користування гуртожитком- 7000грн

- плата профспілкових внесків — 300 грн;

- плата за виконавчими листами - 400 грн.

Проведена виплата стипендії з каси установи в сумі 17 400 грн. Відображена депонована стипендія, яка не отримана у встановлені термін у сумі 1000 грн і здана на поточний рахунок.

Приклад 19

При загальноосвітній школі утворені гуртки для навчання понад установленої програми. За навчання учнів у цих гуртках нарахована плата в сумі 400 грн. Оплата за послуги поступила на спеціальний рахунок.

Приклад 20

За утримання дітей в дитячому садку нарахована плата в сумі 1600 грн, яка поступила до каси установи.

Приклад 21

Нарахована плата за утримання учнів в інтернатах при школах в сумі 1100грн.

Оплата поступила згідно відомості до каси установи.

Приклад 22

Бюджетна організація протягом звітного періоду здійснювала з депозитній* сумами такі операції:

- поступили депозитні суми на поточний рахунок - 2000 грн;

- поступили депозитні суми на спеціальний реєстраційний рахунок - 3000 грн;

- перераховані депозитні суми за приладдям - 2000 грн;

- не застосовані депозитні суми після закінчення терміну

їх зберігання перераховані до доходу - 3000грн.
Л І Т Е Р А Т У Р А
1. Васюта-Беркут О.І. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. метод. посіб. – К.:МАУП, 2001. – 173 с.

2. Васюта-Беркут О.І., Шепітко Г.Ф., Ромашевська Н.О. Теорія бухгалтерського обліку. – МАУП, К. – 2001.

3. Должанський М.І. Бухгалтерський облік в Україні: Навч. посіб. – Львів: ЛБІ НБУ, 2003. – 494 с.

4. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине с использованием национальных стандартов. – К.: А.С.К., 2001. – 848 с.

5. Инструкция о применении Планов счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятия и организации. / Утвержд. Приказом Министерства финансов Украины от 30.11.99 г. № 291.

6. Косміна Р.М. Бухгалтерський облік: Навч. посіб. – К.: Вища школа, 2003. – 174с.

7. Матвеєва В., Замазій С, Все про облік і оподаткування бюджетних організацій. – Х,: Фактор, 2005. – 1024 с.

8. План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций. / Утвержд. Приказом Министерства финансов Украины от 30.11.99 г. № 291.

9. Положение о ведении кассовых операций в национальной валюте в Украине / Утвержд. Постановлением Правления Национального банка Украины от 19.02.2001 г. №72.

10. Положения (стандарты) бухгалтерского учета (№№1-25), с изменениями и дополнениями.

11. Порядок представления финансовой отчетности. / Утвержд. Постановление Кабинета министров Украины от 28.02.2000 г. №419.

12. Свірко С.В. Бухгалтерський облік і прийняття рішень у бюджетних організаціях: Навч. посібник для самост. вивч. дисц. – К.: КНЕУ, 2000. – 188 с.

13. Смоленюк П.С. Бухгалтерський облік і прийняття рішень: Навч. посіб. – Хмельницький, 2001. – 380 с.

14. Сопко В.В. Бухгалтерський облік. // Навч. посібн. – К. – 2000.

15. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посіб.. – К., 2000. – 578 с.

16. Ткаченко І.Т. Звітність бюджетних організацій: Навч. посібник – К.: КНЕУ, 2000. – 216.

17. Трохименко М.М. Бухгалтерський облік: Навч. метод. посіб. 4 т. – К.: КНЕУ, 2002.

18. Шумляєв Б.О., Рябий Є.І. Облік у бюджетних організаціях та установах «2000 бухгалтерських проводок», київ, 2008. 203с.

1   2

Схожі:

Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "ОБЛІК У БАНКАХ" для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Облік у банках " / Укл к е н., доц І. В. Вишнякова. Павлоград, 2008
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “ СТАТИСТИКА” для студентів...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни “Cтатистика” для студентів 2 курсу заочної форми навчання (Укл ст викладач кафедри прикладної...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліні "ОРГАНІЗАЦІЯ ВИРОБЮНИЦТВА"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Організація виробництва" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл., доцент...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу «КРИМІНОЛОГІЯ» для студентів...
Навчально-методичний комплекс з курсу «Кримінологія» для студентів юридичного факультету
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з курсу "Фінансовий менеджмент у банку"...
Навчально-методичний комплекс з курсу "Фінансовий менеджмент у банку" для студентів V курсу фінансового факультету денної та заочної...
1С: Франчайзи Мастер-Софт (0642) 97-45-46, (050) 6239064
Конфігурація "Бухгалтерський облік для бюджетних установ України" призначена для бюджетних установ всіх рівнів розпорядників бюджету,...
Західнодонбаський інститут економіки і управління Кафедра економіки...
Навчально-методичний комплекс з дисципліні "Основи регіональної промисловості" для студентів IV курсу заочної форм навчання / Укл...
Навчально-методичний КОМПЛЕКС з дисципліни "БАНКІВСЬКІ ОПЕРАЦІЇ"...
Навчально-методичний комплекс з дисципліни "Банківські операції" для студентів денної, вечірньої та заочної форм навчання / Укл к...
НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ КОМПЛЕКС з дисципліни “Ф І НАНСОВИЙАНАЛ І З”...
Рецензент: Новікова Л. М. канд педагогічних наук, доцент (Західнодонбаський приватний інститут економіки та управління)
Навчально-методичний посібник з навчальної дисципліни
Навчально-методичний посібник для самостійної роботи та практичних занять з навчальної дисципліни “Сімейне право” (відповідно до...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка