Методичні рекомендації щодо виконання курсової роботи для студентів


НазваМетодичні рекомендації щодо виконання курсової роботи для студентів
Сторінка1/31
Дата18.03.2013
Розмір2.78 Mb.
ТипМетодичні рекомендації
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Методичні рекомендації
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31


ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД УКООПСПІЛКИ

«ПОЛТАВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ»

Кафедра бухгалтерського обліку і аудиту

ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І та
ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІМетодичні рекомендації

щодо виконання курсової роботи

для студентів напряму підготовки 6.030509 „Облік і аудит”

Полтава 2011

Автори: Верига Ю.А., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”, к.е.н.

Зима Г.І., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”, к.е.н.

Губачова О.М., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”, к.е.н.

Гладких Т.В., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”

Прохар Н.В., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”, к.е.н.Рецензенти: Фірсова Н.В., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н.

Хоменко Н.В., доцент кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі», к.е.н.
Методичні рекомендації обговорено

і схвалено на засіданні

кафедри бухгалтерського обліку і аудиту

протокол № 3 від 25 жовтня 2011 р.
Зав. кафедри _________проф. Верига Ю.А.
“Узгоджено”

Декан факультету фінансів і обліку

______________ доц. Педченко Н.С.

"____" __________________ 2011 р.
“Узгоджено”

Керівник науково-методичного центру

управління якістю освітньої діяльності

___________доц. Огуй Н.І.
"_____"________________ 2011 р.
"Узгоджено"

Директор навчального центру

________________ доц. Герман Н.В.

“____” ___________________ 2011 р.

ЗМІСТ


ВСТУП

7

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО КУРСОВОЇ РОБОТИ


8

КЕРІВНИЦТВО ВИКОНАННЯМ КУРСОВОЮ РОБОТОЮ ТА ЇЇ ТЕМАТИКА


9

ПОРЯДОК ВИБОРУ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ТЕМИ КУРСОВОЇ РОБОТИ


9

ПІДБІР І ОПРАЦЮВАННЯ ЛІТЕРАТУРНИХ ДЖЕРЕЛ ЗА ТЕМОЮ КУРСОВОЇ РОБОТИ


10

СКЛАДАННЯ І ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЛАНУ КУРСОВОЇ РОБОТИ

10

ПІДГОТОВКА ПРАКТИЧНОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


11

НАПИСАННЯ І ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ


11

СТРУКТУРА І ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ РОБОТИ

12

ПОДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ ДО ЗАХИСТУ ТА ЇЇ ЗАХИСТ


17

ТЕМАТИКА КУРСОВИХ РОБІТ З ДИСЦИПЛІН «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК І» ТА «ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК ІІ» ДЛЯ СТУДЕНТІВ НАПРЯМУ ПІДГОТОВКИ 6.030509 «ОБЛІК І АУДИТ»

19

Рекомендовані теми курсових робіт,плани та рекомендації до них

22

ТЕМА 1. Організація фінансового обліку в Україні

22

ТЕМА 2. Журнальна форма бухгалтерського обліку та напрями її удосконалення

23

ТЕМА 3. Книжково-журнальна форма бухгалтерського обліку та напрями її удосконалення

25

ТЕМА 4. Журнально-ордерна форма бухгалтерського обліку та напрями її удосконалення

26

ТЕМА 5. Спрощена форма бухгалтерського обліку та напрями її удосконалення

27

ТЕМА 6. Комп’ютерна форма бухгалтерського обліку

29

ТЕМА 7. Порядок формування облікової політики підприємства

30

ТЕМА 8. Фінансовий облік основних засобів

32

ТЕМА 9. Фінансовий облік оренди основних засобів

34

ТЕМА 10. Фінансовий облік ремонтів та поліпшень основних засобів

36

ТЕМА 11. Облік амортизації необоротних активів підприємства

38

ТЕМА 12. Фінансовий облік капітальних інвестицій

40

ТЕМА 13. Фінансовий облік зміни корисності основних засобів

42

ТЕМА 14. Фінансовий облік переоцінки основних засобів

44

ТЕМА 15. Фінансовий облік інших необоротних матеріальних активів

46

ТЕМА 16. Фінансовий облік нематеріальних активів

48

ТЕМА 17. Фінансовий облік довгострокових фінансових інвестицій

50

ТЕМА 18. Фінансовий облік довгострокової дебіторської заборгованості

52

ТЕМА 19. Фінансовий облік довгострокових біологічних активів

54

ТЕМА 20. Фінансовий облік виробничих запасів

56

ТЕМА 21. Фінансовий облік малоцінних та швидкозношуваних предметів

57

ТЕМА 22. Фінансовий облік готової продукції та її реалізації на виробничих підприємствах (за галузями діяльності)

59

ТЕМА 23. Фінансовий облік товарних запасів і товарообороту на підприємствах торгівлі

61

ТЕМА 24. Особливості обліку підприємств готельного бізнесу

64

ТЕМА 25. Фінансовий облік товарних запасів на підприємствах ресторанного господарства

66

ТЕМА 26. Фінансовий облік товарів, продуктів і тари на підприємствах ресторанного господарства

68

ТЕМА 27. Фінансовий облік запасів заготівельних підприємств

70

ТЕМА 28. Інвентаризація товарів і тари на підприємствах торгівлі та відображення її результатів в обліку

73

ТЕМА 29. Фінансовий облік поточних біологічних активів

75

ТЕМА 30. Фінансовий облік грошових коштів та їх еквівалентів на підприємствах

77

ТЕМА 31. Фінансовий облік грошових коштів на рахунках в банку

79

ТЕМА 32. Фінансовий облік поточних фінансових інвестицій

81

ТЕМА 33. Фінансовий облік дебіторської заборгованості за товари (роботи, послуги) (за галузями діяльності)

83

ТЕМА 34. Фінансовий облік заборгованості за розрахунками з різними дебіторами

85

ТЕМА 35. Фінансовий облік розрахунків за векселями виданими й одержаними

87

ТЕМА 36. Фінансовий облік власного капіталу

89

ТЕМА 37. Фінансовий облік статутного капіталу підприємств

91

ТЕМА 38. Фінансовий облік пайового капіталу

92

ТЕМА 39. Фінансовий облік формування та використання прибутку підприємств

94

ТЕМА 40. Фінансовий облік розрахунків з постачальниками та підрядниками за товари (роботи, послуги)

96

ТЕМА 41. Фінансовий облік кредитів банків

98

ТЕМА 42. Фінансовий облік поточних зобов’язань за розрахунками по податках і платежах до бюджету

100

ТЕМА 43. Фінансовий облік поточних зобов’язань за розрахунками зі страхування

102

ТЕМА 44. Фінансовий облік розрахунків з оплати праці на підприємствах

104

ТЕМА 45. Фінансовий облік витрат діяльності підприємств торгівлі

106

ТЕМА 46. Фінансовий облік витрат діяльності виробничих підприємств (за галузями діяльності)

108

ТЕМА 47. Формування та облік фінансових результатів підприємств (за галузями діяльності)

110

ТЕМА 48. Фінансовий облік доходів і витрат автотранспортних підприємств

112

ТЕМА 49. Фінансовий облік витрат будівельних підприємств

114

ТЕМА 50. Фінансовий облік експортних та імпортних операцій спільних підприємств

116

ТЕМА 51. Фінансовий облік касових операцій в установах банків

118

ТЕМА 52. Фінансовий облік позичкових операцій в установах банків

119

ТЕМА 53. Фінансовий облік операцій з цінними паперами в установах банків

121

ТЕМА 54. Фінансовий облік доходів і витрат комерційних банків

122

ТЕМА 55. Фінансовий облік забезпечень та непередбачених зобов’язань

124

ТЕМА 56. Облік розрахунків з бюджетом за податком на додану вартість

126

ТЕМА 57. Облік розрахунків з бюджетом за податком на прибуток

128

ТЕМА 58. Фінансовий облік витрат на виробництво та калькулювання собівартості продукції

129

ТЕМА 59. Фінансовий облік доходів і витрат бюджетних установ

131

ТЕМА 60. Особливості обліку доходів і витрат страхових компаній

133

ТЕМА 61. Фінансовий облік доходів заготівельних підприємств

135

ТЕМА 62. Фінансовий облік доходів від операційної діяльності

137

ТЕМА 63. Фінансовий облік витрат від операційної діяльності

138

ТЕМА 64. Фінансовий облік реалізації основних засобів

140

ТЕМА 65. Фінансовий облік доходів і витрат від операційних курсових різниць

142

ТЕМА 66. Облік на позабалансових рахунках

144

ТЕМА 67. Фінансовий облік доходів будівельних підприємств

145

ТЕМА 68. Фінансовий облік розрахунків за авансами виданими і одержаними

147

ТЕМА 69. Фінансовий облік розрахунків з різними кредиторами

149

ТЕМА 70. Облік фінансових доходів і витрат підприємств

151

ТЕМА 71. Фінансовий облік доходів і витрат підприємств від надзвичайних подій

153

ТЕМА 72. Фінансовий облік інших витрат підприємств

155

ТЕМА 73. Фінансовий облік витрат за елементами

156

ТЕМА 74. Облік відстрочених податкових активів і зобов’язань

158

ТЕМА 75. Фінансовий облік доходів від реалізації товарів, робіт, послуг

160

ТЕМА 76. Облік доходів від надання послуг підприємствами туристичного (готельного) бізнесу

161

ТЕМА 77. Облік екологічних витрат

163

ТЕМА 78. Особливості фінансового обліку малих підприємств

165

ТЕМА 79. Фінансовий облік інвестиційної нерухомості

167

ТЕМА 80. Фінансовий облік витрат на розвідку запасів корисних копалин

168

ТЕМА 81. Облік витрат підприємства на охорону довкілля

170

ТЕМА 82. Порядок формування і облік еколого-економічного збитку підприємств

172

ТЕМА 83. Порядок формування і облік економічного збитку від забруднення лісів, рослинності і тваринного світу

174

ТЕМА 84. Облік капітальних витрат на поліпшення земель

176

ТЕМА 85. Облік витрат підприємства на природоохоронні заходи

177

ТЕМА 86. Сутність екологічного обліку на підприємстві та напрями його вдосконалення

179

ДОДАТКИ

181

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

185


ВСТУП
Однією із важливих форм роботи студентів є виконання і захист курсової роботи, яка передбачена навчальними планами з дисциплін «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ».

При виконанні курсової роботи студенти розширюють і поглиблюють теоретичні знання, одержані при вивченні курсу, набувають досвіду роботи з першоджерелами та навчаються знаходити в них головні положення, які безпосередньо відносяться до закріпленої теми, вчаться самостійно знаходити і аналізувати конкретний фактичний матеріал, працювати з документами, обліковими реєстрами, фінансовою звітністю, складати відповідні таблиці, діаграми, узагальнювати одержані дані і робити відповідні висновки.

Для виконання курсової роботи студенти вивчають закони України, постанови Кабінету Міністрів України, накази Міністерства фінансів України, інші нормативно-правові акти, довідкову і методичну навчальну літературу, збирають, узагальнюють і аналізують практичний матеріал про роботу конкретних підприємств різних форм власності, опрацьовують економічну інформацію за допомогою сучасних електронно-обчислювальних машин.

Мета курсової роботи:

  • навчитись систематизувати, аналізувати і використовувати одержані теоретичні знання при вивченні дисциплін «Фінансовий облік І» та «Фінансовий облік ІІ» для вирішення конкретних завдань;

  • здобути навички самостійної роботи з нормативними матеріалами, спеціальною літературою з організації і техніки ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності для зовнішніх і внутрішніх користувачів;

  • розкрити методику обліку в реальних умовах за даними первинних документів, облікових реєстрів, статистичних довідників, узагальнювати та аналізувати матеріали практичної діяльності;

  • навчитись самостійно і правильно подавати матеріал у тісному зв’язку теоретичних знань з практикою ведення фінансового обліку і складання фінансової звітності;

  • навчитись критично оцінювати організацію фінансового обліку, робити висновки і пропозиції з усунення недоліків і удосконалення фінансового обліку та звітності.

Одержані студентами в період виконання роботи знання, уміння та навички будуть використані ними при виконанні інших курсових робіт фахового спрямування, дипломних та магістерських робіт.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   31

Схожі:

Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для студентів напрямку підготовки «комп’ютерні науки» освітньо-кваліфікаційного...
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік»
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни «Бухгалтерський облік» / Уклад. І. М. Рацебарська, Ю. Ю. Моісєєва...
Методичні рекомендації щодо написання курсової роботи з фінансового...

КУРСОВА РОБОТА
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з предмета "Діловодство" (для студентів третього курсу спеціальності 02010501...
КУРСОВА РОБОТА З ПРЕДМЕТА
Методичні рекомендації до виконання курсової роботи з предмета "Спеціальні системи документування" (для студентів третього курсу...
Методичні вказівки та рекомендації до самостійного виконання контрольної роботи з курсу
Методичні рекомендації до самостійного виконання контрольних робіт з курсу «Соціологія». Короткий словник соціологічних термінів...
ЗАВДАННЯ І МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ...
МЕНЕДЖМЕНТ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ БУДІВЕЛЬ: Завдання і методичні рекомендації до виконання контрольної роботи (для студентів 5 курсу заочної...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни...
Методичні рекомендації щодо виконання лабораторних робіт з дисципліни «Біометрія» / Укладач: к б н., доцент Іванченко О.Є. ЁC Дніпропетровськ:...
МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсової роботи “Визначення впливу вражаючих факторів НС ”
Мармазинський О. А., Савіна О. Ю., Штейн П. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи: “Визначення впливу вражаючих факторів...
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності
Методичні рекомендації щодо оформлення магістерських робіт для студентів спеціальності “Прикладна статистика” усіх форм навчання...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка