НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисциплін „ АУДИТ” “ ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ” (для бакалаврів) КИЇВ 2010


Скачати 424.21 Kb.
НазваНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисциплін „ АУДИТ” “ ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ” (для бакалаврів) КИЇВ 2010
Сторінка1/5
Дата14.03.2013
Розмір424.21 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5


Міжрегіональна

Академія управління персоналомНАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА
з дисциплін
АУДИТ”

ОРГАНІЗАЦІЯ І МЕТОДИКА АУДИТУ”

(для бакалаврів)


КИЇВ – 2010

Підготовлено к.е.н., професором кафедри обліку і аудиту Ковалем М.І. та доцентом кафедри обліку і аудиту О.В.Михайленко

Затверджено на засіданні кафедри обліку і аудиту ( протокол № 11 від 25 березня 2010р.)

Схвалено Вченою радою Міжрегіональної Академії управління персоналом


Коваль М.І., Михайленко О.В. Навчальна програма дисципліни «Аудит» «Організація і методика аудиту» (для бакалаврів). – К.: МАУП, 2010р. – 29с.
Навчальна програма містить пояснювальну записку, навчально-тематичний план дисципліни, зміст дисциплін «Аудит», «Організація і методика аудиту», вказівки до виконання контрольної роботи, варіанти контрольних робіт, питання для самоконтролю, список літератури.
© Міжрегіональна Академія

управління персоналом (МАУП), 2010.


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Аудит є прикладною (функціональною) економічною дисципліною, яка завершує процес підготовки фахівців з бухгалтерського обліку і аудиту. У сфері бізнесу за допомогою аудиту реалізується функція незалежного фінансового контролю (експертиза).

У процесі вивчення дисциплін «Аудит», «Організація і методика аудиту» студенти набувають практичних навичок з планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, надання аудиторських послуг, оформлення робочих документів аудитора.

Метою: вивчення дисциплін «Аудит», «Організація і методика аудиту» є оволодіння теоретичними знаннями та набуття практичних навичок проведення аудиту (незалежної перевірки фінансової звітності) та виконання інших видів аудиторських послуг (супутніх аудиту робіт).

Основними завданнями вивчення дисципліни є:

 • вивчення та засвоєння положень законодавчих актів, нормативно-інструктивних документів, Міжнародних стандартів аудиту, Кодексу професійної етики аудиторів, спеціальної навчальної літератури;

 • оволодіння професійною термінологією аудиторської діяльності (аудиторською мовою);

 • засвоєння теоретичних основ функціонування аудиту, як інституту незалежного фінансового контролю та побудови аудиторського процесу;

 • набуття практичних навичок з організації і планування аудиту, виконання комплексу окремих аудиторських процедур, надання аудиторських послуг;

 • оформлення робочих та підсумкових документів аудитора.

Для контролю знань, передбаченного навчальними планами використовують контрольні роботи, написання рефератів, розвязання завдань та тестів. Вони також можуть використовуватися студентами для самоконтролю при підготовці до заліків та іспитів і для самостійного вивчення теоретичних основ і методики проведення аудиту, надання різноманітних аудиторських послуг.

Студенти, які беруть участь у науково-дослідній роботі, можуть також підготувати доповідь на науково-практичну конференцію.

Метою даних методичних рекомендацій є допомогти студентам у самостійному вивченні як охоплених, так і не охоплених у повному обсязі тем дисциплін «Аудит», «Організація і методика аудиту», або тем, що не включені до навчальної (робочої) програми, але мають важливе значення для фахової підготовки.

Дисципліни «Аудит», «Організація і методика» є основною для підготовки студентів за фаховим спрямуванням “Облік і аудит” та інших економічних фахових спрямувань.

Освітня мета – дати уявлення про сутність аудиту у ринкових умовах господарювання, сучасний стан розвитку аудиту у світовій практиці ведення бізнесу, в тому числі і в Україні, та його вплив на економічний розвиток суспільства.

Виховна мета - полягає у формуванні у студентів розуміння важливості ролі аудиту в сучасній системі господарського контролю.

Практична мета - досягається набуттям практичних навичок володіння методикою організації проведення аудиту окремих статей активу та пасиву балансу, аналізом фінансово-господарської діяльності субєктів підприємництва.

У практичній діяльності (у бізнесі) за допомогою аудиту реалізується одна з важливіших в ринкових економічних умовах функцій управління, а саме: функція незалежного фінансового контролю (експертизи), яка здійснюється відповідними фахівцями (аудиторами), рівень кваліфікації яких повинен бути підтверджений сертифікатом аудитора.

Міжпредметні зв’язки :

Вивчення дисциплін «Аудит», «Організація і методика аудиту» базується на фундаментальних знаннях з таких дисциплін, як “Теорія бухгалтерського обліку”, “Фінансовий облік”, “Управлінський облік”, “Економічна статистика”, “Фінанси підприємств”, “Економічний аналіз “ та інших.

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІН

«Аудит» і «Організація і методика аудиту»

№ пор

Назва змістового модуля і теми

1

2

1

Змістовий модуль І. Сутність аудиту, його нормативно-правове регулювання та планування
 1. Сутність аудиту, його предмет і методи

 2. Аудит, його зміст та класифікація

 3. Основні принципи, предмет та метод аудиту

 4. Нормативно-правове регулювання аудиторської діяльності та аудиторського процессу

 5. Планування, стадії та процедури аудиту

 6. Система внутрішнього контролю на підприємстві

 7. Аудиторський ризик, суттєвість, визначення шахрайства та помилки

 8. Аудиторські докази та застосування вибірки в аудиті

2

Змістовий модуль ІІ. Організація і методика аудиту
 1. Робочі документи аудитора

 2. Аудит активів, капіталу та зобов'язань підприємства

 3. Аудит найважливіших напрямів діяльності підприємств

 4. Аудит обліку, звітності та фінансового стану господарюючих суб'єктів

 5. Аудит у комп'ютерному середовищі

 6. Узагальнення результатів аудиту

Разом годин: 270ЗМІСТ ДИСЦИПЛІН «Аудит» і «Організація і методика аудиту»
Змістовий модуль І. Сутність аудиту, його нормативно – правове регулювання та планування
Тема 1. Сутність контролю, його предмет і методи

Суть, функції та принципи контролю у суспільстві. Місце контролю в системі управління, його цілі та завдання. Функції контролю в управлінні економікою. Взаємозв'язок контролю з іншими функціями управління.

Організаційна структура контролю в Україні. Класифікація видів контролю та їх характеристика. Державний контроль у країнах з високорозвиненою економікою ринкового типу.

Література [(21, с.3-31,49-56); (22, с.5-15); (33, с.10-13); (26, с.6-11)].
Тема 2. Аудит, його зміст та класифікація

Виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності. Призначення та необхідність виникнення аудиту. Ознаки необхідності виникнення аудиту та розвиток аудиторської діяльності в Україні.

Визначення аудиту. Поняття аудиторської діяльності та її складові. Мета аудиту. Класифікація аудиту за певними ознаками.

Відмінність аудиту від ревізії фінансово-господарської діяльності підприємства.

Література [(21, с.60-91); (22, с.16-45); (23, с.14-16); (26, с.12-13)]
  1   2   3   4   5

Схожі:

Михайленко О. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи...
Підготовлено доктором філософії в галузі економіки, доцентом кафедри обліку і аудиту О. В. Михайленко
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ» (для бакалаврів) Київ 2010
Підготовлено старшим викладачем кафедри управління персоналом та медичного менеджменту Головач Н. В
РОБОЧА навчальна програма дисципліни “ УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА” для...
«Міжнародна економіка», «Облік і аудит», «Фінанси і кредит» денної та заочної форм навчання складена відповідно до навчальної програми...
ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Робоча навчальна програма курсу “Релігієзнавство” складена на основі ОПП підготовки бакалаврів галузей знань за напрямом 0305 ”Економіка...
1. основи організації бухгалтерського обліку
Згідно з навчальним планом на заключному етапі підготовки спеціалістів з обліку і аудиту студенти на протязі ІХ-го семестру вивчають...
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ НАПИСАННЯ ТА
Звичаєве право. Робоча навчальна програма / Н. Є. Толкачова, Ю. В. Цвєткова, М. В. Левчук. – Київ нац ун-т імені Тараса Шевченка...
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА дисципліни "МОТИВАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ" (для спеціалістів, магістрів) Київ 2010
Підготовлено кандидатом економічних наук, професором кафедри менеджменту організацій В. П. Сладкевичем
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА для студентів спеціальності 060100 „Правознавство” КИЇВ 2009
Робоча навчальна програма з курсу «Державна реєстрація прав на землю» розроблена для студентів юридичного факультету спеціальності...
Навчальна програма зі спецкурсу "Філософська антропологія" (для бакалаврів) Підготував
Курс вивчає та аналізує особливості та сутності феномену людини як соціального та біологічного явища, її основні сутнісні антропологічні...
РОБОЧА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА з дисципліни: “Цифрові пристрої” (заочне...
Логічні основи включають питання, яки пов’язані з використанням базових логічних функцій для аналізу та синтезу типових цифрових...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка