Тема №2


Скачати 332.57 Kb.
НазваТема №2
Сторінка3/3
Дата03.04.2013
Розмір332.57 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3
ТЕМА 11. КОНКУРЕНЦІЯ
Мета роботи: зрозуміти сутність конкуренції, ознайомитись із її видами, моделями та функціями

Після завершення роботи студент повинен знати понятійний апарат за темою, уміти відрізняти види та моделі конкуренції
1.Складіть терміноголічний словник таких понять:

Конкуренція –
Досконала конкуренція –
Недосконала конкуренція –
Чиста конкуренція –
Олігополія –


  1. Наведіть недоліки та переваги монополістичної конкуренції та чистої монополії для підприємства – представника великого бізнесу та підприємства - представника середнього бізнесу
Монополістична конкуренція

Чиста монополія
Переваги
Великий бізнес

Недоліки
Переваги
Середній бізнес

Недоліки

3. Вкажіть стрілками взаємозв’язок між видами конкуренції та моделями ринку

Чиста конкуренція
Ідеальна модель

Чиста монополія
Монополістична конкуренція
Реальна модель

Олігополія

4. Вкажіть стрілками види конкуренції, які притаманні представникам бізнесу

Монополістична конкуренція
Приватний підприємець

Олігополія
Представник малого бізнесу

Чиста конкуренція
Представник середнього бізнесу

Чиста монополія
Представник великого бізнесу

ТЕМА 12. ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ
Мета роботи: зрозуміти сутність попиту та пропозиції, ознайомитись із дією закону попиту та пропозиції

Після завершення роботи студент повинен знати понятійний апарат за темою, уміти застосовувати на практиці дію законів попиту та пропозиції
1.Складіть терміноголічний словник таких понять:

Попит –
Величина попиту –
Пропозиція –
Величина пропозиції –
Рівноважна ціна –


  1. Коротко охарактеризуйте види попиту

Види попиту

Характеристика

Негативний попит
Прихований попит
Спадний попит
Нерегулярний попит
Повноцінний попит
Надмірний попит
Ірраціональний попит


3. Вкажіть стрілками взаємозв’язок між попитом, пропозицією та ціною

Попит зростає тоді, коли ціна
Ціна зростає

Попит зменшується тоді, коли ціна
Пропозиція зростає тоді, коли ціна
Ціна зменшується

Пропозиція зменшується тоді, коли ціна


4. Розв’яжіть задачу:

На фондовому ринку склалися умови купівлі-продажу цінних паперів, наведені в таблиці. Побудуйте на графіку криву попиту та пропозиції і визначить рівноважну ціну

Номінальна ціна, грн.


Обсяг пропозиції, млрд.одиниць

Обсяг попиту, млрд.одиниць

Рівноважна ціна за один цінний папір, грн

100

100

500
200

200

400
300

300

300
400

400

200
500

500

100
700

600

-

ТЕМА 13. ВИТРАТИ, ДОХОДИ І ПРИБУТОК:

СУТНІСТЬ ТА ВИДИ
Мета роботи: зрозуміти сутність витрат, доходів та прибутку, ознайомитись із їх видами, функціями, призначенням

Після завершення роботи студент повинен знати понятійний апарат за темою, уміти визначати прибуток, відрізняти витрати від собівартості, а прибуток – від доходів
1.Складіть терміноголічний словник таких понять:

Витрати виробництва -
Постійні витрати –
Собівартість –
Підприємницькій дохід –
Валовий прибуток –
2. Заповніть таблицю взаємозв’язку форм доходів та суб’єктів одержання цих доходів (відмітьте галочкою або хрестиком форму доходу напроти відповідного суб’єкта, як це наведено на прикладі «Дарового доходу»)

Форми доходів

Суб’єкти одержання доходів

Населення

Підприємства

Держава

Даровий дохід

Х

Х

Х

Підприємницькій дохід


Проценти за депозитами та вкладами


Проценти за цінними паперами


Заробітна плата


Орендна плата


Рента


Соціальні виплати


Дотації


Податки3. Заповніть таблицю взаємозв’язку видів витрат та суб’єктів цих витрат (відмітьте галочкою або хрестиком вид витрат напроти відповідного суб’єкта)

Види витрат

Суб’єкти витрат

Населення

Підприємства

Держава

Дотації


Заробітна плата


На будівництво підприємств різної форми власності


На оплату енергоносіїв - нафти, газу, вугілля, електричної енергії


На оплату природних ресурсів (землі, води)


На оплату природних ресурсів (корисних копалин, сировини)


На придбання їжі, предметів побуту


На придбання та утримання засобів праці


Орендна плата


Податки


Рента


Соціальні виплати4. Запропонуйте задачу за темою.

ТЕМА 14. ПІДПРИЄМНИЦТВО І ПІДПРИЄМСТВО
Мета роботи: зрозуміти сутність підприємництва, ознайомитись із їх видами, характерними ознаками

Після завершення роботи студент повинен знати понятійний апарат за темою, уміти відрізняти форми підприємництва

.

1.Складіть терміноголічний словник таких понять:

Підприємництво –
Бізнес –
Підприємство –
Галузь –
Фірма –


  1. Наведіть основні відмінні риси видів підприємництва

Індивідуальне підприємництво


Колективне підприємництво


Державне підприємництво3. Вкажіть стрілками ознаки підприємств у відповідності до вказаних критеріїв:


Критерії
Ознаки

за формою власності
малі, середні, великі

за формою організації
посередницькі, виробничі, комерційні, страхові

за розміром
масового, серійного та індивідуального виробництва

за сферою діяльності
приватні, колективні, державні

За економічним призначенням
з виробництва засобів виробництва, з виробництва предметів споживання

за рівнем спеціалізації
одноосібні володіння, партнерські товариства, корпорації

за масштабами виробництва
спеціалізовані, універсальні, змішані4.Вкажіть принципові відмінності між підприємством та фірмою:

Підприємство

Фірма
РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
ОСНОВНА

Баб’як М., Пешенкова Л., Рибчук А. Економічна теорія. Навчальний пособник.-К.: Цент навчальної літератури, 2005.-208с

Башнянин Г. І., Лазур П. Ю., Медведєв В. С. Політична економія. — К.: Ніка-Центр: Ельга, 2000.

Гальчинський А. С., Єщенко П. С., Палкін Ю. І. Основи економічних знань. — К.: Вища шк., 1999.

Довгань В.Г. Основы экономики в определениях, таблицах и схемах.-Х.:Веста:Изд-во «Ранок» 2007.-96с

Економічна теорія: Політекономія: Підручник / За ред. В. Д. Базилевича. 2-ге вид., випр. – К.: Знання – Прес, 2003.

Задоя А. А., Петруня Ю. Е. Основы экономической теории: Учебное пособие. – М. Рыбари, 2000.

Задоя А. А., Петруня Ю. Є. Основы экономики: Учеб. пособие для студ. экон. спец. — К.: Вища шк.: Знання, 1998.

Мазур О. Є. Основи економіки: теорія і практика. Навчальний посібник. – К: Лібра, 2008.

Старостенко Г.Г. Політична економія: Навчальний пособник..-К:-2006.-337с
ДОДАТКОВА
Вишнякова І.В., Вишнякова В.А. Основи економічних знань. Опорний конспект лекцій: Павлоград, ЗПІЕУ.- 2009.- с.

Економічна енциклопедія: У 3 т. Т. 1. / Редкол.: …С. В. Мочерний (відп. ред.) та ін. — К.: Академія, 2000.

Макконнелл К. Р., Брю С. Л. Экономикс: Принципы, проблемы и политика: В 2 т. / Пер. с англ. 2-го изд. — М: Республика, 1992.

Маркс К. Капітал: Т. 1 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори.: 2-е вид. — К: Держполітвидав УРСР, 1969. — Т. 23.

Маркс К., Енгельс Ф. Капітал: Т. 1 // Маркс К., Енгельс Ф. Твори: 2-е вид. — К.: Держполітвидав УРСР, 1969. — Т. 23. — Передмова до першого видання.

Маршалл А. Принципы экономической науки: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1993. — Т. 1.

Маршалл А. Принципы экономической науки: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1993. — Т. 2.

Маршалл А. Принципы экономической науки: Пер. с англ. — М.: Прогресс, 1993. — Т. 3.

Милль Дж. С. Основы политической экономии: Пер. с англ. — М.: Наука, 1980. — Т. 3.

Мочерний С. В. Основи економічної теорії – К.: Знання-прес, 2005.

Мочерний С. В. Політична економія: Навчальний посібник. – К.: Знання-прес, 2002.

Петти В., Смит А., Рикардо Д. и др. Классика экономической мысли: Соч. — М.: ЭКСМО-Пресс, 2000.

Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савчук, О.О. Бєляєв та ін.; За ред. д-ра екон. наук, проф. К. Т. Кривенка. — К.: КНЕУ, 2001. — 508 с.

Політична економія: навчальний посібник / Г. А. Оганян, В. О. Паламарчук, А. П. Румянцев та інші за ред заг. ред Г. А. Оганяна, К.: МАУП, 2003, с14 – 49.

Рикардо Д. Начала политической экономии // Классика экономичес­кой мысли. — ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. — С. 403—479.

Самуэльсон П. Экономика: В 2 т. — М.: МГП АЛГОН ВНИИСН, 1992.

Семюелсон П. А., Нордгауз В. Д. Макроекономіка: Пер. з англ. — К.: Основи, 1995.

Семюелсон П. А., Нордгауз В. Д. Мікроекономіка: Пер. з англ. — К.: Основи, 1998.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. — М.: Соцэкгиз, 1961.

Сэй Ж.-Б. Трактат по политической экономии // Ж.-Б. Сэй, Ф. Бастиа. Трактат по политической экономии. Экономические софизмы. Экономические гармонии / Ф. Бастиа. — М.: Дело, 2000.

Теоретическая экономика. Политэкономия / Под ред. Г. И. Журавле­вой, Н. Н. Мильчевой. — М.: ЮНИТИ, 1997.

Туган-Барановский М. И. Основы политической экономии. — М.: РОССПЭН, 1998.

Туган-Барановський М. І. Політична економія: Курс популярний. — К.: Наук. думка, 1994.

Фишер С., Дорнбуш Р., Шмалензи Р. Экономика: Пер. с англ. — М.: Дело ЛТД, 1993.
1   2   3

Схожі:

ТЕМА ПРОГРАМИ: «Основи роботи на ПК.» Тема уроку
Тема уроку: «Побудова та форматування таблиць. Створення діаграм. Робота з колонками.»
УРОКУ ТЕМА ПРОГРАМИ: Технології комп'ютерної обробки інформації
ТЕМА УРОКУ: Тема уроку: Створення, завантаження та збереження файлів-документів. Введення, редагування та форматування інформації....
Опорні поняття Концептуальний рівень художнього твору (Тематика,...
Співзвучна Чи тема основних питань свого часу? Чи пов'язано з темою назву? Кожне явище життя це окрема тема; сукупність тем тематика...
Тема Вступ до економічної теорії Тема Економічні цілі і проблеми...
Зародження економіко-теоретичних знань. Економіка як об'єкт вивчення економічної теорії. Загальні засади економічного розвитку. Мікроекономіка....
Тема Проект і програма соціологічного дослідження
Тема Якісні методи в соціології
Урок №61 Тема. Кругові діаграми
Ймовірність випадкової події. Коло, круг Тема
Урок №62 Тема. Стовпчасті діаграми
Ймовірність випадкової події. Коло, круг Тема
Урок №60 Тема. Круговий сектор
Ймовірність випадкової події. Коло, круг Тема
ТЕМА ПРОГРАМИ
ТЕМА УРОКУ: Макетування візитної картки інструктаж з о/п, організація робочого місця
Тема. Прикметники твердої і мішаної груп. Відмінювання прикметників. Мета
На вивчення теми «Прикметник» відведено 15 годин. Це 6 уроків, через 8 уроків буде контрольний урок. Знання, які ви здобудете під...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка