Тема Предмет, методологія і завдання економіки природокористування


Скачати 35.83 Kb.
НазваТема Предмет, методологія і завдання економіки природокористування
Дата23.04.2013
Розмір35.83 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Туризм > Документи
САМОСТІЙНА РОБОТА

Тема 1. Предмет, методологія і завдання економіки природокористування.
Рекомендовані теми рефератів

 1. Сучасний стан природокористування.

 2. Зміст категорій «географічна оболонка», «біосфера», «ноосфера» «природне середовище».

 3. Характеристика завдань "Економіки природокористування".

 4. Формування екологічної культури в різних країнах світу.

 5. Практичне значення біосфери та її елементів.

 6. Проблема виживання в сучасному світі.


Тематичний словник термінів

 1. Еколого-економічна система

 2. Природокористування

 3. Раціональне природокористування

 4. Елементи раціонального природокористування

 5. Принципи раціонального природокористування

 6. Нераціональне природокористування

 7. Галузь науки «економіка природокористування»

 8. Предмет економіки природокористування

 9. Об’єкт економіки природокористування

 10. Екологічна культура

 11. Довкілля (навколишнє середовище)

 12. Біосфера

 13. Літосфера

 14. Гідросфера

 15. Атмосфера

 16. Тропосфера

 17. Стратосфера

 18. Мезосфера

 19. Термосфера

 20. Екзосфера

 21. Ноосфера (мисляча оболонка)

Завдання

Завдання 1

На основі літературних джерел графічно зобразити схему еколого-економічної системи (підсистеми), їх елементів, види взаємозв’язків.
Завдання 2

Графічно зобразити схему взаємозв’язків природокористування із суміжними науками. Дайте письмове пояснення.
Тестові завдання для перевірки рівня засвоєння знань

1. Антропогенні зміни - це:

а) будь-які зміни, що відбуваються в житті суспільства;

б) зміни в навколишньому природному середовищі, що виникають в ре­зультаті діяльності людей;

в) зміни в навколишньому природному середовищі, що виникають після
повеней, пожеж, землетрусів;

г) будь-які зміни в природі, що виникають від дій людей, тварин, природ­них стихій.

2. Раціональне природокористування - це:

а) необхідний і доступний для буття людства простір, що піддається впли­ву суспільства, яке у ньому живе, частково його дає природа, а також створює
сама людина;

б) показники залучення ресурсів до господарчого обігу з цільовим призна­ченням, нормативи якості середовища та ресурсів, показники нормальної і фактичної продуктивності ресурсів, розміри збитку господарству країни, стан здо­ров'я населення;

в) економне, бережливе спрямування суспільних заходів, що призначені
для планомірного збереження та розширеного відтворення природо-ресурсного
потенціалу, поліпшення виробничих умов родючості ґрунтів, продуктивності
водних ресурсів, лісу, атмосферного повітря, інших факторів та чинників виро­бництва;

г) охорона та відновлення природних ресурсів з урахуванням потреб суспі­льства і природи.

3. До раціонального природокористування відносять:

а) економне використання природних ресурсів у виробництві;

б) охорона та відновлення природних ресурсів з урахуванням потреб сус­пільства і природи;

в) організація та регулювання природо господарчих зв'язків на основі еколого-економічної доцільності;

г) усі відповіді правильні.

4. До раціонального природокористування не відносять:

а) принцип оптимальності використання природних ресурсів;

б) принцип збереження просторової цілісності природничих систем;

в) принцип ієрархічності суспільства і природи;

г) принцип взаємозалежності суспільства і природи.

5. Раціональне природокористування враховує:

а) природоохоронні заходи після порушень в екосистемі;

б) виробництво максимальної кількості товарів з природних ресурсів для
задоволення потреб суспільства;

в) економічну ефективність, охорону та відтворення природних ресурсів;

г) усі відповіді неправильні.

6. Економіка природокористування - це:

а) наука, що вивчає економічні та екологічні проблеми, які виникають при
створенні матеріальних і нематеріальних благ;

б) наука, що вивчає різноманітні відносини між суспільством та природ­ним середовищем;

в) міждисциплінарна наука, що вивчає взаємовідносини між соціально-економічним розвитком суспільства і використанням природних ресурсів та
розробляє шляхи їх економічного регулювання;

г) міждисциплінарна наука, що створює методи економічної оцінки вико­ристання природних ресурсів суспільством.
Основна література:

 1. Макарова Н. С., Гармідер Л. Д., Михальчук Л. В. Економіка природокористування Навч. посібник. – К. Центр учбової літератури, 2007 – 322 с.

 2. Економіка природокористування підручник / Фурдичко О. І., Мармуль Л. О., Малєєв В. О., Пилипенко Ю. В. – К. Аграрна освіта, 2009 – 256 с.

Схожі:

Тема Вступ. Предмет і метод історії економіки та економічної думки...
Розвиток історії економіки та економічної думки як науки та навчальної дисципліни. Місце історії економіки та економічної думки в...
Предмет, методи і завдання курсу «Регіональна економіка» та його зв’язок з іншими дисциплінами
Предмет регіональної економіки “захоплює” багато інших галузей економіки і, навпаки, практично усі інші галузі економіки мають справу...
1 ПРЕДМЕТ, МЕТОДОЛОГІЯ, ЗАВДАННЯ ТЕОРІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
З теоретико-пізнавального погляду об'єкт і предмет пізнання — феномени однопорядкові, вони належать до дійсності, що оточує нас,...
Тема 1: Предмет, метод і завдання дисципліни «Регіональна економіка»
Які показники регіональної економіки виражають загальноекономічну характеристику ?
1. Необхідність і суть макроекономічного регулювання. Предмет та...
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри економічної теорії та конкурентної політики від 24 грудня 2008 р., протокол №8 та...
Програма курсу Професійна педагогіка наука і навчальний предмет
Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії...
Програма курсу Професійна педагогіка наука і навчальний предмет
Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії...
Тема: Предмет і методологія історії української
Загальна характеристика та особливості формування і розвитку правової та політичної думки княжої доби
Керівництво навчальним процесом в ПТНЗ
Профпедагогіка як галузь педагогічної науки, її методологія. Предмет профпедагогіки та предмет навчального курсу. Основні категорії...
Питання до заліку з дисципліни «Історія економіки та економічних вчень»
Предмет, методологічні підходи та методи «Історії економіки та економічної думки»
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка