Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі


НазваМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Сторінка1/12
Дата13.03.2013
Розмір1.14 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Фінанси > Документи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Український державний університет фінансів

та міжнародної торгівлі


ЗВІТ

ректора Українського державного

університету фінансів

та міжнародної торгівлі
Покрещука

Олександра Олексійовича
на Конференції трудового колективу

за 2011–2012 н.р.

Київ – 2012

ЗМІСТ

ВСТУП

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі протягом звітного періоду здійснював підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців фінансових, економічних та правових спеціальностей, виходячи з положень і принципів Болонської декларації щодо підготовки фахівців, здатних на високому рівні реалізувати завдання, пов’язані з якісною підготовкою спеціалістів у сфері міжнародної економіки, міжнародних фінансів, міжнародного права, менеджменту зовнішньоекономічної діяльності тощо.

Розроблена і втілюється в життя концепція інтеграції Університету у світовий науково-освітній простір з ретельним збереженням усіх досягнень і традицій, напрацьованих попередніми поколіннями студентів та співробітників.

Навчальна та матеріально-технічна база Університету, висококваліфіковані науково-педагогічні кадри, оновлений зміст навчання та його гуманітаризація, впровадження в навчальний процес сучасних комп'ютерних інформаційних технологій, поглиблене вивчення іноземних мов сприяють ефективному оволодінню професією і формуванню особистості майбутнього фахівця.

На сьогодні в Університеті та його відокремлених структурних підрозділах: Харківському інституті фінансів, Одеському інституті фінансів та Донецькій філії навчається понад 6000 студентів, працюють понад 500 осіб науково-педагогічного складу, серед яких 57 докторів наук, професорів та понад 250 кандидатів наук, доцентів.

Організація навчального процесу в Університеті спрямована на те, щоб забезпечити випускникам не лише отримання відповідних знань та умінь, а й певне місце в соціально-економічній системі держави — в науці, виробництві, підприємництві та інших сферах, напрацювання своєї інтелектуальної власності на основі поєднання навчального процесу з практикою наукової, науко-технічної та інноваційної підприємницької діяльності.

Зараз Університет є не лише всеукраїнським, а й інтернаціональним навчальним закладом, оскільки в ньому здобувають освіту іноземні студенти з різних країн.

Враховуючи вимоги сьогодення, Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі впевнено перебудовується в багатопрофільний навчальний заклад, гнучко реагуючи на кон’юнктуру попиту і пропозиції фахівців в умовах ринкової економіки, оперативно коригує та поповнює перелік своїх спеціальностей. За умови забезпечення і подальшого зміцнення навчально-наукового потенціалу, матеріально-технічного забезпечення тощо колектив Університету здатен успішно працювати, примножуючи здобутки на ниві підготовки висококваліфікованих фахівців.
2. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

2.1. Концептуальні засади освітньої діяльності

Навчально-виховний процес в Університеті спрямований на високу якість підготовки та забезпечення конкурентоспроможності фахівців; удосконалення системи менеджменту згідно з міжнародним стандартом ISO 9001:2008; перехід на компетентнісну модель підготовки, яка базується на формуванні цілісної системи знань, умінь, навичок, практичних здібностей у вирішенні професійних завдань на основі покращення контингенту студентів, якісного складу викладацьких кадрів, впровадження нових методів і технологій навчання, підсилення фундаментальної та практичної підготовки, глибокої інтеграції навчального та наукового процесів.

Взаємодія факультетів і кафедр, викладачів та студентів була спрямована на підготовку фахівців, які відповідають запитам ринку, адаптованих до сучасних умов, з високою раціональністю та результативністю діяльності.

Протягом звітного періоду продовжувалось запровадження Європейської кредитно-трансферної системи та її ключових документів, стандартів та рекомендацій, метою якої є забезпечення якості вищої освіти та інтеграція національної системи вищої освіти в європейське та світове освітнє співтовариство. Удосконалювались науково-методичне забезпечення, система Державної атестації випускників, розширювались форми співпраці з роботодавцями, ефективно використовувалась і зміцнювалась матеріально-технічна база.

Підготовка фахівців в Університеті здійснюється за освітньо-кваліфікаційними рівнями молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр за відповідними освітньо-професійними програмами ступенево або неперервно.

Головними завданнями Університету, як багатопрофільного навчального закладу, є:

- проведення освітньої діяльності, пов’язаної з підготовкою фахівців усіх освітньо-кваліфікаційних рівнів вищої освіти для фінансової системи, а також для роботи у сфері зовнішньоекономічної діяльності, міжнародної торгівлі, права, включаючи набуття студентами теоретичних та практичних знань у відповідній галузі, підготовка їх до професійної діяльності відповідно до стандартів вищої освіти. Університет має право на ліцензування спеціальностей інших напрямів підготовки фахівців, які затверджені Кабінетом Міністрів України;

- забезпечення виконання державного замовлення та угод на підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації кадрів з вищою освітою;

- організація та проведення на основі тісного зв’язку навчального процесу і наукових досліджень, науково-дослідних робіт, які забезпечують випереджальний розвиток фундаментальних та прикладних досліджень, розв’язання найважливіших проблем у сфері державних фінансів, зовнішньоекономічної діяльності та міжнародної торгівлі:

- здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестація;

- підвищення кваліфікації та перепідготовка кадрів;

- здійснення наукової та науково-дослідної, творчої, методичної, культурно-виховної, спортивної, та оздоровчої діяльності;

- профорієнтаційна робота з добору найбільш обдарованої і здібної молоді, підготовка до вступу в Університет та інші вищі навчальні заклади;

- вивчення попиту на окремі спеціальності на ринку праці і сприяння працевлаштуванню випускників;

- участь у міжнародних наукових програмах на конкурсних засадах;

- організація і проведення конференцій, симпозіумів, семінарів, у тому числі й міжнародних;

- здійснення зовнішніх зв’язків та міжнародного співробітництва за основними напрямами своєї діяльності;

- забезпечення культурного і духовного розвитку особистості, виховання студентів у дусі патріотизму та поваги до Конституції України, підвищення їх освітньо-культурного рівня.

Навчально-виховний процес в Харківському інституті фінансів УДУФМТ проводився відповідно до плану роботи та чинної нормативно-правової бази.

Загальний контингент студентів становить 1456 осіб; за денною формою навчання – 851 особа, за заочною – 605 осіб.

Сукупний ліцензований обсяг прийому студентів становить 605 осіб, в тому числі 345 осіб – за денною формою навчання та 260 – за заочною формою навчання. Ліцензований обсяг підготовки до вступу у вищі навчальні заклади становить 200 осіб.

Пріоритетні напрями роботи Одеського інституту фінансів УДУФМТ:

  • Формування компетентності випускників через знання, уміння, навички в умовах інноваційних процесів, які відбуваються у суспільстві і потребують швидку зміну знань, сучасних інформацій, технологій (Інтернет, дистанційне навчання), нових методик організації навчального процесу.

  • Удосконалення та створення ефективної сучасної нормативно-правової бази інституту, комплексу методичного забезпечення викладання навчальних дисциплін на основі чинного законодавства з метою розвитку та удосконалення навчально-виховного, методичного процесу, фінансово-господарської діяльності.

  • Підвищення рівня наукової роботи, досліджень, впровадження їх результатів, створення і використання наукової бази: навчально-методичної літератури, монографій, наукових статей тощо. Більш ширше залучення студентів до проведення наукових досліджень, посилення ролі студентських олімпіад у науковому та професійному зростанні студентів.

  • Забезпечення реалізації системи сприяння працевлаштуванню випускників через створений при інституті відділ працевлаштування та практики. Посилення зв’язків з роботодавцями в питаннях організації і проведення виробничої практики та працевлаштування. Вивчення перспектив регіонального ринку праці.

  • Створення ефективної системи контролю якості проведення навчально-виховного процесу та оцінювання знань, умінь і навичок студентів. Розвиток та створення умов конструктивної участі студентів в організації та управлінні навчально-виховним процесом, як рівноправних партнерів.

  • Підвищення організаційного рівня виховної роботи серед студентської молоді, посилення патріотичного виховання, роботи щодо проведення спортивно-масових заходів, розвиток студентського самоврядування, формування у студентів трудової і моральної мотивації активної громадської та професійної позиції, здорового способу життя.

  • Професійне зростання науково-педагогічних кадрів шляхом системного підвищення їх кваліфікації різними системами та методами (ФПК, стажування, семінари, школи, проходження стажування у ВНЗ інших регіонів України та Європи).

  • Забезпечення виконання планів прийому абітурієнтів до вступу в інститут, дотримуючись вимог нормативно-правових документів з питань вступу, активізація профорієнтаційної роботи шляхом проведення «днів відкритих дверей», зустрічей з випускниками шкіл, випускниками інституту, розміщення реклам, оголошень в ЗМІ тощо.

Донецька філія УДУФМТ здійснює професійну підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» і «бакалавр» за напрямом 0501 «Економіка та підприємництво» зі спеціальностей 5.03050801 «Фінанси і кредит», 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит».

Основними напрямами діяльності філії є:

- підготовка висококваліфікованих фахівців для економіки України, зокрема для фінансової системи держави, згідно з державним замовленням і договірними зобов’язаннями;

- організація навчального процесу;

- науково-дослідна та методична робота;

- підготовчі, мовні, комп’ютерні курси та ін..;

- надання консультацій у сфері фінансів, грошового обігу та кредитних відносин;

- культурно-освітня, видавнича, фінансово-господарська діяльність, які визначені Статутом Університету і Положенням про Донецьку філію Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі.
2.2. Ліцензування та акредитація.
Відкриття нових спеціальностей


Процес підготовки фахівців в Університеті забезпечують 16 кафедр, 8 з яких – випускові. Випускові кафедри очолювали 6 докторів наук, професорів, 1 доктор наук, доцент та 1 кандидат наук, професор, що повною мірою відповідає вимогам Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Положенню про ліцензування та акредитацію вищих навчальних закладів.

Кількість акредитованих спеціальностей складала: за ІІ рівнем – 7, за III рівнем – 7, за IV рівнем – 6.

Кількість спеціальностей, за якими здійснювалась перепідготовка фахівців – 4.

Кількість спеціальностей, за якими здійснювалось підвищення кваліфікації – 2.

Протягом 2011-2012 навчального року Університетом проведено повторну акредитацію таких напрямів підготовки і спеціальностей:

1) «Міжнародне право» (бакалаври 6.030202 – 75 осіб денна, 25 осіб – заочна, спеціалісти 7.03020201 – 20 осіб денна, магістри 8.03020201 – 25 осіб денна, 25 осіб – заочна, спеціалісти перепідготовки 7.03020201 – 30 осіб заочна);

2) «Правознавство» (бакалаври 6.030401 – 60 осіб денна, 25 осіб заочна, спеціалісти 7.03040101 – 20 осіб денна, спеціалісти перепідготовки 7.03040101 – 20 осіб заочна);

3) «Міжнародна економіка» (бакалаври 6.030503 – 90 осіб денна, 25 осіб заочна, магістри 8.03050301 – 85 осіб денна, 30 осіб – заочна);

4) «Комп’ютерні науки» (бакалаври 6.050101 – 25 осіб денна).

Продовжується процес ліцензування спеціальності 8.060101 «Правознавство» за ОКР «Магістр» з обсягом – 30 осіб денна, 15 осіб – заочна.

Відповідно до доведених Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України обсягів державного замовлення щодо підготовки фахівців в межах ліцензійних обсягів, у 2011-2012 навчальному році вони становили:Напрям підготовки

(спеціальність)

Денна форма

навчання

Заочна форма

навчання

БАКАЛАВР

6.030201 «Міжнародне право»

33

5

6.030401 «Правознавство»

25

3

6.030503 «Міжнародна економіка»

50

0

6.030508 «Фінанси і кредит»

45

3

6.030509 «Облік і аудит»

25

3

6.030601 «Менеджмент»

50

3

6.050101 «Комп’ютерні науки»

25

-

УСЬОГО

253

17

СПЕЦІАЛІСТ

7.03020201 «Міжнародне право»

18

-

7.03040101 «Право»

11

-

7.04030302 «Системи і методи прийняття рішень»

12

-

УСЬОГО

41

-

МАГІСТР

8.03020201 «Міжнародне право»

20

10

8.03050301 «Міжнародна економіка»

55

17

8.03050801 «Фінанси і кредит»

38

27

8.03050901 «Облік і аудит»

16

13

8.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

47

5

8.140001 «Управління фінансово-економічною безпекою»

15

-

УСЬОГО

191

72

АСПІРАНТИ

Економічні науки

3

5

Юридичні науки

2

0

УСЬОГО

5

5
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Схожі:

Конспект лекцій Суми Сумський державний університет 2012 Міністерство...
Лекція З'ЄДНАННЯ ДЕТАЛЕЙ МАШИН. НАРІЗНІ З'ЄДНАННЯ
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ЧЕРКАСЬКИЙ...
БІОГРАФІЧНИЙ ДОВІДНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ «БАКАЛАВР»
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ДРОГОБИЦЬКИЙ...
Медичну довідку про стан здоров’я за формою №086-о та 2 фотокартки, 2 конверти, 2 папки
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, департаментам (управлінням) освіти і науки обласних, Київської...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10. 06. 2011 №572 "Про Типові навчальні плани початкової школи", рішення...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКИЙ...

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Представництво ООН в Україні за підтримки Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України проводить конкурс, присвячений важливій...
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Всеукраїнська акція "Моральний вчинок", ініційована Національною експертною комісією України з питань захисту суспільної моралі за...
Міністерство освіти і науки, МОЛОДІ ТА СПОРТУ України
РОЗРОБЛЕНО ТА ВНЕСЕНО: Київський національний торговельно-економічний університет
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка