ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ


НазваОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Сторінка4/7
Дата26.08.2013
Розмір1 Mb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Економіка > Документи
1   2   3   4   5   6   7
Рисунок 29. Етапи утворення неформальних груп

Причини утворення неформальних груп представлені в таблиці 10.

Таблиця 10. Причини утворення неформальних груп
Причини
Характеристика
Належність
Бажання, прагнення і можливість належати до певної соціальної групи і мати певні соціальні контакти
Допомога
Бажання, прагнення і можливість отримувати допомогу від колег в колективі, ніж від безпосереднього керівника
Захист
Бажання, прагнення і можливість об,єднувати зусилля для захисту, адже в єднанні сила
Спілкування
Бажання, прагнення і можливість знати про те, що відбувається навколо, користуватись неформальними каналами зв,язку
Тісне спілкування і симпатія
Бажання, прагнення і можливість бути ближчим до тих, кому симпатизуєшНеформальні групи є в кожній організації і серьозним аспектом в діяльності керівника є необхідність розуміння важливості існування цих груп і управління ними.

Одним з перших науковців, який почав приділяти цим питанням увагу був теоретик в галузі дослідження груп Джордж Хоманс, який створив модель Хоманса (Рис.30.).


Рисунок 30. Модель Хоманса

Сутність цієї моделі полягає в тому, що в процесі спільної діяльності люди вступають у взаємодії, які в свою чергу сприяють прояву почуттів – позитивних і негативних емоцій один до одного і до керівника. Ці емоції впливають на те як люди будуть здійснювати свою діяльність і призводять до підвищення, або зниження її ефективності. Саме тому, слід пам,ятати про певні негативні і позитивні явища з якими може зустрітись організація в процесі управління неформальними групами (Табл.11).

Таблиця 11. Негативне і позитивне у існуванні неформальних груп

Негативне

Позитивне

Невисока думка щодо неформальних груп з боку керівника, які вважають що існування цих груп – результат неефективного керівництва

Прихильність до групи переходить в прихильність до організації

Члени неформальних груп вважають, що до них ставляться несправедливо і відповідним чином на це реагують

Небажання порушувати соціальні зв,язки призводить до небажання кинути організаціюСьогоднішні теоретики вважають, що неформальні групи можуть допомогти формальній організації в досягненні її цілей. Для цього бажано:

 1. Визнавати існування неформальних груп і працювати з ними

 2. Вислуховувати думки членів і лідерів неформальних груп

 3. Перед тим як починати будь-які дії, прораховувати їх можливу негативну дію на неформальну організацію

 4. Дозволити неформальній групі приймати участь у прийнятті рішень

 5. Швидко видавати точну інформацію, тим самим перешкоджувати розповсюдженню чуток


ЛЕКЦІЯ. ВЛАДА І ВПЛИВ В ДІЯЛЬНОСТІ МЕНЕДЖЕРА

  1. Теорія влади, її сутність і основи

  2. Види влади

  3. Поняття впливу, форми і значення в процесі управління

  4. Авторитет керівника і методи його підвищення

   1. Теорія влади, її сутність і основи

Управління організацією неможливе без застосування влади. Досліджуючи тему влади, розглянемо її роль, деякі аспекти і типи у взаємозв,язку з діяльністю керівника (менеджера).

Під владою розуміють здатність і можливість здійснювати свою волю, впливати на діяльність і поведінку людей за допомогою авторитету, права, насильства і т.ін.

Тема влади давно хвилює філософів, політологів і соціологів. Класики філософії по різному трактували поняття влади, акцентуючи свою увагу на окремих аспектах. Платон і Аристотель намагались створити току модель влади, яка б була найбільш корисною для суспільства, придаючи при цьому велике значення особистості. Н.Макіавеллі намагався знайти умови для найбільш ефективного управління державою особистістю. Т.Гобсс, Дж.Локк, Ш. Монтеск’є шукали механізм народовладдя в демократії. М Вебер вважав, що ефективність влади визначається її раціональністю. К.Маркс розглядав владу з класових позицій і т.ін.

Тому з позицій управління людьми і групами людей владаце форма соціальних відносин, яка характеризується здатністю впливати на характер і напрями діяльності і поведінку людей, соціальних груп і класів методом економічних, ідеологічних і організаційо-правових механізмів, а аткож за допомогою авторитету і силового тиску.

Сутність влади – це співвідношення керівництва, володіння і підлеглості.

Роль влади – умова успішної діяльності людей за рахунок встановлення порядку їх організації.

Владою може бути наділена як одна особа – менеджер, так і колектив – рада, колегія і т.ін., який діє як і індивід, але тільки від свого імені.

Фактично суспільство наділяє владою певну групу людей або індивіда. Наділення владою – це метод активізації здібностей. Той хто отримав владу, повинен бути впевнений, що отримує і певну свободу дій.

В зв,язку з цим виділяють дві основи влади: влада посади і особиста влада. Влада посади – делегується тими кому підпорядковується керівник. Її обсяг залежить від рівня довіри яку він може отримати від свого керівництва. При чому делегування влади може бути в будь-який час припинено і відізвано. Особиста влада – це міра поваги, гарного і прихильного ставлення до її власника з боку підлеглих. Вона також може бути призупинена. Основа влади – це те звідки вона походить, а те через що вона використовується має назву – джерела влади (Рис.31.).

Рисунок 31. Джерела і основи влади в організації


   1. Види влади

Владу розрізняють за рядом ознак (Рис.32.).


Рисунок 32. Види влади

Зупинимся детально на найбільш характерних видах влади, які використовуються менеджером (Табл.12.)

Таблиця 12. Характеристика видів влади

Види влади

Характеристика

Традиційна

Базується на авторитеті “вічно вчорашнього”, на вірі людей в те, що ця особа має за звичаєм право на владу. Це влада знаті над біднии, влада царя, патріархальна влада, влада голови клану і т.ін. Основа – прихильність до носія влади

Харизматична

Базується на вірі людей в особисті якості лідкра, його харизму. Харизматична особа – це вождь

Легальна (законна)

Базується на системі конкретних законів, які визначають хто, кому і в якій мірі підпорядковується. Така влада носить бюрократичний характер і є владою більшості сучасних державних структур

Експертна влада

Базується на вірі підлеглих в те, що особа володіє спеціальними знаннями, які дозволяють задовільнити всі потреби підлеглих

Влада примушування

Базується на вірі виконавця в те, що керівник має можливість карати таким чином, що це не дозволить задовільнити потреби

Влада винагородження

Базується на вірі виконавця в те, що керівник має можливість задовільнити всі їх потреби через заохочення

Влада ресурсів

Ґрунтується на можливості розпоряджатись певними ресурсами

Влада зв,язків

Базується на здатності індивіда впливати на інших людей через сприйняту ними асоціацію цього індивіда з впливовими особами як в організації, так і поза нею. Причому, досить часто мова йде не про реальні зв,язки, а про сприйняття їх існування. Бажання мати таку владу штовхає людей на створення навколо себе чуток і легенд

Влада інформації

Базується на можливості доступу до необхідної і важливої інформації і вмінні використовувати її для впливу на підлеглих3.Поняття впливу, форми і значення в процесі управління

Між владою і впливом існує пряма залежність, адже влада – це здатність впливати.

А що таке здатність впливати?

Вплив – цілеспрямована дія на будь-кого, або причина будь-чиєї поведінки.

Вміння впливати на підлеглих – це мистецтво, яке притаманно не кожній людині. Найбільш розповсюджені форми впливу наведені в таблиці 13.
Таблиця 13. Форми впливу


Форма впливу

Характеристика

Через страх

Найбільш розповсюджена форма впливу, Базується на страхах – страх втратити роботу, страх фізичного насильства, страх некомпетентності, інші людські слабкості. Неефективний і не призведе організацію до процвітання

Через винагородження

Базується на обіцянках. Можуть бути проблеми, адже обіцяти легко, а виконувати складніше

Через традиції

Базується на почутті гордості за організацію і за її керівника, який дозволяє організації стабільно і прибутково функціонувати

Через харизму

Базується на захопленні лідером, який ніби-то випромінює енергію і заряджає нею інших, є привабливим для підлеглих

Через розумну віру в знання і компетентність крівника

Базується на можливостях керівника без проблем вирішувати складні господарські завдання, віра в його спеціальні знання

Через переконання

Базується на вмінні керівника ефективно передавати підлеглим свою точку зору на способи вирішення будь-яких проблем

Через участь

Базується на вмінні керівника спрямовувати зусилля виконавця і сприянні вільному обміну інформацією, на участі у прийнятті рішень


Переконання це одноразовий процес, який необхідно кожен раз починати знову і знову. Крім того, дуже повільні це вплив досить повільної дії, і підлеглі, які знають про це намагаються його уникати. Разом з тим, якщо людина впевнена то її роботу вже не треба контролювати. Правила ефективного переконання наведені на рис.33.
Рисунок 33. Правила ефективного переконання


 1. Авторитет керівника і методи його підвищення

Будь-яка влада і будь-який вплив призводить до того, що людина намагається завоювати авторитет.

Іноді саму владу розглядають як авторитет, але це не зовсім вірно.

Авторитет – це передача своєї волі підлеглим за умови їх добровільного підкорення, а влада – це як правило система силового впливу.

Авторитет може виникати як на формальній основі, тобто через посаду, так і на неформальній, тобто штучно на особистій основі.

Найбільш характерні шляхи штучного створення авторитету представлені в таблиці 14.

Таблиця 14. Шляхи штучного створення авторитету

Тип авторитету

Характеристика і негативні сторони

Авторитет доброти

Невірне розуміння уважного ставлення до підлеглих, низький рівень вимогливості

Авторитет підкупу

Обіцянка будь-чого за певну справу

Авторитет відстані

Віра в те, що чим офіційніше і далі триматись від підлеглих тим сильнішим буде вплив

Авторитет педантизму

Дріб,язковість, надмірна регламентація діяльності підлеглих

Авторитет резонерства

Постійне повчання і підказки підлеглим

Авторитет тиску

Постійне використання погоз і страху

Авторитет чванливості

Менторське і зверхнє ставлення до підлеглихЛЕКЦІЯ. УРАВЛІННЯ КОНФЛІКТАМИ, СТРЕСАМИ І ЗМІНАМИ В КОЛЕКТИВІ

  1. Поняття конфлікту, їх види і типи, причини виникнення

  2. Методи і стилі управління конфліктами

  3. Поняття стресів, причини їх виникнення і методи управління

4. Процес управління змінами в діяльності організації
1   2   3   4   5   6   7

Схожі:

Програма "Основи кадрового менеджменту" для професії "Офіс-адміністратор"
Сутність менеджменту персоналу й напрямки його розвитку. Менеджмент персоналу як суб’єктивне соціальне явище та сфера професійної...
Календарно-тематичний план "Основи кадрового менеджменту" для професії...
Теоретико-методологічні основи управління персоналом. Концепція управління людськими ресурсами
Екзаменаційні питання з дисципліни «Основи менеджменту»
Соціальна відповідальність як добровільна реакція на соціальні проблеми суспільства з боку організації
№1: Сутність, роль та методологічні основи менеджменту 9
Навчальний посібник для студентів напрямів 100400 «Транспортні технології» і 050200 «Менеджмент організацій»
Дисципліна «Основи менеджменту» Форма контролю – іспит
Визначити суть та характерні особливості управлінських рішень, проаналізувати програмовані та непрограмовані рішення
ТЕМА Поняття і сутність менеджменту Обгрунтуйте необхідність існування...
...
ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ
Опорний конспект лекцій для студентів кооперативних вузів спеціальностей: 0502. 01 “Менеджмент організацій”, 0502. 06 “Менеджмент...
ПИТАННЯ НА ДЕРЖАВНИЙ ІСПИТ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНІЗАЦІЙ”
Дати визначення стратегічному менеджменту. Визначити сферу діяльності стратегічного менеджменту у малому, середньому та великому...
Кафедра менеджменту організацій МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК
Рецензенти – завідувач кафедри менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, професор Школьний О. О. та доцент кафедри економіки Бурляй...
1 Охарактеризувати стратегічний аспект в управлінні та передумови...
Обґрунтувати зміст стратегічного менеджменту та складові системи стратегічного управління
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка