1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет та метод


Скачати 158.56 Kb.
Назва1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет та метод
Дата17.05.2013
Розмір158.56 Kb.
ТипДокументи
bibl.com.ua > Бухгалтерія > Документи


Державний вищий навчальний заклад

«ПРИАЗОВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»
ЕКОНОМІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ

КАФЕДРА «ОБЛІК І АУДИТ»

Затверджую:

Ректор ПДТУ

______________В.С.Волошин

«____» _____________ 2013 р.


Програма
матеріалів для вступного іспиту


студентів прискореної форми навчання

напряму 6.030509 «Облік і аудит»


Маріуполь
Програма укладена відповідно до національних стандартів вищої освіти з метою підготовки абітурієнтів до складання вступного іспиту за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит»

Мета проведення вступного іспиту полягає у відборі абітурієнтів, які мають достатній рівень базових знань з теорії та практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах, для іх подальшої підготовки за напрямом «Облік і аудит» та отримання кваліфікації «Бакалавр з обліку та аудиту». Програма орієнтована на сучасні умови господарювання підприємств. При її розробці використано досвід підготовки фахівців з економічних спеціальностей у вищих навчальних закладах України та зарубіжних держав.

Головним завданням підготовки є систематизація знань з раціональної організації та ведення бухгалтерського обліку на підприємстві на підставі використання прогресивних форм і національних стандартів; набуття навичок опрацювання і використання облікової інформації в управлінні підприємством.
ПРОГРАМА МАТЕРІАЛІВ

Тема 1. Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет та метод.

Поняття господарського обліку. Історія становлення та сучасний стан бухгалтерського обліку. Складові сучасної системі господарського обліку: оперативний, статистичний та бухгалтерський облік. Класифікація обліку в залежності від користувачів інформації: фінансовий, управлінський та податковий облік. Бухгалтерський облік як наука. Зв'язок бухгалтерського обліку з іншими дисциплінами.

Цілі та завдання бухгалтерського обліку.

Господарська діяльність підприємства, як предмет бухгалтерського обліку. Об’єкти бухгалтерського обліку. Поняття активів, капіталу та зобов’язань підприємства. Взаємозв’язок та рівняння вартості активів та пасивів підприємства. Господарські операції та їх результати, як об’єкти бухгалтерського обліку.

Класифікація активів підприємства: необоротні активи, запаси, грошові засоби та розрахунки. Класифікація пасивів підприємства: власний капітал та забезпечення зобов’язань, довгострокові зобов’язання, поточні зобов’язання.

Загальна характеристика методів бухгалтерського обліку. Лементи бухгалтерського обліку: документація, інвентаризація, оцінювання, калькуляція, рахунки, подвійний запис, баланс, звітність.

Основні принципи бухгалтерського обліку: обачність, повнота, автономність, безперервність, відповідність доходів та видатків, превалювання сутності над формою, історичної собівартості, єдиного грошового вимірювання, періодичності.

Нормативна база бухгалтерського обліку. Основний зміст Законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», «Про оподаткування прибутку підприємств». Склад Положень (стандартів) бухгалтерського обліку.

Тема 2. Бухгалтерський баланс

Поняття, роль та необхідність бухгалтерського балансу.

Структура та склад балансу. Три розділи активу балансу: необоротні активи; оборотні активи; витрати майбутніх періодів. П’ять розділів пасиву балансу: власний капітал; забезпечення майбутніх витрат та платежів; довгострокові зобов’язання; поточні зобов’язання; доходи майбутніх періодів.

Стаття бухгалтерського балансу, як його первинна складова.

Умова обов’язкового рівняння активу та пасиву балансу.

Перелік та зміст статей балансу.

Господарські операції та їх впив на статті балансу. Чотири типа господарських операцій, з точки зору їх впливу на баланс.

Тема 3. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис

Поняття рахунку бухгалтерського обліку. Модель рахунку бухгалтерського обліку. Активні, пасивні та активно-пасивні рахунки бухгалтерського обліку. Загальні правила запису інформації на рахунках бухгалтерського обліку. Поняття обороту та сальдо рахунку. Правила визначення сальдо рахунку.

Поняття та взаємозв’язок рахунків синтетичного та аналітичного обліку. Правила ведення аналітичних рахунків.

Сутність подвійного запису.

Узагальнення даних синтетичних рахунків за допомогою оборотно-сальдової відомості. Обов’язкова умова рівняння оборотів за дебетом та кредитом рахунків.

План рахунків бухгалтерського обліку – призначення, зміст та використання. 10 класів рахунків. Система нумерації рахунків.

Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням. Основні рахунки: матеріальні рахунки, рахунки грошових коштів, розрахункові рахунки, рахунки власного капіталу. Регулюючи рахунки: додаткові, контрарні. Операційні рахунки: збірно-розподільчі; збірні; розподільчі; бюджетно-розподільчі; калькуляційні; зрівнянні. Фінансово-результативні рахунки. Забалансові рахунки.
Тема 4. Організація, техніка і форми бухгалтерського обліку.

Організаційні засади ведення бухгалтерського обліку на підприємстві. Формування облікової політики на підприємстві.

Роль первинних документів, як носіїв економічної інформації. Структура документу. Обов’язкові та додаткові реквізити. Вимоги до оформлення первинних документів. Порядок заповнення.

Облікові регістри. Види облікових регістрів: бухгалтерські книги, зведені аркуші, відомості, картки. Порядок ведення облікових записів.

Помилки в бухгалтерських документах та способи їх виправлення. Три способи виправлення помилок: коректурний, додаткове проведення, червоне-сторно. Порядок виправлення помилок у фінансових звітах.

Форми бухгалтерського обліку: поняття та історична трансформація. Меморіально-ордерна форма обліку. Журнал-головна форма ведення бухгалтерського обліку. Журнально-ордерна форма ведення. Порівняльна характеристика та умови застосування.

Використання комп’ютерної техніки для ведення бухгалтерського обліку. Огляд та характеристика поширених бухгалтерських програм.
Тема 5: Оцінювання, калькуляція та інвентаризація.

Поняття оцінки. Визначення та оцінка активів на дату придбання. Оцінювання необоротних активів. Справедлива вартість. Первісна вартість. Залишкова вартість. Ліквідаційна вартість основних засобів, та вартість, що підлягає амортизації. Первісна оцінка основних засобів, що надходять на підприємство. Визначення первісної оцінки запасів, що надходять на підприємство шляхом придбання, безоплатного отримання, бартерного обміну.

Оцінка зобов’язань на дату їх виникнення. Оцінка активів та зобов’язань на дату балансу.

Методи оцінки вибуття запасів: метод ідентифікованої собівартості; метод ФІФО, метод середньозваженої собівартості, метод нормативних витрат, метод ціни продажу.

Порядок переоцінки оборотних та необоротних активів.

Собівартість продукції, як основний показник діяльності підприємства. Складові собівартості. Методи розрахунку собівартості виробів: простий, позаказний, попередільний. Первинні документи, що відображають витрати виробництва.

Поняття калькуляції собівартості продукції. Склад калькуляції. Методи розподілу витрат за статтями калькуляції. Визначення остаточної собівартості реалізованої продукції

Інвентаризація як спосіб контролю даних бухгалтерського обліку. Загальні принципи проведення інвентаризації. Інвентаризація основних засобів. Інвентаризація запасів. Ревізія каси. Документування результатів інвентаризації. Відповідальність посадових осіб. Визначення розміру збитків від розкрадання, нестачі матеріальних цінностей.
Тема 6: Облік необоротних активів.

Основні засоби підприємства: сутність та класифікація. Визначення основних засобів відповідно до П(С)БУ. Групування основних засобів, як об’єктів бухгалтерського обліку (структура рахунку 10). Поняття та види інших необоротних матеріальних активів (рахунок 11). Групування основних фондів в податковому обліку.Завдання обліку основних засобів.


Документальне оформлення та аналітичний облік основних засобів. Акти прийому-передачі основних засобів. Аналітичний облік надходження та введення в експлуатацію основних засобів. Інвентарна картка. Порядок списання основних засобів.

Синтетичний облік основних засобів. Характеристика рахунку 10 «Основні засоби».

Облік надходження основних засобів. Шляхи надходження та відмінності обліку. Характеристика рахунку 15 «Капітальні інвестиції». Облік придбання основних засобів. Облік створення основних засобів господарським та підрядним способами. Облік основних засобів, як внеску в уставний капітал. Облік безоплатного отримання основних засобів. Типова кореспонденція рахунків.

Облік ремонту основних засобів. Відмінності капітального та поточного ремонту. Господарський та підрядний способи ремонту. Типова кореспонденція рахунків.

Облік вибуття основних засобів. Порядок списання об’єкту основних засобів у разі продажу, безоплатної передачі, та втрати ознак активу. Документальне оформлення та відображення на рахунках бухгалтерського обліку.


Поняття амортизації основних засобів відповідно до П(С)БО. Амортизаційна, первісна та ліквідаційна вартість основних засобів. Методи амортизації основних засобів: прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, кумулятивний, виробничій. Особливості податкового методу нарахування амортизації. Відображення суми зносу на рахунках бухгалтерського обліку. Характеристика рахунку 13 «Знос необоротних активів».

Поняття та класифікація нематеріальних активів відповідно до П(С)БО 8 «Нематеріальні активи». Характеристика рахунку 12 «Нематеріальні активи». Облік операцій створення, придбання та списання нематеріальних активів. Амортизація нематеріальних активів: порядок обчислення та облік.
Тема 7. Облік запасів.

Визначення запасів відповідно до П(С)БО 9. Класифікація запасів у відповідності до рахунків бухгалтерського обліку: виробничі запаси; тварини на вирощуванні та відгодівлі; МШП; незакінчене виробництво; брак у виробництві; напівфабрикати; готова продукція; товари.

Документування та аналітичний облік надходження, руху та вибуття запасів. Типові форми документів обліку запасів: рахунок-фактура; довіреність; накладна; прибутковий ордер; акт про прийом матеріалів; товарно-транспортна накладна; картка складського обліку матеріалів; матеріальний ярлик; лімітно-забірна картка; накладна-вимога на відпуск (внутрішнє переміщення) матеріалів.

Синтетичний облік надходження та використання запасів. Характеристика рахунків класу 2 «Запаси». Типова кореспонденція рахунків.
Тема 8. Облік грошових коштів та дебіторської заборгованості

Організація роботи підприємства з готівковими коштами. Каса підприємства, її функції та правила функціонування. Порядок проведення касових операцій. Оприбуткування грошових коштів у касу. Складання прибуткового касового ордеру. Видача готівки з каси. Порядок заповнення видаткового касового ордеру. Порядок виплати заробітної плати через касу підприємства. Звіт касира. Касова книга. Касова дисципліна та контроль за її дотриманням. Поняття ліміту залишку каси. Порядок внесення готівки на банківський рахунок та отримання готівкових коштів в касу підприємства. Облік грошових коштів на рахунку 30 «Каса». Характеристика рахунку, типова кореспонденція рахунку. Відображення інформації в журналі № 1 та відомості за рахунком 30. Особливості обліку іноземної готівкової валюти. Визначення доходів та витрат від курсової різниці.

Порядок відкриття рахунків у банку. Документування операцій з грошовими коштами на банківському рахунку. Порядок обробки виписки банку. Оформлення платіжного доручення, чеків та інших розрахункових документів. Порядок безготівкових розрахунків з використанням платіжного доручення, платіжної вимоги, розрахункового чеку, акредитиву, векселя. Характеристика рахунку 31 «Рахунки в банку». Типова кореспонденція рахунку. Особливості обліку іноземної валюти. Облік коштів на депозитних рахунках.

Форми та порядок безготівкових розрахунків. Порядок проведення безготівкових розрахунків за товарними операціями. Аналітичний облік розрахунків з покупцями.

Облік дебіторської заборгованості відповідно до П(С)БО. Види дебіторської заборгованості. Характеристика рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками». Типова кореспонденція рахунка. Облік розрахунків векселями (рахунок 34). Облік розрахунків з іншими дебіторами (рахунок 37).

Порядок проведення розрахунків з підзвітними особами. Порядок видання коштів під звіт робітникам підприємства. Використання коштів на оплату відрядження. Авансовий звіт. Характеристика та типова кореспонденція рахунку 372 «Розрахунки з підзвітними особами».

Тема 9. Облік власного капіталу

Формування капіталу підприємства. Визначення власного капіталу відповідно до П(С)БО. Структура власного капіталу: статутний капітал; пайовий капітал; додатковий капітал; резервний капітал; нерозподілений прибуток. Корегуючи показники власного капіталу: виучений та несплачений капітал.

Реєстрація підприємства та облік статутного капіталу. Характеристика та типова кореспонденція рахунків 40 «Статутний капітал» та 46 «Неоплачений капітал». Облік емісії акцій акціонерного товариства. Облік зменшення власного капіталу шляхом вилучення акцій, та їх анулювання.

Бухгалтерський облік накопиченого капіталу. Характеристика та типова кореспонденція рахунку 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)». Облік розрахунків з акціонерами та засновниками щодо виплати дивідендів.

Формування додатково вкладеного капіталу. Відображення у обліку до оцінки активів, та безплатного отримання активів. Характеристика та типова кореспонденція рахунку 42 «Додатковий капітал.

Формування резервного капіталу. Характеристика та типова кореспонденція рахунку 43 «Резервний капітал».

Тема 10. Облік зобов’язань

Визначення зобов’язань відповідно до П(С)БО. Реальні та потенційні зобов’язання. Поняття забезпечень як форма потенційних зобов’язань. Основні види забезпечень підприємства: забезпечення на виплату відпусток; додаткове пенсійне забезпечення працівникам; забезпечення на виконання гарантійних зобов’язань.

Групування зобов’язань підприємства відповідно до Плану рахунків бухгалтерського обліку: забезпечення наступних витрат та платежів; довгострокові зобов’язання; поточні зобов’язання; доходи майбутніх періодів.

Облік забезпечення виплат персоналу. Характеристика та типова кореспонденція рахунків 471 «Забезпечення плати відпусток» та 472 «Додаткове пенсійне забезпечення». Облік забезпечень на здійснення гарантійних зобов’язань. Характеристика та типова кореспонденція рахунку 473 «Забезпечення гарантійних зобов’язань».

Загальні засади обліку бюджетного фінансування. Характеристика та типова кореспонденція рахунку 48 «Цільове фінансування та цільові надходження».

Облік довгострокових кредитів банку. Поняття кредиту. Умови отримання та документальне оформлення кредиту. Облік довгострокових банківських кредитів на рахунку 50 «Довгострокові позики».

Використання та облік короткострокових кредитів. Характеристика та типова кореспонденція рахунку 60 «Короткострокові позики».

Емісія облігацій підприємства. Облік розрахунків за облігаційними позиками. Характеристика та типова кореспонденція рахунку 52 «Довгострокові зобов’язання за облігаціями».

Облік розрахунків та зобов’язань перед постачальниками. Характеристика та типова кореспонденція рахунку 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Облік податкових зобов’язань. Загальна характеристика податкової системи України та огляд податкового законодавства. Характеристика рахунку 64 «Розрахунки за податками та платежами». Призначення субрахунків.

Сутність та порядок обчислення податку на додану вартість. Податкова накладна. Податковий кредит. Податкове зобов’язання. Порядок сплати податку до бюджету. Типова кореспонденція рахунків з обліку ПДВ.

Податок на прибуток. Платники, об’єкт оподаткування, ставка податку, методика визначення суми зобов’язання. Облік нарахування та сплати податку на прибуток.
Тема 11. Облік праці, її оплати та соціального страхування персоналу

Організація та правове регулювання оплати праці в Україні. Мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум. Основі соціальні показники, пов’язані з заробітною платою та її оподаткуванням. Трудовий договір.

Форми та системи оплати праці. Законодавче встановлений порядок виплати заробітної плати.

Документальне оформлення нарахування та виплати заробітної плати. Порядок обліку особового складу робітників підприємства. Документація обліку особового складу. Робочий час. Поняття, законодавче регулювання та облік. Табельний облік робочого часу: прийоми та документування. Облік виробітки працівників. Наряд, маршрутний лист, змінний рапорт.

Оплата невідпрацьованого часу в наслідок простоїв, виконання суспільних обов’язків, відпусток, непрацездатності. Документи, розрахунок оплати. Оплата відпусток. Види відпусток. Порядок обчислення середнього заробітку. Методика визначення суми відпускних. Розрахунок допомоги з тимчасової непрацездатності. Види та розміри допомоги. Розрахунок середньоденного заробітку.

Надбавки та доплати: основні види, розміри, порядок нарахування.

Аналітичний облік розрахунків за заробітною платою. Документальне оформлення нарахування та виплати заробітної плати. Облік заробітної плати на рахунку 66 «Розрахунки з оплати праці».

Види утримань із заробітної плати працівників. Податок з доходів фізичних осіб: законодавча база, суб’єкти та об’єкти оподаткування, ставка податку. Соціальні пільги: види та розміри. Порядок обчислення податку. Облік розрахунків за податком у системі синтетичних рахунків.

Утримання зборів на обов’язкове пенсійне та соціальне страхування. Види зборів, розміри, відображення розрахунків у бухгалтерському обліку.

Утримання заборгованості за виконавчими документами: порядок та бухгалтерський облік.

Облік зборів, що нараховуються на фонд оплати праці та сплачуються за рахунок підприємства. Нарахування та сплата зборів в Пенсійний фонд, Фонд соціального страхування на випадок тимчасової втрати працездатності. Фонд обов’язкового державного страхування від безробіття. Фонд соціального страхування від нещасного випадку на виробництві. Порядок обчислення та сплати зборів. Звітність. Характеристика та типова кореспонденція рахунку 65 «Розрахунки за страхуванням».

Тема 12. Облік витрат діяльності підприємства

Методичні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про витрати відповідно до П(С)БО. Визнання витрат. Методичні підходи до обліку витрат з використанням рахунків класу 9, 8, чи обох класів.

Характеристика рахунків класу 8 «Витрати за елементами». Характеристика рахунків класу 9 «Витрати діяльності». Типова кореспонденція рахунків.

Облік прямих витрат виробництва на рахунку 23 «Виробництво». Характеристика та типова кореспонденція рахунку. Облік витрат допоміжних виробництв.

Облік та розподіл загально виробничих витрат. Характеристика рахунку 91. Віднесення витрат на фінансові результати.

Облік витрат майбутніх періодів (рахунок 39). Склад витрат, порядок накопичення та списання на поточні витрати.

Облік адміністративних витрат (рахунок 92). Облік витрат на збут (рахунок 93). Облік інших витрат підприємства рахунки : 941 «Витрати на дослідження і розробки», 95 «Фінансові витрати», 97 «Інші витрати».
Тема 13. Облік доходів і фінансових результатів

Загальні правила формування в обліку інформації про доходи відповідно до П(С)БО. Критерії визначення доходів. Призначення та склад рахунків класу 7 «Доходи та результати діяльності».

Облік доходів основної діяльності. Характеристика та типова кореспонденція рахунку 70 «Доход від реалізації продукції». Порядок зменшення доходів на суму зобов’язання з податку на додану вартість.

Облік доходів від вибуття активів. Характеристика та типова кореспонденція рахунку 71 «Інший операційний доход». Відображенні інформації про доходи в регістрах бухгалтерського обліку. Облік доходів фінансової діяльності. Склад доходів. Характеристика та типова кореспонденція рахунків 72 «Доходи від участі в капіталі» та 73 «Інші фінансові доходи». Поняття та облік надзвичайних доходів. Характеристика та типова кореспонденція рахунку 75 «Надзвичайні доходи».

Визначення фінансового результату діяльності підприємства. Призначення та характеристика рахунку 79 «Фінансові результати». Порядок віднесення на фінансові результати всіх груп доходів та витрат підприємства. Закриття рахунків 7 та 9 класів. Типова кореспонденція рахунку 79. Розрахунок суми прибутку або збитку діяльності підприємства за даними рахунку 79. Відображення податку на прибуток та закриття рахунку 79.
Тема 14. Фінансова звітність

Поняття та склад фінансової звітності підприємства. Періоди складання фінансової звітності. Основні вимоги до фінансової звітності відповідно до П(С)БО. Взаємозв’язок між рахунками обліку та статтями звітів.

Вимоги та порядок складання балансу підприємства.

Мета складання та зміст форми 2 «Звіт про фінансові результати». Методика заповнення звіту. Розрахунок основних показників.

Зміст форми 3 «Звіт про рух грошових коштів». Сутність інформації, що містить звіт. Взаємозв’язок відповідних статей звіту.

Форма 4 «Звіт про власний капітал». Інформація, що розкривається у звіті. Взаємозв’язок між різними формами звітності.

Форма 5 «Примітки до фінансової звітності».


ЛІТЕРАТУРА

 1. Бессонова Г.П. Теорія бухгалтерського обліку. Навчальний посібник. – Маріуполь: ПДТУ, 2003. – 88с.

 2. Должанський М.І. Должанський А.М. Бухгалтерський облік в Україні з використанням Положень (стандартів) бухгалтерського обліку: Навчальний посібник. – Л. Львівський банківський інститут НБУ, 2003. – 494с.

 3. Загородній А.Г., Партін Г.О., Пилипенко Л.М. Бухгалтерський облік: основи теорії та практики: Підручник. – К. Знання, 2007. – 550с.

 4. Ишиленко А.В. Бухгалтерський учет: Учебник. – Киев: Изд-во «Центр учебной литературы», 2008. – 707 с.

 5. Кім Г. Сопко В.М., Кім Ю.Г. Бухгалтерський облік: первинні документи та порядок їх заповнення: Навчальний посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 480с.

 6. Лінь В.С., Гливенко В.В. Бухгалтерський облік в Україні: основи та практика : Навчальний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 556 с.

 7. Олень В.С. Фінансовий облік в Україні: задачі тести, відповіді. Навчальний посібник. – К. : Центр начальної літератури, 2006. 320с.

 8. Ткаченко Н.М. Бухгалтерский финансовый учет на предприятиях Украины. – К. А.С.К., 2001. – 864 с.

 9. Шот А.П. Фінансовий облік. Збірник задач.: Навчений посібник. – Київ: Центр навчальної літератури, 2004 – 165 с.

 10. План счетов бухгалтерского учета активов, капитала, обязательств и хозяйственных операций предприятий и организаций. Утвержден Приказом Министерства Финансов Украины 30.11.1999 № 291. Зарегистрирован Министерством Юстиции Украины 21.12. 1999 № 893/4186.

 11. П(С)БУ 1 «Общие требования к финансовой отчетности». Утверждено Приказом Министерства Финансов Украины от 31 марта 1999 г. № 87. Зарегистрировано в Министерстве Юстиции Украины 21.06.1999 № 391/3684

 12. П(С)БУ 2 «Баланс» . Утверждено приказом Министерства финансов Украины от 31 марта 1999 года. №87. Зарегистрировано в Министерстве юстиции Украины 21 июня 1999 г. № 396/3689.

 13. П(С)БУ № 7 «Основные средства», утвержденный приказом Министерства Финансов Украины № 92.от 27.04. 2000

 14. П(С)БУ №9 «Запасы» утвержденное приказом Министерства Финансов Украины от 20.10.1999 № 246.


Голова фахової комісії

спеціальності «Облік і аудит» С.Г. Білопольський


Схожі:

Лекція за змістовним модулем 1: «Загальна характеристика бухгалтерського...
Змістовний модуль Загальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і метод
Перелік дисциплін, які виносяться для вступу на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра
Види господарського обліку і їх характеристика. Предмет бухгалтерського обліку та головні його об’єкти. Загальна характеристика методу...
Для проведення підсумкового контролю знань (екзамену) з дисципліни “Звітність підприємств”
Метод бухгалтерського обліку та його характеристика. Місце звітності в системі бухгалтерського обліку
1. Методи бухгал­терського обліку, його основні еле­менти
Метод бухгалтерського обліку сукупність прийомів та способів, за допомогою яких вивчається стан та використання майна підприємства...
1. Господарський облік його суть та характеристика
Тема Методичні прийоми бухгалтерського обліку та їх використання на підприємствах
Міжнародні принципи і організація бухгалтерського обліку за національними стандартами
Мета роботи: вивчити основні принципи бухгалтерського обліку, порядок організації бухгалтерського обліку на підприємстві, порядок...
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ для подготовки к экзамену по учебной дисциплине «Хозяйственное право»
Предмет, метод господарського права, його співвідношення з іншими галузями права.(Предмет, метод хозяйственного права, его соотношение...
Тема: Предмет, структура, завдання й методи досліджень в юридичній психології
Юридична психологія, метод спостереження (інтроспекція), метод бесіди, метод експерименту (законодавчий, природний, лабораторний,...
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
ТЕМА: Бухгалтерський баланс. Рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис
ТЕМА ЗАНЯТТЯ: Класифікація рахунків бухгалтерського обліку. План рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов’язань
Додайте кнопку на своєму сайті:
Портал навчання


При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання © 2013
звернутися до адміністрації
bibl.com.ua
Головна сторінка